Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 1

Toelichting reserves programma 1

Naam

Reserve raad

Nummer/team

8100060

Griffie

Raadsbesluit

02.0081

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

Belangrijkste doelstelling van de reserve is de financiering van de uitgaven voor verkiezingen en de opleiding en begeleiding van nieuwe raadsleden. Deze uitgaven worden voornamelijk in een verkiezingsjaar gemaakt en hoogte van de uitgaven kan per verkiezingsjaar variëren. De reserve is ook bedoeld om de financiering van de technische apparatuur zoals geluid en opname apparatuur voor commissie en raadsvergaderingen te dekken. De gemeenteraad kan ook aanspraak op het budget in de reserve doen voor de financiering van een raadsonderzoek, dan wel het uitvoeren van een second opinion bij voorstellen.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het overschot op het budget van de griffie/raad. Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening zal het resterende budget van de griffie/raad gestort worden in de reserve raad.

Er is geen storting voorzien in 2019.

Besteding

Na Raadsbesluit.

In 2019 is er geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 153.332

Maximale omvang

€ 150.000

Minimale omvang

-

Bijzonderheden

Naam

Reserve Holland Rijnland

Nummer/team

8100062

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

06.0117 en 06.0173

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
­

Doel

De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen te kunnen opvangen. Met RB 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een regionaal investeringsfonds binnen Holland Rijnland, waaraan Leiden van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.076.652 aan bijdraagt. Bij raadsbesluit 10.0127 is de bijdrage aan het investeringsfonds nog eens verhoogd met €20.422.700. Deze bijdrage is voor een bedrag van €16.372.700 betaald in 2017. Het resterende bedrag wordt in 2023 en 2024 betaald voor een bedrag van €1.883.000. Het restant van €284.000 wordt betaald in 2025.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2007

Datum opheffing

2022

Voeding ­
­

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

De besteding van deze reserve dient om de bijdrage aan het regionaal investeringsfonds van Holland Rijnland te dekken.

Voorziene onttrekking in 2019:

- RB 06.0173/12.0056 Regionaal investeringsfonds Holland Rijnland € 3.076.525.

Omvang per 1-1-2019

€ 16.363.369

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Egalisatiereserve verkiezingen

Nummer/team

8100066

Burgerzaken

Raadsbesluit

11.0086

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
­

Doel

Verkiezingen vinden niet jaarlijks plaats. Het houden van verkiezingen is een wettelijke taak en de middelen daarvoor zijn jaarlijks opgenomen in de algemene uitkering, ook al vindt er geen verkiezing plaats. De reserve zorgt ervoor dat er middelen beschikbaar zijn ter dekking van de kosten van de verkiezingen.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Het verkiezingsschema zal niet altijd hetzelfde ritme hebben omdat het kabinet niet altijd de volledige termijn volmaakt. Mogelijk dat de storting aangepast moet worden om de egalisatie te realiseren.

In 2019 is een storting voorzien van € 130.000 conform kaderbrief 2019.

Besteding

In 2019 is een onttrekking voorzien van € 326.700 conform kaderbrief 2019.

Omvang per 1-1-2019

€ 244.569

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Rekenkamer

Nummer/team

8101247

Griffie

Raadsbesluit

13.0095

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
­

Doel

Belangrijkste doelstelling van de reserve Rekenkamer is de mogelijkheid voor een meer flexibele financiering van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek. De uitgaven van de onderzoeken van de Rekenkamer lopen vaak over de jaargrens heen en het aantal onderzoeken kan per jaar variëren.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2013

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het overschot op het budget van de Rekenkamer. Bij raadsvoorstel bestemming jaarrekening kan de raad indien nodig besluiten tot een extra storting in de reserve Rekenkamer. De omvang van de reserve Rekenkamer mag volgens de bestaande kaders per 1 januari maximaal € 40.000 bedragen. Besloten is echter bij de jaarrekening 2017 de maximering van de reserve voor 2 jaar op te schorten i.v.m. de samenvoeging van de Rekenkamercommmissie van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Na deze periode komt er een evaluatie.

In 2019 is storting geen voorzien.

Besteding

Na Raadsbesluit.

In 2019 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB15.0061 bv.23 tekort budget rekenkamer € 12.500

Omvang per 1-1-2019

€ 77.477

Maximale omvang

€ 40.000

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden