Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 8

Toelichting reserves programma 8

Naam

Reserve publicaties Erfgoed Leiden en omstreken

Nummer/onderdeel

8100059

Erfgoed Leiden en Omstreken

Raadsbesluit

1987

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie.

Doel

De opbrengsten van publicaties en schenkingen etc. worden ingezet voor nieuwe initiatieven van publicaties etc.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Inkomsten uit publicaties en subsidies, schenkingen, legaten e.d.

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

Conform doelstelling.

In 2018 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2018

€ 183.298

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Nummer/onderdeel

8100666

Museum de Lakenhal

Raadsbesluit

 09.0034

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

De doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie/onttrekking bepaald.

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

 Concrete bestedingsdoelen zijn:
• Opvangen van fluctuaties in bedrijfsresultaat en -risico's
• Afdekken risico’s van de organisatie tentoonstellingen

In 2018 is geen onttrekking voorzien,

Omvang per 1-1-2018

€ 347.420

Maximale omvang

10% van de begrote exploitatielasten

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

geen

Naam

Reserve exploitatie De Nobel

Nummer/team

8100677

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

10.0144

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Bijdrage aan de bijsturingsopgave voor de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2011

Datum opheffing

2053

Voeding

Dotatie vanuit reserve muziekcentrum de Nobel van € 346.180 - RB11.0101

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

Jaarlijkse bijdrage van € 13.000 aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel en 2x € 50.000 ten behoeve de organisatieondersteuning LVC bij de overgang naar de Nobel (2013, 2014).

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

RB 11.0101 Exploitatiesaldo De Nobel € 11.025

Omvang per 1-1-2018

€ 227.749

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Pieterskerk

Nummer/team

8101035

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

RB.12.0139

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

Uiterlijk 2020.

Voeding

Onttrekking per 1 januari 2013 van € 5.239.000 aan de reserve compensatie dividend Nuon.

In 2018 zijn geen stortingen voorzien.

- RB13.0063 kapitaallasten PK € 193.000

Besteding

Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB13.0063 Kapitaallasten Pieterskerk € 123.199

Omvang per 1-1-2018

€ 4.866.820

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve bedrijfsvoering ELO

Nummer/onderdeel

8101272

Erfgoed Leiden en Omstreken

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Egalisatiefunctie

Doel

Het op kunnen vangen van jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie. Om die reden heeft deze reserve dus een egaliserend karakter.

Datum realisatie

Vanaf 2014

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Het exploitatieoverschot van ELO wordt gestort in deze reserve.

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve.

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

- Verbouwing ELO € 12.649

Omvang per 1-1-2018

€ 560.676

Maximale omvang

10% van de begrote exploitatielasten.

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve Sportstimuleringsfonds

Nummer/onderdeel

8101487

Reserve Sportstimuleringsfonds

Raadsbesluit

In te stellen bij Programmabegroting 2017 conform voorstel opgenomen in Kaderbrief 2017 – 2020

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Bestedingsfunctie

Doel

Bij de behandeling van de Tussenevaluatie 2015 van de sportnota is een motie (M.150147.4) aangenomen, waarin de raad het college verzocht een sportstimuleringsfonds op te richten en te voeden t.b.v. een betere uitvoering van de Leidse sportvisie anders dan sportaccommodatiebeleid (onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen). Deze motie is als inspanningsverplichting opgevat, naast het omarmen van de inhoudelijk geformuleerde en bij de motie behorende sportvisie. In de Kadernota 2017-2020 is daartoe voorgesteld een reserve sportstimuleringsfonds in te stellen en € 500.000 in te zetten voor de dotatie aan het sportstimuleringsfonds.

Datum realisatie

Vanaf 2017

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

In 2018 is geen storting voorzien.

Besteding

Door de raad is eind 2016 bij afzonderlijk besluit een nadere regeling vastgesteld in lijn met de sportvisie, met nader geformuleerde doelstellingen en voorwaarden voor besteding van de middelen, inclusief bijbehorende uitvoeringsregeling van het fonds. In 2017 en 2018 is jaarlijks een onttrekking geraamd van € 250.000.

In 2018 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB Eeste Bestuursrapportage 2017 € 250.000

Omvang per 1-1-2018

€ 250.000

Maximale omvang

N.v.t.

Minimale omvang

N.v.t.

Bijzonderheden