Ga naar boven

Programmakosten

Bestuur en dienstverlening
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Bestuur

Lasten

27.614

11.205

11.414

11.074

11.251

11.118

Baten

-335

-163

-165

-165

-165

-165

Saldo

27.279

11.042

11.249

10.909

11.086

10.953

Dienstverlening

Lasten

9.721

11.070

9.932

10.009

9.511

9.318

Baten

-3.262

-2.969

-2.082

-1.977

-2.032

-2.024

Saldo

6.459

8.101

7.850

8.032

7.479

7.294

Programma

Lasten

37.335

22.275

21.346

21.083

20.762

20.436

Baten

-3.597

-3.132

-2.247

-2.142

-2.197

-2.189

Saldo van baten en lasten

33.737

19.143

19.099

18.941

18.565

18.247

Reserves

Toevoeging

400

143

130

130

130

130

Onttrekking

-19.465

-3.230

-3.416

-3.077

-3.254

-3.254

Mutaties reserves

-19.065

-3.087

-3.286

-2.947

-3.124

-3.124

Resultaat

14.672

16.056

15.814

15.994

15.441

15.124

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 1A Bestuur
In 2018 is een incidenteel budget van € 73.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het referendum op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen, de Waterschaps-verkiezingen en de Europese verkiezingen plaats. De lasten in 2019 zijn daardoor per saldo € 138.000 hoger.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening
In 2018 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor digitalisering van de bouwdossiers (€ 307.000) en de clientenarchieven (€ 96.000) en voor elektronische dienstverlening (€ 50.000). Het budget voor de opschoning van de papieren archieven neemt conform Kaderbrief 2018 met € 31.000 toe in 2019. Als gevolg van de paspoortendip nemen conform de Kaderbrief 2019 de rijksafdrachten met € 456.000 en de baten met € 889.000 af in 2019. In 2018 was er een incidenteel invoeringsbudget van € 20.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van RNI-regeling (rijksregeling niet-ingezeten).

Reserves

Reserves programma 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-19.449

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

Saldo

-19.449

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

100

100

130

130

130

130

Onttrekking

0

-125

-327

0

-177

-177

Saldo

100

-25

-197

130

-47

-47

Reserve rekenkamer

Toevoeging

0

43

0

0

0

0

Onttrekking

0

-12

-12

0

0

0

Saldo

0

30

-12

0

0

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-16

-16

0

0

0

0

Saldo

-16

-16

0

0

0

0

Reserve Informatisering P1

Toevoeging

300

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

300

0

0

0

0

0

Reserves programma 1

-19.065

-3.087

-3.286

-2.947

-3.124

-3.124

Reserve Holland Rijnland
Het betreft de reguliere onttrekking voor de jaarlijkse bijdrage aan Holland Rijnland. het bedrag in 2017 is hoger i.v.m. de incidentele bijdrage aan de Rijnlandroute.

Reserve rekenkamer
In 2018 staat opgenomen de storting van het resultaat 2017. Als onttrekking de (tijdelijke) toevoeging aan de exploitatie van €  12.500 voor 2018 en 2019.

Reserve verkiezingen
Er vindt een vaste storting plaats van € 130.000 voor de organisatiekosten van de verkiezingen. In 2019 is een onttrekking voorzien van € 327.000 ter dekking van de kosten van de verkiezingen (Europees Parlement, Provinciale Staten en waterschap).

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.1 Toelichting reserves programma 1.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

01B103

Op orde houden basisregistraties

Vervanging Key2datadistributie

Maatsch.

V

-

307

01B103

Op orde houden basisregistraties

2 tachymeters

Econ.

V

-

201

Totaal programma 1

-

307

-

201

-

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Totaal volume aan subsidies opgenomen in het subsidie-overzicht

 subsidiestaat 2018 

 subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

55.783

57.178

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.