Ga naar boven

Inleiding

2018 is het laatste jaar van het Integraal Veiligheidsplan ( IVP) 2015-2018. In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en treedt een nieuwe raad en college aan. De uitslag van de verkiezingen zal van invloed zijn op het nieuw op te stellen IVP 2019-2023. Onderwerpen die naar alle waarschijnlijkheid in het nieuwe veiligheidsbeleid om aandacht zullen vragen zijn onder meer drugsgerelateerde criminaliteit (drugspanden, drugslaboratoria en hun afvaldumping, de achterdeurproblematiek van coffeeshops), mensenhandel en - smokkel, aanpak van cybercrime, preventie en bestrijding van polarisering en radicalisering, het voorkomen van sociaal-maatschappelijke onrust en zorg en opvang voor mensen die verward gedrag vertonen.

Daarnaast gaat steeds meer aandacht uit naar de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Hieronder wordt verstaan vermenging van de onderwereld met de bovenwereld, met andere woorden misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Het gaat hierbij vaak ook om drugsgerelateerde criminaliteit.