Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Veiligheid / Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van fysieke risico’s .

Doelen en prestaties bij 2A Fysieke Veiligheid

Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie

2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen

2A1.3 Inzet bij rampen en crises

2A1.4 Onderhouden van de relatie met en toezien op het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie (bevolkingszorg)

Bevolkingszorg is alles wat de gemeente doet voor haar bewoners en hun leefomgeving ten tijde van rampen en crises en de voorbereiding daarop. Daarmee is de gemeente partner naast de politie, brandweer en geneeskundige zorg. Bevolkingszorg bestaat uit verschillende processen, zoals crisiscommunicatie, opvang en nazorg. In de visie Bevolkingszorg Op Orde 2.0 (BZOO),opgesteld in opdracht van het Veiligheidsberaad, wordt gesteld dat bevolkingszorg gericht moet zijn op niet-zelfredzame mensen. Om hier goed op te kunnen inspelen is eind 2017 de omslag gemaakt van een lokale aanpak naar een volledig intergemeentelijk team van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Dit samenwerkingsverband heet Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL). Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om in de hele regio een goed getraind en ervaren team te hebben. De omslag van lokaal naar samenwerking BRL vraagt ook in 2018 nog veel aandacht. Verder blijft het opleiden, trainen en oefenen belangrijk en is er gezien de komst van een nieuw college door de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zorg voor het accuraat trainen van collegeleden.

Verbonden Partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Veiligheidsregio Hollands Midden

In de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) werken brandweer, politie, GHOR en de gemeenten samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden. De veiligheidsregio werkt ook nauw samen met partners, zoals waterschappen, omgevingsdiensten en defensie. Samen bereiden ze zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. De VRHM is dus voor een klein deel een netwerkorganisatie en bestaat voor het grootste deel uit de brandweerorganisatie. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de VRHM en stellen de hoofdlijnen voor het te voeren beleid en de financiële kaders van de VRHM vast, al dan niet na overleg met de gemeenteraden.

Effectindicatoren bij 2A Fysieke Veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.a Aantal brandmeldingen (geen brandstichting)

252 (2014)

232 (2015)
239 (2016)

<220

<210

<200

<200

Politie- eenheid Den Haag

2A1.b Aantal brandstichtingen

34 (2014)

15 (2015)
37 (2016)

<15

<15

<15

<15

Politie- eenheid Den Haag

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.