Ga naar boven

Programmakosten

Omgevingskwaliteit
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Verharde openbare ruimte

Lasten

45.842

36.867

35.823

37.201

37.496

37.799

Baten

-18.313

-15.171

-16.302

-16.578

-16.649

-16.649

Saldo

27.528

21.696

19.521

20.622

20.848

21.151

Openbaar water

Lasten

7.632

7.646

7.738

7.851

7.969

7.745

Baten

-6.558

-6.602

-6.892

-6.994

-7.026

-7.026

Saldo

1.074

1.043

845

857

943

720

Openbaar groen

Lasten

7.628

7.805

7.174

7.432

7.483

7.547

Baten

-1.061

0

-89

-89

-89

-89

Saldo

6.567

7.805

7.085

7.343

7.394

7.458

Duurzaamheid

Lasten

6.797

8.232

5.490

5.434

5.384

3.820

Baten

-901

-3

-28

-28

-28

-28

Saldo

5.895

8.229

5.462

5.406

5.356

3.792

Programma

Lasten

67.899

60.550

56.225

57.918

58.333

56.912

Baten

-26.834

-21.776

-23.312

-23.690

-23.792

-23.792

Saldo van baten en lasten

41.065

38.773

32.913

34.228

34.541

33.120

Reserves

Toevoeging

1.010

643

283

146

108

108

Onttrekking

-20.239

-8.879

-1.884

-1.172

-1.122

0

Mutaties reserves

-19.228

-8.236

-1.601

-1.026

-1.015

108

Resultaat

21.837

30.537

31.313

33.202

33.526

33.228

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte ­
De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2017 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 877.000 die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, namelijk een bijdrage van € 717.000  aan de projecten van Binnenste Beter en € 160.000 voor Ruimte voor de Stad.
In 2017 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gekomen die bij bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 of decemberwijziging 2016 zijn doorgeschoven naar 2017, namelijk voor  inspectie bruggen (€ 75.000), kadernota kwaliteit openbare ruimte ( € 244.282) en aanlichten van monumentale panden (€ 100.000).
Ook zijn in 2017 eenmalig gelden beschikbaar gesteld voor intelligente ophaalroutes en klachtafhandeling ad € 100.000 en voor intensivering handhaving van de openbare ruimte € 62.500.
Door besluitvorming over de beheerplannen openbare ruimte 2017-2021 is het budget voor dit beleidsterrein in 2017 structureel verhoogd, maar in de jaren daarna zijn er fluctuaties in de beheerbudgetten conform de vastgestelde beheerplannen. Voor 2018 bedraagt dit een verlaging van € 118.000 voor dit beleidsterrein.
Een verhoging van de lasten met € 138.000 is voor een bedrag van € 66.000 het gevolg van het beschikbaar stellen van middelen voor Ruimte voor de Stad vanuit de reserve programma Binnenstad, € 9.000 voor beheergelden SPODO Kanaalweg, € 63.000 vanwege de extra inzamelkosten van huishoudelijk afval als gevolg van de mutatie in de woningvoorraad (inzameladressen) voor afvalinzameling.
Een verlaging van het budget betreft de Kadernota kwaliteit openbare ruimte voor € 300.000 vanwege de baggeropgave Oostvlietpolder (zie 1ste bestuursrapportage 2017) omdat in 2015 de bagger uit het depot voor de parkeergarage Lammermarkt 'geklapt' is en weggespoeld is naar verschillende watergangen van de Oostvlietpolder en € 70.000 voor een update van het het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte wat door veranderingen in de wet en regelgeving noodzakelijk was.

Voor de baten geldt een verhoging van € 253.000 ten opzichte van 2017, omdat door toename van het aantal woningen en niet-woningen op basis van de bouwmonitor woningen en nietwoningen de opbrengsten toenemen voor de afvalstoffenheffing.

Beleidsterrein 5B Openbaar water ­
De toename van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2017 de verdeling van het budget voor € 25.000 meer beschikbaar is gesteld voor de kosten die samenhangen met de overdracht van het beheer van stedelijk water aan het Hoogheemraadschap.

Voor de baten geldt een verhoging van € 79.000 ten opzichte van 2017, omdat door toename van het aantal woningen en niet-woningen op basis van de bouwmonitor woningen en niet-woningen de opbrengsten toenemen voor de rioolheffing.

Beleidsterrein 5C Openbaar Groen ­
De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2017 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 707.000 die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, zoals bijdragen aan de projecten groenpromotie, Singelpark en overige groenvoorzieningen.
In 2017 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gekomen die bij bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 en decemberwijziging 2016 zijn doorgeschoven naar 2017 voor programmamanagement en overkoepelende taken LOL (Leidse OmmeLanden) van € 76.000
Daarnaast wordt een toename van de lasten veroorzaakt door extra beheergelden voor Singelpark € 150.000 en beplanting Lammermarkt € 7.000.
Ook zijn in 2017 eenmalig gelden beschikbaar gesteld voor groenpromotie € 237.000, voor JOGG pad € 25.000 en planvorming park Korte Vliet € 50.000.
Een verlaging van de lasten met € 30.000 is het gevolg van het invullen van de taakstelling door middel van de Visie op de Openbare Ruimte door het omvormen van de groenvakken in de openbare ruimte.

