Ga naar boven

Inleiding

Een sterke economie, met voldoende werkgelegenheid voor mensen die kunnen werken is van groot belang voor de leefbaarheid van onze stad. Een economisch krachtige stad en regio is ook van belang voor een goede stedelijke ontwikkeling op korte en lange termijn. Alle activiteiten binnen het programma Economie dragen bij aan het versterken van die economische structuur. Bij de uitvoering hiervan werken de verschillende gemeentelijke afdelingen zoveel mogelijk samen en gebiedsgericht.  We versterken Leiden als stad van kennis en cultuur met de programmas Binnenstad, Kennisstad en Economie071 en zorgen voor verbetering van de economische ontwikkelingen in het centrum , op bedrijventerreinen en winkelcentra, de campus Biosciencepark en de Leidse regio. Daar waar nodig ondersteunen wij ook ondernemerschap in de wijken.

Leiden doet het goed. De beschikbaarheid van goed opgeleid personeel, de kwaliteit van leven in de Leidse regio en de bereikbaarheid dichtbij Schiphol en per spoor en tussen de A4 en de A44 zijn sterke punten. Op het gebied van Life sciences & health heeft Leiden de afgelopen decennia een unieke positie weten te verwerven die op Europees niveau onderscheidend is en daarmee aantrekkingskracht heeft op nieuwe bedrijven en wetenschappers. Zeker in onze huidige economie vinden echter continue veranderingen plaats, die daarom ook steeds vragen om mogelijke aanpassingen in beleid en acties.

Het Programma Leiden Kennisstad is ook in het economische domein een impuls voor het samen met partners invulling geven aan de Leidse ambities om een toonaangevende kennisstad te zijn en vooral om ook als zodanig herkend te worden. Die samenwerking leidt bij de kennisinstellingen zelf tot directe banen, maar het doel is ook door innovatie in de private sector banen te creëren. In 2017 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Universiteit, het LUMC en Hogeschool Leiden. Partijen hebben zich daarbij ten doel gesteld om hiermee aan de top van de nationale en Europese kennisregio’s te blijven. In die samenwerkingsovereenkomst is een Agenda 2017-2018 opgenomen waar, op basis van vier thema’s, “Campusontwikkeling”, “Versterken onderwijs en onderzoek”, “Externe focus, internationalisering” en “De stad als lab”, gewerkt wordt aan zestien concrete samenwerkingsprojecten.

Een belangrijke prestatie binnen het programma Economie zijn de inspanningen van programma Binnenstad. Het gewaagde doel om de titel van beste binnenstad in 2017 te worden bleek nog te vroeg. Dit wordt verschoven naar 2019 omdat we dan kunnen laten zien dat vele resultaten geboekt zijn. Zie ook het bijzondere programma Binnenstad in deze begroting.

Eind 2017 zal de Winkelnota Binnenstad naar verwachting worden vastgesteld zodat we 2018 concreet met de doelstellingen aan de slag kunnen. Een compacter winkelgebied, met een duidelijk profiel van de verschillende straten en stegen in het centrum. Verbetering en vernieuwing van de winkelcentra Diamantplein en Kopermolen zijn inmiddels in voorbereiding en zullen in 2018 verder worden ontwikkeld. Ook bouwen we in 2018 met het programma Economie071, samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en overheid, verder aan versterking van het investeringsklimaat en werkgelegenheid in de regio. Onze ervaring leert dat dit tot belangrijke economische impulsen leidt. HUB-spot, het centrum voor ondernemerschap aan de Langegracht, is hiervan een aansprekend voorbeeld. Het convenant wordt daarom ook voortgezet.

Verbetering van de warenmarkt, standplaatsen en ligplaatsen zullen concreter vorm krijgen in 2018. Citymarketing en het stimuleren van toeristische aantrekkelijkheid blijven uiteraard onverminderd een prioriteit. 2018 zal, los van alle lopende bekende activiteiten en campagnes, het themajaar zijn voor Water. De voorbereiding en programmering om vele historische schepen in de zomer van 2018 naar Leiden te halen is gestart.

Sinds enige jaren hechten we meer belang aan de congreswerving voor Leiden. In dat kader is het fantastisch dat EuroScience heeft besloten dat Leiden samen met Den Haag de organisatie van het EuroScience Open Forum 2022 (ESOF 2022) op zich mag nemen. Met ESOF 2022 krijgt Leiden de grootste, multidisciplinaire Europese wetenschapsconferentie binnen haar grenzen met circa 5000 deelnemers en mag zij zich een jaar lang European City of Science noemen.

Tot slot een opmerking over het bedrijventerreinenbeleid. In overleg met regiogemeenten en ondernemersverenigingen moeten locaties worden bepaald voor toekomstige bedrijventerreinen tot pakweg 2030/2035. Het is van belang dat deze locaties worden opgenomen in de nota Ruimte van de provincie waardoor er mogelijkheden ontstaat voor transformatie naar woningbouw en verdere stedelijke ontwikkeling met voldoende ruimte voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in Leiden en de regio.