Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Veiligheid / Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van fysieke risico’s .

Doelen en prestaties bij 2A Fysieke Veiligheid

Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie

2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen

2A1.3 Inzet bij rampen en crises

2A1.4 Onderhouden van de relatie met en toezien op het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie (bevolkingszorg)

Per 2 januari 2018 is de intergemeentelijke crisisorganisatie Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL) van start gegaan (gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude). Op basis van een uitvoeringsplan wordt er verder geprofessionaliseerd. Voor planvorming, training en oefening wordt gebruik gemaakt van de middelen van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Verbonden Partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is voor een klein deel een netwerkorganisatie en bestaat voor het grootste deel uit de brandweerorganisatie. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de VRHM en stellen de hoofdlijnen voor het te voeren beleid en de financiële kaders van de VRHM vast, al dan niet na overleg met de gemeenteraden.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Motieven en doelen deelname GR

Deelname aan de Veiligheidsregio is wettelijk voorgeschreven. In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico’s beter te beheersen.

Kansen

In 2019 wordt het Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio geactualiseerd in combinatie met het Korpsbeleidsplan van de brandweer en het regionale risicoprofiel. Dit biedt een moment waarop de gemeenteraad input kan leveren op de meerjarige koers van de Veiligheidsregio.

Risico's (top 3)

De belangrijkste risico’s voor doeltreffendheid en doelmatigheid in de paragraaf Weertstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting van de Veiligheidsregio zijn:

 • Mismatch ambities organisatieplan en beschikbaar personeel;
 • Ontbreken middelen voor digitaliseringsopgaven;
 • Kwaliteit bluswatervoorzieningen op lange termijn.

Belangrijkste doelstellingen / prestaties en opgaven 2019

In het Regionaal Beleidsplan is het accent gelegd op drie speerpunten: risicogericht, informatiegericht en omgevingsgericht (net)werken. Dit krijgt in 2019 invulling door:

Beleidsprioriteit 1: informatiegestuurd werken

 • Beoefenen fallback en uitwijklocatie(s) GMK.

Beleidsprioriteit 2: risicogericht werken

 • Regionaal risicoprofiel jaarlijks actualiseren.
 • Verbeteren van de kwaliteit van de advisering aan onder andere gemeente (inzicht in de risicoanalyse, de duiding van het risico, het restrisico en de beïnvloedingsmogelijkheden)
 • De risicoaanpak op het regionaal risicoprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd en overgenomen in de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen (naast de generieke versterking van de crisisorganisatie)

Beleidsprioriteit 3: omgevingsgericht (net)werken

 • VRHM maakt gebruik van haar intensieve samenwerking met partners, andere veiligheidsregio’s en kennisinstituten. Bij de actualisatie van convenanten/actielijsten worden afspraken opgenomen op het gebied van risicobeheersing en gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen
 • VRHM ondersteunt en faciliteert (zelf)redzamen en biedt verminderd zelfredzamen ondersteuning en begeleiding
 • Verbeteren overzicht en inzicht locaties verminderd zelfredzamen
 • Het thema zelfredzaamheid komt terug in opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO)
 • Behoeften crisisfunctionarissen t.a.v. producten en diensten in kaart brengen.
 • Per jaar minimaal 6 GRIP-incidenten evalueren

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2019

Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s dient de gemeenteraad eens in de vier jaar doelen vast te stellen voor brandweerzorg (art. 3a) en betrokken te worden bij het regionale beleidsplan (art. 14). Daarnaast dient de raad jaarlijks op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de mogelijkheid te krijgen om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. In 2019 staan de volgende bestuurlijke mijlpalen gepland:

 • Regionale risicoprofiel (voorjaar 2019)
 • Zienswijze Programmabegroting 2020 (mei 2019)

Bijdrage 2019

€ 9,5 miljoen

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 2A Fysieke Veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.a Aantal brandmeldingen (geen brandstichting)

232 (2015)
239 (2016)

224.(2017)

< 200

< 200

< 200

< 200

Politie- eenheid Den Haag

2A1.b Aantal brandstichtingen

15 (2015)
37 (2016)

39 (2017)

< 15

< 15

< 15

< 15

Politie- eenheid Den Haag

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.