Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Veiligheid / Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

De prestaties op gebied van sociale veiligheid die in 2019 extra aandacht krijgen worden onder de doelenboom nader toegelicht.

Doelen en prestaties bij 2B Sociale Veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publiek Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering

2B1.8 Aanpak fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2  Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

2B1.2 Veilige publieke taak
Fysiek en verbaal geweld tegen mensen die een publieke taak vervullen is onacceptabel. De aanpak van de afgelopen jaren wordt geïntensiveerd voortgezet. De werk- en meldinstructie zal worden geactualiseerd. Het bewustzijn om daar goed gebruik van te maken en ook van het Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem zal worden verhoogd door een gerichte campagne op afdelingen binnen de gemeente met publiekscontact. Daarnaast zullen de huisregels voor bezoekers van gemeentelijke gebouwen duidelijker kenbaar worden gemaakt en zal de handhaving daarop (waarschuwingen en gebouwverboden) worden geïntensiveerd.

2B1.4 Inzet Veilig Thuis
In 2018 is Veilig Thuis op orde. Per 2019 is de Wet meldcode aangepast en daarmee krijgt Veilig Thuis een radarfunctie. De vernieuwde meldcode schrijft voor dat organisaties meer zaken bij Veilig Thuis melden, ook als deze organisatie zelf inschat dat zijn de hulp zelf kunnen organiseren. Aan Veilig Thuis de opdracht om gemelde casussen over een langere tijd te monitoren, op de radar te houden. Het aantal meldingen zal hierdoor naar verwachting toenemen en de radarfunctie vraagt extra tijd. Alle medewerkers zijn op de nieuwe taken geschoold. Vanaf 2018 is door het rijk voor deze uitbreiding extra geld beschikbaar gesteld

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)
Om zicht te krijgen in welke mate binnen de gemeente Leiden sprake is van ondermijnende criminaliteit, wie de plegers zijn en waar het zich afspeelt, is in het voorjaar van 2018 onder auspiciën van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) een lokaal ondermijningsbeeld opgesteld. Mede op basis hiervan en de noodzaak om ondermijnende criminaliteit op een adequate en effectieve manier structureel aan te kunnen pakken, is met ingang van 2019 een bedrag van € 400.000,- per jaar, met ingang van 2019 bovenop het reeds bestaande veiligheidsbudget opgenomen.

2B1.­7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering­
Hoewel de omvang van de problematiek in Leiden gering is, wordt ingezet op verschillende manieren van (preventieve) aanpak van radicalisering en jihadisme en het tegengaan van polarisatie. Wij hebben sinds 2016, gezamenlijk met gemeente Alphen aan den Rijn, speciale versterkingsgelden gevraagd en gekregen vanuit de overheid (NCTV- Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Voor het jaar 2019 zal ook weer een gezamenlijke aanvraag door Leiden en Alphen worden gedaan. Met deze gelden worden diverse dingen ontplooid en bekostigd, zoals het opzetten van een (lokaal) netwerk, het geven van trainingen/workshops in de klas aan leerlingen, het organiseren van basis- en verdiepingstrainingen voor professionals en het organiseren van workshops (Oumnia works). In zijn algemeenheid zien we in Nederland een verschuiving van de aard en omvang van de problematiek: de focus komt meer te liggen op terugkeerders (in plaats van uitreizigers) en minderjarigen. En ook op personen die nooit zijn uitgereisd, dit betreft personen die in Nederland strijders idealiseren en extremistisch gedachtengoed aanhangen. In 2018 is er in Leiden een casus aan de hand geweest waarbij sprake was van een terugkeer. Elke casus is individueel maatwerk.

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast
De aanpak en het beleid van de afgelopen jaren zal ook in 2019 worden voortgezet. Daarnaast zullen, publieke en private partijen bij elkaar worden gebracht om omgevingsveiligheid voor burgers in hun woonomgeving te verbeteren en hennepgerelateerde onveiligheid preventief op te sporen en weg te nemen. Hennepkwekerijen vormen een gevaar in de wonomgeving, niet alleen doordat er zeer vaak sprake is van brandgevaar (voor omwonenden), maar ook de aantrekkende werking die de kwekerijen hebben op criminelen, alsmede de overlast die hiermee gepaard kan gaan. De gemeente heeft hierin niet alleen de verantwoordelijkheid, maar dus ook andere publieke en private partijen, zoals de politie, woningcorporaties, pandeigenaren etc.

