Programmabegroting 2022

Mutaties kaderbrief 2021-2025

Prog

Nr.

Ontwikkeling

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

1

01.01

Budgettair neutraal

Formatie project administratieve leegstand

B

S

-125

-250

-250

-250

-250

    

L

S

125

250

250

250

250

 

01.02

Mee/Tegenvaller

Reserve raad

L

I

20

50

   
 

01.03

Mee/Tegenvaller

Aanbesteding RIS/BIS

L

I

15

    
 

01.04

Mee/Tegenvaller

Kosten websites raad en rekenamer

B

I

-20

    
    

L

I

80

    
 

01.05

Mee/Tegenvaller

Lagere inkomsten rijbewijzen

B

S

114

114

114

114

114

 

01.06

Mee/Tegenvaller

Kosten referendum Roomburgerpark

L

I

172

    

Totaal 1

     

381

164

114

114

114

2

02.01

Mee/Tegenvaller

Restitutie Veiligheidsregio Hollands Midden

L

I

-350

    
 

02.02

Mee/Tegenvaller

Niet realiseren taakstelling Veiligheid

L

S

 

50

50

50

50

 

02.03

Nieuwe uitgave

Voldoende basis voor uitvoering juridische taken in het domein openbare orde en veiligheid

L

S

 

41

41

41

41

 

02.04

Nieuwe uitgave

Bibob naar minimum niveau

L

S

 

79

79

79

79

 

02.05

Nieuwe uitgave

Voortzetten regisseur intensieve wijkaanpak

L

S

 

47

47

47

47

Totaal 2

     

-350

217

217

217

217

3

03.01

Budgettair neutraal

Programma Kennisstad

B

I

-226

    
    

L

I

226

    
 

03.02

Mee/Tegenvaller

Kosten tijdelijke verplaatsing van de woensdag- en zaterdagmarkt (corona)

L

I

304

    
 

03.03

Mee/Tegenvaller

Prognose toeristenbelasting

B

S

 

-329

-121

-244

-244

    

L

S

 

155

319

203

203

 

03.04

Nieuwe uitgave

Coronasteun huren statiegeldbekers Leidens Ontzet

L

I

74

    
 

03.05

Nieuwe uitgave

Gebiedsmanagement LBSP

L

I

 

625

   

Totaal 3

     

378

452

198

-41

-41

4

04.01

Budgettair neutraal

Kruispunt Sweelincklaan - Debussystraat met de Vijf Meilaan

L

S

 

7

7

7

7

       

-7

-7

-7

-7

 

04.02

Budgettair neutraal

Marketing en communicatie bereikbaarheid parkeergarages

B

I

-50

-50

-50

-50

 
    

L

I

50

50

50

50

 
 

04.03

Budgettair neutraal

Vervangen brandmeldinstallatie Haarlemmerstraatgarage

B

S

0

-12

-12

-12

-12

    

L

S

0

12

12

12

12

 

04.04

Budgettair neutraal

Masterplan Houtkwartier

L

S

 

7

45

44

44

       

-7

-45

-44

-44

 

04.05

Budgettair neutraal

Reconstructie Churchilllaan

L

S

 

10

60

151

150

       

-10

-60

-151

-150

 

04.06

Budgettair neutraal

Infra Lammenschansweg-Zuid

L

S

  

15

95

95

        

-15

-95

-95

 

04.07

Budgettair neutraal

Dekking van incidentele kosten voor maatregelen uit programma autoluw

B

I

-482

482

   
    

L

I

482

-482

   
 

04.08

Budgettair neutraal

Ontsluiting Intratuin

L

I

     
 

04.09

Budgettair neutraal

Centrumroute deeltracé Schutterveld

L

I

     
 

04.10

Budgettair neutraal

Plankosten definitiefase infra

B

I

-5.544

    
     

S

  

80

80

141

    

L

I

5.544

    
     

S

 

0

-80

-80

-141

 

04.11

Budgettair neutraal

Aanvullend krediet voor verdere planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS

B

I

-200

    
    

L

I

200

    
 

04.12

Mee/Tegenvaller

Lagere parkeerinkomsten als gevolg van corona

B

I

1.000

0

   
 

04.13

Mee/Tegenvaller

Restant meevaller Leidse Ring Noord

L

S

 

-3

-8

-48

-48

 

04.14

Nieuwe uitgave

Kapitaallasten zero emissie zone

L

S

 

10

176

174

173

       

-10

-176

-174

-173

 

04.15

Nieuwe uitgave

Bestuurlijk commitment knooppunt Leiden

L

I

 

1.020

   

Totaal 4

     

1.000

1.017

-8

-48

-48

5

05.01

Budgettair neutraal

Lagere opbrengsten papier en glas

B

S

206

206

206

206

206

      

