Ga naar boven
Home / Bijlagen / Mutaties kaderbrief 2019-2022

Mutaties kaderbrief 2019-2022

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

Soort

2019

2020

2021

2022

1

01.01

Afname inkomsten door wijziging paspoortenwet

L

Autonoom

-235

-218

-201

-184

Afname inkomsten paspoorten

B

Autonoom

512

617

562

571

L

Autonoom

-260

-314

-287

-290

01.02

Dotatie egalisatiereserve verkiezingen

L

Mee/Tegenvaller

30

30

30

30

01.04

Verhoging budget relatiebeheer en -geschenken

L

Mee/Tegenvaller

70

70

70

70

Totaal 1

117

185

174

197

2

02.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

L

Mee/Tegenvaller

175

175

245

245

02.02

Aanpak ondermijnende criminaliteit

L

Nieuw Beleid

400

400

400

400

02.03

Bijsturingsmaatregelen op domein veiligheidsbeleid & handhaving

L

Bijsturing

0

0

0

-100

Totaal 2

575

575

645

545

3

03.01

Centrummanagement en Regenerative Medicine

B

Budgettair neutraal

0

0

100

0

L

Budgettair neutraal

0

0

-100

0

03.03

Verhoging biodiversiteit groen bij inrichting Biosciencepark

L

Nieuw Beleid

200

200

0

0

03.04

plankosten begeleiding projecten LBSP.

L

Nieuw Beleid

325

430

250

0

03.05

Incidenteel continueren formatie accountmanagement en instellen werkbudget

L

Mee/Tegenvaller

132

0

0

0

03.06

Bijdrage Economie 071

L

Nieuw Beleid

100

100

0

0

03.07

Programma Kennisstad

L

Nieuw Beleid

385

385

385

385

03.09

Uitvoering samenwerkingsovereenkomst kennisstad

L

Nieuw Beleid

500

500

500

500

03.11

Voortzetten financiering themajaren: Pilgrimjaar en European City of Science

L

Nieuw Beleid

350

0

500

0

03.12

Voortzetten huidig beleid kennisintensieve bedrijvigheid

L

Nieuw Beleid

0

165

165

165

03.14

Uitvoeringsprogramma winkelnota binnenstad

L

Autonoom

100

100

50

0

03.15

Voortzetting programma Studenten Stad

L

Nieuw Beleid

30

30

30

30

03.16

Reserve economische impulsen Kennisstad

B

Bijsturing

-350

0

-275

0

03.17

Budget voor overige economische activiteiten

L

Nieuw Beleid

150

150

150

150

Totaal 3

1.922

2.060

1.755

1.230

4

04.01

Fietsparkeerprogramma

L

Mee/Tegenvaller

50

50

50

50

04.03

Formatie verkeersregie

L

Mee/Tegenvaller

18

48

85

85

04.04

Uitbreiding capaciteit team Ontwerp en Mobiliteit

L

Bijsturing

0

0

-485

-485

Mee/Tegenvaller

400

400

400

400

04.13

Knelpunten fiets Leiden CS en BioScience Park

L

Mee/Tegenvaller

0

50

98

744

04.16

Aanstellen fietsparkeermanager

L

Mee/Tegenvaller

100

0

0

0

Totaal 4

568

548

148

794

5

05.01

Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten

L

Autonoom

211

211

211

211

05.02

Reclamemast A44

B

Mee/Tegenvaller

78

78

78

78

05.03a

Gouden Balbrug, ophoging voor doorvaarbaarheid

L

Nieuw Beleid

0

9

93

92

05.03b

Bostelbrug, groot onderhoud, verbetering doorvaarbaarheid

L

Nieuw Beleid

0

0

5

53

05.03c

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

L

Nieuw Beleid

0

0

5

53

05.04

Afstoten billboards

B

Mee/Tegenvaller

0

100

100

100

05.06

Uitbreiding capacteit vervanging Riolering

L

Mee/Tegenvaller

111

212

265

378

05.08

Tweede fase Singelpark

L

Nieuw Beleid

0

9

72

232

05.18

Continueren toezichthouders fietsparkeren Stationsgebied

B

Nieuw Beleid

-40

-40

-40

-40

L

Nieuw Beleid

140

140

140

140

05.23

Versterking vergroening en stadsecologie

L

Mee/Tegenvaller

200

200

200

200

05.24

Intensivering beheer door vergroening.

