Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 3

Toelichting reserves programma 3

Naam

Reserve Programma Binnenstad

Nummer/team

8101286

Projectbureau

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Het doel van Programma Binnenstad is een steeds beter functionerende economie in de binnenstad waarbij in de

uitvoering de bezoeker centraal staat.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

2019

Voeding

De reserve wordt gevoed uit de beschikbare middelen van de jaarlijkse budgetten Uitvoeringprogramma Binnenstad, effectuering Handboek openbare ruimte en de jaarlijkse bijdrage vanuit de collegeonderhandelingen 2014.

In 2019 is geen storting voorzien

Besteding

De in de reserve aanwezige middelen zullen worden besteed aan incidentele acties binnen het programma Binnenstad. In 2019 is geen onttrekking voorzien

Omvang per 1-1-2019

€ -16.700

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve economische impulsen en kennisstad

Nummer/team

8101305

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Geven van financiële impulsen t.b.v. duurzame, economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

-

Voeding

Verdeling Nuonmiddelen conform beleidsakkoord. 1e actualisatie Programmabegroting 2015-2018 vanuit algemene middelen in de jaren 2015-2019.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Om de doelstellingen van het programma Kennisstad nog een extra stimulans te kunnen geven die ten goede komen van de stad, is in het beleidsakkoord 2014-2018 o.a. een bedrag van € 5 miljoen uit de NUON-middelen geoormerkt voor duurzame investeringen op het gebied van “de kenniseconomie / universitaire ontwikkelingen”. Samen met de andere middelen in deze reserve denken wij daarbij concreet aan:

  1. het bieden van nieuwe kansen voor het beroepsonderwijs
  2. de inzet van deze middelen rondom de te vernieuwen Geesteswetenschappencampus,
  3. het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een eigentijdse bibliotheek c.q. kenniscentrum.
  4. de inzet van middelen voor de uitvoering van de Economische Agenda (waaronder een bijdrage aan het programmabureau E071, Expat Centre en het Centrum voor Vitaliteit).

In 2019 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB16.0084 Subs. Reg.Medicine Platform € 100.000.

- Kunst in de openbare ruimte € 375.000.

- Dekking Pilgrimjaar 2019 € 350.000

Omvang per 1-1-2019

€ 4.170.000

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden