Ga naar boven

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doelen en prestaties bij 1A Bestuur

Doel

Prestatie

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

1A2.2 Vervallen (was: Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning)

1A2.3 Vervallen (was: Dagelijks managen door concerndirectie)

1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken, audits, risicobeheersing en verzekeringen

1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa

1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie

1A2.9 Vervallen (was: Organiseren van medezeggenschap)

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

Toelichting op de prestaties
(N.b. Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Daardoor is ten opzichte van de Programmabegroting 2018 een viertal prestaties vervallen. De werkzaamheden achter de prestaties gaan natuurlijk onverminderd door. Over eventuele bijzonderheden zal worden gerapporteerd in programma 12, Overhead, Vpb en onvoorzien.)

1A1.1 Elke vier jaar kunnen de inwoners van Leiden de leden van de gemeenteraad kiezen. Een belangrijke taak van de raadsleden is het vertegenwoordigen van de inwoners van Leiden en het controleren van het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast stelt de gemeenteraad de kaders voor het beleid vast.

1A1.2. De raadsleden en medewerkers van de griffie werken eraan om de burgers zo veel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Burgers kunnen inspreken tijdens commissievergaderingen of kunnen zelf een plan of idee indienen (burgerinitiatief). Ze kunnen thuis, live, via internet, de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen volgen. Via de website van de gemeenteraad zijn vergaderingen na te luisteren of na te lezen en is gemakkelijk de inbreng van een partij of een raadslid op te zoeken.

1A1.3 De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Leidse gemeentebestuur en is adviseur van de Leidse gemeenteraad bij zijn controlerende taak.

1A2.1 De bestuursstijl die het college voorstaat is beschreven in het beleidsakkoord 2018-2022 'Samen maken we de stad'. In het beleidsakkoord staat dat als volgt omschreven 'we nodigen iedereen uit om samen de stad te maken, om niemand aan de kant te laten staan, om de stad te vergroenen, om mee te denken over onze leefomgeving, om Leiden gezonder te maken en om met elkaar activiteiten op touw te zetten die het leven in deze stad zo veel leuker maken'. Passende trefwoorden zijn dus: uitnodigend, samenwerkend en integraal.

1A2.4 Concerncontrol houdt in toezicht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het middelenbeleid en de –uitvoering, toezicht op de risicobeheersing en op de integriteit. Bij goedkeuring geeft het college in de jaarrekening een in control-verklaring af. Voor de beoordeling vindt verbijzonderde interne controle plaats en stelt de interne accountant een interne managementletter op. De externe accountant steunt op de interne bevindingen van de gemeente Leiden. Het contract met de externe accountant loopt na verslagjaar 2018 af. Inmiddels is een nieuwe aanbesteding gestart voor de jaren 2019 en verder. De kosten op deze prestatie betreffen voornamelijk verzekeringspremies.

1A2.5 De gemeentelijke communicatie is één van de middelen om de doelstellingen uit het collegebeleid te realiseren. De rode draad in het Beleidsakkoord 2018-2022 is 'samen' en 'draagvlak'. In de communicatie geven we dat samen een sterke plek: door nog beter aan te sluiten bij de communicatie van partners en door te communiceren op maat. Drie thema’s zullen de komende jaren bepalend zijn: de verstedelijkingsopgave, verduurzaming/vergroening en de sociale en inclusieve samenleving. Dit zijn belangrijke componenten voor de visie op de ontwikkeling van de stad. Draagvlak krijgen én behouden voor het beleid dat daaruit voortvloeit en dat is vastgelegd in het beleidsakkoord is cruciaal. Het gaat uiteindelijk altijd om de inwoners van Leiden. Dat geldt voor de participatietrajecten, dat geldt voor ambities voor de stad én dat geldt voor het beleid en de uitvoering op het gebied van zorg en ondersteuning. Het signaleren en monitoren van wat er leeft in de stad (o.a. door omgevingsanalyses) krijgt daarbij een nog prominentere rol.

1A2.6 In 2019 zijn er twee verkiezingsdagen: in maart de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen en in mei de verkiezingen voor het Europees parlement. Het organiseren van verkiezingen is een veelomvattende taak. Het gaat dan niet alleen om de organisatie van de verkiezingen, zoals het regelen van stembureaus, de uitslagverwerking et cetera; maar ook om de juridische aspecten, zoals registratie, kandidaatstelling en benoeming. Er wordt continu gewerkt aan verbeteringen in het verkiezingenproces. Er is voor de verkiezingen in 2019 extra aandacht voor de opleiding van stembureauleden, zowel de leden met ervaring als de inzet van nieuwe stembureauleden. Hiermee willen we meer inzetten op kwaliteit en efficiëntere werkwijzen in het telproces ontwikkelen, om de kwaliteit en betrouwbaarheid op de verkiezingsdag te borgen.

