Ga naar boven

Programmakosten

Veiligheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Fysieke veiligheid

Lasten

9.726

11.656

9.956

9.420

9.420

9.420

Baten

-246

-670

-256

-256

-256

-256

Saldo

9.481

10.986

9.700

9.164

9.164

9.164

Sociale veiligheid

Lasten

2.688

2.166

2.584

2.584

2.584

2.519

Baten

-365

-494

-798

-798

-798

-798

Saldo

2.323

1.672

1.787

1.786

1.786

1.721

Programma

Lasten

12.414

13.823

12.540

12.004

12.004

11.939

Baten

-610

-1.164

-1.054

-1.054

-1.054

-1.054

Saldo van baten en lasten

11.804

12.658

11.487

10.950

10.950

10.885

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid
In 2017 is een incidenteel budget van € 1.500.000 beschikbaar gesteld voor het verwijderen van 2WO-bommen bij de Vinkbrug. Ook was er in 2017 een incidentele bate van € 419.739 van het Hoogheemraadschap van Rijnland geraamd inzake de Vinkbrug. Voor 2016 en 2017 is een budget van € 254.000 beschikbaar gesteld voor het preventief onderhoud van de brandkranen. Het budget voormalig personeel (FLO) daalt met € 40.000 in 2018.

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid
Voor 2018, 2019 en 2020 is een budget beschikbaar gesteld van jaarlijks € 65.000 voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het overige verschil van wordt verklaard door hogere overheadkosten (€ 351.000) en hogere overheadbaten (€ 304.000) in 2018.

Reserves
Niet van toepassing.

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies
Niet van toepassing.