Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Maatschappelijke Ondersteuning / Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Per 31 maart 2017 is de coöperatie Sociale Wijkteams (SWT's) Leiden opgericht. De coöperatie bestaat uit coöperatieleden Kwadraad, Libertas Leiden, MEE en Radius. Dit zijn de kernpartners, maar niet de enige. De coöperatie kent ook vertegenwoordiging van bijvoorbeeld de wijkbewoners.

In 2018 gaan we:

 • Doorontwikkelen van de SWT's;
 • Een start maken met het integreren van welzijnsvoorzieningen en delen van maatwerkvoorzieningen (uitvoeringsplan welzijn);
 • Het uitvoeren van een nieuw model voor Huishoudelijke Ondersteuning vanwege het vervallen van de algemene voorziening Huishoudelijke Ondersteuning per 1-1-2018;
 • Doorontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen. Hiermee kunnen bestaande knelpunten worden opgelost en verbinding gelegd worden met zowel welzijn als met beschermd wonen. Hiermee komen we tot een passend aanbod van ondersteuning en participatie;
 • De samenwerking van de SWT’s met het JGT, Werk en Inkomen, de Stadsbank, 1elijns zorgaanbieders, en de wijkverpleging ondersteunen en bevorderen;
 • Overleg tussen de 1elijns zorgverleners, SWT en Zorgverzekeraar bevorderen en ondersteunen.
Doelen en prestaties bij 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen


9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteam
Het college van B&W verstrekt in 2018 subsidie aan de coöperatie SWT Leiden, om invulling te geven aan het werk van 8 SWT's in de stad.
In 2018 vindt op regelmatige basis overleg plaats met de coöperatie SWT over de uitwerking en voortgang.


9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen­
Bij de transformatie van het sociaal domein hoort een nieuw geheel van collectieve (welzijns)voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. In 2018 werken we hier verder aan. We willen het aanbod van voorzieningen vernieuwen om het nog beter te laten aansluiten bij de vraag van inwoners en met een betere onderlinge samenwerking, verbinding tussen 1e, 2e en 3e lijn.
Waar dat kan en logisch is, willen we toe naar een situatie waar onderdelen van het welzijnsaanbod, inloopfunctie en de maatwerkvoorziening dagbesteding (de lichtere vormen) samensmelten in een nieuw wijkgericht aanbod. Op deze manier versterken we en verbeteren we de kwaliteit van het aanbod en sluiten nog beter aan bij de behoefte van cliënten.


9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorziening
In 2018 werken we aan de volgende taken:

 • Het uitvoeren van een nieuw model voor Huishoudelijke Ondersteuning vanwege het vervallen van de algemene voorziening Huishoudelijke Ondersteuning;
 • Doorontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen Begeleiding en Dagbesteding op basis van:
  • ervaringen van cliënten, gesprekken met adviesraad Wmo en aanbieders;
  • het verder verbeteren van de verbinding met andere domeinen zoals jeugdhulp, tijdelijk beschut wonen voor licht verstandelijk beperkten, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Intramurale beschermd wonen zal, waar mogelijk, steeds meer overgaan naar geclusterd of zelfstandig wonen met (intensieve) begeleiding.
Effectindicatoren bij 9C Ondersteuning

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag'

60% (2015)

70%

80%-

90%

90%

CEO Wmo

9C1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus'

82% (2015)*

90%

90%

95%

95%

CEO Wmo

9C1.c Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het SWT was snel en adequaat'

83% (2017)

-

-

-

-

Medewerkersenquête

SWT**

9C1.d Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'Cliënten van het SWT zijn tevreden'

93% (2017)

-

-

-

-

Medwerkersenquête

SWT**

9C1.e Percentage medewerkers SWT die het eens is met de stelling: 'Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed'

28% (2017)

-

-

-

-

Medewerkersenquête

SWT**

Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.a Percentage inwoners dat zich beter kan redden door de ondersteuning

79% (2015)

81%

81%

83%

83%

CEO Wmo

9C2.b Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners

615 (2015)

615

615

615

615

GMSD***
(wsjg - BBV)

9C2.c Percentage Leidenaren van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont

92,1% (2014)

93,0% (2015)
94,0% (2016)

93%

93%

93%

93%

Basisregistratie personen (BRP)

* 82% positief, 16% neutraal en 2% niet mee eens.
** Aangenomen amendement Raadsvoorstel 16.0054 indicator oordeel professionals.
*** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.