Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 5

Toelichting reserves programma 5

Naam

Reserve asbestsanering

Nummer/Afd.

8100303

Vastgoedontwikkeling en Grondzaken

Raadsbesluit

11.0044

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Reservering voor sanering asbest in gemeentelijk vastgoed

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2011

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse structurele storting vanuit de exploitatie.

In 2019 is onderstaande storting voorzien:

- Werkbegroting 2014 jaarlijkse storting € 106.026

Besteding

Sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed.

In 2019 is er geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 318.402

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Groene Singels

Nummer/Afd.

8100305

Beheer / Civiel en Cultuurtechniek

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Een doorgaande ring van parken, openbare ruimten, speelplekken, industriële monumenten en andere interessante locaties te creëren.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 7.683.728 (RB11.0047) uit reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Vanuit resultaatbestemming 2012 is in 2013 € 1.073.500 aan de reserve gedoteerd. Voor de herinrichting van de Lammermarkt en de Beestenmarkt is 6,2 miljoen beschikbaar in deze reserve (RV 15.0016).

Vanuit reserve comp.dividend NUON in 2017 € 150.000

In 2019 is onderstaande storting voorzien:

- 7101329 Techn. Inst Julius Ceasar brug € 80.517

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Het Project Singelpark is momenteel in voorbereiding en voor de diverse Singelparkprojecten worden de komende jaren uitvoeringsbesluiten aangeboden.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 121.050

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve ontsluiting van groengebieden

Nummer/Afd.

8100306

Beheer / Civiel en Cultuurtechniek

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Reserveren voor het ontwikkelen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 1.000.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) een extra dotatie van € 140.000 aan de reserve vanuit de Nuongelden.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

In 2019 is geen onttrekking voorzien

Omvang per 1-1-2019

€ 853.099

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfondsen

Nummer/Afd.

8100308

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

1. Oprichting van een ‘fonds  duurzaamheid” ter grootte  van € 2.000.000 voor de financiering, via een revolving fund  constructie, van onderzoek en advies op maat voor  eigenaren-bewoners van monumenten, voor eventuele  bijdragen aan corporaties en voor een door Bouwend  Nederland bepleite stimuleringsregeling.
2. Het oprichten van een fonds voor het eenmalig  ondersteunen van lokale initiatieven op het terrein van  duurzaamheid.  

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 3.000.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) een extra dotatie van € 420.000 aan de reserve vanuit de Nuongelden. Berap 2014 - Bijdrage van reserve compensatie dividend NUON € 7.000.000

In 2019 is geen storting voorzien,

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

In het RB 13.0093 Uitvoeringsbesluit duurzaamheid fonds 1 investeren in thuis is inmiddels € 2.000.000 beschikbaar

gesteld. Voor duurzaamheid fonds 2 lokale initiatieven RB 13.0094 is € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Onttrekkingen

kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Daarnaast is een

éénmalige ontrekking uit de reserve Duurzaamheidsfondsen gedaan ten gunste van de reserve Klimaatregelen ter

invulling van de motie 31 bij de Programmabegroting 2013.

In 2019 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- RB15.0105 Leiden duurzaam/Duurzh.agenda € 1.172.400

Omvang per 1-1-2019

€ 2.494.800

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Klimaatmaatregelen

Nummer/Afd.

8100309

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Muziekcentrum De Nobel en de realisatie van groene daken  op publieke gebouwen, waaronder scholen.     

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 500.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) heeft er een extra dotatie van € 70.000 plaatsgevonden aan de reserve vanuit de Nuongelden. Middels RB14.0013 Bijdrage van de reserve duurzaamheidsfondsen € 80.000

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

In het RB 11.0101 Uitvoeringsbesluit Muziekcentrum De Nobel is € 200.000 beschikbaar gesteld om zonnenpanelen op

het dak van het De Nobel te plaatsen. Daarnaast is voor Geothermie € 100.000 beschikbaar in 2013. In 2014 zijn via

de besluiten RB 14.0013 Realisatie groene daken bij publieke gebouwen en RB 13.0142 Uitvoeringsbesluit Restauratie

en uitbreiding Museum De Lakenhal zijn respectievelijk € 200.000 en € 150.000 beschikbaar gesteld. Daar tegenover

staat een éénmalige dotatie uit de reserve duurzaamheidsfondsen ad € 80.000 ter invulling van motie 31 bij de

programmabegroting 2013.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 0

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken

Nummer/Afd.

8100310

Projectbureau

Raadsbesluit

11.0088

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Reserveren voor het onderhoud van kapitaalgoederen en voor de noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Ten laste van het saldo in de meerjarenbegroting, verdeeld over de jaren 2013: € 1.900.000; 2014: € 250.000; 2015: € 471.500, 2016 e.v. € 215.500 . Daarnaast heeft in 2014 een éénmalige storting plaatsgevonden van € 9.000.000 vanuit de reserve compensatie dividend NUON.
In 2019 zijn de volgende stortingen voorzien:
- RB 11.0088 storting t.l.v. voord.kap.lasten € 47.150
- RB 14.0096 meerkosten abri's € 7.000 (negatief)

Besteding

Ter dekking van de lasten van klein en groot onderhoud inclusief kapitaallasten van vervangingsinvesteringen, zoals opgenomen in de beleidskaders en beheerplannen op kapitaalgoederen.

Voor 2019 zijn de volgende onttrekkingen voorzien:

- continuering coördinatie WOP Noord € 120.000
- Kaderbrief 2018 Tijdelijke uitbreiding wijkregie en extra ondersteuning wijkregie € 476.400

- RB 17.0048 Wijkenvisie RoMe € 300.000

- R8.18.0018 Wijkenvisie Prinsessenbuurt en de Hoven € 100.000

Omvang per 1-1-2019

€ 3.208.862

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

De nog beschikbare middelen in de reserve zijn al volledig gereserveerd.