Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Omgevingskwaliteit / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • RV 17.0042 Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg
 • RV 17.0039 Zienswijze Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 17.0022 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 16.0129 Aanvullend krediet voor verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3
 • RV 16.0127 Verordening tot wijziging van de ‘Verordening Duurzaamheidslening’ en tot wijziging van de ‘Stimuleringslening verduurzaming scholen’
 • RV 16.0125 Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart
 • RV 16.0119 Verordening op de heffing en invordering van leges 2017
 • RV 16.0117 Uitvoeringsbesluit bruggen Singelpark
 • RV 16.0116 Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2017
 • RV 16.0114 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017
 • RV 16.0113 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017
 • RV 16.0112 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
 • RV 16.0102 Uitvoeringsbesluit Morspark
 • RV 16.0090 Uitkomsten van het locatieonderzoek naar een activiteiten- en ontmoetingsplek en de positie van de speeltuin in de Zeeheldenbuurt
 • RV 16.0088 Bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016
 • RV 16.0086 Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020
 • RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
 • RV 16.0075 Toetreding gemeente Voorschoten tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 16.0073 Wijziging plankaart Trekvliet op Ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen 2009
 • RV 16.0062 Beveiligd baggeren van de Rijn rondom de Vinkbrug
 • RV 16.0051 Krediet aanvraag Herstel Jan van Houtbrug
 • RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
 • RV 16.0032 Verordening tot wijziging van de Verordening Duurzaamheidslening 2015-2018
 • RV 16.0030 Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Stimuleringslening Verduurzaming scholen gemeente Leiden 2016/2017
 • RV 16.0029 Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017
 • RV 16.0025 Wijzigingen Welstandsnota 2014 vanwege besluit Gevelreclame c.a. en welstandsregels voor bouwwerken op horecaterrassen.
 • RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 16.0019 Kaderbesluit herinrichting Haarlemmerstraat
 • RV 16.0009 7e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
 • RV 16.0004 Illuminatienota Verleiden met Licht 2016
 • RV 15.0144 Aanbevelingen Rapport Rekenkamercommissie ‘Rekenen voor Duurzaam Leiden’
 • RV 15.0136 Vaststellen bebouwde kom Boswet
 • RV 15.0134 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Energiepark
 • RV 15.0133 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Singelparkroute
 • RV 15.0114 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018, Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 en afdoen motie VOD M1 ‘Investeren in thuis II’ van 30 april 2015
 • RV 15.0112 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunningen bijenstallen Oostvlietpolder
 • RV 15.0109 Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden
 • RV 15.0108 Ruimte voor de stad: Richtinggevende kaders Visie Openbare Ruimte
 • RV 15.0103 Bomenverordening Leiden 2015
 • RV 15.0106 Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016
 • RV 15.0105 Vaststelling ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020
 • RV 15.0100 9e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 15.0095 Vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015
 • RV 15.0075 Uitvoeringsbesluit Singelpark/ deelproject herinrichting Morspoortplein en Park de Put
 • RV 15.0070 Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied
 • RV 15.0050 Uitvoeringsbesluit Stad- landverbindingen, onderdeel van Programma Leidse Ommelanden
 • RV 15.0047 Scenario's met betrekking tot de versterking van de bedrijvigheid op het Leidse water
 • RV 15.0046 Besluit uitwerking uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt
 • RV 15.0044 Kringloopbedrijf het Warenhuis
 • RV 15.0038 Verordening uitsluitend recht opvang en in bewaring gegeven dieren
 • RV 15.0036 Toetreding gemeente Katwijk tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 15.0033 Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven
 • RV 15.0027 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015
 • RV 15.0022 Vaststelling (na inspraak) Bodembeheernota
 • RV 15.0016 Kaderbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 15.0014 Uitvoeringsbesluit Leeuwenhoekpark
 • RV 15.0013 Duurzaamheidsagenda 2015
 • RV 14.0130 8ste wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 14.0100 Uitvoeringsbesluit herinrichting Betaplein fase 1
 • RV 14.0098 Renovatie Staatsspoorbrug
 • RV 14.0053 Uitbreiding van het evenementenbeleid met het vergroten van locatie 3: het water van de Nieuwe Rijn, ten behoeve van de jaarlijkse ijsbaan en Kerstmarkt (inspraak verwerkt)
 • RV 14.0036 Uitvoeringsbesluit 2e fase aanleg groen en recreatieve voorzieningen Oostvlietpolder
 • RV 14.0017 Kaderbesluit herinrichting Bètaplein
 • RV 14.0013 Beschikbaar stellen krediet realisatie groene daken
 • RV 13.0146 Beleidsplan openbare verlichting 2013
 • RV 13.0145 Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat
 • RV 13.0144 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018
 • RV 13.0143 Bestemmingsplan Oostvlietpolder
 • RV 13.0098 Kaderbesluit Singelpark
 • RV 13.0097 Toetreding Noordwijk tot ODWH 7e wijziging
 • RV 13.0094 Uitvoeringsbeleid duurzaamheid fonds 2 lokale initiatieven
 • RV 13.0093 Vaststellen Subsidieverordening Duurzaamheidfonds en Verordening Duurzaamheidlening en uitvoeringsbesluit Duurzaamheidfonds 1- Investeren in thuis
 • RV 13.0087 Kaderbesluit aanpak wateroverlast Oude Kooi
 • RV 13.0079 Beleidskader wijkmanagement
 • RV 13.0068 Toetsingskader Oostvlietpolder
 • RV 13.0067 Voorbereidingsbesluit Groene recreatieve routes
 • RV 13.0030 Ruimtelijke Investeringsagenda
 • RV 13.0028 Vaststellen kaderstellend afvalbeleid
 • RV 13.0006 Kaderbesluit 'Kwaliteitsverbetering Breestraat'
 • RV 13.0005 Plan verbetering openbare ruimte Leiden Noord in kader van ISV3
 • RV 12.0142 Beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte
 • RV 12.0141 Beheerplannen kapitaalgoederen
 • RV 12.0094 Nota Dierenwelzijn
 • RV 12.0090 Ondergrondse Containers voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de Binnenstad
 • RV12.0041 Uitvoeringsbesluit saneren deelgebied A voormalig gasfabriekterrein
 • RV12.0036 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Haagwegkwartier Noord
 • RV 11.0129 Visie Leidse singels: het langste park van Nederland
 • RV 11.0117 Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 (inspraak verwerkt)
 • RV 11.0097 Telecommunicatieverordening
 • RV11.0096 Leidingenverordening2
 • RV 11.0073 Kaderstellend beleid buitenreclame
 • RV 11.0064 Uitbreiding en herinrichting begraafplaats Rhijnhof
 • RV 10.0046 Vaststellen ligplaatsen pleziervaartuigen 2010 inspraak verwerkt
 • RV 10.0017 Vaststellen verordening op de bedrijfsvaartuigen
 • RV 10.0016 Vaststellen verordening woonschepen
 • RV 09.0130 Structuurvisie 2025 inspraak verwerkt
 • RV 09.0050 Programma Binnenstad, inspraak verwerkt
 • RV 09.0042 Uitvoeringsbesluit Ontwikkelingskader Archeologisch park Matilo
 • RV 09.0030 Ligplaatsen bedrijfsvaartuigen 2009, inspraak verwerkt
 • RV 08.0116 Werkwijze 'Fiets fout = fiets weg'
 • RV 08.0060 Afvalstoffenverordening 2008
 • RV 07.0150 Waterplan