Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 10

Toelichting reserves programma 10

Naam

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

Nummer/team

8101364

DZB

Raadsbesluit

14.0019

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Dekking van de kosten die gemoeid zijn met het raadsbesluit dat geleid heeft tot "geen gedwongen ontslagen WIW-medewerkers"

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

31-12-2025

Voeding

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Conform bestedingsplan.

In 2019 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB15.0069 dekking lasten WIW € 119.057

Omvang per 1-1-2019

€ 427.592

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

Nummer/team

8100857

DZB

Raadsbesluit

09.0034

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Het opvangen van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten en om knelpunten in de exploitatie op te lossen.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Een voordelig exploitatieresultaat. De minimale omvang van de bedrijfsreserve bedraagt 1% en de maximale omvang 10% van de totale exploitatielasten (RV 09.0034).

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

In 2019 staat de volgende ontrekking begroot:

Resultaat DZB € 465.079


Omvang per 1-1-2019

€ 4.637.824

Maximale omvang

(RB 12.0011)

Minimale omvang

(RB 12.0011)

Bijzonderheden

Het saldo per 1-1-2017 is inclusief een bedrag van € 568.268 ter dekking kosten project Leidse Kracht in 2017 ad € 109.350 en in 2018 ad € 458.918. Door deze posten begroting technisch via de Bedrijfsreserve te laten lopen ligt het saldo hiervan tijdelijk boven het toegestane maximum, zijnde 10% van de totale exploitatielasten.

Naam

Reserve zachte landing WSW

Nummer/team

8101090

DZB

Raadsbesluit

12.0097

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Dekking kosten herstructurering DZB.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

2021

Voeding

Er is een dotatie geweest van € 1.000.000 bij de 2e Bestuursrapportage 2012 (RB 12.0120).

Conform de perspectiefnota 2014-2017 is een bedrag gestort van € 270.000.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Frictiekosten die ontstaan bij de herstructurering (RB 12.0097) in 2014.

In 2019 staat de volgende onttrekking begroot van € 87.873

Omvang per 1-1-2019

€ 2.063.474

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

-

Bijzonderheden

Naam

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Nummer/team

8101511

Concernstaf

Raadsbesluit

16.0617

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Dient voor dekking van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2016

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

In de programmabegroting 2016 is een transformatiebudget opgenomen. Het

transformatiebudget bedraagt in totaal € 7 miljoen en is destijds gedekt vanuit de

reserve zachte landing 3D. Hiervan is € 300.000 gestort in de reserve

Fonds Debt? to no Debt!.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 240.000

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

-

Bijzonderheden