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid ­
De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2016 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 2,97 miljoen die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, zoals bijdragen aan de projecten milieubeheer en duurzaamheidsfondsen.

Reserves

Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

282

282

106

106

106

106

Onttrekking

-176

-176

0

0

0

0

Saldo

106

106

106

106

106

106

Reserve groen Oostvlietpolder

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-76

-5

0

0

0

0

Saldo

-76

-5

0

0

0

0

Reserve groene singels

Toevoeging

150

150

0

0

0

0

Onttrekking

-13.217

-700

0

0

0

0

Saldo

-13.067

-550

0

0

0

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-158

-20

0

0

0

0

Saldo

-158

-20

0

0

0

0

Reserve ondergrondse afvalcontainers

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-280

0

0

0

0

0

Saldo

-280

0

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.875

-3.311

-1.259

-1.172

-1.122

0

Saldo

-1.875

-3.311

-1.259

-1.172

-1.122

0

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1

-142

0

0

0

0

Saldo

-1

-142

0

0

0

0

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P5

Toevoeging

578

211

177

40

2

2

Onttrekking

-2.455

-926

-118

0

0

0

Saldo

-1.877

-715

58

40

2

2

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.345

-1.222

0

0

0

0

Saldo

-1.345

-1.222

0

0

0

0

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.492

-286

0

0

0

Saldo

0

-1.492

-286

0

0

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-655

-700

-220

0

0

0

Saldo

-655

-700

-220

0

0

0

Reserve parkeren P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-11

0

0

0

0

Saldo

0

-11

0

0

0

0

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-174

0

0

0

0

Saldo

0

-174

0

0

0

0

Reserves programma 5

-19.228

-8.236

-1.601

-1.026

-1.015

108

Reserve asbestsanering
Jaarlijkse structurele storting van €282.026 en voor het strategisch huisvestingsplan is een onttrekking voorzien van € 176.000 (RB12.0120).

Reserve duurzaamheidsfondsen
Voor Leiden duurzaam/Duurzaamheidsagenda (RB15.0105) is een onttrekking voorzien van € 1.172.400 en voor de Duurzaamheidsagenda 2015 (RB15.0013) een bedrag van € 87.000.

Reserve onderhoud kapitaalgoederen herinrichting openbare ruimte
Volgens RB 11.0088 wordt jaarlijks € 215.500 gestort in deze reserve, waarop inmiddels twee correcties zijn vastgesteld, namelijk een vermindering met € 7.000 voor onderhoud aan abri's en € 32.000 voor RB16.0019 uitvoeringsbesluit Haarlemmerstraat.
De onttrekking van € 118.000 betreft de dekking van de frictiekosten die bij tweede bestuursrapportage 2016 is besloten.

Reserve programma Binnenstad
Er is een onttrekking voorzien van € 286.000 voor Ruimte voor de Stad.

Reserve Stedelijke Ontwikkeling
Er is een onttrekking voorzien van € 220.000 voor Ruimte voor de Stad.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.5 toelichting reserves programma 5.

Investeringen

 

Omschrijving prestatie
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2018-2021

Maatsch.

Nieuw

-

516

551

456

671

Brug Poelgeest 2013

Maatsch.

Nieuw

3.250

4.524

-

-

-

Bostelbrug

Maatsch.

Nieuw

-

1.535

-

-

-

Churchillbrug

Maatsch.

Verv.

-

918

-

-

-

Bruggen - Verv./Renoveren bouwdelen 2018-2019

Maatsch.

Nieuw

-

360

360

-

-

Meerpalen en remmingwerken 2018-2021

Maatsch.

Nieuw

-

60

60

60

59

Investeringen walmuren 2018-2021

Maatsch.

Verv.

-

557

122

534

517

Vervangen Openbare Verlichting 2018-2021

Maatsch.

Verv.

-

1.857

1.884

1.859

2.659

Investeringen bruggen 2018

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

-

-

Vervanging verkeerslichten 2018-2020

Maatsch.

Verv.

-

566

566

566

557

Investering wegen 2018-2021

Maatsch.

Verv.

-

4.141

3.267

3.352

2.188

Kwaliteitsverbetering Openbare ruimte Noorderkwartier Oost

Maatsch.

Verv.

-

650

-

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2018-2021

Maatsch.

Verv.

-

439

436

433

429

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2018 -2021

Maatsch.

Verv.

-

2.099

2.227

5.092

1.881

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Bos van Bosman 2018

Maatsch.

Nieuw

-

389

-

-

-

Polderpark Cronestein

Maatsch.

Verv.

-

-

256

-

-

Burgerinitiatieven 2018 -2019

Maatsch.

Nieuw

-

102

102

-

-

Parken 2018 - 2021

Maatsch.

Verv.

-

150

150

658

650

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

Verv.

-

227

-

-

-

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2018 - 2021

Econ.

Verv.

-

533

533

533

525

05D102

Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-Subsidies

Maatsch.

Nieuw

785

785

-

-

-

Totaal programma 5

4.035

20.407

10.514

13.542

10.136

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2017

subsidiestaat 2018

Subsidie saldo

0

0

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.