Programmabegroting 2021

Mutaties kaderbrief 2020-2024

Prog

Nr.

Ontwikkeling

Onderwerp

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

2024

1

01.01

Mee/Tegenvaller

Digitalisering Bouwdossier

L

I

236

 

-56

-56

-56

 

01.02

Mee/Tegenvaller

Extra kosten bij griffie en raad

L

S

33

33

33

33

33

Totaal 1

     

269

33

-23

-23

-23

2

02.01

Budgettair neutraal

Vervallen baten Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio Hollands Midden

B

S

69

69

69

69

69

    

L

S

-69

-69

-69

-69

-69

Totaal 2

     

0

0

0

0

0

3

03.01

Budgettair neutraal

Uitvoeringsprogramma internationalisering

L

I

 

-60

-10

  
       

60

10

  
     

S

 

-145

-145

-175

-175

       

145

145

175

175

 

03.02

Mee/Tegenvaller

Correctie onterecht structureel gemaakte incidentele economiebudgetten

L

I

508

508

508

0

0

     

S

-508

-508

-508

-508

-508

 

03.03

Mee/Tegenvaller

Strategisch uitvoeringsplan LBSP voor vijf jaar

L

I

   

338

 
 

03.04

Nieuw Beleid

Incidenteel voortzetten Economische Agenda Leidse Regio

L

I

 

250

   

Totaal 3

     

0

250

0

-170

-508

4

04.01

Budgettair neutraal

Infra Lammenschansweg Zuid

L

S

   

-15

-158

         

15

158

 

04.02

Budgettair neutraal

Churchilllaan

L

S

    

-61

          

61

 

04.03

Budgettair neutraal

Formatie applicatiespecialist Publiekszaken Handhaving en Veiligheid

B

S

-37

-37

-37

-37

-37

    

L

S

37

37

37

37

37

 

04.04

Budgettair neutraal

Compenseren parkeergelegenheden Vijf Meihal t.b.v. Leonardo / Indoorsportcentrum

B

I

-140

    
    

L

I

 

-140

   
      

140

140

   
 

04.05

Budgettair neutraal

Fietsrotonde Vijfmeilaan

L

S

 

-9

-9

-9

-9

       

9

9

9

9

 

04.06

Budgettair neutraal

Overzetten budget van krediet parkeergarage Lammermarkt naar parkeergarage Garenmarkt

L

S

    

-30

          

30

 

04.07

Budgettair neutraal

Fietsparkeren Lammerschans Station

L

S

  

-5

-5

-4

        

5

5

4

 

04.08

Budgettair neutraal

Krediet verbeteren fietsroute Rijndijken

L

S

 

-4

-3

-3

-3

       

4

3

3

3

 

04.09

Budgettair neutraal

Krediet scanauto

B

I

 

-10

   
     

S

 

-5

-5

-5

-5

    

L

I

 

10

   
     

S

 

5

5

5

5

Totaal 4

     

0

0

0

0

0

5

05.01

Budgettair neutraal

Herinrichting Jacques Urlusplantsoen

B

S

 

-2

-2

-2

-2

    

L

I

-58

    
      

58

    
     

S

 

-8

-8

-8

-8

       

10

10

10

10

 

05.02

Budgettair neutraal

Singelpark Openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt

L

S

 

-31

-31

-31

-30

       

31

31

31

30

 

05.03

Budgettair neutraal

bodemconv. handboek OR

B

I

-70

    
    

L

I

70

    
 

05.04

Budgettair neutraal

Rhijnhof

B

I

-175

    
     

S

   

3

3

    

L

I

175

    
     

S

   

-3

-3

 

05.05

Mee/Tegenvaller

Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten en nieuwe ontwikkelingen

B

S

    

-30

    

L

S

 

24

24

24

53

 

05.06

Mee/Tegenvaller

Lagere baten door overgangsjaar buitenreclame

B

I

55

-55

   
 

05.07

Mee/Tegenvaller

Instellen centraal budget (reserve) voor stijging van beheerkosten

L

S

  

75

175

200

 

