Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Maatschappelijke Ondersteuning / Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

De toegang tot de maatwerkvoorzieningen Wmo hebben we geregeld via de sociale wijkteams (SWT'S).
In 2018 heeft de coöperatie SWT Leiden gewerkt aan de uitvoering van het Kader sociale wijkteams in Leiden RV 17.0077. Daarbij ging het o.a. om het professionaliseren van de sociaal werkers in de teams, het op orde brengen van de formatie in de teams en het verhogen van de bekendheid in de stad.

Wat gaan we doen in 2019:

  • Voorzetten van het borgen van de samenwerking van de SWT’s met de GGZ, de 1e lijnszorg, het JGT, Werk & Inkomen, de Stadsbank, het Veiligheidshuis, collectieve welzijnsvoorzieningen en de wijkverpleging,
  • Voortzetten van het ontwikkelen van een werkwijze waarbij professionals in het sociaal domein meer financiële ruimte krijgen om maatwerk te bieden over de schotten heen van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet.
  • Voorzetten aanpak Snelle Hulp bij Schulden, samenwerking tussen Woningcorporaties, SWT’s en de Stadsbank.
  • Voorzetten van de doorontwikkeling SWT’s inclusief maatwerk. Hiermee kunnen bestaande knelpunten worden opgelost en verbinding gelegd worden met zowel welzijn als met participatie.
  • Inzetten op het toetsen en verbeteren van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van fraude en het oneigenlijk gebruik van zorgmiddelen. De aanpak van oneigenlijk gebruik wordt vanaf 2019 geeffectueerd door de aanstelling van twee toezichthouders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van signalen en vermoedens van fraude van het informatie knooppunt zorgfraude (IKZ). In 2018 is Leiden aangesloten bij het IKZ.
Doelen en prestaties bij 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams
In 2019 evalueren we de eerste ervaringen met de inzet van het zogenaamde voorportaal van de Sociale Wijkteams (SWT’s) ‘een Goede Buur’. De Goede Buur locatie is een laagdrempelig ‘participatieknooppunt’ (o.a. formulierenhulp en buurtkantoor) dat veel vragen kan opvangen, ter ontlasting van de SWT’s. Ter digitale ondersteuning wordt het Leidse wijkgerichte platform Buurbook gebruikt.

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen
9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen­.
In 2019 werken we toe naar een overzichtelijk, toegankelijk en passend aanbod Wmo-voorzieningen (bijv. begeleiding, dagbesteding) in de wijken door o.a. het versnipperde aanbod terug te brengen.
Daarnaast blijven we werken aan het verbeteren van de verbinding met jeugdhulp, tijdelijk beschut wonen voor licht verstandelijk beperkten, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Intramurale beschermd wonen zal, waar mogelijk, steeds meer overgaan naar geclusterd of zelfstandig wonen met (intensieve) begeleiding.

Effectindicatoren bij 9C Ondersteuning

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag'

60% (2015)
68% (2016)

80%

90%

90%

90%

CEO Wmo

9C1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus'

82% (2015)
85% (2016)

90%

90%

95%

95%

CEO Wmo

9C1.c Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het SWT was snel en adequaat'

83% (2017)

-

-

-

-

Medewerkersenquête

SWT*

9C1.d Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'Cliënten van het SWT zijn tevreden'

93% (2017)

-

-

-

-

Medwerkersenquête

SWT*

9C1.e Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed'

28% (2017)

-

-

-

-

Medewerkersenquête

SWT*

Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.a Percentage inwoners dat zich beter kan redden door de ondersteuning

79% (2015)
79% (2016)

81%

81%

83%

83%

CEO Wmo

9C2.b Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners

60 (2015)
60 (2016)
56 (2017)

60

60

60

60

GMSD**
(wsjg - BBV)

9C2.c Percentage Leidenaren van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont

92,1% (2014)

93,0% (2015)
94,0% (2016)

93%

93%

93%

93%

Basisregistratie personen (BRP)

* Aangenomen amendement Raadsvoorstel 16.0054 indicator voor professionals.
** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.