Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 7

Toelichting reserves programma 7

Naam

Reserve combinatiefuncties

Nummer/team

8100557

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

09.0120

Programma

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Doel

Vanaf 2008 is de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur in werking getreden. Via deze regeling ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in enerzijds het onderwijs en anderzijds in de sectoren sport en cultuur. De belangrijkste doelstellingen van het Rijk bij deze regeling zijn:

- De uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs;

- De versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;

- Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;

- Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2009

Datum opheffing

-

Voeding

Deze reserve is gevoed met de rijksbijdragen 2008 en 2009 van € 465.000, de onderuitputting BOS-projecten van € 50.000 en een onttrekking uit de inmiddels opgeheven voorziening risico GSB € 563.000.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Met deze reserve wordt het tekort op de combinatiefuncties jaarlijks aangevuld. Het is evenwel ook mogelijk dat een overschot in enig jaar aan de reserve wordt toegevoegd.

In 2019 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB 09.0120 Dekking budget combinatiefuncties € 18.955

Omvang per 1-1-2019

€ 168.946

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Onderwijshuisvesting

Nummer/team

8100559

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

11.0044

Programma

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Doel

Dekking van kosten voor beleid en uitvoering onderwijshuisvesting

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2011/2012

Datum opheffing

-

Voeding

Incidenteel uit exploitatiemiddelen.

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Dekking van kosten voor beleid en uitvoering onderwijshuisvesting.

In 2019 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 854.086

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden