Programmabegroting 2021

Stad van Ontdekkingen - werken aan een ondernemend Leiden

Leiden doet het economisch naar verhouding goed en tegelijkertijd zijn er ook zorgen onder bedrijven. De effecten van de Corona pandemie zijn merkbaar in de stad, hoewel de stad met name door de sterke kenniseconomie van Leiden beter uit de Corona crisis lijkt te komen dan andere regio’s dat doen. Bepalende en sterkste sectoren in Leiden zijn zorg, life science en onderwijs. Het jaar 2021 zal het jaar worden waarin duidelijk wordt hoe de economie van Leiden en de regio zich herstelt.

We streven naar een excellent vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers. Ruimte om te werken en te wonen, mobiliteit en bereikbaarheid zijn daarbij cruciale factoren, naast de aanwezigheid van talent. Duurzame verstedelijking draagt hier in belangrijke mate aan bij. Onderdeel daarvan is het voorzieningenniveau zoals het in 2020 opgestelde nieuwe evenementenbeleid, het horecabeleid en het hotelbeleid. We streven naar een bruisende binnenstad met mooie evenementen en voorzieningen die in balans zijn met binnenstedelijk wooncomfort, waarbij bezoekers weer terugkomen naar onze stad.

Als stad van Internationale Kennis en Historische Cultuur mogen we trots zijn op de internationale bekendheid van Leiden. Om de grote maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren hebben we iedereen nodig. De verdergaande internationalisering raakt het economisch vestigingsklimaat van de Leidse regio. Dankzij de aanwezigheid van internationaal opererende kennisinstellingen en de life science & healthbedrijven op het Leiden Bio Science Park, beschikt de Leidse regio over een internationaal georiënteerde economie naast de meer lokaal georiënteerde economie in de binnenstad en de verzorgende economie op bedrijventerreinen.

Het Leiden BioScience Park behoort tot de top van de Life Science&Health parken in Europa en is cruciaal voor het economisch functioneren van Leiden. Het is belangrijk om de samenwerking met ondernemers, onderwijs en onderzoek verder te intensiveren. Ook is het van belang om te blijven bouwen aan het verbeteren van het park door de doorontwikkeling naar een Innovatie District. Dit kan onder andere door het toevoegen van woningen, ontmoetingsplekken en het gebied groener, biodiverser, beter bereikbaar en klimaatadaptiever te maken.

Met de aanvaarding van de regionale kantorenvisie door de provincie Zuid-Holland is regionaal afgesproken dat nieuwe grote kantoren in de regio Holland Rijnland zich moeten vestigen bij dè kantoorconcentratielocatie van Holland Rijnland: Leiden CS. Met de regionale bedrijventerreinenstrategie doen we richtinggevende uitspraken over het toekomstbestendig maken van de Leidse bedrijventerreinen. De uitvoeringsprogramma’s voor de bedrijventerreinen geven invulling aan de mogelijkheden van het beter benutten van de terreinen, duurzaamheid en klimaatadaptatie bij de bedrijven en op de terreinen.

Met de Leidse Binnenstad ging het tot de corona-epidemie relatief goed. Ondernemers willen zich vestigen, ontwikkelaars investeren in de stad en Leiden wordt in benchmarks als economisch vitaal en kansrijk omschreven. Dat zijn goede ontwikkelingen. Door de corona pandemie ontstaat een nieuwe situatie. Op macro niveau zijn forse krimpcijfers te zien. De eerste cijfers voor de Leidse regio voorspellen een economische krimp van 10%. Wat corona precies voor effecten heeft in 2021 en verder is nog niet te zeggen, maar zeker is dat het effect heeft. Niet iedere ondernemer of iedere branche wordt op dezelfde wijze getroffen. Retailers hebben het moeilijk en vallen soms om, terwijl de verkopers van dagelijkse producten hun omzetten zien stijgen. De online aankopen zijn weer verder toegenomen. Of en hoe de horecabranche, culturele organisaties en evenementenorganisatoren zich kunnen herstellen is onzeker. Veel effort zullen we moeten steken in het aantrekken van bewoners en bezoekers door Leiden te onderscheiden en door middel van campagnes en een aantrekkelijk programmatisch cultureel en evenementenaanbod. Belangrijk onderdeel voor de binnenstad-economie is ook het aantrekken van zakelijk bezoek door middel van congressen, waar we steeds succesvoller in zijn. De promotie en organisatie van activiteiten in de binnenstad worden met name door de samenwerkende organisaties, Leiden Marketing, het Cultuurfonds Leiden en het Centrummanagement Leiden, verzorgd.

Om te zorgen dat Leiden ook in de toekomst een goed vestigingsklimaat biedt en het economisch goed doet, werken we aan een circulaire economie. Het Rijk heeft immers de visie gepresenteerd dat Nederland in 2050 volledig circulair is, en dan alleen nog algemeen beschikbare, duurzame grondstoffen gebruikt. Dat vraagt om samenwerking. Gemeente Leiden stimuleert en faciliteert deze samenwerkingen en zet haar eigen rol als gemeente actief in om zo ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij de transitie naar een circulaire economie.

Om een veerkrachtige arbeidsmarkt te zijn en het arbeidspotentieel goed te benutten blijven we inzetten op een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. We sluiten aan bij verschillende initiatieven op dit thema zoals: Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland, het Human Capital Actieplan van Economie 071 en het Marktbewerkingsplan van Holland Rijnland. In 2021 zal verder worden gewerkt aan de organisatie van het EuroScience Open Forum 2022 (ESOF 2022); een toonaangevende conferentie met circa 5000 deelnemers. Leiden krijgt dat jaar ook het predicaat European City of Science.

Om de verschillende opgaven het hoofd te kunnen bieden wordt (regionale) samenwerking steeds belangrijker. We blijven hierop inzetten door een goede afstemming met onze ondernemersverenigingen, onze kennispartners, Economie 071, Holland Rijnland, de Metropoolregio Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland, de Verstedelijkingsalliantie, de triple-helix samenwerking Economic Board Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).