05.08

Mee/Tegenvaller

Invulling taakstelling groen

L

S

-118

-118

-118

-118

-118

      

255

255

255

118

118

 

05.09

Mee/Tegenvaller

Vervangen openbare verlichting Nieuw Leyden

L

S

  

16

16

16

 

05.10

Mee/Tegenvaller

Installatieverantwoordelijkheid

L

S

60

60

60

60

60

 

05.11

Mee/Tegenvaller

Vrijval overtollige middelen gevelsanering

L

S

 

-87

-87

-87

-87

 

05.12

Nieuw Beleid

NDE (Natuur en DuurzaamheidsEducatie)

L

S

 

50

   

Totaal 5

     

252

129

225

188

213

6

06.01

Budgettair neutraal

Gebiedsvisie KEO de Zwijger

B

I

-366

    
     

S

    

9

    

L

I

366

    
     

S

    

-9

 

06.02

Budgettair neutraal

Gebiedsontwikkeling Telderskade

B

I

-350

    
     

S

 

9

9

9

9

    

L

I

350

    
     

S

 

-9

-9

-9

-9

 

06.03

Budgettair neutraal

Storting egalisatiereserve bouwleges

B

I

-1.500

    
    

L

I

1.500

    
 

06.04

Mee/Tegenvaller

Noodzakelijke intensivering en digitalisering Omgevingswet

L

I

-325

-1.664

   
      

325

1.664

1.363

132

131

 

06.05

Mee/Tegenvaller

Vrijval dotatie voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

B

S

-251

-251

   
    

L

S

-938

-938

-767

-767

-767

      

1.189

1.189

767

767

767

 

06.06

Mee/Tegenvaller

OZB maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties

L

S

230

230

230

230

230

 

06.07

Mee/Tegenvaller

Financieel Perspectief Duurzame Stad

B

I

-270

-120

-70

-70

-70

    

L

I

1.220

120

70

70

70

     

S

-223

-645

-519

-542

-39

Totaal 6

     

957

-415

1.074

-180

322

7

07.01

Budgettair neutraal

Verbeterplan Jeugdbescherming (gedekt uit transformatiegelden)

L

I

-130

-130

   
      

130

130

   
 

07.02

Mee/Tegenvaller

Herijking Integraal Huisvestingsplan OHV (IHP)

L

S

 

-114

-153

-5

1.295

   

IHP

L

I

    

-1.269

 

07.03

Mee/Tegenvaller

Leerlingenvervoer

L

S

70

70

70

70

70

 

07.04

Mee/Tegenvaller

OZB OHV

L

S

250

250

250

250

250

 

07.05

Mee/Tegenvaller

Nieuwe bijstelling begroting regionale Jeugdhulp mei 2020 en integratie-uitkering voogdij/18+ (SD)

L

S

1.102

2.335

2.347

2.359

2.363

 

07.06

Mee/Tegenvaller

Bijgestelde begroting 2020 regionale jeugdhulp en tragere invulling taakstelling

L

S

730

1.433

1.467

1.099

625

 

07.07

Nieuw Beleid

Programma Jeugdhulp Leidse regio

L

I

 

225

   

Totaal 7

     

2.152

4.199

3.982

3.772

3.334

8

08.01

Budgettair neutraal

Stijgende kosten inhuur exploitatie sportaccommodaties

B

S

-125

-125

-125

-125

-125

    

L

S

125

125

125

125

125

 

08.02

Budgettair neutraal

stelpost voor prijsstijging sportaccommodaties

B

I

  

474

  
     

S

   

-23

-24

    

L

I

  

-474

  
     

S

   

23

24

 

08.03

Mee/Tegenvaller

Vrijvallen risicobuffer verkoop panden rondom Lakenhal

B

I

-380

    
 

08.04

Mee/Tegenvaller

Aanbesteden delen kennis en kunst

B

I

-110

-110

   
    

L

I

110

110

   
 

08.05

Mee/Tegenvaller

Eigen vermogen BplusC - Lakenhal

B

I

-300

    
    

L

I

300

    
 

