Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Het aantal bijstandsuitkeringen daalt in 2018. In 2019 zet het college in op het doorzetten van deze trend. Zoals geformuleerd in het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’ wilt het college meer statushouders en mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar werk. Tevens worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund om mee te doen, waar mogelijk naar werk, anders naar andere vormen van participatie. De maatregelen die in 2017-2018 zijn geïnitieerd om uitstroom te bevorderen en het tekort op het BUIG-budget te reduceren, worden in 2019 voortgezet en aangevuld met initiatieven om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en te anticiperen op veranderingen. In 2019 worden stappen gezet om de uitvoering van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) effectiever in te richten. Hiervoor wordt in 2018 onderzocht welke mogelijkheden er zijn.

In 2019 zetten we in op het toetsen en verbeteren van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van fraude en het oneigenlijk gebruik van zorgmiddelen. De aanpak van oneigenlijk gebruik wordt vanaf 2019 geeffectueerd door de aanstelling van twee toezichthouders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van signalen en vermoedens van fraude van het informatie knooppunt zorgfraude (IKZ). In 2018 is Leiden aangesloten bij het IKZ.

Doelen en prestaties bij 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

De ingezette koers voor het bevorderen van de uitstroom en het reduceren van het tekort op het BUIG-budget worden in 2019 gecontinueerd:

 • Blijven inzetten op frequenter contact tussen de klantmanager en de klant (Klant in Beeld gesprekken).
 • Afleggen van huisbezoeken aan klanten die op de laagste twee treden van de participatieladder staan met als doel hen te activeren (project DOOR).
 • Strenger aan de poort (verplichting voorlichtingsbijeenkomst en workshop).
 • Voortzetten sluitende aanpak voor jongeren tot 27 jaar (project JA).
 • Stringente toepassing van maatregelen bij niet voldoen aan re-integratieverplichtingen.
 • Stimuleren van parttime werk en kortdurend werk .
 • Stimuleren van parttime ondernemerschap en Bbz (Besluit bijstandverlening Zelfstandigen).
 • Intensieve begeleiding van statushouders (project JAS en uitbreiding werkgeverdienstverlening).
 • Voortzetten educatieprogramma migranten 27+ met taalachterstand (project JA+).
 • Omklappen van stages voor Pro/VSO leerlingen naar een garantiebaan.
 • Aanbieden van Stage Nieuwe Stijl voor afgestudeerde hoger opgeleide jongeren tot 29 jaar.
 • Bevorderen van vakmanschap van klantmanagers en re-integratie consulenten.
 • Uitvoeren pilot jongeren en schulden (pilot debt to no debt).
 • Inzetten op het verkrijgen van aanvullende financierings-/subsidiestromen (o.a. ESF-subsidieregelingen).
 • Versterken van werkgeversdienstverlening (Leidse Kracht powered by Randstad, SPARK MVO-platform, speedmeets en pitchevents en samenwerking UWV en werkgevers).
 • Harmonisering van werkgeversdienstverlening en re-integratie-instrumenten.
 • Inzetten op kleinschalige gestructureerde aanpak op wijkniveau, gericht op participatie van de doelgroep op trede 3 en hoger op de participatieladder (wijkgericht werken).
 • Uitbreiding van re-integratie activiteiten en ontwikkelingstrajecten (o.a. uitbreiding team garantiebanen).
 • Inzetten op Landelijke Aanpak Adreskwaliteit voor verhoging kwaliteit en bestrijding adresgerelateerde fraude.
 • Versterken van de samenwerking Holland Rijnland en uitvoering geven aan het marktbewerkingsplan 2018 en bijbehorende (regionale) werkgelegenheidsprojecten.
 • Aansluiten Benchmark Divosa.
 • Intensivering van samenwerking met kennisinstellingen en gemeenten (o.a. implementeren methodisch werken in samenwerking met TNO en diverse werkgroepen en -bezoeken).

Het project ‘DOOR’ gericht op sociale activering van mensen in de bijstand is succesvol en wordt na een succesvolle pilot voortgezet. Leiden participeert in het subsidieprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw. Het programma is gericht op het verbeteren van het vakmanschap van klantmanagers en het implementeren van methodisch werken. De subsidieaanvraag is toegekend voor de eerste fase. Deze fase loopt van 2018 tot begin 2019.

Effectindicatoren bij 10C Inkomensvoorzieningen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

Doel 10C1 Leidenaren (18 t/m 64 jaar) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.a Personen met een bijstanduitkering, aantal per 1.000 inwoners

43,3 (2015)
44,4 (2016)
45,4 (2017)

45,0

42,0

42,0

42,0

CBS

10C1.b % ontvangen bedrag van het totaalsaldo vorderingen (Incassoquote)

14% (2015)
12% (2016)
14% (2017)

15%

15%

15%

15%

W&I

10C1.c % percentage personen met schuld, inclusief fraude met wie nog geen afspraak tot aflossing is gemaakt

17% (2015)
21% (2016)
18% (2017)

15%

15%

15%

15%

W&I

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.