Ga naar boven

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doelen en prestaties bij 8D Recreatie

Doel

Prestaties

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitsversterkende evenementen

8D2.1 Evenementencoördinatie
Voor de grotere B- en C-evenementen worden coordinatieoverleggen gevoerd met politie, brandweer, GHOR, de organisator, een vertegenwoordiger van de betreffende bewonersvereniging en de betrokken gemeentelijke afdelingen.
In 2018 zal het evenementenbeleid geëvalueerd worden.

8D2.2 Be-afhandelen van aanvragen evenementenvergunningen
Conform de in het evenementenbeleid beschreven werkwijze afhandelen en afgeven van evenementenvergunningen. Het proces wordt ondersteund door de evenementenassistent. 

8D2.3 Ondersteuning van de 3 grootschalige en overige evenementen
Het huidige kader voor het gemeentelijke evenementenbeleid (Evenementenbeleid 2013-2018) loopt tot en met het begrotingsjaar 2018. In 2018 vindt de evaluatie plaats en de voorbereiding voor de vaststelling van de nieuwe beleidsperiode. Hierbij wordt de juni 2016 vastgestelde tussentijdse evaluatie van het evenementenbeleid als leidraad gebruikt. Bij dit proces worden de relevante interne en externe partijen en instellingen betrokken.
De jaarlijkse bijeenkomsten met de evenementorganisatoren hebben geleid tot de organisatie van Leiden Festivals. Het is een pilot voor de samenwerking aan de versterking van het evenementenaanbod, kruisbestuiving en dienstverlening aan de evenementen en wordt uitgevoerd door het Centrummanagement Leiden. Ook dit wordt betrokken bij de evaluatie van het huidige beleid, waarbij de mogelijkheden van voortzetting in het nieuwe beleidskader worden bekeken.

Effectindicatoren bij 8D Recreatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.a Rapportcijfer levendigheid van de stad door Leidenaren

7,4 (2015)

7,7 (2017)

 -

8

-

8

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.