Ga naar boven

Programmakosten

Omgevingskwaliteit
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Verharde openbare ruimte

Lasten

35.078

36.928

36.560

37.655

38.265

38.965

Baten

-16.865

-16.770

-18.274

-19.103

-19.959

-20.354

Saldo

18.214

20.158

18.286

18.553

18.306

18.612

Openbaar water

Lasten

7.463

7.939

8.240

8.428

8.374

8.556

Baten

-6.937

-7.089

-7.925

-8.492

-9.027

-11.025

Saldo

525

851

314

-65

-654

-2.469

Openbaar groen

Lasten

7.293

7.944

8.431

8.088

8.696

7.745

Baten

-797

-189

-796

-796

-796

-96

Saldo

6.497

7.755

7.636

7.292

7.900

7.649

Duurzaamheid

Lasten

7.240

6.952

5.897

5.833

4.230

4.230

Baten

-919

-81

-83

-83

-83

-83

Saldo

6.321

6.871

5.814

5.750

4.147

4.147

Programma

Lasten

57.075

59.764

59.127

60.003

59.565

59.496

Baten

-25.517

-24.129

-27.077

-28.473

-29.865

-31.557

Saldo van baten en lasten

31.557

35.635

32.050

31.530

29.699

27.939

Reserves

Toevoeging

643

344

227

188

188

108

Onttrekking

-6.409

-4.570

-1.172

-1.062

-332

-30

Mutaties reserves

-5.767

-4.227

-946

-874

-144

78

Resultaat

25.790

31.408

31.104

30.656

29.555

28.017

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling of stijging van de lasten en/of de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Verrekeningen met reserves die per saldo neutraal zijn binnen dit programma:
Verharde Openbare Ruimte -/- € 1.628.000 (project Ruimte voor de Stad, Zeeheldenbuurt en aanlichten monumentale panden),
Openbaar Groen -/- € 594.000 (groene daken, fietspad Matilo, groenpromotie en Leidse Ommelanden),
Duurzaamheid -/- € 958.000 (duurzaamheidsfondsen, gevelsanering, geothermie, investeren in thuis, duurzaamheid ondernemingen),
Reserves + € 3.180.000

Eenmalige budgetten in 2018
Door overheveling bij jaarrekeningresultaat 2017 of beschikbaar gesteld bij bestuur rapportage(s) 2018, totaal -/- € 1.886.000;
Verharde Openbare Ruimte: -/- € 791.000 (tijdelijke maatregel Bostelbrug, verbeteren kwaliteit openbare ruimte Noorderkwartier, baggerdepot parkeergarage Lammermarkt, dotatie groot onderhoud Julius Caesarbrug, slimme inzamelroutes, eenmalige onttrekkingen uit de voorziening walkanten en straatmeubilair) ,
Openbaar Groen: -/- € 774.000 (Rhijnhof, planvorming Korte Vlietzone, programmamanagement Leidse Ommelanden, kerende muur begraafplaats Zijlpoort en budget JOGG),
Duurzaamheid: -/- € 333.000 (Sponge, innovatieve energiebesparing),
Verrekeningen met de Reserves: € 101.000 (groot onderhoud Julius Caesarbrug, dekking beheerplannen 2017-2021, frictiekosten bedrijfsafval en verrekening met programma 9 wijkenvisie RoMe).

Kadernota 2019-2022 en meerjarenbeeld uit besluitvorming voorgaande jaren:
Een areaalmutatie ad € 211.000 ontstaat door de volgende nieuwe ontwikkelingen waarbij de beheer- en onderhoudskosten zijn toegenomen voor het beleidsterrein Verharde Openbare Ruimte + € 200.000, voor Openbaar Water + € 41.000 en voor Openbaar Groen + € 18.000, bestaande uit:
het beheer Trekvaartplein is overgeheveld van het woonwagenschap naar de gemeente Leiden,
het beheer Lammenschansdriehoek kent in 2018 een opleveringsfase (RV 16.0039),
het project “Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising’ 13 (RV13.0096) is in 2018 in beheer overgedragen,
de spoorwegonderdoorgang Kanaalweg (RV 14.0099) is opgeleverd,
er zijn drie statushouderslocaties gerealiseerd aan de Sumatrastraat, de Wassenaarseweg en de Voorschoterweg die eind 2018 worden afgerond,
de afgelopen jaren zijn een aantal nieuwbouwlocaties gerealiseerd waarvan de kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting nog niet waren doorgerekend en toegevoegd,
door toename van de woningvoorraad is er meer budget benodigd voor het inzamelen van huishoudelijk afval.

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte:
Voor de baten van afvalstoffenheffing geldt een verhoging ten opzichte van 2018 van € 1.230.000, omdat door toename van het aantal woningen en niet-woningen op basis van de bouwmonitor de opbrengsten toenemen. Voor de borging en versterking van de wijkgerichte aanpak bij het beheer van de openbare ruimte is € 300.000 beschikbaar.

Beleidsterrein 5B Openbaar water:
Voor de baten van rioolheffing geldt een verhoging ten opzichte van 2018 van € 637.000, omdat door toename van het aantal woningen en niet-woningen op basis van de bouwmonitor de opbrengsten toenemen.

Beleidsterrein 5C Openbaar Groen:
Voor groenpromotie is aanvullend € 70.000 beschikbaar voor versterking ambtelijke capaciteit vergroening; aanstellen van een stadsecoloog.
Voor vergroening van ecologische hoofdstructuur en projectmatig aangepakte vergroening van parkeerplaatsen in overleg met inwoners van wijken waar de parkeerdruk laag ligt is € 700.000 beschikbaar, de dekking hiervoor is onttrokken aan de voorziening bomenfonds (€ 700.000).
Vanwege prijsstijging bij het onderhoud van groen is € 515.000 toegevoegd.

