Programmabegroting 2023

Financiele bijlage coalitieakkoord

Beleidsthema

Subthema

Korte omschrijving

L/B

I/S

2022

2023

2024

2025

2026

Prog.

Klimaat, groen en energie

Energietransitie

Eenmalige middelen voor het opstarten van het burgerberaad energietransitie.

L

I

-

250

-

-

-

6

Tijdelijke subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen (bijv. groene daken, lokale energie-initiatieven)

L

I

-

300

300

300

-

5

Beschikbaar stellen van investeringsbudget van 2 miljoen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

L

S

    

120

6

Groene en duurzame stad

Duurzame wijkvernieuwingen: uitvoeren klimaatadaptieve maatregelen en toevoegen van meer biodivers groen bij reguliere onderhoudswerkzaamheden en bereikbaarheidsinvesteringen.

L

S

  

113

112

287

4, 5

Verhogen rioolheffing als dekking klimaatadaptieve maatregelen.

B

S

  

-113

-112

-287

5

Start maken met de aanleg van de Tweede groene ring om de stad.

L

S

  

39

77

115

5

Tijdelijke uitbreiding subsidieregeling Samen aan de Slag om in elke wijk vergroening mogelijk te maken.

L

I

 

125

125

125

 

5

Incidenteel inzetten om één van de koplopers te blijven op het gebied van circulaire economie.

L

I

175

250

150

150

150

3

Van 2024 tot en met 2026 extra budget voor expertise en ondersteuning klimaatadaptatie en biodiversiteit.

L

I

  

100

100

100

5

Beschikbaar stellen van investeringsbudget van 800.000 voor uitbreiding volkstuinen.

L

S

    

28

5

Wonen en bereikbaarheid

Volkshuisvesting en duurzame woningbouw

Structureel budget om stappen te kunnen zetten naar verdere regulering van de woningmarkt.

L

S

 

100

100

100

100

6

Incidenteel budget voor het voortzetten van het huurteam tot en met 2026.

L

I

 

85

165

165

165

6

Eenmalig budget van 0,5 miljoen voor quick-wins in de openbare ruimte die bijdragen aan grotere leefbaarheid in Transvaal.

L

I

 

500

   

9

Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit

Structurele exploitatiebudget voor kunnen voorbereiden en uitvoeren mobiliteitsinvesteringen.

L

S

100

200

200

200

200

4

Investeringsbudget van 6,4 miljoen voor diverse mobiliteitsinvesteringen o.a. verkeersveiligheid in de wijken.

L

S

-

18

35

52

227

4

Investeringsbudget van 20 miljoen, voornamelijk voor Agenda Autoluwe Binnenstad en verkeersveilige gebiedsontsluitingen.

L

S

    

700

4

Inzetten van de reserve parkeren als dekking voor investeringen in duurzame mobiliteit.

B

S

    

-425

4

Structureel exploitatiebudget voor duurzame stadsdistributie.

L

S

 

150

150

150

150

4

Sociale, gezonde en veilige stad

Bestaanszekerheid

Verkennen vernieuwende aanpakken voor vergroten bestaanszekerheid

L

I

-

300

300

300

-

10

Dekken budget voor vernieuwende aanpakken bestaanszekerheid uit de reserve sociaal domein.

B

I

-

-300

-300

-300

 

10

Eenmalig uitbreiden subsidieregeling voor huisvesten kwetsbare doelgroepen

L

I

-

500

   

9

Dekken subsidieregeling huisvesten kwetsbare doelgroepen uit reserve sociaal domein

B

I

-

-500

-

-

-

9

Kansengelijkheid

Tot en met 2025 voortzetten Stagepact 071

L

I

 

80

80

80

 

3

Investeringsvolume van 11,4 miljoen voor start investeringen fase III IHP

L

S

-

-

-

411

408

7

Verkennen vernieuwende aanpakken voor bevorderen kansengelijkheid en gezondheid multi-probleemgezinnen

L

I

-

600

-

-

-

7

Dekken vernieuwende aanpakken voor bevorderen kansengelijkheid en gezondheid multi-probleemgezinnen uit reserve sociaal domein.

B

I

 

-600

   

7

Voortzetten tijdelijke budget voor emancipatie en inclusiviteit en beschikbaar stellen 100.000 in 2023 voor herdenking slavernijverleden.

L

I

-

100

285

285

 

9

Gezonde en veilige stad

Aanpak weesfietsen

L

S

80

175

175

174

174

2, 5

Extra inzet handhaving

L

S

 

120

120

120

120

5

Invullen taakstelling sociaal domein uit behoedzaamheidsruimte 2024-2025

L

S

  

2.519

2.087

 

9

Inzet structurele behoedzaamheidsruimte voor taakstelling sociaal domein 2024-2025

L

S

  

-2.519

-2.087

 

AM

Het Jeugdsport- en cultuurfonds wordt toegankelijk voor inkomens tot 140% van minimumloon.

L

S

-

85

85

85

85

8

Op peil houden Leids sportklimaat door extra incidenteel budget voor sportvoorzieningen.

L

I

-

-

1.000

1.000

-

8

Extra focus op bestrijden eenzaamheid tot en met 2026.

L

I

-

250

250

250

250

9

Dekken extra focus eenzaamheid uit reserve sociaal domein.

B

I

 

-250

-250

-250

-250

9

Kennis, cultuur en economie

Culturele stad

Huisvesting culturele instellingen: extra ruimte voor onderhoud gebouwen.

L

S

350

350

350

350

350

8

Correctie subsidie voor cultuur op prijsstijgingen.

L

S

98

98

98

98

98

8

Voortzetten Mediafonds tot en met 2026.

L

I

    

100

8

Economie

Realiseren van meer openbare toiletten in de binnenstad.

L

S

160

40

40

40

40

3

Tijdelijke versterking van de regiefunctie bedrijventerreinen tot en met 2026.

L

I

75

150

150

150

150

3

Tijdelijke extra inzet op menselijk kapitaal om tot en met 2026 de aanbodkant van de Leidse arbeidsmarkt te stimuleren.

L

I

 

50

50

50

50

3

Opzetten van een revolverend evenementenfonds om organisatoren aan te moedigen.

L

I

300

    

8

Dienstverlening en financiën

Organisatie en dienstverlening

Incidentele impuls aan digitalisering en dienstverlening incidenteel een impuls geven

L

I

200

800

800

800

 

OH

Goed werkgeverschap: aantrekkelijk houden gemeentelijk organisatie / arbeidsvoorwaarden om zo voldoende en goed personeel te kunnen aantrekken.

L

S

 

500

500

500

500

OH

Incidentele impuls recruitment om zo voldoende en goed personeel te kunnen aantrekken.

L

I

 

150

150

  

OH

Financiën

Beschikbaar stellen structurele buffer voor prijsstijgingen.

L

S

 

165

328

490

486

AM

Extra structurele rentebuffer (tot 3%) i.v.m. nieuwe investeringen.

L

S

 

40

156

448

1.123

AM

In het laatste jaar hanteren we een structurele marge om begroting structureel sluitend te houden.

L

I

    

-250

AM

S

    

250

AM

Inzet van 4,9 miljoen vrije ruimte concernreserve als dekking van kapitaallasten.

B

S

    

-123

AM

Verhogen kostendekkendheid bouwleges.

B

S

   

-125

-250

6