L

Nieuw Beleid

12

24

36

50

05.25

Vergroening van ecologische hoofdstructuur

B

Nieuw Beleid

-700

-700

-700

0

L

Nieuw Beleid

700

700

1.200

0

Totaal 5

712

943

1.665

1.547

6

06.01

Opbrengsten bouwleges

B

Bijsturing

0

-450

-450

-450

Mee/Tegenvaller

957

957

957

957

06.02

Project Kopermolen

L

Mee/Tegenvaller

0

20

40

169

Reservering voor Kopermolen e.o.

L

Mee/Tegenvaller

1.700

0

0

0

06.03

Uitbreiding juridische planologische inzet

L

Bijsturing

0

0

-450

-450

Mee/Tegenvaller

450

450

450

450

06.04

Aanvullend structureel budget voor exploitatie fietsenstallingen Leiden CS

L

Mee/Tegenvaller

500

500

500

500

06.06

Toezicht fietsenstalling (taxistandplaats Stationsgebied CS)

B

Bijsturing

0

-250

-250

-1.394

06.07

Krediet aanpassing klimaatinstallatie en zonwering Het Gebouw

B

Mee/Tegenvaller

23

23

23

23

L

Mee/Tegenvaller

45

45

44

43

06.08

Renovatie gevel Stadhuis

B

Mee/Tegenvaller

0

-8

-8

-8

L

Mee/Tegenvaller

0

35

35

35

06.12

Duurzame stedelijke ontwikkeling

L

Nieuw Beleid

3.000

3.000

3.000

3.000

Totaal 6

6.675

4.322

3.891

2.875

7

07.01

Onderwijskansenbeleid (GOAB)

B

Mee/Tegenvaller

165

331

396

661

07.03

Onderwijshuisvesting éénmalige voorzieningen

L

Mee/Tegenvaller

300

300

300

300

07.04

Onderwijshuisvesting

L

Mee/Tegenvaller

0

25

65

422

Onderwijshuisvesting IHP

L

Mee/Tegenvaller

0

2

224

560

07.05

Jeugd aandeel JGT

L

Mee/Tegenvaller

190

0

0

0

07.06

Regionale uitvoeringskosten Jeugdzorg

L

Mee/Tegenvaller

176

0

0

0

07.07

Doorontwikkeling sociaal domein

L

Mee/Tegenvaller

2.200

1.800

1.600

1.400

07.08

Samenwerkingsagenda met Leidse Onderwijs

L

Mee/Tegenvaller

150

150

150

150

Totaal 7

3.181

2.608

2.735

3.493

8

08.05

Structureel budget voor culturele instellingen

L

Mee/Tegenvaller

200

230

230

230

08.06

Creatie Lucas van Leyden fonds voor kunst in de openbare ruimte

B

Mee/Tegenvaller

-750

0

0

0

L

Nieuw Beleid

500

0

0

0

Extra middelen voor nieuwe periode cultuurnota

L

Mee/Tegenvaller

300

300

0

0

Nieuw Beleid

70

70

70

70

Voortzetting Beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR) + bijsturing heroverweging

L

Mee/Tegenvaller

250

250

250

0

Voortzetting Beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR) + bijsturing, vrijval vanuit Lucas van Leyden fondsheroverweging

B

Nieuw Beleid

0

-250

-250

0

08.07

Voortzetting Stuimuleringsfonds lokale media + bijsturing heroverwegen

L

Nieuw Beleid

250

0

0

0

08.08

Plankosten sportpark Mors en Roomburgpark of De Vliet

L

Mee/Tegenvaller

125

125

0

0

08.09

Programmamanager Sport

L

Mee/Tegenvaller

92

0

0

0

08.10

Uitvoering sportnota

L

Nieuw Beleid

250

250

250

250

08.13

Sportaccommodaties

B

Mee/Tegenvaller

100

100

100

100

L

Mee/Tegenvaller

133

133

133

133

08.15

Installatie warmtepompen bij zwembad en daarmee gelijk aardgasvrij maken van het zwembad.

