Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Veiligheid / Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

De prestaties op gebied van sociale veiligheid die in 2018 extra aandacht krijgen worden onder de doelenboom nader toegelicht.

Doelen en prestaties bij 2B Sociale Veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publiek Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering

2B1.8 Aanpak fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2  Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

2B1.1 en 2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis
Binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden werken partners uit de strafrechtsketen, veiligheidsketen en zorgketen samen aan het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen. Informatiedeling en een ketenoverstijgende samenwerking zorgen er voor dat overlast, onveiligheid en criminaliteit nog beter aangepakt kunnen worden. De regisseurs van het (Zorg- en) Veiligheidshuis Hollands Midden brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Het Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

2B1.4 Inzet Veilig Thuis
Voorlichting, preventieactiviteiten en deskundigheidsbevordering op het gebied van huiselijk geweld dragen bij aan vroegsignalering en vroeginterventie. De adviesfunctie van Veilig Thuis vormt hierin naast de meldfunctie een belangrijke schakel. De constante toename van het aantal meldingen noodzaakt tot het fors investeren in de ontwikkeling van Veilig Thuis tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie. Daarnaast is aandacht voor optimale samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams van alle gemeenten in Hollands Midden, de politie en Veiligheidshuis. Dit is een voorwaarde om de noodzakelijke hulp te kunnen bieden.

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)
Ondermijning is grofweg de vermenging van onder - en bovenwereld. Dit soort criminaliteit, waar de laatste jaren steeds meer de focus op is komen te liggen, wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met bedreiging, intimidatie en geweld. Het kan onder meer gaan om mensenhandel, De productie van en handel in drugs, witwassen en andere financieel-economische criminaliteit en cybercrime. De praktijk heeft uitgewezen dat een enkelvoudige strafrechtelijke aanpak hierbij onvoldoende soelaas biedt. Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties is geboden, waarbij politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en gemeenten meestal de kern vormen. De gemeente neemt vaak de regierol op zich, al kan er via de afgifte van vergunningen, soms ook subsidies en inschrijvingen ook directe betrokkenheid zijn. De gemeente Leiden zal de komende jaren verschillende casus op deze manier integraal aanpakken met onze partners.

2B1.­7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering­
Het beleid van de afgelopen jaren wordt in 2018 doorgezet, waarbij er in zijn algemeenheid sprake is van een verschuiving van de aard en omvang van de problematiek: de focus komt meer te liggen op terugkeerders (in plaats van uitreizigers), minderjarigen en personen die nooit zijn uitgereisd, strijders idealiseren en extremistisch gedachtengoed aanhangen. Elke casus is echter individueel maatwerk. Daarnaast is er (blijvende) aandacht voor extremistische uitingen in welke vorm dan ook en de daardoor ontstane tegenstellingen in de samenleving en de onrust die dit teweeg kan brengen.

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast
Het streven is om géén criminele jeugd(groep) te hebben en jeugdoverlast te beperken tot een minimum. In 2018 zullen we daartoe locatiegericht te werk gaan. Wij prioriteren 10 locaties voor toezicht door politie en handhaving. Deze locaties worden in samenspraak met partners benoemd. Het betreft veelal gebieden die jaarlijks, terugkerend, in beeld komen als het om jeugdoverlast gaat.

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling
De onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de problematiek tijdens de jaarwisseling door vuurwerk, verstoring van de openbare orde en geweld tegen hulpverleners. Dit geschiedt mede op verzoek van de vier grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Dit wordt gevolgd. Mogelijk levert dit aanbevelingen op die in de integrale aanpak van de jaarwisseling meegenomen kunnen worden.

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen
Gezien de huidige ontwikkelingen wereldwijd, wordt bij het voorbereiden van grote evenementen, in samenspraak met partners, bepaald in hoeverre extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het onmogelijk maken van het inrijden op grote groepen mensen.

Voor elk evenement wordt de risicoscan toegepast. Vorig jaar is gestart met de EvenementAssistent, een systeem waarin organisatoren hun aanvraag kunnen doen waarin hergebruik van gegevens van eerdere aanvragen mogelijk is en waarin de hulpdiensten kunnen adviseren. In 2018 zal de EvenementAssistent verder worden ontwikkeld. Verder worden bij aanvragen voor vergunningen voor de grotere evenementen in een vroegtijdig stadium belanghebbenden zoals omwonenden via buurtverenigingen betrokken. Ook wordt er op gestuurd om minimaal 6 weken voor een evenement de vergunning te verlenen zodat belanghebbenden nog de mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan.

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca
Er wordt gestuurd op zo kort mogelijke doorlooptijden zodat ondernemers snel weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) besloten het ondernemingsdossier op te heffen. Via dit systeem vroegen bijna alle horecaondernemers hun vergunningen aan. De gemeente heeft hier samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hard aan gewerkt. Leiden was echter nagenoeg de enige gemeente waar dit zo succesvol is verlopen. Nu EZ de stekker eruit trekt, gaat Leiden het eigen digitaal loket gebruiken zodat voor horecaondernemers ook in de toekomst mogelijk blijft om digitaal vergunningen aan te vragen.

2B4.2 Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid
De Prostitutiewet (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) is nog steeds in behandeling bij de 1e Kamer. Hierdoor is er tot op heden voor Leiden geen noodzaak het beleid aan te passen.

