Ga naar boven

Ontwikkeling kapitaallasten

Het totaal van de kapitaallasten in het meerjarenbeeld 2019 - 2022 laat ten opzichte van het huidige meerjarenbeeld de volgende ontwikkeling zien:

bedragen x € 1.000

meerjarenbeeld kapitaallasten

2019

2020

2021

2022

2018 - 2021

37.640

42.817

45.433

45.438

2019 - 2022

34.305

39.195

45.217

49.768

verschil:

- 3.335

- 3.622

- 216

4.330

De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (bijvoorbeeld de parkeerreserve en de reserve afschrijving investeringen), kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen etc. Ook wordt de stelpost kapitaallasten gecorrigeerd.

Deze correcties geven het volgende beeld:

bedragen x € 1.000

meerjarenbeeld kapitaallasten

2019

2020

2021

2022

totaal correcties:

733

110

- 399

- 2.729

Ten opzichte van het meerjarenbeeld 2018 – 2021 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de meerjarenkapitaallasten te zien (en ook zo gepresenteerd bij het opstellen van de Kaderbrief 2019):

bedragen x € 1.000

meerjarenbeeld kapitaallasten

2019

2020

2021

2022

totaal resultaat:

- 2.602

- 3.512

- 615

1.601

Bij het opstellen van de Kaderbrief 2019 is vanuit het oogpunt van planningsoptimisme in de jaren 2019 t/m. 2021 het voordeel aangepast met aanvullende (incidentele) voordelen van € 700.000 in 2019, € 600.000 in 2020 en € 500.000 in 2021. Daarmee ontstaat de volgende budgettaire ontwikkeling in het meerjarenbeeld van de kapitaallasten;

bedragen x € 1.000

meerjarenbeeld kapitaallasten

2019

2020

2021

2022

totaal resultaat:

- 3.302

- 4.112

- 1.115

1.601

Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:

bedragen x € 1.000

Per Programma:

2019

2020

2021

2022

Bestuur & Dienstverlening

-

-

-

-

Veiligheid

-

-

-

-

Economie & Toerisme

-

-

-

-

Bereikbaarheid

- 1.077

- 1.731

- 1.133

1.014

Omgevingskwaliteit

- 467

142

526

1.065

Stedelijke Ontwikkeling

- 7

- 45

- 44

- 93

Jeugd en Onderwijs

- 243

- 129

- 80

- 108

Sport, Cultuur & recreatie

- 156

- 1.556

- 187-

156

Welzijn en Zorg

-

-

-

- 1

Werk en Inkomen

-

-

-

-

Algemene Dekkingsmiddelen

- 652

- 193

- 71

- 432

Kaderbrief 2019

- 700

- 600

- 500

Totaal:

- 3.302

- 4.112

- 1.115

1.601

In het meerjarenbeeld is naast de omvang kapitaallasten 2019 – 2022 ook een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen omdat blijkt dat een zeker “planningsoptimisme en/of vertraging in de uitvoering” elk jaar leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van een jaar. De omvang hiervan bedraagt:

bedragen x € 1.000

stelpost onderuitputting kapitaallasten

2019

2020

2021

2022

totaal resultaat:

- 1.284

- 1.514

- 1.279

- 1.779

Bij de Kaderbrief 2019 is de stelpost onderuitputting kapitaallasten vanaf 2022 structureel met € 850.000 verhoogd tot een bedrag van € 1.779.000.

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de resultaten per programma > € 100.000.

Bereikbaarheid:
Vanuit het programma Bereikbaarheid zijn de voordelen geheel te verklaren door verschuivingen in de cash-flow als gevolg van actuele planning van werkzaamheden. Voor dit programma is bij de begroting 2018 in de jaarschijf 2021 een kapitaallast van € 500.000 opgenomen voor de ontwikkeling van de kapitaallasten die buiten het meerjarenbeeld 2018 -2021 zou vallen.

Een aantal investeringen in het meerjareninvesteringsplan onder de prestaties verbeteren fietsroutes en verbeteren wegennet is aangepast vanwege het wegvallen van de subsidiestroom. Van de lijst projecten die is ingediend voor de subsidie Beter Benutten is een gedeelte gehonoreerd. Alle aangevraagde projecten zijn echter in het investeringsplan opgenomen. De bijdrage voor de niet gehonoreerde projecten worden nu uit het investeringsschema verwijderd.

