Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Het aantal uitkeringen is de afgelopen jaren met 10% gestegen (ten opzichte van de prognose in 2014) . Redenen hiervan zijn de toestroom van statushouders en het stoppen van de WSW en Wajong voor nieuwe instroom. De samenstelling van het klantenbestand is hierdoor veranderd. De economische groei is niet van invloed op hun uitstroom door de complexiteit van hun situatie/problemen.

In 2017 zijn we gestart met het methodisch werken (maatwerk). Het methodisch werken wordt ondersteund door inzet van een diagnose-instrument aan de voorkant van het proces. Dit helpt richting geven aan het handelen van klantmanagers en reïntegratieconsulenten.

Met leveren van maatwerk en een integrale benadering (brede blik in gesprek met de klant over zijn situatie op verschillende leefterreinen: financiën, gezondheid en kinderen) investeren we aan de voorkant. Dit kan van invloed zijn op de afhandeltermijn van nieuwe aanvragen. Deze blijft overigens wél binnen de wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

We hebben een aantal maatregelen ingezet om het tekort op het BUIG-budget terug te dringen (BW 17.0273)

Klanten met grote afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren we om actief te worden als vrijwilliger. Dit doen we via het project 'Nieuwe vormen van participatie', zie ook programma 9A Sociale binding en participatie.

De Pilot ‘Door’ loopt medio 2018 af. Deze pilot heeft tot doel om klanten in een sociaal isolement (trede 1 en 2 van de participatieladder) te activeren. In 2018 evalueren we de pilot.

Doelen en prestaties bij 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal


10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen
Genomen maatregelen (BW 17.0273);

 • Bestrijden van adresgerelateerde fraude
 • Versterken van de nalevingsbereidheid van gemaakte afspraken door per 3 maanden contact te laten plaatsvinden tussen klantmanager en klant, zonodig wijkgericht
 • Afleggen van huisbezoeken aan klanten die op de laagste twee treden van de participatieladder staan, met als doel hen te activeren (project DOOR)
 • Strenger zijn aan poort
 • Voortzetten sluitende aanpak voor jongeren tot 27 jaar (project JA)
 • Stringent(er) toepassen van maatregelen bij niet voldoen aan re-integratieverplichtingen
 • Uitbreiden van de formatie klantmanagers en medewerkers fraudepreventie
 • Meer inzetten op parttime werk
 • Stimuleren van parttime ondernemerschap
 • Niet-uitkeringsgerechtigde ondernemers die een beroep doen op bijzondere bijstand of minimabeleid worden ondersteund om te voorkomen dat hun bedrijf failliet gaat
 • Snelle(re) integratie van statushouders door de 24x24 aanpak (project JAS)
 • Inzetten van taalaanbod voor laaggeletterden met als doel uitstroom naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken dan wel te bevorderen (Project JAS-Plus)
 • Omklappen van stages voor Pro/VSO leerlingen naar een garantiebaan
 • Aanbieden van Stage Nieuwe Stijl voor afgestudeerde hoger opgeleide jongeren tot 29 jaar
 • Bevorderen vakmanschap van klantmanagers
 • Uitvoeren pilot jongeren en schulden (Debt to no debt)
 • Maximaal benutten van de beschikbare ESF-subsidieregelingen
 • Samenwerken DZB/RL-Leiden met uitzendbureau (Leidse Kracht powered by Randstad)
 • Het regionaal aanpassen van de  re-integratieverordening (harmoniseren en aanbod vergroten van re-integratiemogelijkheden)
 • Inzetten op betere en meer intensieve werkgeverscontacten
 • Bezien in hoeverre er mogelijk onterecht bijstand wordt verleend aan arbeidsmigranten die met een tijdelijk doel naar Nederland zijn gekomen en niet hun hoofdverblijf in Nederland hebben
 • Innoveren van het re-integratie-aanbod

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude
Per 2018 zal de incassoquote licht toenemen omdat een afloscapaciteit van kostendelers is vastgesteld en ingevoerd. De streefwaarden zijn hierop aangepast.

Effectindicatoren bij 10C Inkomensvoorzieningen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 10C1 Leidenaren (18 t/m 64 jaar) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.a Personen met een bijstanduitkering, aantal per 10.000 inwoners

43,3 (2015)*

45

45

42

42

CBS*

10C1.b % ontvangen bedrag van het totaalsaldo vorderingen (Incassoquote)

15% (2014)

14% (2015)
12% (2016)

15%

15%

15%

15%

W&I

10C1.c % percentage personen met schuld, inclusief fraude met wie nog geen afspraak tot aflossing is gemaakt

24% (2014)

16,5% (2015)
21% (2016)

15%

15%

15%

15%

W&I

* Vorig jaar werd deze indicator gemeten per 10.000 inwoners en nu per 1.000. Daarom zijn de realisatie- en streefwaarden een factor 10 lager dan in de Programmabegroting 2017.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.