Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Toelichting Voorzieningen Programma 1

Naam

Voorziening Pensioenen wethouders

Nummer/team

8105151

Concernstaf

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Conform actuariële berekening van de pensioenen wordt jaarlijks de dotatie bepaald om de voorziening op niveau te houden.

Besteding

Omvang per 1-1-2019

€ 6.130.775

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 2

Naam

Voorziening Veiligheidsbeleid (VB)

Nummer/team

8105060

Handhaving openbare ruimte en Veiligheid

Raadsbesluit

Raadsbesluit begroting 2013

Programma

Programma 2 Veiligheid

Doel

Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

Datum realisatie

-

Datum opheffing

-

Voeding

-

Besteding

We verwachten we nog incidentele kosten voor extra tijdelijk cameratoezicht op locaties buiten de binnenstad (JUP) Het resterende bedrag zal worden aangewend voor veiligheidsprojecten in het kader van de integrale aanpak ondermijning (samen met het RIEC) en voor de verdere professionalisering van de organisatie van de Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL). Op het gebied van inbraakpreventie en fietsendiefstal worden de komende periode geen hoge uitgaven verwacht.

Omvang per 1-1-2019

€ 143.901

Bijzonderheden

Deze voorziening vormde tot en met 2012 onderdeel van de Voorziening MO/VB/OGG. Omdat er meerdere budgethouders waren, is besloten om de Voorziening MO/VB/OGGZ te splitsen. Dit betreft restant bedragen t.b.v. deze doelen die zijn toegekend bij RB 08.0125 (Camera toezicht) en BW besluit 08.1057 (tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma 2005-2009 (RIEC, inbraakpreventie en fietsendiefstal).

Toelichting Voorzieningen Programma 3

Naam

Voorziening Garantstelling BTF

Nummer/team

8105037

Stedelijke ontwikkeling

Raadsbesluit

Raadsvoorstel Jaarstukken 2016

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Datum realisatie

31/12/2016

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Storting van € 267.000 om het risico af te dekken op de garantstelling richting de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor de lening aan stichting Leiden Bio Science Park Foundation (LBSP) ten behoeve van de Biotech Training Facility.

Besteding

Als de gemeente Leiden wordt aangesproken op de borgstelling voor de lening van de BNG aan LBSP wordt dit ten laste gebracht van deze voorziening.

Omvang per 1-1-2019

€ 267.000

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 4

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma.

Toelichting Voorzieningen Programma 5

Naam

Voorziening Boomregeling Wijk

Nummer/team

8105003

Beheer

Raadsbesluit

96.0075

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

Datum realisatie

9-7-1996

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Bomenverordening en Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen.

Voeding

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam instandhouden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand e.d.

Besteding

Herplantbijdrage en vergoedingen wegens toegebrachte schade.

In 2019 is een besteding voorzien van € 700.000

Omvang per 1-1-2019

€ 2.338.398

Bijzonderheden

Naam

Voorziening riolering toekomstige investeringen

Nummer/team

8105004

Beheer

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

Datum realisatie

16-9-2009

Datum opheffing

-

Onderhoudsplan

Het rioleringsplan is de basis voor de vervanging van rioleringen en voor groots onderhoudsmaatregelen. De werkelijke vervanging per jaar is deels afhankelijk van verbetering- en reconstructiewerk, waardoor de omvang van het onderhoudswerk per jaar kan verschillen.

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten en eenmalig t.b.v. project Oude Kooi.

In 2019 is een storting voorzien van € 1.009.505

Besteding

Er is in 2019 een besteding voorzien van € 532.487

Omvang per 1-1-2019

€ 3.386.050

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Waterkwaliteit

Nummer/team

8105025

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten, alsmede het gereserveerde bedrag voor het project beveiligd baggeren.

In 2019 is een storging voorzien van € 357.442

Besteding

Er is in 2019 een besteding voorzien van € 102.766

Omvang per 1-1-2019

€ 486.580

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Kunstwerken

Nummer/team

8105026

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten.

In 2019 is een storting voorzien ad € 779.088

Besteding

Besteding in conform het Beheerplan Groot Onderhoud. In 2019 is een besteding van € 823.480 voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 1.129.335

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Walmuren en Beschoeiing

Nummer/team

8105027

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten.

In 2019 is een storting voorzien ad € 287.637

Besteding

Besteding in conform het Beheerplan Groot Onderhoud. In 2019 is een besteding van € 1.034.520 voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 767.253

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Wegen

Nummer/team

8105028

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten.

