Ga naar boven

Programmakosten

Economie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Ruimte om te ondernemen

Lasten

895

1.355

1.359

1.305

902

852

Baten

-429

-472

-483

-483

-483

-483

Saldo

466

883

876

821

418

368

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Lasten

2.876

3.867

4.097

4.001

3.395

3.122

Baten

-60

-5

-5

-5

-5

-5

Saldo

2.816

3.862

4.092

3.996

3.390

3.117

Marketing en promotie

Lasten

2.776

3.150

2.350

1.924

2.405

1.905

Baten

-894

-779

-798

-798

-798

-798

Saldo

1.882

2.371

1.552

1.126

1.607

1.107

Programma

Lasten

6.547

8.372

7.806

7.229

6.701

5.879

Baten

-1.383

-1.255

-1.287

-1.287

-1.287

-1.287

Saldo van baten en lasten

5.164

7.117

6.520

5.943

5.415

4.592

Reserves

Toevoeging

641

751

0

0

0

0

Onttrekking

-1.524

-2.921

-450

-100

-275

0

Mutaties reserves

-883

-2.170

-450

-100

-275

0

Resultaat

4.281

4.948

6.070

5.843

5.140

4.592

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Niet van toepassing.

Beleidsterrein 3B Faciliteren / stimuleren van ondernemen

De raad heeft middels de kaderbrief 2019-2022 financiële aanmeldingen gehonoreerd binnen de de prestatie faciliteren/stimuleren van ondernemen. Een bedrag van€350.000 voor een vijfjarig investeringsplan vanaf 2019 samen met het LUMC/UL en ondernemers Bio Science Park. Het incidenteel continueren van de formatie accountmanagement in 2019 en de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst Kennisstad vanaf 2019. Dit verklaart het verschil in lasten tussen de begrotingsjaren 2018 en 2019.

Beleidsterrein 3C Marketing en Promotie

De daling van de lasten bij prestatie marketing en promotie wordt veroorzaakt door € 1,2 miljoen minder incidentele exploitatie-bijdragen aan kredieten in 2019, hetgeen wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan de reserve Programma Binnenstad voor hetzelfde bedrag. Verder is er binnen de prestatie marketing en promotie een verhoging van de lasten geraamd in 2019 ten opzichte van 2018 van €350.000 voor het themajaar Pilgrimjaar. Dit verklaart het verschil in lasten tussen de begrotingsjaren 2018 en 2019.

Reserves

Reserves programma 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

641

751

0

0

0

0

Onttrekking

-864

-1.410

0

0

0

0

Saldo

-223

-659

0

0

0

0

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-660

-1.511

-450

-100

-275

0

Saldo

-660

-1.511

-450

-100

-275

0

Reserves programma 3

-883

-2.170

-450

-100

-275

0

Reserve economische impulsen Kennisstad P3

Onttrekking uit reserve kennisstad door verlaging van de reservering voor de investeringen in een eigentijds en toekomstbestendig Kenniscentrum BplusC van €1.450.000 naar €825.000. €350.000 wordt onttrokken voor het themajaar Pilgrimjaar en €100.000 voor de jaarlijkse subsidie RB16.0084 Subs. Reg.Medicine Platform.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie centrummarkt 2022

Econ.

V

-

300

03B201

Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

plankosten begeleiding projecten LBSP

Maatsch.

N

1.005

1.005

03C103

Programmasturing Binnenstad

Programma binnenstad 2019

Maatsch.

N

141

141

Totaal programma 3

1.146

1.146

-

-

300

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2018

subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

2.035.324

2.096.181

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.