Ga naar boven

Inleiding

Een duurzame en sterke economie, die bedrijvigheid aantrekt en voldoende werkgelegenheid biedt is van groot belang voor de leefbaarheid van onze stad. Een economisch krachtige stad en regio is ook van belang voor een goede stedelijke ontwikkeling op korte en lange termijn. Alle activiteiten binnen het programma Economie dragen bij aan het versterken van die economische structuur. We versterken Leiden als stad van kennis en cultuur en de Leidse regio met de programma’s Binnenstad, Kennisstad en Economie071 en zorgen voor verbetering van de economische ontwikkelingen in het centrum, op bedrijventerreinen en winkelcentra.

Leiden doet het goed. In de afgelopen 10 jaar is het aantal banen gegroeid met 10.000 tot meer dan 70.000. Deze groei is tot stand gekomen zonder nieuwe bedrijfsterreinen. Een gezond functionerende stedelijke regio heeft echter ook plek voor bedrijven die niet thuishoren in het Leiden Bio Science Park of passen in de binnenstad. Ook voor deze bedrijven moet er plek zijn in de stad en de regio. Door ruimtelijke ordening regionaal te bezien zijn slimme combinaties, ook voor de circulaire economie, te realiseren. Voordat het ontwikkelen van woon-werk combinaties en transformatie van bedrijventerreinen overwogen kan worden is een regionale strategie en aanpak nodig. Hiervan is participatie een essentieel onderdeel.

Het Leiden Bio Science Park behoort tot de top van de Life Science & Health parken in Europa en is cruciaal in het functioneren van Leiden als internationale kennisstad. Om deze toppositie te behouden wordt ingezet op het aantrekken en binden van talenten. Hiertoe wordt door betrokkenen programma's ontwikkelt. Het LBSP wordt steeds meer een levendig gebied; de openbare ruimte wordt groener, de biodiversiteit neemt toe, er komen woningen en de infrastructuur wordt verbeterd. Door de herontwikkeling van het Stationsgebied wordt LBSP ook beter verbonden met de binnenstad.

In 2050 gebruiken we alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Voor het stimuleren van deze circulaire economie zullen nadere voorstellen worden ontwikkeld. Daarbij gaat de aandacht in ieder geval uit naar de gebouwde omgeving en naar circulariteit op bedrijventerreinen. In het kader van duurzaam ondernemen zullen we met Leidse ondernemers goede praktijkvoorbeelden delen zonder verhoging van de regeldruk. Om panden in het beschermd stadsgezicht klimaatneutraal te maken zullen de regels voor ondernemers in het centrum worden verruimd. Daarnaast is in het Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties sinds kort de mogelijkheid om leningen aan te vragen voor duurzaamheidsinvesteringen.

Versterking van het vestigings- en ondernemersklimaat is belangrijk. Beperking van regeldruk, het schrappen van overbodige regels en vereenvoudiging van precarioheffingen worden opgepakt. Het beleid voor de inrichting van terrassen zal worden versoepeld en er komen experimenten met regelluwe winkelzones. Buurtwinkels en wijkwinkelcentra zijn het hart van een wijk. Samen met belanghebbenden zal worden ingezet op versterking van winkelcentra Kopermolen en Diamantplein.

Naast duurzaam ondernemen is sociaal (maatschappelijk verantwoord) ondernemen belangrijk. In Leiden is iedereen welkom om te wonen, te werken, te leren en te leven. Arbeidsmarktbeleid is een belangrijke pijler in het economisch beleid. Werk en integratie staan centraal. Samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en vakbonden wordt een aanpak ontwikkeld om zoveel mogelijk mbo-ers op te leiden voor banen in de toekomst. Daarnaast is het van belang dat ondernemers/werkgevers kansen bieden op werk aan alle Leidenaren op de arbeidsmarkt. Op verzoek van Economie 071 is een rapport opgesteld met daarin de belangrijkste opgaven voor de regionale arbeidsmarkt. Wij constateren tekorten bij de sectoren onderwijs, zorg, horeca en techniek. Bij beleidsterrein 3B wordt hier verder bij stil gestaan.

Sinds enige jaren hechten we meer belang aan de congreswerving voor Leiden. In dat kader is het fantastisch dat EuroScience heeft besloten dat Leiden samen met Den Haag de organisatie van het EuroScience Open Forum 2022 (ESOF 2022) op zich mag nemen. Met ESOF 2022 krijgt Leiden de grootste, multidisciplinaire Europese wetenschapsconferentie binnen haar grenzen met circa 5000 deelnemers en mag zij zich een jaar lang European City of Science noemen.

Ook in de komende jaren blijven we Leiden als kennisstad versterken. Met de Universiteit Leiden, LUMC en Hogeschool Leiden heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis van vier thema’s, “Campusontwikkeling”, “Versterken onderwijs en onderzoek”, “Externe focus, internationalisering” en “De stad als lab”, wordt gewerkt aan concrete samenwerkingsprojecten.