Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Omgevingskwaliteit / Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Met een ambitieuze Duurzaamheidsagenda 2016-2020 investeert de gemeente Leiden in duurzaamheid met als doel om te zorgen dat de stad ook in de toekomst een goede omgevingskwaliteit houdt. Door focus aan te brengen op een aantal thema’s wil het college vaart maken om de ambities te realiseren. Dit is van belang om deze ambities waar te maken aangaande het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (energietransitie), het in stand houden en verbeteren van biodiversiteit, het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het bevorderen van de circulaire economie.

In 2019 zet de gemeente zich in om bewoners, bedrijven en instellingen te betrekken bij het maximaal inbedden van duurzaamheidsmaatregelen bij hun opgaven om zo de verduurzaming te versnellen. We richten ons op maximale participatie van bewoners en bedrijven bij onze overheidsopgaven.

Daarnaast neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid door het verduurzamen van de eigen organisatie, inkoopbeleid en gemeentelijke werkzaamheden. Hiervoor wordt onder andere een actief monitoringsprogramma opgesteld.

In de paragraaf ‘Bijzonder programma Duurzaamheid’ in deze Programmabegroting wordt dit nader toegelicht.

Doelen en prestaties bij 5D Duurzaamheid

Doel

Prestatie

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatinrichte stad

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid
Eind 2015 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsambities Leiden 2030 en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 vastgesteld. Met de vaststelling van de Duurzaamheidsambities 2030 en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 is het gemeentelijk beleid voor de komende jaren neergezet. Het is van belang de komende jaren focus aan te brengen op een drietal domeinen: duurzame verstedelijking en energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit en circulaire economie. Binnen deze drie domeinen wordt focus gelegd op de realisatie en uitvoering van projecten in de stad, samen met marktpartijen en bewoners. Het komend jaar zal het programmateam de koers en het verwachte beleidsontwikkeling verder uitwerken.

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
Ter vergroting van de leefbaarheid op de verkeersknelpunten moet de geluidsoverlast worden teruggedrongen. Op basis van een Europese verplichting is een geluidsbelastingkaart en een actieplan omgevingslawaai 2018-2023 vastgesteld. Voor Leiden is gekozen voor een plandrempel van 65 dB Lden en van 60 dB Lnight voor weg- en railverkeer. In het actieplan wordt geadviseerd een bepaald type geluidreducerend asfalt op hoofdwegen aan te brengen als belangrijkste maatregel om het aantal geluidgehinderden te reduceren. Voor straten met een 30 km/u regime wordt geadviseerd een proef te houden met toepassing van stille klinkers.
Geluidsoverlast vraagt voorts om fysieke maatregelen aan woningen die door het verkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting hebben. Het middel hiervoor is gevelsanering. Leiden heeft zich o.a. verplicht om de woningen, die op de zgn. A-lijst staan, in 2020 te hebben gesaneerd. Daarnaast kunnen ook andere woningen voor sanering in aanmerking komen indien blijkt dat de geluidbelasting door wegverkeer te hoog is. Nagenoeg alle A-lijst woningen zijn gesaneerd, veelal door maatregelen aan de gevel (gevelsanering) maar soms ook door maatregelen aan de weg. De overblijvende A-lijst woningen bevinden zich tussen andere saneringswoningen en worden projectgewijs meegenomen. De projectbegeleiding van de sanering vindt plaats door de Omgevingsdienst. De behoefte aan geluidsanering is mede afhankelijk van de planvorming met betrekking tot grote infrastructurele projecten. Immers, als de verkeerscirculatie wijzigt, verandert ook de geluidsbelasting. Door de sanering af te stemmen op de uitvoering van de grote infrastructurele projecten wordt voorkomen dat onnodige maatregelen worden genomen, dan wel dat er maatregelen worden genomen die niet afdoende zijn. In 2019 wordt het saneringsprogramma voortgezet met projecten die in eerdere jaren zijn opgestart. In 2018 is gestart met deelproject 2 van de Centrumroute (Hooigracht). In 2019 zal daarvoor subsidie worden aangevraagd. Indien de geluidbelasting door wegverkeer te hoog is en er maatregelen nodig zijn, maar door omstandigheden komen deze woningen niet voor subsidie door het rijk in aanmerking dan kan de sanering betaald worden voor rekening van de gemeente. Daarvoor zijn twee kredieten beschikbaar: Investeringskrediet ISV en Reserve ISV.

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
In de gemeente Leiden vindt de aanpak van bodemverontreiniging plaats via twee sporen. Enerzijds wordt zoveel mogelijk gesaneerd in samenloop met bouw- of herinrichtingsplannen. Daarmee wordt de omgevingskwaliteit integraal verbeterd. Anderzijds worden locaties aangepakt op grond van milieuhygiënische urgentie (spoedlocaties). De Omgevingsdienst voert de taak bodemsanering voor de gemeente uit. Het uitvoeringsprogramma wordt in overleg met de gemeente opgesteld en vormt een onderdeel van het "Leidse Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020".

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid
In de paragraaf ‘Bijzonder programma Duurzaamheid’ in deze Programmabegroting wordt de uitvoering inclusief beleidsmaatregelen omschreven.

Verbonden Partijen
De onderstaande Verbonden Partij levert een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Omgevingsdienst West-Holland

Motieven en doelen deelname GR

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Kansen

 • Het verder bekwamen als centrum voor kennis- en advies, vergunningverlening en handhaving & toezicht.
 • De Omgevingswet biedt de ODWH een kans om de dienst zich als adviesdienst te profileren voor de regio.
 • De ODWH zou voor de Provincie een specifieke taak kunnen uitvoeren voor heel Zuid-Holland, zoals reguleren van life science en GGO bedrijven.

Risico's (top 3)

 1. Onvoldoende ingespeeld op situatie van krimp c.q. noodzaak om te bezuinigen.
 2. Een mogelijk hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst West Holland dan de vastgestelde begroting.
 3. Imagoschade voor de omgevingsdienst; negatieve beeldvorming kan ontstaan.

Belangrijkste doelstellingen / prestaties en opgaven 2019

De ODWH zal zich in 2019 primair richten op het vasthouden van de door het AB vastgestelde koers. Basispakket adequaat uitvoeren , de nodige aandacht voor de financiële sturing en komen tot een sluitende meerjarenbegroting. ‘De basis op orde’. De ODWH heeft in de nieuwe strategienota 7 speerpunten die daarop aansluiten vastgesteld:

 • Duurzaamheid en Energie
 • Omgevingswet
 • Kwaliteit van de ODWH
 • Kennisinstituut
 • Optimale samenwerking in de regio
 • Eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer
 • Stabiele en (financieel )gezonde dienst

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2019

 • Zienswijze Begroting 2020 en MJR 2021-2023
 • Voortgang Strategienota 2018-2021
 • Programmaplan Omgevingswet 2019

Bijdrage 2019

€ 2.862.000

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 5D Duurzaamheid

De effectindicatoren zijn opgenomen in het paragraaf 3.2.15 Bijzonder programma Duurzaamheid.