De ambities uit het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid kunnen nog steeds gerealiseerd worden. De kosten zijn soms lager dan geraamd, er zijn andere subsidie mogelijkheden, er is sprake van bijdragen van derden of we maken werk met werk.

Omgevingskwaliteit:
De voordelen moeten worden gecorrigeerd voor het feit dat een deel van de begrote kapitaallasten voor wegen in Programma 4: Bereikbaarheid staan. De verschillen die vervolgens ontstaan hebben over het geheel genomen betrekking op gewijzigde cash flows vanwege gewijzigde planningen van investeringen. De vertraging in investeringen (wegen, riolering) ontstaan vooral door het “werk met werk” maken. Met name in 2019 is ook sprake van een voordeel op de kapitaallasten voor kunstwerken (technische installaties beweegbare bruggen en Valkbrug) en de vervanging van de openbare verlichting. Het nadeel in 2022 heeft betrekking op de kapitaallasten van investeringen uit de laatste jaarschijf 2021 van het bestaande meerjareninvesteringsplan 2018. In de begroting wordt deze uitzetting van de kapitaallasten ingeschat en opgenomen in het laatste jaar van het meerjarenbeeld zodat de maximale kapitaallasten van het meerjareninvesteringsplan zijn gedekt.

Jeugd en Onderwijs:
De voordelen in de kapitaallasten op dit programma worden veroorzaakt door gewijzigde cash flow op de investeringen. Met name in 2019 geldt dat voor de uitbreiding aan de Fruinlaan met 8 groepen en 2 gymzalen. Ook is bij raadsbesluit 17.0031 de boekwaarde Ballonpad ingebracht in de grondexploitatie waardoor de begrote kapitaallasten van deze objecten in het meerjarenbeeld vrijvallen. Door het vanaf 2019 verantwoorden van speeltoestellen in de openbare ruimte op programma 5: Omgevingskwaliteit ontstaat er een voordeel in de ontwikkeling van de kapitaallasten. In programma 5 is sprake van een nadeel.

Sport, Cultuur & Recreatie:
De voordelen in 2019 en 2020 worden veroorzaakt door de gewijzigde cash-flows op de investeringen ten behoeve van sport (zwembad, sporthal en ijsbaan). Door het toevoegen van de IJsbaan aan het Combibad is er een paar maanden vertraging opgetreden tov de eerste planning waardoor de kapitaallasten een jaar naar achter zijn geschoven. Beide sportcomplexen worden naar verwachting in 2020 opgeleverd. Ook het Indoor sportcentrum is met een paar maanden vertraagd waardoor ook deze kapitaallasten een jaar opschuiven. Naar verwachting wordt het Indoor sportcentrum begin 2020 opgeleverd.

Algemene Dekkingsmiddelen:
Het voordeel in de kapitaallasten 2019 wordt veroorzaakt door vertraging in de vervangingsinvesteringen van het wagenpark. Daarnaast is er vertraging op diverse investeringen waaronder de vervanging van het zaaksysteem JOIN.

Op dit programma wordt de stelpost kapitaallasten teruggeboekt. Op deze post worden gedurende het jaar niet direct aan prestaties toewijsbare (incidentele) voor- en nadelen en omissies op de berekening van de kapitaallasten verantwoord. Daarnaast wordt het effect van de niet in de meerjarenbegroting opgenomen maximale kapitaallasten teruggeboekt. Het voordeel in de laatste jaarschijf op dit programma dient ook als dekking voor de nadelen in de overige programma’s. Het voordeel in de kapitaallasten voor de investeringen in bedrijfsmiddelen is in de kaderbrief 2019 ingezet ter dekking van nieuwe voornemens in de bedrijfsvoering.

Tot slot:

In het meerjarenbeeld 2019 - 2022 is in de laatste jaarschijf niet de volledige kapitaallasten van de lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan meegenomen. Een aantal cash-flows vindt plaats in en na 2022 waadoor de kapitaallast buiten het meerjarenbeeld valt. Dit betreft een toename van ongeveer € 1.000.000.