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast
De nieuwe aanpak jeugdoverlast is een stedelijke aanpak, omdat jeugdoverlast steeds minder wijkgebonden wordt. Jongeren ontmoeten elkaar in gelegenheidssamenstellingen op verschillende plaatsen in de stad. In de stedelijke aanpak is ook expliciet aandacht voor ouders en broertjes en zusjes, dagbesteding en school. Locatie/wijkgebonden inzet op jeugdoverlast blijft mogelijk, de gemeentebrede aanpak draagt er aan bij dat verplaatsing van jongeren snel gesignaleerd wordt en er passend kan worden opgetreden.

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast
Evenals de afgelopen jaren wordt er nauw samengewerkt met woningcorporaties, politie en zorginstellingen om woonoverlast in de huursector te beperken. Ook overlast in koopwoningen zal gericht worden aangepakt. Vaak spelen psychische problemen een rol waardoor ook in zo’n situatie goed moet worden samengewerkt om passende zorg te regelen en de overlast te beëindigen. De aanpak kenmerkt zich door de fases waarin de overlast zich bevindt. In het begin van de overlast zijn interventies zoals gespreksvoering en bemiddeling van belang. Naarmate de overlast aanhoudt zullen er zwaardere interventies zoals een gedragsaanwijzing of het sluiten van een woning noodzakelijk kunnen zijn. Van belang is dat de rol van betrokkenen bij het beperken van woonoverlast helder is. Daarnaast is een vroegtijdige signalering van belang om escalatie te kunnen voorkomen en dient er een adequate uitwisseling van informatie te zijn.

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft eind 2017 een rapport over problematiek bij de jaarwisseling uitgebracht. Hierin wordt gepleit voor een landelijk vuurwerkverbod. De landelijke politiek heeft in 2018 aangegeven (nog) niet voor een landelijk verbod te kiezen. In het rapport van de Onderzoeksraad zijn ook specifieke aanbevelingen voor gemeenten opgenomen.

  • Evalueer maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg ervoor dat gemeenten van elkaar leren door beter gebruik te maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden
  • Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare orde en veiligheid de regie om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter krijgt. Verbind voorwaarden aan evenementen en andere activiteiten. Stimuleer en ondersteun burgers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling.

Diverse elementen uit de aanbevelingen worden in Leiden reeds uitgevoerd: In de integrale aanpak jaarwisseling wordt jaarlijks door de gemeente een evaluatie opgesteld die altijd ter kennisgeving aan de gemeenteraad wordt gezonden. Ook wordt oud en nieuw als evenement beschouwd, waarbij sprake is van vergunningverlening aan organisatoren van activiteiten, het instellen van vuurwerkvrije zones en het opstellen van een Evenementen Informatiekaart in samenspraak met alle hulpdiensten.

Op 12 juli 2018 is de motie ‘ Leiden maken we samen vuurwerkvrij’(RV 18.0060, Motie: M18.0060/)aangenomen.. De juridische implicaties van het vuurwerkvrij maken van de stad moeten nog in kaart worden gebracht en zodoende moet de uitvoering van de motie nog vorm worden gegeven.

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen
Gezien de huidige ontwikkelingen wereldwijd, wordt bij het voorbereiden van grote evenementen, in samenspraak met partners, bepaald in hoeverre veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Voor elk evenement wordt de risicoscan toegepast. 98% van de organisatoren gebruikt de EvenementAssistent (een systeem waarin organisatoren hun aanvraag kunnen doen waarin hergebruik van gegevens van eerdere aanvragen mogelijk is en waarin de hulpdiensten kunnen adviseren). De EvenementAssistent wordt meer en meer geoptimaliseerd waardoor het voor een aanvrager direct zichtbaar of een locatie wel of niet beschikbaar is. Daarnaast wordt het makkelijker routes in de EvenementAssistent te tekenen. Verder worden bij aanvragen voor vergunningen voor de grotere evenementen in een vroegtijdig stadium belanghebbenden zoals omwonenden via buurtverenigingen betrokken. Ook wordt er op gestuurd om minimaal 6 weken voor een evenement de vergunning te verlenen zodat belanghebbenden nog de mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan.

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca
Er wordt gestuurd op zo kort mogelijke doorlooptijden zodat ondernemers snel weten waar ze aan toe zijn. Vergunningen kunnen nu rechtstreeks via de website van de gemeente worden aangevraagd.

2B4.1 Handhaven drank- en horecaregelgeving
In het voorjaar van 2018 is het Horecasanctiebesluit geactualiseerd. Het Horecasanctiebesluit 2018 bevat maatregelen die de burgemeester of het college neemt bij veelvoorkomende overtredingen van de horecaregelgeving (Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening).

