Ga naar boven

Programmakosten

Werk en inkomen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Arbeidsparticipatie

Lasten

37.070

41.339

39.356

39.080

38.638

36.984

Baten

-13.982

-14.825

-14.433

-14.417

-14.900

-14.882

Saldo

23.088

26.514

24.923

24.664

23.737

22.102

Maatsch. participatie en onderst. minima

Lasten

11.282

11.570

10.370

10.451

10.542

10.699

Baten

-673

-681

-686

-686

-686

-686

Saldo

10.608

10.888

9.684

9.764

9.856

10.013

Inkomensvoorzieningen

Lasten

61.282

57.582

54.108

54.103

54.103

54.112

Baten

-51.954

-50.545

-49.243

-49.243

-49.243

-49.243

Saldo

9.328

7.037

4.865

4.860

4.860

4.869

Schuldhulpverlening

Lasten

1.590

2.450

2.584

1.880

1.708

1.708

Baten

-438

-604

-601

-402

-402

-402

Saldo

1.152

1.846

1.983

1.479

1.307

1.307

Programma

Lasten

111.223

112.941

106.417

105.514

104.991

103.503

Baten

-67.047

-66.655

-64.963

-64.747

-65.231

-65.212

Saldo van baten en lasten

44.177

46.285

41.454

40.767

39.761

38.291

Reserves

Toevoeging

1.865

2.177

0

0

0

0

Onttrekking

-1.465

-3.187

-672

-1.479

-824

-26

Mutaties reserves

400

-1.010

-672

-1.479

-824

-26

Resultaat

44.576

45.275

40.782

39.289

38.937

38.265

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie
Er is in 2018 een incidenteel regionaal budget beschikbaar van € 667.000 voor o.a. de invoering van het regionaal werkbedrijf. Het project JAS was geraamd t/m 2018. Daardoor zijn in 2019 de lasten € 573.000 en de baten € 254.000 lager. Project JAS wordt voortgezet in 2019, niet alleen voor Leiden maar ook voor de regio. Voor het Leidse deel zijn middelen op de balans beschikbaar. De raming zal op een later moment worden toegevoegd. De lasten bij DZB dalen afgerond met € 0,8 miljoen door o.a kostenbesparingen, minder kosten Leidse kracht en lagere WSW-salarislasten vanwege het dalend aantal medewerkers. Immers er is slechts uitstroom, omdat instroom per 2015 van rijkswege niet meer mogelijk is.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
In 2018 is € 1,5 miljoen incidenteel extra geraamd voor bijzondere bijstand en minimabeleid. Door de verhoging van de lokale heffingen neemt de post kwijtschelding in 2019 toe met € 270.000.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen
In 2018 is een incidenteel budget van € 3,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de kosten van bijstandsuitkeringen. In 2018 is het rijksbudget incidenteel met € 1,0 miljoen verhoogd. Naar verwachting zal het tekort op het bijstandsbudget in 2018 dusdanig van omvang zijn, ondanks het extra rijksbudget van € 1,0 miljoen, dat Leiden over 2018 in aanmerking komt voor een incidentele vangnetuitkering van het Rijk. De hoogte van de vangnetregeling over 2018 is geraamd op € 0,9 miljoen. In 2018 zijn de baten uit bijstandsvorderingen incidenteel verlaagd met € 491.000 en de storting in de voorziening oninbare bijstandsvorderingen incidenteel verlaagd met € 213.000.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening
Er is een extra rijksbudget van € 172.000 beschikbaar in 2019 en 2020.

Reserves

Reserves programma 10
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

241

0

0

0

0

0

Onttrekking

-795

-430

-465

-160

0

0

Saldo

-554

-430

-465

-160

0

0

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

1.624

0

0

0

0

0

Onttrekking

-481

-428

-88

-1.210

-766

0

Saldo

1.143

-428

-88

-1.210

-766

0

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-131

-125

-119

-109

-58

-26

Saldo

-131

-125

-119

-109

-58

-26

Reserve Sociaal Domeins P10

Toevoeging

0

2.177

0

0

0

0

Onttrekking

-24

-2.177

0

0

0

0

Saldo

-24

0

0

0

0

0

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-34

-26

0

0

0

0

Saldo

-34

-26

0

0

0

0

Reserves programma 10

400

-1.010

-672

-1.479

-824

-26

Bedrijfsvoeringsreserve DZB Leiden WSW
De incidentele onttrekking van € 465.079 is ter dekking van de reguliere exploitatie en voor het project Leidse kracht dat nog 8 maanden doorloopt in 2019.

Reserve zachte landing rijksbezuigingen WSW
De incidentele onttrekking van € 88.000 is bedoeld om de frictiekosten op te vangen die ontstaan door de herstructurering die bij DZB plaatsvindt als gevolg van rijksbezuinigingen.

Reserve frictiekosten ID/WIW
Conform RB 15.0069 wordt het resultaat op de WIW/ID, het betreft het saldo van de lasten en baten van vier WIW-ers (wet inschakeling werkzoekenden), verrekend met de reserve. Voor 2019 wordt een onttrekking door DZB geraamd van € 119.019.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.10 Toelichting reserves programma 10.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

10A301

Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Vervanging bedrijfsmiddelen 2019-2022

Bedrijfsm.

V

-

511

508

503

Totaal programma 10

-

511

508

503

-

In het bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

subsidiestaat 2018

subsidiestaat 2019

Subsidie saldo

928.728

843.309

­­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.