-329

-329

-329

-329

-329

    

L

S

123

123

123

123

123

 

05.02

Budgettair neutraal

Kosten havenmeesters passantenhaven

B

S

-45

-45

-45

-45

-45

    

L

S

45

45

45

45

45

 

05.03

Budgettair neutraal

Bijdrage aan de Limes Bubble Barrier (LBB) te Katwijk

B

I

-8

-3

-3

-2

 
    

L

I

8

8

8

6

4

     

S

 

-5

-5

-5

-4

 

05.04

Budgettair neutraal

Samenvoeging diverse parken in één krediet Parken

L

S

 

35

35

35

34

       

-35

-35

-35

-34

 

05.05

Budgettair neutraal

Aanvullend krediet voor herinrichting 'Kimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost'.

L

I

     
     

S

 

2

11

11

11

       

-2

-11

-11

-11

 

05.06

Mee/Tegenvaller

Effecten Corona verwerkingskosten afval restfractie/milieustraat

L

I

268

    
 

05.07

Mee/Tegenvaller

Hogere inkomsten buitenreclame door nieuw contract per 2022

B

S

 

-136

-136

-136

-136

    

L

S

 

34

34

34

34

 

05.08

Mee/Tegenvaller

Beheerplannen kapitaalgoederen openbare ruimte 2022-2026

L

S

 

0

0

111

348

 

05.09

Mee/Tegenvaller

Beheer en onderhoud ambtelijke huisvesting cluster Beheer

L

I

178

178

178

178

 
 

05.10

Mee/Tegenvaller

Lagere inkomsten ‘fiets fout, fiets weg, door corona

B

I

50

    
 

05.11

Nieuwe uitgave

Inrichten BRO-coördinatorschap

L

I

23

    
     

S

 

20

20

20

20

 

05.12

Nieuwe uitgave

Regie bodem en ondergrond

L

S

59

60

60

60

60

Totaal 5

     

577

156

157

267

327

6

06.01

Budgettair neutraal

Opleidingsklas plantoetsers Omgevingsvergunningen

B

I

-200

-200

-200

  
    

L

I

200

200

200

  
 

06.02

Budgettair neutraal

Inpassen nieuwe software VTH in gemeentelijke IT omgeving.

B

I

-400

-125

-125

  
    

L

I

400

125

125

  
 

06.03

Budgettair neutraal

Uitvoeringskosten project Ter Haarkade

B

I

-100

    
    

L

I

100

    
 

06.04

Budgettair neutraal

Actualisatie FPDS

B

I

-900

    
     

S

 

60

60

60

60

    

L

I

900

    
     

S

0

-60

-60

-60

-60

 

06.05

Mee/Tegenvaller

Versterken plantoets formatie Omgevingsvergunningen

L

S

88

88

88

88

88

 

06.06

Mee/Tegenvaller

Verlenging uitvoeringscapaciteit VTH voor de (nieuwe) huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking

L

I

 

78

113

35

 
 

06.07

Mee/Tegenvaller

Actualiseren beheerplannen gemeentelijk vastgoed

L

S

 

707

707

707

707

 

06.08

Mee/Tegenvaller

Lagere huurinkomsten vastgoed niet beleidsmatig ondersteund als gevolg van corona

B

I

250

    
 

06.09

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling brandweerlocatie Gooimeerlaan

B

S

  

217

217

217

    

L

S

  

-19

-19

-19

 

06.10

Mee/Tegenvaller

Gebiedsontwikkeling Telderskade tekort vastgoedexploitatie

B

S

  

61

110

110

    

L

S

  

-10

-51

-51

 

06.11

Mee/Tegenvaller

Onrendabele top en plankosten Trien Semlerstraat

L

I

210

490

   
 

06.12

Mee/Tegenvaller

Vrijval egalisatiereserve bouwleges

B

I

-3.149

    

Totaal 6

     

-2.602

1.362

1.157

1.087

1.052

7

07.01

Budgettair neutraal

Beheerplan 2022-2026 onderdeel spelen

L

S

  

2

6

6

        

-2

-6

-6

 

07.02

Budgettair neutraal

Uitbreiding schoolgebouwen OZB

B

S

-418

-495

-520

-520

-520

    

L

S

418

495

520

520

520

 

07.03

Mee/Tegenvaller

Correctie budget Jeugdparticipatie (SD)

L

S

 

134

134

134

134

 

07.04

Mee/Tegenvaller

PGB Jeugdzorg (SD)

L

S

700

700

700

700

700

 

07.05

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling kosten regionale Jeugdhulp (SD)

L

S

1.177

2.087

1.754

1.584

908

 

