Ga naar boven

Investeringen bedrijfsvoering

Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening 2016 artikel 29 lid 4):

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

1. Bestuur en dienstverlening

1B1.3 Op orde houden basisregistraties

Vervanging Key2datadistributie

307

8. Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

Vervangingsinvestering kunstinstellingen

150

8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten

Vervanging Adlib

49

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Veeg-/Zuigmachines

26

Bedrijfswagen sport

45

Tractor sport

47

10. Werk en inkomen

10A3.1 Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Bedrijfsmiddelen DZB

511

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering Cluster Beheer

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

137

CV-ketel ABW 15

43

Hefbrug

41

Wagenpark 8 jaar

131

Overhead, vpb en onvoorzien

Overhead facilitaire zaken

Meubilair stoelen

525

Meubilair overig

1.300

TOTAAL

3.312

Bedragen x € 1.000,-

Voor onderstaande investeringen in bedrijfsmiddelen is nog geen krediet door het college beschikbaar gesteld.

Nog niet beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

(Niet) Beschikbaar gesteld bedrag

Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.)

Overhead, vpb en onvoorzien

Overhead huisvesting

Ambtelijke herhuisvesting 2020

614

Ambtelijke huisvesting integratie balies

352

Huisvesting ambtenaren

6.646

Renovatie gevel Stadhuis

721

205

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering cluster Beheer

Kenauweg (10 jaar)

510

Kenauweg (20 jaar)

142

Kenauweg (40 jaar)

84

TOTAAL

9.069

205

Bedragen x € 1.000,-