Ga naar boven

Investeringen bedrijfsvoering

Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening 2016 artikel 29 lid 4):

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

1. Bestuur en dienstverlening

1B1.3 Op orde houden basisregistraties

Vervanging applicatie basisregistratie adressen en gegevens

110

Vervangen Topdesk en Planon

250

6. Stedelijke ontwikkeling

6A2.1 Behandeling verzoeken omgevingsvergunningen

Vervanging Handhavingsinformatiesysteem (HIS)

68

Vervanging Bouwaanvraagregistratie systeem (BARS)

123

8. Sport, cultuur en recreatie

8A1.1 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

Vervangingsinvestering kunstinstellingen

58

10. Werk en inkomen

10A3.1 Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Bedrijfsmiddelen DZB

504

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijgsvoering Concernstaf

Vervangen JOIN zaaksysteem

1.000

Bedrijfsvoering Cluster Beheer

Wagenpark 6 jaar

235

Wagenpark 8 jaar

725

TOTAAL

3.073

Bedragen x € 1.000,-

Voor onderstaande investeringen in bedrijfsmiddelen is nog geen krediet door het college beschikbaar gesteld.

Nog niet beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen

Programma

Prestatie

Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld bedrag

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering Concernstaf

Meubilair

2.106

TOTAAL

2.106

Bedragen x € 1.000,-