Ga naar boven

Inleiding

Gelijke kansen en talentontwikkeling
Iedereen moet zijn of haar talenten en kwaliteiten ten volle kunnen ontwikkelen en (leren) benutten op alle leeftijden. De basis daarvoor zijn een goede gezondheid en een veilige en stimulerende omgeving, in de wijk, thuis en op school. Deze uitgangspositie is echter niet vanzelfsprekend voor alle kinderen, daarom zetten we in op preventie en goede educatie. Daarnaast hebben sommige kinderen extra ondersteuning of aandacht nodig. In Leiden willen we dat elk kind vanaf zijn of haar geboorte gelijke kansen krijgt om zijn/haar talenten volledig te ontwikkelen. Dit begint al bij min negen maanden. Maar ook jongeren zelf spelen een actieve rol in de ontwikkeling van hun talenten, bijvoorbeeld via jongerenparticipatie door mee te denken over de toekomst van hun stad.

Voor alle kinderen effectieve preventie en goede educatie 
De basis voor een goede ontwikkeling en gelijke kansen is een goede (mentale en fysieke) gezondheid en een veilige en stimulerende omgeving, vanuit huis en op locatie (school, voorschool). We blijven hier onverminderd op inzetten. Wij bieden deze basis door goede jeugdgezondheidszorg, goede voorschoolse voorzieningen en goede samenwerking tussen alle partijen in de stad die hierin een rol spelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg (Centra voor Jeugd en Gezin – CJG’s), gezondheidsbevordering (GGD), voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen, kinderopvang, activiteiten in de wijk of thuis), scholen, sportclubs, zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen, schuldhulpverlening, kindgerichte inkomensondersteuning en wonen. Zij vormen samen de pedagogische civil society, ofwel de positieve sociale opgroei- en opvoedomgeving (NJI, 2010) dit zijn alle basisvoorzieningen als de sociale netwerken rondom de jeugd en het gezin in de thuis situatie, in de buurt, op school en in de vrije tijd.

Een goede preventie bestaat uit het zo vroeg mogelijk signaleren van risico’s in gezondheid en omgeving van kinderen, met een focus op het jonge kind. Alle professionals die met kinderen werken, signaleren risico’s zo vroeg mogelijk en werken samen om die risico’s te verkleinen. Versterking van deze samenwerking vraagt om continue aandacht. We gaan het concept beleidsprogramma ‘Integrale Aanpak Onderwijskansen kinderen 0-13 jaar’ uitvoeren via resultaatafspraken met de organisaties in de stad. Ook in dit kader blijft een brede blik, het oog hebben voor onderliggende oorzaken, belangrijk. Grote financiële problemen in een gezin, of het ontbreken van een passende onderwijsplek zijn van grote invloed op het gedrag en de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind. Er zijn nauwe relaties met andere programma’s, waaronder met name programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning en programma 10 Werk en Inkomen.

Aangezien goede onderwijshuisvesting een voorwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs is het van belang dat de Leidse schoolgebouwen passen bij de moderne onderwijsuitgangspunten en voldoen aan de huidige klimatologische eisen. Daarom wordt er nu volop ingezet op de verbetering van het scholenbestand in Leiden.


Zo nodig extra hulp en ondersteuning
Als er meer nodig is dan preventie, is er kwalitatief goede hulp, dichtbij, op maat, gericht op het functioneren in het dagelijks leven en georganiseerd vanuit het principe 1gezin1plan, via de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) en eventueel specialistische hulp. Ook op school is hulp beschikbaar via onder meer passend onderwijs. De verbinding passend onderwijs – jeugdhulp blijft extra aandacht krijgen via de ontwikkeling van optimale onderwijs-zorgarrangementen. Op die manier kunnen we voor kinderen die extra hulp nodig hebben ook gelijke kansen realiseren. Schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeente weten elkaar steeds beter te vinden in gezamenlijke ambities en delen hierin een gevoel van urgentie.

We heroverwegen de schaal waarop we jeugdhulp organiseren en of dit past bij de lokale Leidse situatie, ook vanuit financieel oogpunt. Vanuit partnerschap met jeugdhulpaanbieders, het onderwijs, huisartsen, cliënten en regiogemeenten gaat de gemeente met deze opgave aan de slag. We ontwikkelen een Programma Jeugd dat tot 2020 doorloopt en maken hierbij ook gebruik van de kennis en innovaties in andere jeugdhulpregio’s.

De ingezette integrale aanpak 16-27 jarigen in een kwetsbare positie wordt voortgezet. Integraal werken over leefdomeinen heen en het centraal stellen wat jongeren zelf kunnen en willen, blijft ons uitgangspunt. Ook werken we daarbij aan innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld via de Social Impact Bond (SIB). Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (vsv) blijft ook onverminderd van belang.


Leiden stad van ontdekkingen en talentontwikkeling
De pijler ‘Internationale Kennis’ uit de visie ‘Leiden stad van ontdekkingen’ geeft richting aan de samenwerking in het jeugd- en onderwijsdomein. Het gaat om versterking van de samenwerking met de gemeente, maar ook tussen de onderwijspartners onderling. Gezamenlijk investeren we in kwaliteit en innovatie van het onderwijs, het delen van kennis onderling en het verbreden van kennis bij kinderen op thema’s als wetenschap, techniek en duurzaamheid.

In de samenwerking met de onderwijspartners staan ook onderwerpen zoals het tekort aan leerkrachten en de beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten in de sectoren techniek en zorg op de agenda. Ook worden de mogelijkheden om te voldoen aan de toenemende vraag naar internationaal onderwijs verkend.

Met de bestuurders uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs wordt een gezamenlijke onderwijsagenda gemaakt. Hierin komen de gezamenlijke opgaven als internationale kennis- en onderwijsstad, gelijke kansen, verbinding jeugdhulp - (passend) onderwijs, onderwijshuisvesting te staan.
Tevens werken de kennispartners mee aan een intensieve wijkaanpak zoals Jacques Urlusplantsoen (JUP)/, Slaaghwijk.