Ga naar boven

Programmakosten

Economie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Ruimte om te ondernemen

Lasten

1.100

1.814

490

739

734

491

Baten

-423

-455

-467

-467

-467

-467

Saldo

678

1.359

22

271

267

23

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Lasten

4.656

3.076

3.009

2.177

1.897

1.771

Baten

-21

0

-8

-8

-8

-8

Saldo

4.635

3.076

3.001

2.169

1.889

1.764

Marketing en promotie

Lasten

3.044

3.249

2.525

2.013

1.937

1.937

Baten

-854

-761

-779

-779

-779

-779

Saldo

2.190

2.488

1.746

1.234

1.158

1.158

Programma

Lasten

8.801

8.140

6.023

4.929

4.568

4.200

Baten

-1.298

-1.216

-1.254

-1.254

-1.254

-1.254

Saldo van baten en lasten

7.502

6.923

4.769

3.674

3.314

2.945

Reserves

Toevoeging

2.379

641

641

0

0

0

Onttrekking

-3.578

-3.095

-851

-100

-100

-100

Mutaties reserves

-1.199

-2.453

-210

-100

-100

-100

Resultaat

6.303

4.470

4.559

3.574

3.214

2.845

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. In het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren is in 2014 besloten voor een periode van 4 jaar € 1 miljoen extra per jaar te investeren in economische structuurversterking en het programma Kennisstad. Dit verklaart het dalende saldo van baten en lasten van programma 3 van rond de € 4,5 miljoen per jaar in 2017 en 2018 naar € 3,5 miljoen in 2019. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

In 2014 is de deelname van de gemeente Leiden aan de ‘Economische agenda Leidse Regio’ (ook wel Economie071) gestart. In een convenant is deze samenwerking geformaliseerd voor de periode 2015 tot en met 2018. In 2016 en 2017 werden incidentele investeringen gedaan; bijvoorbeeld in Hubspot (het centrum voor Ondernemersschap en Innovatie) of Biopartner. In 2018 wordt de samenwerking binnen Economie wel gecontinueerd maar met minder grote investeringsbedragen. Dit verklaart de relatief forse daling van de uitgaven binnen het domein ‘ruimte om te ondernemen’.

Beleidsterrein 3B Faciliteren / stimuleren van ondernemen

In 2016 en 2017 zijn gelden uitgetrokken voor verdere deelname in de participatiefondsen van Innovation Quarter en de start van het Expat Centre. Met name de investeringen in IQ hebben een incidenteel karakter en verklaren het verschil in lasten tussen de begrotingsjaren 2017 en 2018.

Beleidsterrein 3C Marketing en Promotie

De verlaging van de geraamde lasten met € 724.183 in 2018 ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere exploitatiebijdragen aan investeringen in 2017. In 2017 is incidenteel een exploitatiebijdrage aan investeringen geraamd ten behoeve van het krediet Programma Binnenstad; € 212.605 conform Raadsbesluit RB17.0051. Verder is er in 2017 incidenteel een exploitatiebijdrage aan investeringen geraamd ten behoeve van het krediet Programma Binnenstad; € 520.000 conform RB16.0121.

Reserves

Reserves programma 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Reserve Cofinancieringfonds Kennisstad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-50

0

0

0

0

0

Saldo

-50

0

0

0

0

0

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

391

641

641

0

0

0

Onttrekking

-1.033

-1.424

-751

0

0

0

Saldo

-642

-783

-110

0

0

0

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

1.988

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.767

-1.670

-100

-100

-100

-100

Saldo

221

-1.670

-100

-100

-100

-100

reserve grondexploitaties P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-570

0

0

0

0

0

Saldo

-570

0

0

0

0

0

Reserve risico's bijzondere projecten P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-158

0

0

0

0

0

Saldo

-158

0

0

0

0

0

Reserves programma 3

-1.199

-2.453

-210

-100

-100

-100

Reserve programma Binnenstad P3

De toevoeging aan de reserve programma Binnenstad P3 betreft meerjarig incidenteel budget voor tijdelijke en nieuwe initiatieven in het kader van programmaplan 2015-2019 conform programmabegroting 2015-2019. In 2018 wordt € 110.000 ontrokken ten behoeve van het krediet 7100952 Verbeteren Aanlooproutes. Verder wordt in 2018 € 641.000 ontrokken ten behoeve van het krediet 7100740 programma Binnenstad.

Reserve economische impulsen Kennisstad P3

In 2018 wordt € 100.000 ontrokken uit de reserve economische impulsen Kennisstad P3 ten behoeve van het Leiden Regenerative Medicine Platform conform RB.16.0084. In de 1e Bestuursrapportage 2016 is ingestemd met een bijdrage van € 500.000 aan dit doel. Omdat de toekenning en verantwoording echter per jaar plaatsvinden, wordt jaarlijks € 100.000 onttrokken ter dekking van de subsidie.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.3 Toelichting reserves programma 3.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

03C103

Programmasturing Binnenstad

Programma binnenstad 2018-2019

Maatsch.

Nieuw

672

531

141

-

-

Totaal programma 3

672

531

141

-

-

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2017

subsidiestaat 2018

Subsidie saldo

0

0

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.