Ga naar boven

Inleiding

In Leiden verdient iedereen perspectief. Mensen die niet zelfredzaam zijn en hulp nodig hebben, kunnen rekenen op ondersteuning. Waar Leidenaren belemmeringen ervaren, doen we ons best om deze weg te nemen. We gaan daarbij uit van wat mensen wél kunnen en we zetten in op preventie. Dat is niet alleen prettiger voor de betrokkene, maar het helpt ook om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden.

Inwoners van Leiden die hulp nodig hebben, geven we ondersteuning zonder hinder van schotten tussen beleidsterreinen. De ondersteuning richten we op verbetering van iemands situatie, zodat de inwoner zo snel mogelijk zelfredzaamheid herwint, in het eigen inkomen kan voorzien en kan meedoen aan de samenleving. Dit vergt altijd maatwerk.
De inwoners staan centraal, niet de regels of de organisaties. Dit vraagt om het verder ontwikkelen van de wijkgerichte aanpak en de wijze waarop hulpverlenende instanties samenwerken. De wijze waarop we subsidies verstrekken en zorg inkopen wordt daartoe tegen het licht gehouden.

Gerichte hulp en ondersteuning blijft beschikbaar waar dat nodig is. Met die ondersteuning zorgen we  ervoor dat Leidenaren weer grip krijgen op hun situatie en hun zelfredzaamheid hervinden.
Het kabinet is voornemens om met ingang van 2019 een abonnementstarief van € 17,50 voor huishoudens die gebruik maken van WMO maatwerkvoorzieningen in te voeren. De verwachting is dat het gebruik van maatwerkvoorzieningen hierdoor gaat toenemen. Dit proces zullen we volgen en eind 2019 gaan we het effect van het abonnementstarief evalueren. Maatwerk en samenwerking op verschillende beleidsterreinen, zoals Jeugd en Participatie is essentieel. Kwetsbare inwoners hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden.
Samenwerking in de wijken, door meerdere organisaties rond een inwoner of gezin is van belang, waarbij gewerkt wordt volgens één gezin, één plan, één regisseur. Vroegsignalering helpt om eerder te kunnen interveniëren en escalatie van problemen te voorkomen.

Steeds meer mensen wonen langer thuis. Ouderen stimuleren we om tijdig na te denken over passende huisvesting om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Mensen met een psychische of verstandelijke beperking ondersteunen we steeds vaker in hun eigen woonomgeving in plaats van een instelling.

Een open samenleving met toegankelijke voorzieningen vraagt om goede ontmoetingsplekken, een openbare ruimte die goed toegankelijk is en die stimuleert dat mensen bewegen. Ook hier werken beleidsterreinen steeds meer samen.

In 2019 zetten we in op het toetsen en verbeteren van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van fraude en het oneigenlijk gebruik van zorgmiddelen. De aanpak van oneigenlijk gebruik wordt vanaf 2019 geeffectueerd door de aanstelling van twee toezichthouders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van signalen en vermoedens van fraude van het informatie knooppunt zorgfraude (IKZ). In 2018 is Leiden aangesloten bij het IKZ.