07.06

Mee/Tegenvaller

Regionale uitvoeringskosten Jeugdhulp Leidse regio (SD)

L

I

108

80

   
 

07.07

Mee/Tegenvaller

Extra rijksmiddelen jeugdhulp 2021

B

I

-2.600

    
    

L

I

615

    
 

07.08

Mee/Tegenvaller

Schoonmaakkosten gymzalen

L

S

120

120

120

120

120

 

07.09

Mee/Tegenvaller

Vrijval structureel budget IGBO

L

S

-225

-258

-258

-258

-258

 

07.10

Bijsturing

Verrekening reserve Sociaal domein programma 7

B

I

 

-2.867

-2.454

  

Totaal 7

     

-105

-4

-4

2.280

1.604

8

08.01

Budgettair neutraal

Renovatie buitenbad de Vliet

L

S

 

8

7

7

7

       

-8

-7

-7

-7

 

08.02

Budgettair neutraal

Verplaatsen FC Boshuizen

B

I

-187

    
      

-26

-26

-26

-26

-26

    

L

I

187

    
      

26

26

26

26

26

     

S

7

6

6

6

6

      

-7

-6

-6

-6

-6

 

08.03

Budgettair neutraal

Beheerplan Sport 2022-2026

B

S

  

-40

-40

-40

    

L

I

 

259

   
     

S

 

17

93

117

98

       

-276

-53

-77

-58

 

08.04

Budgettair neutraal

Beschikbaar stellen programmagelden museum De Lakenhal

B

I

-149

    
    

L

I

149

    
 

08.05

Budgettair neutraal

Inzet rijksmiddelen voor cultuur i.v.m. corona-epidemie

B

I

558

    
    

L

I

-558

    
 

08.06

Mee/Tegenvaller

Sportpark de Mors

B

I

-500

    
    

L

I

500

    
     

S

  

212

210

208

 

08.07

Mee/Tegenvaller

Aanpassen krediet korfbalvelden Montgomery

B

S

 

-15

-15

-15

-15

    

L

I

-34

    
     

S

 

15

15

15

15

 

08.08

Mee/Tegenvaller

Programmamanager grote sportprojecten

L

I

39

20

20

  
 

08.09

Mee/Tegenvaller

Herstel dubbel begrote cultuurcoaches

B

S

108

108

108

108

108

    

L

S

  

-110

-110

-110

 

08.10

Mee/Tegenvaller

Huisvestingslasten culturele instellingen

L

I

350

350

   
 

08.11

Mee/Tegenvaller

Vrijval investering hockeyveld Roomburg

L

S

0

0

-256

-254

-252

 

08.12

Nieuwe uitgave

Energievoorzieningen

L

S

50

50

50

50

50

 

08.13

Nieuwe uitgave

Leids Mediafonds - incidentele dekking 2022

L

S

 

100

   
 

08.14

Nieuwe uitgave

Compensatie sportvelden Vlietzone

B

I

     
    

L

I

500

    
      

-500

    
     

S

  

48

48

47

Totaal 8

     

513

628

71

51

51

9

09.01

Budgettair neutraal

Koploperproject doorontwikkeling cliëntondersteuning (SD)

B

I

-200

-200

   
    

L

I

200

200

   
 

09.02

Mee/Tegenvaller

Huisvestingslasten Telderskade (SD)

L

S

  

68

68

68

 

09.03

Mee/Tegenvaller

Niet realiseren compensatie invoering abonnementstarief (SD)

B

S

900

1.150

1.400

1.650

1.650

 

09.04

Mee/Tegenvaller

Onderzoeksagenda monitor sociaal domein (SD)

L

I

55

60

110

  
 

09.05

Mee/Tegenvaller

Plankosten sociaal domein cluster PMO (deels SD)

L

S

 

188

188

188

188

 

09.06

Mee/Tegenvaller

Taakstelling SWT Leiden (SD)

L

I

250

    
 

09.07

Mee/Tegenvaller

Wmo Maatwerkvoorzieningen (SD)

B

I

-250

    
     

S

130

130

130

130

130

    

L

S

-965

-1.190

-1.365

-1.465

-1.465

 

09.08

Nieuwe uitgave

Gemeentebrede programma Leiden inclusief

L

I

 

300

285

  
 

09.09

Nieuwe uitgave

Leids Healthy Society Centre (SD)

L

I

 

50

   
 

09.10

Nieuwe uitgave

Preventie interventie team (SD)

L

S

 

230

   
 

09.11

Nieuwe uitgave

Programma tijdelijke huisvesting statushouders

L

I

1.350

150

150

150

 
 

09.12

Bijsturing

Inzet reserve sociaal domein voor tekort 2021-2023 (SD)