08.06

Mee/Tegenvaller

Aantrekken kwartiermaker team SPA

L

I

 

70

70

  
 

08.07

Mee/Tegenvaller

Correctie kapitaallasten Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal

L

S

114

119

127

159

161

 

08.08

Mee/Tegenvaller

Huisvestingslasten culturele instellingen

L

I

350

350

   
 

08.09

Mee/Tegenvaller

Doorlopen subsidie Stg.Ijshal

L

I

  

100

  
 

08.10

Mee/Tegenvaller

Kosten programmamanager grote sportprojecten

L

I

102

    
 

08.11

Nieuw Beleid

Leids mediafonds in 2020 met 200.000 ondersteunen

L

I

28

    
 

08.12

Nieuw Beleid

Voorzetten subsidie PS theater in Leiden

L

I

 

75

   

Totaal 8

     

213

614

297

159

161

9

09.01

Budgettair neutraal

Binnenvest 2020 (t.l.v. geoormerkt deel beschermd wonen)

B

I

-1.500

    
    

L

I

1.500

    
 

09.02

Mee/Tegenvaller

Niet realiseren ombuiging contigentregeling WMO Begeleiding

L

S

 

50

50

50

50

 

09.03

Mee/Tegenvaller

Vrijval restbudget huisvesting bijzondere doelgroepen

L

I

-274

    
 

09.04

Mee/Tegenvaller

Innovatie WMO subregionaal dekken uit Regionaal investeringsfonds

L

I

-400

    
 

09.05

Mee/Tegenvaller

Inzet regionale middelen voor Maatschappelijke zorg

B

I

-1.000

    
    

L

I

-1.000

    
      

1.000

    
 

09.06

Mee/Tegenvaller

Afbouw tijdelijke extra capaciteit voor veranderopgaven sociaal domein

L

I

 

750

375

  
 

09.07

Mee/Tegenvaller

RDOG Veilig Thuis en overige taken

L

S

710

656

594

589

589

 

09.08

Mee/Tegenvaller

Uitvoeringscapaciteit WMO

L

S

100

300

225

225

225

 

09.09

Mee/Tegenvaller

Toename WMO maatwerkvoorzieningen

B

S

-978

-900

-1.150

-1.400

-1.650

    

L

S

1.009

1.592

1.958

1.983

3.080

 

09.10

Mee/Tegenvaller

Voorziening statushouders

L

I

50

    
 

09.11

Mee/Tegenvaller

SD Tekort 2024 sociaal domein

B

I

    

1.130

 

09.12

Mee/Tegenvaller

Structurele doorwerking meicirculaire 2018

B

I

    

637

 

09.13

Mee/Tegenvaller

Onjuiste verwerking Kaderbrief 2019-2022

L

I

   

430

430

 

09.14

Bijsturing

Bijsturingsvoorstel sociaal Domein en bijsturing TWO

L

S

 

-1.953

-2.011

-1.686

-1.761

 

09.15

Bijsturing

Resterende taakstelling binnen het hek sociaal domein

L

S

   

-2.629

-4.700

 

09.16

Bijsturing

Storting voordelig saldo 2020 in reserve sociaal domein

L

I

761

    

Totaal 9

     

-22

495

41

-2.438

-1.969

10

10.01

Autonoom

Wijziging Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS)

L

I

 

150

150

  
 

10.02

Budgettair neutraal

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

B

I

-11.855

    
    

L

I

11.855

    
 

10.03

Budgettair neutraal

DZB (Leerwerkbedrijf/ Re-integratie en Werkgeversdiensten)

B

S

 

2.366

3.926

5.486

 
    

L

I

 

-500

-500

  
       

500

500

  
     

S

 

-2.366

-3.926

-5.486

 
 

10.04

Mee/Tegenvaller

Subsidie-inkomst AMIF 2020

B

I

-100

    
 

10.05

Mee/Tegenvaller

Onderbesteding Maatwerkbudget

L

S

-450

-300

-150

  
 

10.06

Mee/Tegenvaller

BUIG 2020

B

S

1.865

1.865

1.865

1.865

1.865

    

