Programmabegroting 2020

Stad van Ontdekkingen - werken aan een ondernemend Leiden

Stad van Ontdekkingen - werken aan een ondernemend Leiden
Leiden blijven we ontwikkelen als economisch hart van de regio, als cultuurstad en als kennisstad, met als vlaggenschepen het Leiden Bio Science Park, binnenstad en stationsgebied. Een florerende economie leidt tot meer particuliere investeringen in de stad en tot meer werkgelegenheid, op alle niveaus. Alleen daarmee kunnen we een sociale stad zijn. Dankzij groei van werkgelegenheid kunnen we meer mensen een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen.

Om economisch te floreren is een goed vestigingsklimaat nodig. Daar hoort ruimte op bedrijventerreinen bij, maar ook kantoren op de juiste locaties, een goed woonklimaat, een prettige omgeving en goede voorzieningen (denk aan onderwijs, zorg, winkels en horeca). Daarvan hebben we allemaal voordeel. Ook in 2020 blijven we daarom werken aan een ondernemend Leiden.

Bedrijventerreinenstrategie
Op dit moment werken we samen met gemeenten in de omgeving aan een regionale bedrijventerreinenstrategie. Hiermee creëren we duidelijkheid over de toekomst van bedrijventerreinen in stad en regio. Die duidelijkheid maakt het voor ondernemers aantrekkelijker te (blijven) investeren in hun bedrijfspanden en in de omgeving daarvan. Ook zal de bedrijventerreinenstrategie duidelijkheid bieden over eventuele functieverandering. Sommige bedrijventerreinen, zoals het Werninkterrein, zijn ook aantrekkelijk voor andere bestemmingen, zoals wonen. Als een bedrijventerrein een andere bestemming krijgt, is elders compensatie nodig. In de bedrijventerreinenstrategie proberen we ook in te spelen op de veranderingen die een circulaire economie vraagt. De uitkomsten van de regionale bedrijventerreinenstrategie nemen we in 2020 op in versie 1.1 van de Omgevingsvisie Leiden 2040. Zie ook beleidsterrein 3A "Ruimte om te ondernemen".

Komend jaar onderzoeken we hoe we bedrijventerreinen intensiever kunnen gebruiken en hoe we de verhouding tussen wonen, werken en voorzieningen kunnen optimaliseren. Dat doen we in het kader van de omgevingsvisie, maar ook in ontwikkelperspectieven en in de Uitwerking van de pilot Rooseveltstraat. De aanzet hiertoe wordt gegeven in de regionale bedrijventerreinenstrategie. Ook zijn we voornemens een pilot te organiseren met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland, VNO-NCW en bedrijvenvertegenwoordigers en bedrijven over verdichting van enkele bedrijventerreinen. Voor twee à drie terreinen willen we met deze partners onderzoeken of ruimtewinst en economische winst te behalen valt door verdichting. Hiermee kunnen we een eerste praktische vervolg geven aan de regionale bedrijventerreinenstrategie.

Leiden Bio Science Park, binnenstad en stationsgebied
De bedrijven op het Leiden Bio Science Park en in de binnenstad vormen samen de motor van de regionale economie. Op het Bio Science Park is verdere groei van werkgelegenheid mogelijk. Daarvoor is wel extra laboratoriumruimte nodig, een incubatorprogramma voor startende ondernemers en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zie ook beleidsprestaties 3A1.2, 3B1.1 en 3B1.2.

Voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad stellen we in overleg met binnenstadsbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een binnenstadvisie 2020-2025 op. Deze beschrijft hoe we de doelstellingen “meer bezoekers, meer bestedingen, hogere waardering” combineren met verbetering van de leefbaarheid. Duurzame mobiliteit in de binnenstad zal hieraan bijdragen. Zie ook beleidsprestaties 3C1.3 en 4C1.2.

Voortvarende ontwikkeling van het stationsgebied is een van de ingewikkeldste ruimtelijke opgaven waarvoor wij staan. We ontwikkelen er een duurzame en centrum-stedelijke mix van reizen, wonen, werken, recreëren en ontmoeten, in een levendige stationswijk. Met het stationsgebied kunnen we de binnenstad en het Bio Science Park op een betere manier verbinden, maar daarvoor zijn wel veel investeringen nodig, van een groot aantal partijen. Met partijen als ProRail, NS en provincie verkennen we de mogelijkheden om er een nieuw busstation te realiseren. Ook zijn nog duizenden extra fietsenstallingen nodig. De eerste daarvan liggen in de kelder van Lorentz (fase 1), die rond de jaarwisseling wordt opgeleverd. Definitieve gunning van fase 2 van Lorentz (kantoren op de hoek van Stationsplein en Schuttersveld) is voorzien we begin 2020. Later in dat jaar kunnen naar verwachting ook de sloopwerkzaamheden beginnen om bouw van De Geus en Octagon mogelijk te maken. Ook in De Geus komt een grote fietsenstalling. Zie voor meer informatie prestatie 6a4.3.

Dienstverlening en gemeentelijke organisatie
In januari betrekken we het nieuwe Stadskantoor, naast station Leiden Centraal. Het stadskantoor wordt de nieuwe locatie voor de baliedienstverlening van burgerzaken en de dienstverlening van Werk & inkomen, stadsbank en Wmo. In het Stadskantoor willen we een prettig klantcontact bevorderen door een open en uitnodigende inrichting met een persoonlijke, gastvrije ontvangst. Het Stadskantoor is goed bereikbaar en ingericht volgens onze nieuwe uitgangspunten: toegankelijk, transparant en gericht op samenwerking met de stad. Zie ook beleidsterrein 1B Dienstverlening.

In 2020 zetten we belangrijke stappen met de gemeentelijke organisatieontwikkeling. Dat doen we om goed te kunnen inspelen op grote opgaven als verstedelijking, verduurzaming en de verdere ontwikkeling van een duurzame samenleving. Deze en andere maatschappelijke opgaven stellen ons voor uitdagingen, zoals die ook bij andere gemeenten spelen. Onze organisatie kent een doenersmentaliteit: we zeggen niet gauw "nee", we pakken veel tegelijk op en zijn creatief. Die mentaliteit is onze kracht, maar soms ook onze valkuil. Komend jaar gaan we met focus en energie aan de slag met organisatieontwikkeling, met aandacht voor belangrijke vragen als: Hoe werken we optimaal samen aan brede opgaven? Hoe brengen we balans tussen ambities en capaciteit? Hoe zorgen we dat onze medewerkers kunnen meegroeien?

De verhuizing van een deel van onze medewerkers naar het Stadskantoor grijpen we aan om een impuls te geven aan de organisatieontwikkeling. Dat doen we onder de titel "Het Leidse Werken". De werkomgeving in het Stadskantoor zal beter aansluiten bij verschillende typen activiteiten. Medewerkers kunnen er gebruik maken van verschillende typen werkomgevingen voor overleg, voor samenwerking of voor geconcentreerd werken in stilte. Komend jaar begint ook de verbouwing van het stadhuis. De begane grond krijgt een inrichting als ontmoetingsruimte voor bestuur en stad. Vanaf 2021 wordt het stadhuis de werkplek van het bestuur, de beleidsteams, het projectbureau en de concernstaf. Zie ook paragraaf 3.2.5 Bedrijfsvoering.