Ga naar boven

Inleiding

Gelijke kansen bieden voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren staat voor ons centraal.

In de voor- en vroegschoolse periode zet de gemeente samen met scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen in op het stimuleren van gelijke kansen bij (jonge) kinderen. Door een herverdeling van het rijksbudget voor deze doelgroep is vanaf 2018 minder budget beschikbaar. De gemeente heeft zich aangesloten bij de lobby van de PO-Raad om de gevolgen van deze ingreep te compenseren. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.

Gelijke kansen creëren is ook het speerpunt voor kinderen die het niet alleen redden op school. Een belangrijke sleutel ligt bij dit speerpunt in de samenwerking tussen scholen, Centrum voor Jeugd & Gezin en jeugdhulpinstellingen. Met het Tijdelijke Fonds Jeugdhulp zetten wij extra middelen in op de relatie onderwijs en jeugdhulp.

Samenwerking en verbinding spelen ook binnen andere onderdelen van de jeugdhulp. Zo vragen jongeren in de leeftijdscategorie 16-27 jaar, die zich in een kwetsbare positie bevinden, een sluitende aanpak. Integraal werken over leefdomeinen heen, het centraal stellen wat jongeren zelf kunnen en willen, is hierbij ons uitgangspunt.
­
Voor het onderwijs zet de gemeente zich samen met de scholen en maatschappelijke organisaties in voor een goed leerklimaat in de stad. Wij richten ons op het creëren van een passende kwaliteit en kwantiteit van onderwijshuisvesting, op de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs en op de bevordering van deelname aan het onderwijs. Met het onderwijs innovatiebudget stimuleren we samenwerking, kennisdeling en vernieuwingen in het onderwijs. Sinds 2017 wordt nadrukkelijk gestimuleerd om aanvragen voor het innovatiebudget vanuit leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten te laten komen. Het heeft geresulteerd in meer aanvragen vanuit vrijwel alle Leidse onderwijsinstellingen.

Het terugdringen van schooluitval is een speerpunt van beleid. De uitvoering voor de regio Holland Rijnland ligt bij het Regionaal Meld – en Coördinatie punt (RMC). Met name het terugdringen van schooluitval op de MBO scholen heeft onze aandacht. Als contactgemeente voor de regio heeft Leiden een speciale verantwoording. Door inzet van lokale middelen zetten wij extra in op terugdringen van de uitval van Leidse scholieren. Als aanvulling op de bestaande programma’s en projecten is aan de ministeries van OCW en SZW experimenteerruimte gevraagd. Het gaat om experimenteerruimte op het gebied van toeleiding arbeidsmarkt en toeleiding naar school voor leerlingen in een kwetsbare positie.