B

I

-121

-658

-1.580

  
    

L

I

  

1.010

  

Totaal 9

     

1.350

410

395

721

571

10

10.01

Mee/Tegenvaller

Leidse bijdrage aan uitkeringenbudget

B

S

500

500

500

500

500

    

L

I

50

    
     

S

-1.636

-1.665

-1.648

-1.468

-1.468

 

10.02

Mee/Tegenvaller

Aanpassing BUIG-budget

B

S

469

469

469

469

469

    

L

I

-2.100

    
     

S

-469

-469

-469

-469

-469

 

10.03

Mee/Tegenvaller

Vervanging uitkeringsadministratie

L

I

805

    
     

S

 

80

80

80

80

Totaal 10

     

-2.381

-1.085

-1.068

-888

-888

OH

OH.01

Budgettair neutraal

Voortzetting ontwikkelpool

L

I

 

100

   
       

-100

   
 

OH.02

Budgettair neutraal

Vervanging GIS-systeem voor het fysieke domein

L

I

172

    
      

-172

    
     

S

 

10

10

10

10

       

-10

-10

-10

-10

 

OH.03

Budgettair neutraal

Verduurzaming wagenpark 2021-2023

L

S

 

55

54

75

74

       

-55

-54

-75

-74

 

OH.04

Budgettair neutraal

Hybride vergaderen

L

S

 

11

11

11

11

       

-11

-11

-11

-11

 

OH.05

Budgettair neutraal

Omzetting kredieten ZaakGericht Werken en Join naar nieuw krediet ZGW fase 2

L

S

 

126

125

124

123

       

-126

-125

-124

-123

 

OH.06

Mee/Tegenvaller

Budget voormalig personeel

L

I

-200

-100

   
 

OH.07

Mee/Tegenvaller

Structureel ramen budget informatievoorziening

L

S

 

525

1.000

1.000

1.000

 

OH.08

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling bijdrage aan SP71

L

I

-778

    
     

S

1.855

1.180

603

603

603

 

OH.09

Mee/Tegenvaller

Alternatieve dekkingsvoorstel stadhuis (Herhuisv. ambtenaren RV20.0119)

B

S

 

50

100

  
   

Alternatief dekkingsvoorstel herhuisvesting ambtenaren

B

S

 

13

25

  
 

OH.10

Mee/Tegenvaller

Invullen taakstelling beleidscapaciteit cluster Stedelijke Ontwikkeling

L

S

386

193

193

294

294

 

OH.11

Mee/Tegenvaller

Vervanging Financieel systeem binnen SP71

L

I

1.145

601

60

  
 

OH.12

Mee/Tegenvaller

Hogere kosten ploegendiensten wagenpark door corona

L

I

15

    
 

OH.13

Mee/Tegenvaller

Aanpassing bijdrage BSGR

L

S

138

    
 

OH.14

Mee/Tegenvaller

Aframen taakstelling GPC

L

S

 

200

200

200

200

Totaal OH

     

2.561

2.662

2.181

2.097

2.097

AD

AD.01

Autonoom

Ontwikkeling Gemeentefonds

B

S

4.013

3.115

1.722

-2.104

-7.349

 

AD.02

Autonoom

Lagere dividenduitkering BNG

B

S

120

120

120

120

120

 

AD.03

Autonoom

Verwachte tegenvaller CAO

L

S

500

500

500

500

500

 

AD.04

Mee/Tegenvaller

Onderuitputting kapitaallasten

L

I

-795

    
     

S

264

    
 

AD.05

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling kapitaallasten 2021 - 2025

L

S

 

-1.528

-1.397

-177

1.352

 

AD.06

Mee/Tegenvaller

Maximale kapitaallasten in jaarschijf 2025

L

I

    

-500

     

S

    

500

 

AD.07

Mee/Tegenvaller

Actualisering financieringsresultaat

L

S

-2.594

-2.284

-2.580

-1.645

-803

 

AD.08

Mee/Tegenvaller

Aanname rijkscompensatie inkomstenderving en hogere lasten corona

B

I

-2.300

    
 

AD.09

Bijsturing

Verhogen stelpost onderuitputting kapitaallasten

L

S

 

-400

-400

-400

-400

 

AD.10

Bijsturing

Vrijval behoedzaamheidsruimte 2023

L

S

  

-1.000

  
 

AD.11

Bijsturing

Inzet concernreserve voor tekorten 2021-2024

B

I

-530

-5.500

-374

-2.151

1.516

Totaal AD

     

-1.322

-5.977

-3.409

-5.857

-5.063

Tot.

     

0

0

0

0

-8

Bedragen x 1.000,-