1A2.7 Als stedelijke overheid functioneren we in een uiterst complexe omgeving van opgaven, belangen en ontwikkelingen. Om daarbij effectiever te kunnen zijn werken wij aan het verhelderen van onze koers, het aanbrengen van samenhang in onze strategische thema's en het versterken van onze lobby en netwerken. We investeren in bestuurlijke samenwerking met andere overheden. Denk aan samenwerking met buurgemeenten en gemeenschappelijke regelingen, en in netwerken als VNG, G40, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag et cetera.

De gemeente verzamelt veel feiten en cijfers over Leiden en omgeving. We analyseren en ontsluiten onderzoeks- en statistische informatie en voeren een actief programma van beleidsonderzoek uit om zodoende bij te dragen aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Door de samenwerking met het CBS in het Leidse Urban Data Center komen nieuwe bronnen van data in het bereik, zodat meer inzicht ontstaat in stedelijke problematiek op het gebied van inkomen, wonen en voorzieningen. Eind 2018 evalueren we deze samenwerking zodat we in 2019 als organisatie volgende stappen kunnen zetten in datagestuurd werken (of ook wel 'datagedreven sturing' genoemd), met volop kansen voor slimmere bedrijfsvoering en effectiever beleid.

1A3.1 Voor de meeste gemeenschappelijke regelingen is een goed functionerend sturingsarrangement ontwikkeld. Op korte termijn zijn geen bijzondere arrangementen voorzien ten aanzien van specifieke gr-en. In 2018 is het beleidskader Verbonden Partijen vernieuwd. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om voortaan ook hun meerjarenbeleidsplannen te agenderen op de raadsagenda.

1A3.2 In het beleidsakkoord 2018-2022 'Samen maken we de stad' benadrukken we de gemeenten in de Leidse regio samen verantwoordelijk achten voor goed bestuur in onze hele regio. We investeren daarom in goede contacten. We realiseren ons dat verschillen in prioriteit, snelheid en besluitvormingsprocedures erbij horen. In de komende vier jaar richten we onze bestuurlijke aandacht meer op allianties met overheid en marktpartijen die ons kunnen bijstaan in onze strategische plannen, bijvoorbeeld duurzame verstedelijking, het Bio Science Park en andere.

Verbonden Partijen

Holland Rijnland

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Holland Rijnland

Motieven en doelen deelname GR

Het bereiken van sommige maatschappelijke doelen kan alleen maar door middel van grootschalige samenwerking om slagkracht te realiseren.

Vraagstukken van mobiliteit, economie, wonen, groen en RO doen zich per definitie voor op de schaal van de agglomeratie. Agendering van samenwerkingspunten kan door alle gemeenten worden geïnitieerd.

Holland Rijnland is uitvoeringsorganisatie voor Regionaal Bureau Leerplicht, Woonruimteverdeling en Volwasseneducatie.

Kansen

Versterken van onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten. Snel gezamenlijk kunnen inspelen op kansen (o.a. cofinancieringsfonds). Gezamenlijk investeren in bovenlokale grote opgaven. Vaste overlegtafel voor alle beleidsdomeinen met Provincie Zuid-Holland.

Risico's (top 3)

Binnen Holland Rijnland liggen de risico’s voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering:

• Debiteurenbeheer;

• Subsidiestromen derden;

• Personeelskosten;

• Ziektekosten;

• Automatisering.

In het algemeen geldt voor gemeenschappelijke regelingen dat de deelnemende gemeenten garant staan voor financiële overschrijdingen.

Belangrijkste doelstellingen / prestaties en opgaven 2019

2019 is het laatste jaar van uitvoering van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020. In 2019 bepalen de gemeenten samen met welke speerpunten wij gaan werken in 2020 en verder. De begroting 2019 is beleidsarm, aangezien nieuwe raden nieuwe prioriteiten kunnen stellen.

De Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp wordt geëvalueerd. Op grond daarvan wordt besloten hoe die in de toekomst wordt ingevuld.

In 2019 evalueren we het regionale investeringsfonds (RIF), inclusief het groenprogramma. In 2019 wordt verkend of voor energie een investeringsprogramma dient te worden opzetten.

Voor energie is in 2017 een gebiedsdeal, ook wel energieakkoord, gesloten met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energiegebruik. De regionale ambitie is in een uitvoeringsprogramma uitgewerkt en wordt uitgevoerd met een tussenevaluatie in 2018. Daarmee komt het doel in zicht om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn en daarmee bij te dragen aan de landelijke (en provinciale) doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In het Energieakkoord staan ook ambities voor duurzame Greenports.

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2019

Vaststellen van (meerjaren)begroting 2020 e.v.

Nieuwe Inhoudelijke Agenda voor de samenwerking 2020 e.v.

Inrichting regionale aanpak Jeughulp.

Bijdrage 2019

Inwonersbijdrage en RBL €1.268.462

Regionaal Investeringsfonds €3.076.652

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 1A Bestuur

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad'

20% (2013)
28% (2015)

29% (2017)

34%

-

36%

-

Stadsenquête*

Doel 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd'

39% (2013)
48% (2015)

51% (2017)

52%

-

54%

-

Stadsenquête*

* De Stadsenquête wordt vanaf 2011 alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.