Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen

Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve

Naam

Concernreserve

Nummer/team

8100908

Concernstaf

Raadsbesluit

05.0055

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van exploitatieresultaten. De minimale omvang van de concernreserve is vastgesteld op € 10 miljoen.

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Rekeningsresultaten worden toegevoegd aan de Concernreserve. Verder wordt de Concernreserve gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de Begroting of Perspectiefnota waarbij toevoegingen kunnen voorkomen.

In 2018 staan de volgende stortingen voorzien:

- Resultaat bestuursrapportage/kadernota € 1.323.897

- Sluitboeking meerjarenbeeld € 8.679.155

- RB12.0120 DZB res.zacht.land € 439.000

- PB15/KA11.08 Versterkenen Concernres € 691.394

Besteding

De concernreserve is in principe vrij besteedbaar met inachtneming van de minimaal benodigde weerstandscapaciteit en de in de Financiële verordening 2016 door de raad vastgestelde minimale omvang van € 30 miljoen in het laatste jaar van het meerjarenbeeld. Jaarlijks wordt met het bestemmingsvoorstel het meerdere aangewend.

Verder wordt de Concernreserve gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de Begroting of Perspectiefnota waarbij onttrekkingen kunnen voorkomen.

In 2018 zijn de volgende onttrekking voorzien:

- Bestemmingsvoorstel jaarrekening € 144.696

- Sluitboeking meerjarenbeeld € 5.015.375

Omvang per 1-1-2018

€ 18.942.813

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

Minimaal gelijk aan het benodigd weerstandsvermogen.

Bijzonderheden

Bestemmingsreserves

Naam

Reserve flankerend beleid

Nummer/team

8100063

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

95.0168 / 04.0051

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; organisatie en bijkomende kosten voor maatregelen ter realisering van de aanpassing van de personeelsomvang.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

-

Datum opheffing

-

Voeding

Het totaal beschikbare bedrag voor het flankerend beleid taken en efficiency is indertijd geraamd op € 7,9 miljoen. Dat bedrag is in fasen ook in deze reserve gestort.
In het kader van ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ is in 2007 een bedrag gereserveerd van € 5 miljoen, dat ook bij deze reserve is gevoegd.
Voor Anders Werken is een bedrag van € 1.068.000 gereserveerd en gestort in deze reserve.

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB 15.0069 flankerend beleid € 700.000.

Omvang per 1-1-2018

€ 1.998.030

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bedrijfsvoeringreserve concern

Nummer/team

8100064

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

08.0051

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

De doelstelling van de bedrijfsreserve is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Zie ook RB 12.0011.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2008

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

In 2018 is de volgende storting voorzien:

- Organisatieontwikkeling € 1.000.000

Besteding

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

- Ontwikkelpool € 1.000.000

- Formatie team Kwaliteit/VRIS € 383.227

- SP71 Informatiebeveiliging € 275.353

- 1e Bestuursrapportage 2017, fiscaal in control € 109.000

Omvang per 1-1-2018

€ 1.893.503

Maximale omvang

3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Minimale omvang

1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Bijzonderheden

Aanwending van de reserve bedrijfsvoering concern kan, zonder voorafgaand raadsbesluit, door het College van B&W plaatsvinden. Verantwoording vindt plaats bij de bestuursrapportage(s) en de jaarrekening. Indien het saldo van de reserve bedrijfsvoering concern in enig jaar boven het maximum komt, wordt het meerdere bij de jaarrekening toegevoegd aan de concernreserve.

Naam

Reserve GSB-middelen ISV en EZ

Nummer/team

8100910

Concernstaf

Raadsbesluit

10.0056

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Middelen om projecten te dekken voor de realisatie van prestatieafspraken in het kader van GSB met het Rijk.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2010

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Resterende middelen van de GSB-periode 2005-2009 als gevolg van de afrekening ISV I, ISV II en de BDU EZ met het Rijk.

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

In 2018 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- 2e Berap 15, contr.Platform 31 € 15.751

Omvang per 1-1-2018

€ 866.612

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Bedrijfsvoering plankosten

Nummer/team

8101102

Concernstaf

Raadsbesluit

12.0153

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

De primaire functie van deze reserve is de dekking van de plankosten van projecten in de definitiefase.
De secundaire functie van deze reserve is het oplossen van knelpunten met betrekking tot de nieuwe plankostensystematiek.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2013

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving die teweeg wordt gebracht als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden.
Daarnaast kunnen plankosten in de definitiefase bij het nemen van een kaderbesluit eventueel terugvloeien naar de reserve (rekening houden met BBV voor het activeren van plankosten).

In 2018 is de volgende stortingen voorzien:

- RB 12.0153 Nota Plankosten Leiden € 598.018

- WB 2017, egalisatie plankosten € 305.810

Besteding

College is bevoegd orgaan. Bestedingen vinden plaats na collegebesluit.

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB 12.0153 Nota Plankosten Leiden € 598.000

- Egalisatie plankosten € 83.786

Omvang per 1-1-2018

€ 1.131.701

Maximale omvang

Een optelsom van de storting in deze reserve van de afgelopen twee jaar.

Minimale omvang

geen.