Op 1 februari 2017 heeft D66 een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor het reguleren van de wietteelt; het reguleren van de achterdeurproblematiek van coffeeshops of het reguleren van de teelt en transport van hennep. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel. Het is nog onbekend hoe dit onderwerp een plek krijgt in de formatieonderhandelingen en welke consequenties dit heeft voor gemeenten.

2B4.3 Handhaven bij evenementen
De inzet op evenementen vanuit handhaving loopt goed, maar kan nog efficiënter. Monitoring en registratie wordt samen met de politie opgepakt. Overtredingen die we constateren, worden vastgelegd en inzichtelijk gemaakt voor volgende jaren. De inzet blijft verder preventief gericht op het geven van voorlichting bij de vergunningafgifte. Als het nodig is wordt daadkrachtig opgetreden door bijvoorbeeld het opleggen van een sanctie. Ten behoeve hiervan wordt in 2018 bij grote evenementen gewerkt met het in 2017 vastgestelde evenementensanctiebeleid. Zo weten organisatoren wat ze kunnen verwachten van handhavend optreden als ze zonder vergunning of buiten de vergunningsvoorwaarden evenementen organiseren.

Effectindicatoren bij 2B Sociale Veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 2B1 Beperken criminaliteit

2B1.a Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

40% (2014)

41% (2015)
38% (2016)

<40%

<39%

<38%

<37%

Veiligheidsmonitor

2B1.b Percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een delict

24% (2014)

20% (2015)
23% (2016)

<19%

<18%

<18%

<18%

Veiligheidsmonitor

2B1.c Aantal geweldsincidenten uitgaansgebied

157 (2014)

138 (2015)
142 (2016)

<95

<95

<95

<95

Politie eenheid Den Haag

2B1.d Aantal incidenten huiselijk geweld dat bij de politie bekend is

189 (2014)

184 (2015)
182 (2016)

<180

<180

<180

<180

Politie eenheid Den Haag

2B1.e Aantal overvallen

8 (2014)

8 (2015)
7 (2016)

<6

<6

<6

< 6

Politie eenheid Den Haag

2B1.f Aantal bedrijfsinbraken

266 (2014)

189 (2015)
202 (2016)

<200

<200

<200

<200

Politie eenheid Den Haag

2B1.g Aantal woninginbraken inclusief pogingen tot woninginbraak per 1.000 inwoners

4,2 (2014)

3,4 (2015)
1,9 (2016)

<4,2

<4,1

<4,1

<2

CBS*
(wsjg - BBV)

2B1.h Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

4,1 (2014)
3,9 (2015)
3,3 (2016)

<4,2

<4,1

<4,1

<4

CBS*
(wsjg - BBV)

2B1.i Aantal (brom)fietsdiefstallen

1.552 (2014)

1.425 (2015)
1.455 (2016)

<1.350

<1.350

<1.350

<1350

Politie eenheid Den Haag

2B1.j Georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Aantal incidenten illegale handel (drugshandel, mensenhandel, wapenhandel, fraude)

398 (2014)

364 (2015)
660 (2016)

<350

<350

<350

<700

Politie eenheid Den Haag

2B1.k Aantal harde-kernjongeren per 10.000 inwoners

1,9 (2012)
2,0 (2013)
1,3 (2014)

<1

<1

<1

<1

KLPD*
(wsjg - BBV)

2B1.l Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

7,1 (2014)
5,5 (2015)
5,8 (2016)

<7

<7

<7

<7

CBS*
(wsjg - BBV)

Doel 2B2 Beperken overlast

2B2.a Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van horecagelegenheden

3% (2014)

8% (2015)
5% (2016)

<6%

<5%

<5%

<5%

Veiligheidsmonitor

2B2.b Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van dronken mensen op straat

4% (2014)

4% (2015)
5% (2016)

<3%

<3%

<3%

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.c Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van drugsgebruik of drugshandel

3% (2014)

3% (2015)
4% (2016)

<3%

<3%

<3%

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.d Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van rondhangende jongeren

6% (2014)

6% (2015)
7% (2016)

<6%

<5%

<5%

<5%

Veiligheidsmonitor

2B2.e Aantal incidenten overlast door jeugd

1.366 (2014)

1.116 (2015)
1.190 (2016)

<950

<950

<950

<950

Politie eenheid Den Haag

2B2.f Overige overlastmeldingen (drugs, burenruzie, geluid, gestoorde personen)

4.360 (2014)

4.034 (2015)
4.815 (2016)

<3.900

<3.800

<3.700

<3.700

Politie eenheid Den Haag

2B2.g Aantal incidenten overlast horeca

222 (2014)

132 (2015)
281 (2016)

<250

<240

<240

<240

Politie eenheid Den Haag

2B2.h Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren

248,5 (2014)
172,5 (2015)
190,0 (2016)

200

200

200

200

Bureau Halt*
(wsjg - BBV)

2B2.i Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

6,6 (2014)
6,3 (2015)
5,5 (2016)

< 6

<6

<6

<6

CBS*
(wsjg - BBV)

Doel 2B3 Veilig uitgaan

2B3.a Percentage inwoners dat vaak overlast heeft van evenementen

2% (2014)
3% (2015)

3% (2016)

<2%

<2%

<2%

<2%

Veiligheidsmonitor

2B3.b Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat vaak overlast heeft van evenementen

8% (2014)
11% (2015)
9% (2016)

<7%

<7%

<7%

<7%

Veiligheidsmonitor

2B3.c Aantal incidenten overlast evenementen

22 (2014)
23 (2015)

22 (2016)

<25

<20

<20

<20

Politie eenheid Den Haag

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.