L

Nieuw Beleid

400

0

0

0

08.16

Reservering voor investeringen Voetbal Vitaal

L

Nieuw Beleid

0

0

1.000

0

Totaal 8

1.920

1.208

1.783

783

9

09.12

RDOG bijdrage Leiden 2019-2022

L

Mee/Tegenvaller

313

313

313

313

09.13

Doorontwikkeling sociaal domein

L

Mee/Tegenvaller

360

1.200

1.200

1.200

09.16

Veilig thuis, Leids aandeel vanaf 2019

L

Mee/Tegenvaller

350

557

557

557

09.22

Wijkinitiatieven

L

Nieuw Beleid

300

300

300

300

09.23

Reserve Sociaal Domein, onttrekking

B

Bijsturing

-3.589

-2.670

-1.770

430

Totaal 9

-2.266

-300

600

2.800

10

10.06

Vervanging uitkeringssysteem

L

Mee/Tegenvaller

71

70

70

69

Totaal 10

71

70

70

69

11

11.01

Niet realiseerbare taakstellingen

L

Mee/Tegenvaller

893

893

1.093

1.093

Taakstelling ambtelijke organisatie ter dekking nieuwe prioriteiten

L

Bijsturing

13

-487

-987

-1.487

11.02

Dividendinkomsten Alliander

B

Mee/Tegenvaller

-500

-500

0

0

Dividendinkomsten BNG

B

Mee/Tegenvaller

-250

-250

-250

-250

11.04

Ontwikkeling kapitaallasten 2019 - 2022

B

Mee/Tegenvaller

-644

-191

58

-61

L

Mee/Tegenvaller

-3.302

-4.112

-1.115

751

11.05

Ontwikkeling financieringsfunctie

L

Mee/Tegenvaller

-1.254

-816

-519

510

11.07

Accres Algemene Uitkering (maartcirculaire)

B

Autonoom

-3.500

-6.400

-9.000

-10.300

Accres Algemene uitkering Sociaal Domein (maartciculaire)

B

Autonoom

0

-1.200

-1.900

-3.900

11.08

Niet realiseerbare taakstelling bestuurlijke opschaling, korting gemeentefonds

L

Mee/Tegenvaller

0

0

500

500

11.09

Wegvallen precario op ondergrondse leidingen

B

Autonoom

0

0

0

7.500

11.10

opbrengst OZB niet-woningen door uitbreiding en nieuwbouw

B

Bijsturing

0

0

-200

-1.100

Opbrengst OZB woningen

B

Mee/Tegenvaller

700

200

0

-100

Overstappen naar één eigenaarstarief OZB niet-woningen, extra opbrengst door schrappen leegstandsrisico.

B

Bijsturing

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Verhogen afvalstoffenheffing tot 100% van de kosten

B

Bijsturing

-800

-1.600

-2.400

-2.768

Verhogen rioolheffing tot 100% kosten (huidige kostenpeil)

B

Bijsturing

-500

-1.000

-1.500

-1.667

Verhoging OZB woningen

B

Bijsturing

-315

-634

-958

-1.287

Verhoging rioolheffing voor dekking kosten klimaatadaptatie

B

Bijsturing

0

0

0

-1.700

11.11

Vrijval Saldo MJB 2018-2021

L

Autonoom

0

0

0

-1.842

11.12

Vrijval concernreserve door wijziging methodiek waardering risico's.

B

Autonoom

0

0

-4.000

0

11.13

Reserve afschrijvingen investeringen

B

Autonoom

908

940

1.074

1.074

Totaal 11

-9.751

-16.357

-21.304

-16.234

12

12.01

Ontwikkeling bijdrage Servicepunt71

L

Mee/Tegenvaller

148

191

191

191

12.03

Digitalisering - Urban Data Center Leiden (i.o.)

L

Mee/Tegenvaller

250

250

0

0

12.04

Digitalisering - vernieuwing werkplek en VRIS.

L

Nieuw Beleid

1.093

1.672

375

-150

12.05

Inkoop duurzame energie en gas

L

Nieuw Beleid

225

225

225

225

12.06

Versterking juridische kwaliteitszorg

L

Nieuw Beleid

90

90

90

90

12.08

Werkbudget voor langer duurzaam en vitaal werken

L

Nieuw Beleid

500

500

500

0

12.09

Beloningsbeleid Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

L

Autonoom

30

30

30

30

12.12

Doorbelasting overhead naar projecten

L

Autonoom

375

750

1.125

1.500

Totaal 12

2.711

3.708

2.536

1.886

Totaal

6.435

-430

-5.302

-15

N

V

V

V