Ga naar boven

Programmakosten

Bestuur en dienstverlening
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Bestuur

Lasten

16.575

27.857

11.376

11.247

11.234

11.234

Baten

-175

-300

-188

-188

-188

-188

Saldo

16.399

27.557

11.188

11.058

11.045

11.045

Dienstverlening

Lasten

12.853

9.476

9.634

9.542

9.403

9.124

Baten

-2.878

-2.482

-2.566

-2.566

-2.566

-2.566

Saldo

9.975

6.994

7.068

6.977

6.838

6.559

Programma

Lasten

29.427

37.333

21.010

20.789

20.637

20.358

Baten

-3.053

-2.781

-2.754

-2.754

-2.754

-2.754

Saldo van baten en lasten

26.374

34.552

18.256

18.035

17.883

17.604

Reserves

Toevoeging

175

400

100

100

100

100

Onttrekking

-3.317

-19.864

-3.230

-3.089

-3.077

-3.077

Mutaties reserves

-3.142

-19.464

-3.130

-2.989

-2.977

-2.977

Resultaat

23.232

15.088

15.126

15.046

14.906

14.627

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 1A Bestuur
Het voornaamste verschil aan de lastenkant op dit beleidsterrein tussen de begroting van 2018 en de begroting van 2017 betreft de incidentele bijdrage van € 16.372.700 in 2017 aan Holland Rijnland. Daarnaast was er in 2017 een incidenteel lastenbudget voor Mondiale bewustwording van € 184.000. Tegenover deze last stond als baat een incidentele bijdrage uit een voorziening voor hetzelfde bedrag. Daarnaast is er een aantal kleine verschillen die optellen tot afgerond € 112.000, onder andere en voor zover van toepassing veroorzaakt door de indexering van budgetten, de doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening
In 2017 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor digitalisering van de bouwdossiers (€ 365.000) en de clientenarchieven (€ 168.000). De lasten in 2018 zijn daardoor € 533.000 lager. Daarnaast zijn in 2017 incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor pilot thuisbezorgen rijbewijzen (€ 30.000) en invoering rijksregeling niet-ingezeten (RNI € 20.000). De lasten in 2018 zijn daardoor € 50.000 lager. Door een taakstelling bij Burgerzaken en bij Beheer basisregistraties zijn de geraamde kosten € 81.000 lager in 2018. In de kaderbrief 2018-2021 is voor het verwerken van achterstanden in het archief in 2018 € 275.000 opgenomen. Het overige verschil van wordt verklaard door hogere overheadkosten (€606.000), lagere kapitaallasten (€ 71.000) en hogere overheadbaten (€ 83.000) in 2018.

Reserves

Reserves programma 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.077

-19.449

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

Saldo

-3.077

-19.449

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

120

100

100

100

100

100

Onttrekking

0

0

-125

0

0

0

Saldo

120

100

-25

100

100

100

Reserve rekenkamer

Toevoeging

55

0

0

0

0

0

Onttrekking

-13

-12

-12

-12

0

0

Saldo

42

-12

-12

-12

0

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-16

-16

-16

0

0

0

Saldo

-16

-16

-16

0

0

0

Reserve Informatisering P1

Toevoeging

0

300

0

0

0

0

Onttrekking

-212

-387

0

0

0

0

Saldo

-212

-87

0

0

0

0

Reserves programma 1

-3.142

-19.464

-3.130

-2.989

-2.977

-2.977

Reserve Holland Rijnland
Het betreft de reguliere onttrekking voor de jaarlijkse bijdrage aan Holland Rijnland.

Egalisatiereserve verkiezingen
De mutaties betreffen de jaarlijkse tevoeging en de onttrekking wegens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.1 Toelichting reserves programma 1.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

01A206

Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes

Maatsch.

Verv.

-

65

-

-

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

Vervanging Key2datadistributie

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

-

305

-

Op orde houden basisregistraties

Grondroerdersregeling / Wion

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

-

60

-

Op orde houden basisregistraties

vervanging applicatie basisisregistratie adressen en gegevens

Econ.

Verv.

-

110

-

-

-

Op orde houden basisregistraties

vervangen Topdesk en planon

Econ.

Verv.

-

250

-

-

-

Op orde houden basisregistraties

2 tachymeters

Econ.

Verv.

-

-

-

-

140

Totaal programma 1

-

425

-

365

140

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

Totaal volume aan subsidies opgenomen in het subsidie-overzicht

 subsidiestaat 2017 

 subsidiestaat 2018

Subsidie saldo

0

0

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.