In 2019 is een storting voorzien ad € 2.602.459

Besteding

Besteding in conform het Beheerplan Groot Onderhoud. In 2019 is een besteding van € 2.679.198 voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 438.478

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Openbare Verlichting

Nummer/team

8105029

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

In 2019 is een storting voorzien ad € 198.038

Besteding

Besteding in conform het Beheerplan Groot Onderhoud. In 2019 is een besteding van € 211.903 voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 226.842

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Straatmeubilair

Nummer/team

8105031

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van straatmeubilair voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

In 2019 is een storting voorzien ad € 272.183.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud/achterstalligheid. In 2019 is een besteding van € 250.980 voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 78.999

Bijzonderheden

Naam

Voorziening groot onderhoud gemalen

Nummer/team

8105162

Beheer

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Deze voorziening dient voor het groot onderhoud van de gemalen

Datum realisatie

31-12-2014

Datum opheffing

n.v.t

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. In 2019 is een storting voorzien van € 79.128

Besteding

Is overeenkomstig besluitvorming vGRP. In 2019 is geen besteding voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 6.005

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groeiplaatsverbetering

Nummer/team

8105036

Beheer

Raadsbesluit

Jaarrekening 2015

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand bij bomen

Datum realisatie31

31-12-2015

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

In 2019 is geen stroting voorzien.

Besteding

Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan Groen 2017-2021 is geïnventariseerd hoeveel bomen in de stad wortelopdruk hebben. De uit te voeren werkzaamheden zijn zodanig urgent dat er in 2016 gestart dient te worden om binnen de volgende planperiode de inhaalslag uit te kunnen voeren. In 2019 is geen besteding voorzien.

Omvang per 01-01-2019

€ 0

Toelichting Voorzieningen Programma 6

Naam

Voorziening onderhoud gemeentelijk Vastgoed

Nummer/team

8105009

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

1994

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van panden maatschappelijk vastgoed en overig vastgoed zoals Schouwburg en Molen de Valk.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Voor panden die langdurig in beheer zijn, zijn de beheerplannen geactualiseerd, aan de hand waarvan groot onderhoud wordt uitgevoerd. Bij de overige panden van de lijst te verkopen panden wordt het onderhoud voor zover mogelijk geminimaliseerd.

Voeding

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie.

Voor 2019 is een storting voorzien ad € 3.035.304

Besteding

Conform doelstelling en vastgestelde beheerplannen en inrichting Planon, het softwaresysteem voor sturing en beheersing van het meerjaren (planmatig) onderhoud.

Omvang per 1-1-2019

€ 19.288.209

Bijzonderheden

Op basis de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen in 2016 en de stand van de voorziening is de verwachting dat bij gelijke omvang van de portefeuille de financiële middelen tot 2030 toereikend zijn om de doorgerekende kosten van groot (planmatig) onderhoud te dekken. Bij elke jaarrekening zal worden gerapporteerd over de meerjaren saldi van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed in relatie tot ontwikkelingen in de omvang van de vastgoedportefeuille.

Toelichting Voorzieningen Programma 7

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma.

Toelichting Voorzieningen Programma 8

Naam

Voorziening aankopen kunst De Lakenhal

Nummer/team

8105165

instelling Museum De Lakenhal

Raadsbesluit

Eerste Bestuursrapportage 2017

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Aankopen kunst voor Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

Datum realisatie

01-01-2017

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Voeding

Door derden beschikbaar gestelde gelden. In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Conform doelstelling, wordt jaarlijks bezien. In 2019 is geen besteding voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 0

Bijzonderheden

Naam

Voorziening restauratie collectie Lakenhal

Nummer/team

8105166

instelling Museum De Lakenhal

Raadsbesluit

Eerste Bestuursrapportage 2017

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Restauratie van de kunstcollectie van Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden.

Datum realisatie

01-01-2017

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Voeding

Door derden beschikbaar gestelde gelden. In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

De voorziening zal in principe in 2019 aangewend worden voor de restauratie van de vaste collectie die in de herinrichting van het museum opgenomen wordt.

Omvang per 1-1-2019

€ 250.230

Bijzonderheden

Naam

Voorziening groot onderhoud Lakenhal

Nummer/team

8105007

Grondzaken, Vastgoed en Markt

Raadsbesluit

1986

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Conform noodzakelijk onderhoud mede op basis van de rapportage van de Monumentenwacht. Het meerjaren onderhoudsplan wordt volledig herzien voor de periode na Restauratie en uitbreiding.

Voeding

Binnen de begrote kosten voor beveiliging is een spaarcomponent opgenomen waardoor jaarlijks een bedrag vrijvalt voor de storting in de voorziening onderhoud. In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Ten behoeve van incidentele uitgaven aan onderhoud en meerjarige uitgaven en verbetering beveiligingssysteem en -apparatuur. Het bedrag in de voorziening zal naar verwachting in 2019 aangewend worden t.b.v. de restauratie en uitbreiding van het museum.

Omvang per 1-1-2019

€ 116.697

Bijzonderheden

Naam

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

Nummer/team

8105160

Beheer / Sportaccommodaties

Raadsbesluit

12.0118

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Het egaliseren over meerdere jaren van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. De omvang van de voorziening per balansdatum is gebaseerd op het beheerpan groot onderhoud. Hierin is voor de periode 2013-2025 het benodigd groot onderhoud opgenomen.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Middels een jaarlijkse voeding is de voorziening toereiken om het beheerplan Groot onderhoud sportaccomodaties 2013-2025 uit te voeren. Deze middelen zijn onder programma 8 van de begroting structureel beschikbaar.

In 2019 is een storting ad € 1.262.722 voorzien.