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid: 
Door de aflopende (tijdelijk) formatie van het aanjaagteam duurzaamheid is € 90.000 beschikbaar.
Voor bodemconvenant is € 82.000 beschikbaar gesteld bij de meicirculaire.

Reserves

Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

282

106

106

106

106

106

Onttrekking

-176

0

0

0

0

0

Saldo

106

106

106

106

106

106

Reserve groen Oostvlietpolder

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-5

0

0

0

0

0

Saldo

-5

0

0

0

0

0

Reserve groene singels

Toevoeging

150

61

81

80

80

0

Onttrekking

-409

-291

0

0

-302

0

Saldo

-259

-230

81

80

-222

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-109

-11

0

0

0

0

Saldo

-109

-11

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.192

-1.168

-1.172

-1.062

-30

-30

Saldo

-3.192

-1.168

-1.172

-1.062

-30

-30

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-142

0

0

0

0

Saldo

0

-142

0

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

211

177

40

2

2

2

Onttrekking

-324

-984

0

0

0

0

Saldo

-114

-808

40

2

2

2

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-172

-1.112

0

0

0

0

Saldo

-172

-1.112

0

0

0

0

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.492

-286

0

0

0

0

Saldo

-1.492

-286

0

0

0

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-344

-576

0

0

0

0

Saldo

-344

-576

0

0

0

0

Reserve parkeren P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-11

0

0

0

0

0

Saldo

-11

0

0

0

0

0

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-174

0

0

0

0

0

Saldo

-174

0

0

0

0

0

Reserves programma 5

-5.767

-4.227

-946

-874

-144

78

Reserve asbestsanering
Oorspronkelijk jaarlijkse structurele storting van € 282.026 en voor het strategisch huisvestingsplan is een structurele onttrekking voorzien van € 176.000 (RB12.0120)

Reserve groene singels
Bij bestuursrapportage 2018 is besloten tot een dotatie aan deze reserve van € 80.517 ter dekking van de kosten voor werkzaamheden aan de Julius Caesarbrug in 2022.

Reserve duurzaamheidsfondsen
Voor Leiden Duurzaam/ Duurzaamheidsagenda (RB15.0105) is een onttrekking voorzien van € 1.172.400.

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken
Volgens RB 11.0088 wordt jaarlijks € 215.500 gestort in deze reserve, waarop inmiddels drie correcties zijn vastgesteld, namelijk een vermindering met € 7.000 voor onderhoud aan abri's, € 31.350 voor uitvoeringsbesluit Haarlemmerstraat (RB16.0019) en € 137.000 als dekking voor de uitvoering van de beheerplannen 2017-2021.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.5 toelichting reserves programma 5.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

05A103

Beheren openbare ruimte

Fietscorridor Noordwijk 2017 IP

Maatsch.

V

-

209

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2019-2022

Maatsch.

V

-

555

459

676

708

05A103

Beheren openbare ruimte

Brug Poelgeest 2013

Maatsch.

V

3.250

4.533

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug

Maatsch.

V

-

1.545

05A103

Beheren openbare ruimte

Churchillbrug

Maatsch.

V

-

2.670

05A103

Beheren openbare ruimte

Bruggen - Verv./Renoveren bouwdelen 2019

Maatsch.

V

-

362

05A103

Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken 2019-2022

Maatsch.

V

-

60

60

59

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen walmuren 2019-2022

Maatsch.

V

-

123

537

521

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen openbare verlichting 2019-2022

Maatsch.

V

-

1.897

1.872

2.678

1.919

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervanging verkeerslichten 2019-2021

Maatsch.

V

-

570

570

561

570

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen wegen 2019-2022

Maatsch.

V

-

3.290

3.375

1.977

3.650

05A103

Beheren openbare ruimte

Gouden Balbrug, ophoging voor doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

3.500

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

2.000

05A103

Beheren openbare ruimte

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

Maatsch.

V

-

2.000

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische inst. Julius Caesar brug

Maatsch.

V

-

1.033

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen bruggen 2022 (111 + onvoorzien)

Maatsch.

V

-

1.197

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen damwanden 2022

Maatsch.

V

-

831

05A103

Beheren openbare ruimte

Churchillaan 2022 levensduurverlengend

Maatsch.

V

-

1.666

05A103

Beheren openbare ruimte

Kanaalweg 2022 levensduurverlengend

Maatsch.

V

-

1.481

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2019-2022

Econ.

V

-

439

436

432

433

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Wissellocatie pa-containers kenauweg

Econ.

N

-

302

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging riolering 2019-2022

Econ.

V

-

7.242

7.428

7.194

7.209

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Polderpark Cronestein

Maatsch.

V

-

352

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Burgerinitiatieven groen 2019-2022

Maatsch.

N

-

159

150

150

150

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

V

-

228

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof

Inv. Derden

V

288

288

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Hoogkamerpark 2020

Maatsch.

V

-

358

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Groene Hoofdstructuur (GHS) 2019-2022

Maatsch.

V

-

150

150

100

100

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Groene Hoofdstructuur reconstructie 2021-2022

Maatsch.

V

-

50

50

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Korte vlietpark 2019

Maatsch.

V

-

100

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Van der Werfpark 2019

Maatsch.

V

-

100

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Park de Burcht 2022

Maatsch.

V

-

350

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2019-2022

Econ.

V

-

537

537

528

537

05C205

Aanleggen Singelpark

Singelpark 25 jr

Maatsch.

N

1.788

1.788

05C205

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2019-2020

Maatsch.

N

-

3.400

1.250

05D102

Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-Subsidies

Maatsch.

N

785

785

Totaal programma 5

6.111

34.835

21.182

16.311

20.850

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2018

subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

75.320

47.081

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.