Ga naar boven

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doelen en prestaties bij 1A Bestuur

Doel

Prestatie

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning

1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie

1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits

1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa

1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie

1A2.9 Organiseren van medezeggenschap

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

Toelichting op de prestaties
Door wijziging van de financiële regelgeving (BBV) mogen kosten die voorheen indirect aan een programma werden toegerekend (de overheadkosten), niet meer aan dat programma doorberekend worden. Omdat hierdoor aan een aantal prestaties binnen dit programma geen kosten meer worden toegerekend, worden ze een dode letter. Het betreft de prestaties 1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning, 1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie, 1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits, en 1A2.9 Organiseren van medezeggenschap. Deze prestaties worden hieronder niet meer toegelicht en zullen in een volgend overzicht niet meer gepresenteerd worden.

1A1.1 Elke vier jaar kunnen de inwoners van Leiden de leden van de gemeenteraad kiezen. Een belangrijke taak van de raadsleden is het vertegenwoordigen van de inwoners van Leiden en het controleren van het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast stelt de gemeenteraad de kaders voor het beleid vast.

1A1.2. De raadsleden en medewerkers van de griffie werken eraan om de burgers zo veel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Burgers kunnen inspreken tijdens commissievergaderingen of kunnen zelf een plan of idee indienen (burgerinitiatief). Ze kunnen thuis, live, via internet, de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen volgen. Via de website van de gemeenteraad zijn vergaderingen na te luisteren of na te lezen en is gemakkelijk de inbreng van een partij of een raadslid op te zoeken.

1A1.3 De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Leidse gemeentebestuur en is adviseur van de Leidse gemeenteraad bij zijn controlerende taak.

1A2.1 De bestuursstijl die het college voorstaat is beschreven in het beleidsakkoord 2014-2018 'Samenwerken en innoveren'.

1A2.4 Concerncontrol houdt in toezicht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het middelenbeleid en de –uitvoering, toezicht op de risicobeheersing en op de integriteit. Bij goedkeuring geeft het college in de jaarrekening een in control-verklaring af. Voor de beoordeling vindt verbijzonderde interne controle plaats en stelt de interne accountant een interne managementletter op. De externe accountant steunt op de interne bevindingen van de gemeente Leiden.

Een in control-verklaring betekent niet dat er helemaal geen bevindingen of onrechtmatigheden zijn. Het is belangrijk dat deze bevindingen door de organisatie zelf worden gedaan en niet pas worden gedetecteerd door de externe accountant. Zo draagt interne verbijzonderde controle bij aan een steeds betere interne beheersing en aan een lerende organisatie. Jaarlijks worden in opdracht van B en W door de interne auditpool drie tot vier audits uitgevoerd. Daarna is er een follow up onderzoek naar de opvolging van de bevindingen.

1A.2.5 Doel van de Leidse communicatieaanpak is Leiden als stad en als organisatie krachtig neer te zetten. Besluitvorming, beleid en uitvoering zijn zichtbaar en helder. De informatiebehoefte van onze inwoners en ondernemers staat hierbij voorop.

1A.2.6 Het organiseren van verkiezingen is een veelomvattende taak. Het gaat dan niet alleen om de organisatie van de verkiezingen, zoals het regelen van stembureaus, de uitslagverwerking et cetera; maar ook om de juridische aspecten, zoals registratie, kandidaatstelling en benoeming. In 2018 worden de Gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd, waarbij de verbeterpunten uit de evaluatie van voorgaande verkiezingen worden meegenomen.

1A2.7 Strategische beleidsadvisering: bestuurlijke samenwerking met andere overheden (denk aan buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen, VNG, G32, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag et cetera), Kennisstad, Universiteit Leiden, netwerk van universiteitssteden, subsidieverwerving voor Leiden.

De ambtelijke eenheid Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming door onderzoeks- en statistische informatie te analyseren en te ontsluiten en is hiermee de Kenniseenheid in de gemeente (en regio). Taken van Beleidsonderzoek zijn coördinatie en uitvoering van onderzoek, ontsluiten van statistische en onderzoeksinformatie, beleidscontrol in de P&C-cyclus en adviseren op basis van statistische en onderzoeksinformatie. Actueel is de verbreding naar datascience: in samenwerking met het CBS wordt dit verkend. Beleidsonderzoek bevordert ook intergemeentelijke samenwerking in de regio Holland Rijnland op het gebied van Onderzoek & Statistiek.

1A3.1 Voor de meeste gemeenschappelijke regelingen is een goed functionerend sturingsarrangement ontwikkeld. Met de 23 gemeenten uit de Veiligheidsregio wordt jaarlijks een gezamenlijke norm afgesproken voor alle gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van indexeringen en bezuinigingstaakstellingen. Voor 2018 zijn geen bijzondere arrangementen voorzien ten aanzien van specifieke gr-en. In 2017 is het beleidskader Verbonden Partijen aangepast.

1A3.2 In februari 2014 heeft de gemeenteraad de nieuwe visie en koers vastgesteld voor het Leids optreden in de regio: 'Leiden en Regio, nieuwe koers, nieuwe kracht'. (RV 13.0148). In 2015 is gestart met het proces Toekomstvisie Leidse regio 2027. In 2016 is het beschrijvende visiedeel in de raden vastgesteld. Het is van belang om met daadkracht een uitvoeringsagenda op te pakken. In 2017 is de discussie over de bestuurlijke vorm gestaakt, nadat geen regionale overeenstemming bereikt kon worden. Dit debat en deze zoektocht zal ook in 2018 een vervolg krijgen. De structuur van de samenwerking in de Leidse regio moet een duurzaam karakter krijgen en de regionale bestuurskracht versterken. We sluiten in 2018 nog meer aan bij de metropoolregio’s en zoeken naar slimme allianties die het totaal van de Zuid-Hollandse kenniseconomie versterken.

Verbonden Partijen

Holland Rijnland

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Effectindicatoren bij 1A Bestuur

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad'

20% (2013)
28% (2015)

29% (2017)

-

34%

-

36%

Stadsenquête*

Doel 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd'

39% (2013)
48% (2015)

51% (2017)

-

52%

-

54%

Stadsenquête*

* De Stadsenquête wordt vanaf 2011 alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.