Besteding

Op basis van de onderhoudswerkzaamheden conform het Beheerplan Groot Onderhoud Sportaccommodaties 2013-2025. In 2019 is een besteding voorzien van € 1.059.192.

Omvang per 1-1-2019

€ 1.404.573

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 9

Naam

Voorziening OGGZ/ Regionaal Kompas

Nummer/team

8105011

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Doel

Dekking van specifieke verplichtingen en risico’s waarvan de omvang onzeker is, op het terrein van Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.n.b.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit de producten Maatschappelijke Opvang en Ambulante Verslavingszorg. In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

Specifieke verplichtingen en risico’s doen zich voor op de onderdelen: Verdeelmodel maatschappelijke opvang, Project Nieuwe Energie, afwikkeling medische heroïne en verhuisbijdragen. In 2019 is geen besteding voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 147.244

Bijzonderheden

Naam

Voorziening huisvesting statushouders

Nummer/team

8105164

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

Programma

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Doel

Het realiseren van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.n.b.

Voeding

In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

In 2019 is geen besteding voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 1.808.851

Bijzonderheden

Over circa 9 jaar zullen de tijdelijke woningen worden verplaatst. De verplaatsings- en opruimkosten worden nu ingeschat op € 1,8 miljoen.

Toelichting Voorzieningen Programma 10

Naam

Voorziening transitievergoeding DZB personeel, niet zijnde ambtenaren

Nummer/team

8105035

DZB

Raadsbesluit

15.0128

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Het egaliseren van de kosten van transitievergoeding op basis van de Wet Werk en zekerheid.

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

Gekoppeld aan de werkingsduur van de Wet Werk en Zekerheid.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit de prestaties van DZB. In 2019 is geen storting voorzien. Actualisering gebeurt bij de jaarrekening.

Besteding

Conform doelstelling. In 2019 is geen besteding voorzien.

Omvang per 01-01-2019

€ 273.977

Bijzonderheden

Behoudens voor ambtenaren, geldt per 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid voor werknemers. Hierdoor ontvangen werknemers die, om wat voor reden dan ook, worden ontslagen een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als gevolg van langdurig ziekte. De vergoeding is mede gebaseerd op het aantal arbeidsjaren die liggen vóór de datum van de inwerkingtreding van de wet, te weten 1 juli 2015. DZB heeft een aanzienlijk aantal niet ambtenaren in dienst. Het bedrag dat gemoeid is met transitievergoedingen zal jaarlijks fluctueren. Door veranderde regelgeving die thans in voorbereiding is, wordt een werkgever mogeljk in 2020 (met terugwerkende kracht gedeetelijk) gecompenseerd.

T) oelichting Voorzieningen Algemene Dekkingsmiddelen

Naam

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

Nummer/team

8105012

DZB

Raadsbesluit

00.0025

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

In 2017 is een meerjarig onderhoudsplan opgegesteld.

Voeding

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie. Wordt vastgesteld aan de hand meerjarig onderhoudsplan. In 2019 is vooralsnog een storting van € 40.602 voorzien.

Besteding

Conform doelstelling en vastgestelde beheersplannen. In 2019 is geen besteding voorzien.

Omvang per 1-1-2019

€ 519.743

Bijzonderheden

In de loop van 2014 zijn de eigendomsrechten van DZB gebouwen overgegaan van DZB naar VAG. Vanaf dat moment heeft DZB de zorg voor het gebruikersdeel van het groot onderhoud.

Naam

Voorziening loga-gelden

Nummer/team

8105153

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

97.0130

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Door het afschaffen van de loga-regeling zal er geen voeding meer zijn. In 2019 is geen storting voorzien.

Besteding

De opgebouwde voorziening wordt aangewend voor de bekostiging van de vervanging in die jaren dat de in het verleden opgebouwde verlofrechten worden opgenomen. Besteding zal dan plaatsvinden wanneer een werknemer de opgebouwde verlofrechten wil opnemen. In de meeste gevallen zal dit aan einde van de loopbaan plaatsvinden.

Omvang per 1-1-2019

€ 209.160

Bijzonderheden

Naam

Voorziening van derden verkregen middelen

Nummer/team

8105163

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

Jaarrekening 2015

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Er is een 2019 is een storting voorzien van € 140.980.

Besteding

In 2019 is geen besteding voorzien.

Omvang per 01-01-2019

€ 203.870

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Overhead

Naam

Voorziening Eigen Risico WGA

Nummer/team

8105167

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

Jaarrekening 2017

Programma

Programma Overhead

Doel

Dekking van kosten welke voortvloeien uit het kader van het eigen risico op de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Datum realisatie

31-12-2017

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Uit een percentuele opslag op de salariskosten conform de techniek welke van rijkswege wordt opgelegd als de gemeente geen eigen risico drager voor de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zou zijn. In 2017 totaal € 271.183. Ook in 2019 is de storting gebaseerd op de percentuele opslag.

Besteding

In 2019 zal besteding plaatsvinden in die gevallen dat medewerkers in het kader van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid onder het eigen risico vallen.

Omvang per 01-01-2019

€ 243.447

Bijzonderheden