L

I

-616

371

0

0

0

     

S

-1.832

-1.799

-1.799

-1.799

-1.799

 

10.07

Mee/Tegenvaller

Bijzondere bijstand

L

S

-500

    
 

10.08

Nieuw Beleid

Voortzetten Snelle hulp bij schulden

L

S

 

281

   

Totaal 10

     

-1.633

568

66

66

66

AD

AD.01

Autonoom

Onderuitputting kapitaallasten 2020

L

S

-691

    
 

AD.02

Autonoom

ontwikkeling kapitaallasten 2021 - 2024

L

S

 

-2.498

-1.166

-2.943

-876

 

AD.03

Autonoom

Structureel lager dividend BNG

B

S

436

127

127

127

127

 

AD.04

Autonoom

Ontwikkeling algemene uitkering, OZB, riool- en afvalstoffenheffing

B

S

2.758

3.529

2.224

2.776

-376

 

AD.05

Mee/Tegenvaller

Maximale kapitaallasten in jaarschijf 2024

L

I

    

-500

     

S

    

500

 

AD.06

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling financieringlasten

L

S

-1.837

-1.644

-2.273

-1.399

-650

 

AD.07

Mee/Tegenvaller

Mutatie concernreserve i.v.m. benodige weerstandsvermogen

B

I

   

-39

-2.572

    

L

I

274

    
 

AD.08

Mee/Tegenvaller

Meevaller algemene dekkingsmiddelen

B

I

-1.200

    
 

AD.09

Bijsturing

Mutatie behoedzaamheidsruimte

L

S

  

-2.000

-2.000

1.500

 

AD.10

Bijsturing

Vrijval reserve afschrijvingen investeringen

B

I

-3.827

-7.724

-3.571

-2

 
     

S

78

125

256

283

416

 

AD.11

Bijsturing

Herprioritering bestaande ambities 2024 (voorgenomen ombuigingsoperatie) t.b.v. structureel evenwicht

L

S

    

-1.500

Totaal AD

     

-4.009

-8.085

-6.403

-3.197

-3.931

OH

OH.01

Budgettair neutraal

Versnelde aanschaf mobiele telefonie

L

S

 

-24

-24

  
       

24

24

  
 

OH.02

Mee/Tegenvaller

Extra bijdrage BSGR 2020 e.v.

L

S

-75

2

2

2

2

 

OH.03

Mee/Tegenvaller

Begroting Servicepunt71 2021

L

I

711

    
     

S

362

512

512

512

512

 

OH.04

Mee/Tegenvaller

Bijstelling opbrengst applicatierationalisatie VRIS

B

S

-100

-100

-100

-100

-100

    

L

S

541

744

333

218

179

 

OH.05

Mee/Tegenvaller

Invoering WNRA projectkosten 2020

L

I

73

    
 

OH.06

Mee/Tegenvaller

Permanente controle gemeentelijke belastingen

B

S

-90

-90

-90

-90

-90

    

L

S

85

85

85

85

85

 

OH.07

Mee/Tegenvaller

Vervanging systeem voor subsidieverstrekking

L

I

234

75

   
     

S

 

-60

-60

-60

-60

       

60

60

60

60

 

OH.08

Nieuw Beleid

Datagedreven Werken Urban Data Center

L

I

 

250

   
 

OH.09

Nieuw Beleid

Uitbreiding formatie Financieel Advies Sociaal Domein.

L

S

60

110

   
 

OH.10

Nieuw Beleid

Diverse ontwikkelingen InformatieVoorziening

L

S

20

50

   
 

OH.11

Nieuw Beleid

Projectuitvoeringskosten IV-portfolioprojecten

L

I

 

250

   
 

OH.12

Nieuw Beleid

Innovatiebudget 2021 en 2022

L

I

 

225

   
 

OH.13

Nieuw Beleid

Ontwikkelpool

L

S

 

100

   

Totaal OH

     

1.821

2.213

742

627

588

Eindtotaal

     

0

0

0

-1.197

-1.749

Bedragen x 1.000,-