Ga naar boven

Beleidsterrein 8D Recreatie

Evaluatie Evenementenbeleid
Het huidige kader voor het gemeentelijke evenementenbeleid (Evenementenbeleid 2013-2018) wordt in 2019 herzien. In 2018 is de evaluatie 2018 gestart, naast de voorbereiding voor de vaststelling van de nieuwe beleidsperiode. Bij dit proces zijn de relevante interne en externe partijen en instellingen betrokken.

Eco-glazen
Het voornemen voor de invoering van eco-glazen bij stadsbrede evenementen, vergt voor het slagen, uitgebreide voorbereiding. Met dit doel wordt het gebruik van eco-glazen bij Werfpop geëvalueerd. Met de relevante partijen wordt onderzocht wat nodig is voor een succesvolle invoering in een later stadium. Hierbij zijn onder meer evenementorganisatoren, horeca-ondernemers en hun koepelorganisatie KHN-Leiden, Centrummanagement Leiden en bewonersorga­ni­sa­ties betrokken.

Doelen en prestaties bij 8D Recreatie

Doel

Prestaties

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitsversterkende evenementen

8D2.1 Evenementencoördinatie
Voor de grotere B- en C-evenementen worden coördinatieoverleggen gevoerd met politie, brandweer, GHOR, de organisator, een vertegenwoordiger van de betreffende bewonersvereniging en de betrokken gemeentelijke afdelingen. Het nieuwe evenementenbeleid zal in 2019 worden opgesteld.

8D2.2 Be-afhandelen van aanvragen evenementenvergunningen
Conform de in het evenementenbeleid beschreven werkwijze afhandelen en afgeven van evenementenvergunningen. Het proces wordt ondersteund door de EvenementAssistent.

8D2.3 Ondersteuning van de 3 grootschalige en overige evenementen
De jaarlijkse bijeenkomsten met de evenementorganisatoren hebben geleid tot de organisatie van Leiden Festivals. Het is een pilot voor de samenwerking aan de versterking van het evenementenaanbod, kruisbestuiving en dienstverlening aan de evenementen en wordt uitgevoerd door het Centrummanagement Leiden.

Effectindicatoren bij 8D Recreatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

20212

Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.a Rapportcijfer levendigheid van de stad door Leidenaren

7,1 (2013)
7,4 (2015)

7,7 (2017)

 8

8

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.