Ga naar boven

Beleidsterrein 9B Preventie

Preventie is in alle programma's aan de orde. In dit hoofdstuk ligt de focus op gezondheid. Deze paragraaf benadrukt onze specifieke inzet voor mantelzorg en onze uitvoering van het (lokaal) gezondheidsbeleid.
Het doel van preventie is te bereiken dat inwoners zo gezond mogelijk blijven, waardoor het mogelijk wordt zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en maatschappelijk actief te zijn. Effectieve preventie voorkomt dat (opnieuw) een beroep wordt gedaan op zwaardere vormen van hulp en ondersteuning
Preventie vindt o.a. plaats door middel van voorlichting over gezondheid, vroegsignalering, hertstelgerichte ondersteuning en deskundigheidsbevordering door professionals samen met ervaringsdeskundigen. Tot preventie rekenen wij ook maatregelen die overbelasting van mantelzorgers moeten voorkomen.

Onze inzet richt zich tevens op de relatie tussen vitaliteit en gezondheid. In dit kader streven we naar een sterkere verbinding van een preventieve inzet met de kansen op het gebied van sport, stimuleren tot bewegen en de inrichting van de fysieke leefomgeving. Samen met stadspartners en kennisinstellingen werken wij onder de noemer ‘De stad als lab’ (citydeal Kennis Maken) aan innovatieve oplossingen voor lokale gezondheidsvraagstukken.­

Wat gaan we doen in 2018:

 • Ondersteuning van mantelzorgers continueren;
 • Implementeren van de aanbevelingen uit het rapport Gezond GeregelD;
 • Voortzetten van de gemeenschappelijke regeling en de subsidiëring van de RDOG;
 • Herijken van de nota gezondheidsbeleid ‘Ruimte maken voor Gezondheid’, met daarin aandacht voor innovatieve en verbindende projecten voor gezondheidsbevordering;
 • Werken op basis van het model positieve gezondheid;
 • Concretiseren van de samenwerking met kennisinstellingen (zie ook Programma Kennisstad) op het gebied van publieke gezondheid;
 • Uitvoering geven aan de Regionale Agenda Gezondheidsbeleid;
 • Uitvoering geven aan het gezondheidsbevorderingsprojecten, zoals JOGG;
 • Diverse projecten uitvoeren in het kader van de transformatie sociaal domein met het doel om de preventie te versterken.
Doelen en prestaties bij 9B Preventie

Doel

Prestatie

9B1 Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen
 

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid


9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod aan informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning ­
Voor informatie, advies en cliëntondersteuning kunnen inwoners verspreid over de stad terecht bij acht sociale wijkteams (SWT’s). Inwoners kunnen bij de SWT's terecht met vragen over omgaan met geld, zorg en gezondheid, wonen, werken en vrijwilligerswerk. De SWT’s werken hierbij samen met zowel professionele als vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas, de Leidse Rechtswinkel, de GGD, iDOE, EVA, ouderenbonden, vakbonden, etc. Bewoners kunnen zelf ook rechtstreeks naar deze organisaties met vragen om advies of ondersteuning.


9B2.1 Uitvoeren wettelijke taken basisgezondheidszorg
De wettelijke taken basisgezondheidszorg laten wij in regionaal verband uitvoeren door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG).


9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid
Voor de regio Hollands Midden is in 2017 een nieuw regionaal overleg gestart onder de naam PPG (Portefeuillehouder overleg Publieke Gezondheid). Het PPG is voortgekomen uit het Governance traject RDOG 2020. De resultaten zijn vastgelegd in een eindrapportage ‘Goed GeregelD’. Het traject beoogde de rollen van gemeenten als “eigenaar” en “opdrachtgever” van de RDOG beter te scheiden en om de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg toekomst bestendig te maken.

Naast de wettelijke (WPG) taken voert de RDOG lokaal gezondheidsbevorderende projecten uit die erop gericht zijn om de verschillen in gezondheid tussen verschillende groepen zo klein mogelijk te maken, met aandacht voor kwetsbare en kansarme groepen, verschillen in culturele achtergronden en leefstijlen. Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is hier een voorbeeld van.

Wat gaan we doen in 2018:

 • Implementatie van Gezond GeregelD;
 • Het herijken van het lokale gezondheidsbeleid aan de landelijk door VWS vastgestelde speerpunten;
 • In het kader van het Bijzonder Programma Transformatie Sociaal Domein uitvoeren van diverse vitaliteit en gezondheidsprojecten.
Effectindicatoren bij 9B Preventie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.a Percentage inwoners dat zich kan redden in het dagelijks leven

94% (2015)
94% (2017)

-

95%

-

97%

Stadsenquête

9B1.b Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar, zeer zwaar tot overbelast voelt

19% (2013)
14% (2015)
19% (2017)*

-

13%

-

11%

Stadsenquête

* Afgerond 19% tamelijk tot zwaar belast, 1% overbelast.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Verbonden Partijen
De onderstaande Verbonden Partij levert een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.