Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Omgevingskwaliteit / Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Zoals in de inleiding van programma 5 is aangegeven, wordt met een ambitieuze Duurzaamheidsagenda 2016-2020 geïnvesteerd in duurzaamheid met als doel om te zorgen dat de stad ook in de toekomst een goede omgevingskwaliteit houdt. Leiden neemt zo haar verantwoordelijkheid aangaande het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, het in stand houden en verbeteren van biodiversiteit, het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het bevorderen van de circulaire economie. In 2018 zet de gemeente zich verder in om burgers, bedrijven en instellingen te helpen met en te overtuigen van het nut en de kansen van verduurzaming. Daarnaast neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid door het verduurzamen van de eigen organisatie en gemeentelijke werkzaamheden.

In de paragraaf ‘Bijzonder programma Duurzaamheid’ in deze Programmabegroting wordt dit nader toegelicht.

Doelen en prestaties bij 5D Duurzaamheid

Doel

Prestatie

5D1 Leiden duurzame stad

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid
Eind 2015 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsambities Leiden 2030 en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 vastgesteld. Leiden heeft de consequenties van het Klimaatakkoord van Parijs, Energieakkoord en andere (inter)nationale afspraken vertaald naar de eigen gemeente en wil als kennisstad voorop lopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Dit duurzaamheidsbeleid is na actieve participatie van burgers, bedrijven en organisaties uit de stad tot stand gekomen. Met de vaststelling van de Duurzaamheidsambities 2030 en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 is het gemeentelijk beleid voor de komende jaren neergezet. De focus van het Programma Duurzaamheid, zoals beschreven in de paragraaf ‘Bijzonder programma Duurzaamheid’, ligt op de uitvoering van maatregelen en het boeken van resultaten.

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
Ter vergroting van de leefbaarheid op de verkeersknelpunten moet de geluidsoverlast worden teruggedrongen. Dit vraagt onder meer om fysieke maatregelen aan woningen die door het verkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting hebben. Het middel hiervoor is gevelsanering.

Leiden heeft zich verplicht om 760 woningen, die op de zgn. A-lijst staan, in 2020 te hebben gesaneerd. Daarnaast kunnen ook andere woningen voor sanering in aanmerking komen indien blijkt dat de geluidbelasting door wegverkeer te hoog is. Een groot gedeelte van de zgn. A-lijst woningen is gesaneerd. De overblijvende A-lijst woningen bevinden zich veelal tussen andere saneringswoningen en worden projectgewijs meegenomen. De projectbegeleiding van de sanering vindt plaats door de Omgevingsdienst West-Holland. De behoefte aan geluidsanering is mede afhankelijk van de planvorming met betrekking tot grote infrastructurele projecten. Immers, als de verkeerscirculatie wijzigt, verandert ook de geluidsbelasting. Door de sanering af te stemmen op de uitvoering van de grote infrastructurele projecten wordt voorkomen dat onnodige maatregelen worden genomen, dan wel dat er maatregelen worden genomen die niet afdoende zijn. In 2018 wordt het saneringsprogramma voortgezet met projecten die in eerdere jaren zijn opgestart. Daarnaast wordt naar verwachting ook gestart met deelproject 2 van de Centrumroute (Hooigracht). Daarvoor zal subsidie worden aangevraagd. Indien daar geen subsidiemiddelen voor beschikbaar komen (de huidige subsidieregeling loopt per 31 december 2017 af) dan zal een beroep gedaan worden op de nog ter beschikking zijnde middelen uit het Investering krediet ISV en of de Reserve ISV.

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
In de gemeente Leiden vindt de aanpak van bodemverontreiniging plaats via twee sporen. Enerzijds wordt zoveel mogelijk gesaneerd in samenloop met bouw- of herinrichtingsplannen. Daarmee wordt de omgevingskwaliteit integraal verbeterd. Anderzijds worden locaties aangepakt op grond van milieuhygiënische urgentie (spoed-locaties). De Omgevingsdienst voert de taak bodemsanering voor de gemeente uit. Het uitvoeringsprogramma wordt in overleg met de gemeente opgesteld en vormt een onderdeel van het "Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020".

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid
In de paragraaf ‘Bijzonder programma Duurzaamheid’ in deze Programmabegroting wordt de uitvoering inclusief beleidsmaatregelen omschreven.

Verbonden Partijen
De onderstaande Verbonden Partij levert een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Omgevingsdienst West-Holland

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Effectindicatoren bij 5D Duurzaamheid

De effectindicatoren zijn opgenomen in het paragraaf 3.2.15 Bijzonder programma Duurzaamheid.