Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 4

Toelichting reserves programma 4

Naam

Reserve parkeren

Nummer/team

8100156

Vastgoedontwikkeling en Grondzaken

Raadsbesluit

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid

Doel

Egalisatie van de exploitatieresultaten parkeervoorzieningen over meerdere jaren.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De vermeerderingen en verminderingen hangen samen met het resultaat op de prestatie parkeren die bij de jaarrekening ten gunste of ten laste van de reserve wordt gebracht. Bij de perspectiefnota 2010 - 2013 is besloten om jaarlijks een oplopend bedrag te storten in de reserve parkeren. Dit om de bijdrage van de parkeerreserve aan de algemene middelen in de jaren 2010 tot 2018 geleidelijk naar nul te brengen.

In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:

- RB 15.0069/15.0068 Aanpassing storting € 362.000

- RB 15.0064 UB betaald parkeren schilwijken € 4.052.604

- RB 15.0064 Einde blauwe zone budget Handhaving € 308.265

- RB 15.0064 Einde blauwe zone budget SEI € 94.740

- RB13.0100 exploitatie.res. Lammermarkt - Garenmarkt € 7.581

- RB 09.0068 Bijdrage van exploitatie € 2.000.000

- RB 2014, Corr.handterm. kap.lst. € 42.418 (negatief)

- compensatie herziening rente 2017 € 1.604.682

- Diverse raadsbesluiten resultaat parkeerexploitatie € 1.838.026

Besteding

In 2019 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- RB 15.0064 UB betaald parkeren schilwijken € 2.892.907

- RB 09.0013 Kapitaallasten Haagwegterrein € 55.000

- RB 09.0013 Rente grond Haagwegterrein € 180.000

- RB 11.0137/KB16 4.6 Stadspark.plan Ldn € 218.000

- RB 10.0113 Afschrijving € 85.708

- RB 12.0007 Haagwegterrein kapitaallasten. € 88.450

- RB 12.0047/13.0100/14.0097 Garenmarkt € 181.157

- RB 12.0047/13.0100/14.0097 Lammermarkt € 1.577.258

- PB 2014, Corr.parkeermiddelen kap.lst. € 105.945 (negatief)

- Diverse raadsbesluiten resultaat parkeerexploitatie € 4.261.010

- PB15/KB 4.1 vrijval reserve economische investeringen € 417.000

- RB 14.0096 Parkeergarage Hoogvliet € 24.225

- RB 14.0096 Dig.park.contr.& hh. € 40.993 (negatief)

- RB 14.0096 kapitaalasten Kooiplein € 46.848

- RB 14.0096 beheer. & onderhoud parkeergarage Kooiplein € 235.370

- Eerste Bestuursrapportage 2017, Parkeerapp garage Kooiplein € 36.840

- Eerste Bestuursrapportage 2017, Parkeergarage Soestdijkkade € 185.681

- Eerste Bestuursrapportage 2017, Marktcamp Laat je Leiden € 125.000

- RB14.0082 Parkerenregulier Schilwijken € 525 (negatief)

- Eerste Bestuursrapportage 2017 Behkst openb parkplz houtkwartier € 26.000

- RB 170113 PRIS bewebwijzering € 11.117

- Eerste Bestuursrapportage 2018, Vennemeerstraat 3 € 20.500

Omvang per 1-1-2019

€ 2.611.416

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten

Nummer/team

8100160

Ontwerp en Mobiliteit

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Het voorkomen van knelpunten bij de realisatie van belangrijke bereikbaarheidsprojecten.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

Nader te bepalen.

Voeding

In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:

- RB16.0078 Openb.ruimte proj. Binnenstad € 200.000

- RB 14.0096 beheerkosten LAB 071 € 158.161

Besteding

In 2019 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- Willem de Zwijgerlaan € 3.898.000

- Rijnlandroute € 900.000

- Bebording plan Rijnlandroute € 300.000

- HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg € 200.634

- Verplichte businfrastructuur € 100.000

- Gecoörd. regel netwerkman € 100.000

- OV busroutes & maatregelingen € 60.000

Omvang per 1-1-2019

€ 11.288.303

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve fietsenstalling station

Nummer/team

8100161

Vastgoedontwikkeling en Grondzaken

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Het realiseren van een structurele oplossing voor het fietsparkeren in het stationsgebied.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Uit de bestemmingsreserve "Opbrengst verkoop aandelen Nuon" is bij B&W voorstel 11.0205 d.d. 30 juni 2011 gestort € 4,0 mln in het kader van de bestemming restant aandelen Nuon. In de reserve fietsenstalling wordt in 2015 een bedrag ad. € 2.564.000 gestort uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Dit betreffen bij het PRIL 2010 (RV 10.0114) gestorte gelden in de laatst genoemde reserve als gemeentelijke bijdrage voor een fietsenstalling aan de voorzijde van het station.

In RV 13.0114 "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten uitgaande van het scenario "realistisch" uit de businesscase fietsparkeren Rijnsburgerblok het, vanaf 2020, te verwachten jaarlijkse exploitatieresultaat van circa €58.000,- (excl.BTW) te storten in de reserve fietsenstalling station.

In 2019 zijn er geen stortingen voorzien.

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

Bij RV 13.0114 "uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de kapitaallasten van de stichtingskosten en de inrichtingskosten te dekken via jaarlijkse onttrekking uit deze reserve.

In RV 13.0114 "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de verwachte negatieve exploitatieresultaten van het realistische scenario in de aanloopjaren 2017, 2018 en 2019 te verrekenen met de reserve “fietsenstalling station”.

In 2019 zijn er geen onttrekkingen voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 11.385.481

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden