Ga naar boven

Programmakosten

Veiligheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Fysieke veiligheid

Lasten

10.948

9.956

9.804

9.804

9.874

9.774

Baten

-532

-256

-256

-256

-256

-256

Saldo

10.416

9.700

9.548

9.548

9.618

9.518

Sociale veiligheid

Lasten

2.485

2.558

2.974

2.974

2.909

2.909

Baten

-753

-842

-859

-859

-859

-859

Saldo

1.732

1.716

2.116

2.116

2.050

2.050

Programma

Lasten

13.433

12.514

12.779

12.778

12.783

12.683

Baten

-1.285

-1.098

-1.115

-1.115

-1.115

-1.115

Saldo van baten en lasten

12.148

11.416

11.664

11.664

11.668

11.568

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid
Door bestuurlijke afspraken in 2016 over het kostenniveau en de financieringsystematiek van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) dalen de lasten vanaf 2019 met € 657.000. In 2017 is besloten om de bijdrage vanaf 2019 structureel te verhogen met € 134.000. Naast een indexering van € 209.000 wordt de bijdrage per 2019 verhoogd met € 175.000 conform de Kaderbrief 2019.

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid
Vanaf 2019 is conform de Kaderbrief 2019 een structureel budget beschikbaar gesteld van € 400.000 voor een aanpak om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

Reserves
Niet van toepassing.

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies
Niet van toepassing.