In het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) werken gemeente, Politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW (ISZW) en het UWV samen in de aanpak van misstanden in prostitutie, detailhandel en horeca. Incidenteel sluiten andere partijen, zoals Stedin, Brandweer of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan. Het HEIT werkt in alle gemeenten in het gebied van de politie-eenheid Den Haag. Het HEIT bestrijdt malafide bedrijvigheid door middel van controles. Hiermee wordt onder andere oneerlijke concurrentie, belastingontduiking, fraude, illegale arbeid, drugshandel en mensenhandel tegengegaan. We zullen in 2019 bij de veiligheidspartners onder de aandacht brengen dat zaken bij het HEIT kunnen worden aangemeld.

Effectindicatoren bij 2B Sociale Veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 2B1 Beperken criminaliteit

2B1.a Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

41% (2015)
38% (2016)

38% (2017)

<39%

<38%

<37%

<37%

Veiligheidsmonitor

2B1.b Percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een delict

20% (2015)
23% (2016)

20%(2017)

<18%

<18%

<18%

<18%

Veiligheidsmonitor

2B1.c Aantal geweldsincidenten uitgaansgebied

138 (2015)
142 (2016)

97 (2017)

<95

<95

<95

<95

Politie eenheid Den Haag

2B1.d Aantal incidenten huiselijk geweld dat bij de politie bekend is

184 (2015)
182 (2016)

124 (2017)

<180

<180

<180

<180

Politie eenheid Den Haag

2B1.e Aantal overvallen

8 (2015)
7 (2016)

8 (2017)

<6

<6

<6

<6

Politie eenheid Den Haag

2B1.f Aantal bedrijfsinbraken

189 (2015)
202 (2016)

110 (2017)

<200

<200

<200

<200

Politie eenheid Den Haag

2B1.g Aantal woninginbraken inclusief pogingen tot woninginbraak per 1.000 inwoners

3,4 (2015)
1,9 (2016)

2,0 (2017)

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

CBS*
(wsjg - BBV)

2B1.h Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

3,9 (2015)
3,3 (2016)

2,7 (2017)

<4,2

<4,1

<4,1

<4,0

CBS*
(wsjg - BBV)

2B1.i Aantal (brom)fietsdiefstallen

1.425 (2015)
1.455 (2016)

1.409 (2017)

<1.350

<1.350

<1.350

<1.350

Politie eenheid Den Haag

2B1.j Georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Aantal incidenten illegale handel (drugshandel, mensenhandel, wapenhandel, fraude)

364 (2015)
660 (2016)

633 (2017)

<350

<350

<350

<700

Politie eenheid Den Haag

2B1.k Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

5,5 (2015)
5,8 (2016)

5,6 (2017)

<7,0

<7,0

<7,0

<7,0

CBS*
(wsjg - BBV)

Doel 2B2 Beperken overlast

2B2.a Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van horecagelegenheden

8% (2015)
5% (2016)

7% (2017)

<5%

<5%

<5%

<5%

Veiligheidsmonitor

2B2.b Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van dronken mensen op straat

4% (2015)
5% (2016)

3%(2017)

<3%

<3%

<3%

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.c Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van drugsgebruik of drugshandel

3% (2015)
4% (2016)

4% (2017)

<3%

<3%

<3%

<3%

Veiligheidsmonitor

2B2.d Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van rondhangende jongeren

6% (2015)
7% (2016)

6% (2017)

<5%

<5%

<5%

<5%

Veiligheidsmonitor

2B2.e Aantal incidenten overlast door jeugd

1.116 (2015)
1.190 (2016)

1.444 (2017)

<950

<950

<950

<950

Politie eenheid Den Haag

2B2.f Overige overlastmeldingen (drugs, burenruzie, geluid, gestoorde personen)

4.034 (2015)
4.815 (2016)

4.671 (2017)

<3.700

<3.700

<3.700

<3.700

Politie eenheid Den Haag

2B2.g Aantal incidenten overlast horeca

132 (2015)
281 (2016)

163 |(2017)

<240

<240

<240

<240

Politie eenheid Den Haag

2B2.h Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren

173 (2015)
190 (2016)

176 (2017)

200

200

200

200

Bureau Halt*
(wsjg - BBV)

2B2.i Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

6,3 (2015)
5,5 (2016)

5,0 (2017)

< 6,0

<6,0

<6,0

<6,0

CBS*
(wsjg - BBV)

Doel 2B3 Veilig uitgaan

2B3.a Percentage inwoners dat vaak overlast heeft van evenementen

3% (2015)

3% (2016)

3% (2017)

<2%

<2%

<2%

<2%

Veiligheidsmonitor

2B3.b Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat vaak overlast heeft van evenementen

11% (2015)
9% (2016)

8% (2017)

<7%

<7%

<7%

<7%

Veiligheidsmonitor

2B3.c Aantal incidenten overlast evenementen

23 (2015)

22 (2016)
21 (2017)

<20

<20

<20

<20

Politie eenheid Den Haag

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.