Bijzonderheden

Aanwending van de reserve bedrijfsvoering plankosten kan, zonder voorafgaand raadsbesluit, door het College van B&W plaatsvinden. Verantwoording vindt plaats bij de bestuursrapportage(s) en de jaarrekening. Indien het saldo van de reserve bedrijfsvoering in enig jaar boven het maximum komt, wordt het meerdere bij de jaarrekening toegevoegd aan de concernreserve.

Naam

Reserve Zachte landing 3D's

Nummer/team

8101278

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0061

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Conform de bestuurlijke afspraken rondom een zorgzame stad (zie beleidsakkoord 2014-2018) worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de "zachte landing" van de decentralisaties

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

2019

Voeding

Indien er sprake is van een onderbesteding van het beschikbare budget ter uitvoering van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties zullen jaarlijks bij resultaatbestemming of tussentijds bij de bestuursrapportage eventueel voorstellen worden gedaan om de onderbesteding te doteren aan de reserves zachte landing 3 D's. In de reserve is € 1,0 miljoen gereserveerd voor het opvangen van risico's. Daarnaast wordt de reserve gebruikt om niet-bestede rijksmiddelen Vrouwenopvang te reserveren.

In 2018 zijn geen stortingen voorzien.

Besteding

Reserve is beschikbaar voor zowel transitiekosten als overige uitgaven aan de (nieuwe) beleidstaken vanuit de drie decentralisaties (Jeugdzorg, uitbreiding WMO en Participatiewet).

In 2018 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- RB15.0069/RB15.0068 Zorgtransformatie € 962.649

- Beschermd wonen € 333.333

- Sociale wijkteams € 160.000

- Vroegsignalering schuldenproblematiek € 542.040

- PB15/C9.1 Zachte landing AWBZ naar WMO € 115.000

- Voordeel vrouwenopvang € 857.109

Omvang per 1-1-2018

€ 6.646.351

Maximale omvang

n.v.t

Minimale omvang

n.v.t

Bijzonderheden

De reserve dient niet voor het dekken van de overschrijdingen op het I-deel van het Participatiebudget. Dit is immers geen nieuwe taak en de risico's hieromtrent zijn al meegenomen in het weerstandsvermogen.

Naam

Reserve Informatisering

Nummer/team

8101285

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

De reserve Zaakgewijs werken is met de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2015 hernoemd naar reserve Informatisering. Het oorspronkelijke doel om de beschikbare middelen voor het project Zaakgewijs werken meerjarig te kunnen bewaken en overzicht te houden is tegelijkertijd gewijzigd. Het gewijzigde doel is de dekking van kosten voor digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De reserve wordt gevoed uit de beschikbare middelen door verheveling van de onderuitputting kapitaallasten in

bedrijfsvoeringsmiddelen 2013.

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor het project zaakgewijs werken.

In 2018 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2018

€ 0

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve Afschrijvingen investeringen

Nummer/team

8101304

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van nader aan te wijzen economische investeringen.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

-

Voeding

Incidentele middelen ter dekking van kapitaallasten van investeringen met een economisch nut waarover de raad heeft besloten.

In 2018 zijn de volgende stortingen voorzien:

- Verbeteren aanlooproutes centr 2 € 110.000

- Overige busroutes en maatregel 1 € 500.000

- Overige busroutes en maatregel 5 € 60.000

- Verplaatsen bus infra concessie1 € 100.000

- Kopp. verkeersmonit vaarwegenmgt € 200.000

- Stevensbrug open bij calamiteit € 800.000

- Hoflandbrug open bij calamiteit € 500.000

- Regelingen/netwerkmanagement 2 € 100.000

- Kopp Leids aan reg verkeercentr2 € 200.000

- Mobililteitsmanagement € 350.000

- Masterplan LBSP-Gorlaeus € 750.000

Besteding

Dekking kapitaallasten van investeringen met een economisch nut.

In 2018 zijn de volgende onttrekking voorzien:

- Totaal afschrijving diverse investeringen 2018 € 1.546.676

Omvang per 1-1-2018

€ 49.207.277

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve Vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut

Nummer/team

8101306

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Dekking van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

-

Voeding

Aanvullend voordeel balansverkorting ten opzichte van de kaderbrief dat in de meerjarenbegroting ontstaat door balansverkorting.

In 2018 is de volgende storting voorzien:

- RB13.0142 St.Res.kap.lst.LKH € 1.200.000

- Berap 2014, balansverkorting € 89.380

Besteding

Dekking van (vervangings)investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2018.

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

- Resultaat bestuursrapportage/kadernota € 2.000.000

Omvang per 1-1-2018

€ 710.955

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve budgetoverheveling

Nummer/team

8101363

Concernstaf

Raadsbesluit

15.0098

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Faciliteren budgetoverheveling

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2015

Datum opheffing

-

Voeding

Incidentele middelen die niet zijn uitgegeven maar nodig zijn om de afgesproken prestatie in het volgend begrotingsjaar te realiseren.

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

Prestaties waarvoor vanuit vorig begrotingsjaar incidenteel budget is overgeheveld.

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

- Budgetoverheveling € 490.150

Omvang per 01-01-2018

€ 1.208.809

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden