Programmabegroting 2022

Stad van Ontdekkingen - werken aan een ondernemend Leiden

1.3.1. Internationale kennis

Terugblik
De pijlers ‘Internationale kennis’ en ‘Historische cultuur’ bieden een sterke uitgangspositie om als stad sterker terug te veren uit deze crisis. Onze visie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ geeft richting aan de samenwerking tussen de gemeente en partners, zoals de Universiteit Leiden, andere kennisinstellingen, bedrijven, instellingen en groepen bewoners. Dat de goede samenwerking tussen de partners in Leiden z’n vruchten afwerpt is wel te zien aan het feit dat er in de periode 2014-2020 272.141.799 aan Europese subsidies is toegekend aan partijen in Leiden, goed voor een werkgelegenheidseffect van 4.035 fte (m.n. te danken aan de universiteit, het LUMC en de innovatieve bedrijven op het LBSP). Een ander resultaat van deze goede samenwerking is dat Leiden in 2022 gekozen is tot European city of science. Een jaar waarin wij (onze) wetenschap, kennis en kunde kunnen etaleren en al onze inwoners kunnen laten meebeleven wat wetenschap voor hen kan betekenen.

Een van de sporen in het programma kennisstad is campusontwikkeling. Daarin boeken we nu echt
voortgang en niet alleen in het Bio Science Park. We denken na over hoe we een Humanities Campus kunnen realiseren, ook onderzoeken we de kansen voor een Leiden Law Park, vlakbij de Rechtenfaculteit. Daarmee creëren we nieuwe werkgelegenheid en nieuwe kansen voor de stad.

Onze musea en ondernemers hebben het zwaar gehad de afgelopen jaren. De verantwoordelijkheid voor financiële ondersteuning van bedrijven en culturele instellingen die te lijden hebben onder de coronacrisis ligt in eerste instantie bij de rijksoverheid. Wel hebben we het afgelopen jaren binnen de beperkingen gekeken wat er mogelijk is om hard getroffen sectoren, zoals de horeca, de makers, de musea en de podia te steunen. Zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van de terrassen en een ruimere opzet van de woensdag- en zaterdagmarkt en ondersteuning van culturele instellingen bij de huisvestingslasten.

Als centrum hebben we ook een belangrijke dienstverlenende rol. Hierin is de afgelopen jaren veel verbeterd, zoals bijvoorbeeld het werken met beeldbrieven.

Vooruitblik

  • We zetten ons in om het jaar European city of science tot een succes te maken en de resultaten en verbindingen die ontstaan blijvend te borgen zodat iedereen, zeker onze inwoners, hier blijvend baat van hebben.
  • We geven uitvoering aan het programma internationalisering.
  • In samenwerking met de Universiteit Leiden wordt een alternatief stedenbouwkundig plan opgesteld voor de Humanities Campus waarin de bestaande sociale huurwoningen van het Doelencomplex blijven staan
  • Voor de bedrijfsvoering wordt de centrumregeling uitgewerkt waarmee het bedoeling is om de bedrijfsvoering die nu door SP71 wordt uitgevoerd onder te brengen bij Leiden.

1.3.2. Historische cultuur

Terugblik
Samen met buurgemeenten dingen we graag mee naar de status van een van de zestien stedelijke
cultuurregio’s - een nieuwe indeling van de rijksoverheid voor financiering van cultuurbeleid van
nationaal belang. Het cultureel regioprofiel Leiden is eind 2018 door het college vastgesteld.

Naast de meer reguliere educatieve organisaties is er een weefsel van bijzondere kennis- en
cultuurinstellingen waarmee Leiden zich onderscheidt van veel andere gemeenten.
Met dit profiel nemen we een eigenstandige positie in als zelfstandige culturele regio. Dit laat onverlet dat we zeker ook de samenwerking buiten deze regio zoeken.

In Leiden, Stad van Ontdekkingen, bouwen we verder aan toegankelijke historische kennis en collecties. Tijdens open monumentendagen en andere evenementen genieten bezoekers van binnen en buiten Leiden van het vele erfgoed van Leiden. We beschermen en benutten de historische omgevingskwaliteit, van de historische binnenstad tot park Matilo in Roomburg. Dit archeologische park is in de zomer van 2021 vereerd met de Unesco werelderfgoed-status als onderdeel van de Romeinse Limes (rijksgrens).

In 2020 is de nieuwe cultuurnota "De kracht van cultuur” vastgesteld door de
raad. De uitvoeringsagenda wordt op dit moment opgesteld om verder handen en voeten te geven aan de
uitvoering van deze ambities. Verder hebben wij als college het afgelopen jaar de uitvraag gedaan om een
Deltaplan voor een toekomstbestendige cultuursector op te stellen. Het Deltaplan is in het eerste
kwartaal van 2021 opgeleverd en aan de hand hiervan wordt in samenwerking met de sector
gekeken welke acties er nodig zijn voor een sterke culturele sector voor nu en de toekomst.

In de modernisering van de bibliotheek leggen we in de komende jaren de prioriteit bij verbetering
van de programmering, zowel in het centrum als in de wijkvestigingen en elders in de wijken.
Toegankelijkheid en betaalbaarheid voor kinderen en voor mensen met lage inkomens zijn daarbij
belangrijke randvoorwaarden.
In de startnotitie Bibliotheek, Cultuureducatie- en participatie (d.d. 5 januari 2021) is beschreven dat
BplusC zich méér richt op het aanbieden van diensten en activiteiten voor kinderen, jongeren en
mensen met taal- en/of andere (sociaaleconomische) achterstanden, in de binnenstad en in de
wijken. Wij hebben als college besloten een verkennend onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden van (her)huisvesting van de bibliotheek, die zich moet onderscheiden door functionaliteit en betaalbaarheid.

Vooruitblik:

  • We werken met de Leidse cultuursector aan een uitvoeringsprogramma van de Cultuurnota
  • (Her)huisvesting bibliotheek en muziekeducatie
  • Dorontwikkeling BplusC

1. 3.3. Werkgelegenheid en voorzieningen met regionale en nationale impact

Terugblik
Bij een bruisende binnenstad horen ook evenementen in de openbare ruimte. Die zijn niet alleen een
bron van vermaak, maar ook een steeds belangrijker bron van werkgelegenheid. In het eerste kwartaal
van 2020 is de nieuwe evenementennota vastgesteld. Een aandachtspunt hierbij is hoe we zorgen dat we enerzijds een bruisende binnenstad zijn, en dat het anderzijds prettig wonen is voor de bewoners van de binnenstad. Daarover zijn we in gesprek gegaan met inwoners, organisatoren van evenementen en (andere) vertegenwoordigers uit de Leidse binnenstad. Dat heeft geresulteerd in een nieuw evenementenbeleid met ruimte voor bestaande èn nieuwe evenementen.

Voor de Leidse stads- en volksfeesten zijn ambities geformuleerd. Ze blijven bestaan, maar er
komen geen nieuwe stadsfeesten bij.

Ook is een nieuw Programma Binnenstad vastgesteld om de binnenstad met zijn compacte
winkelgebied, veel cultuur en historie bruisend en aantrekkelijk te houden. Met oog voor
duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid. Het nog op te richten platform BInnenstad benutten we om de opgaven van de binnenstad te bespreken. Hierin zijn bewoners, organisaties en ondernemers vertegenwoordigd.

In het beleidsakkoord 2018 – 2020 ‘Samen maken we de stad’ is opgenomen dat
wijkwinkelcentra het hart van elke wijk vormen. Het kaderbesluit Diamantplan is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben in samenwerking met een ontwerpgroep, bestaande uit bewoners, een schetsontwerp voor de openbare ruimte rond het Diamantplein gemaakt. Daarnaast wordt de komende jaren vanuit het project Wijkvervanging Hoge Mors het huidige gemend riool inclusief de huisaansluitingen vervangen door een gescheiden huiswater- en hemelwaterriool.

Vooruitblik

  • Wijkvervangingstrajecten

1. 3.4. Ondernemen in de stad

Terugblik
In overleg met ondernemers hebben we gekeken hoe we onnodige regels konden schrappen. Zo zijn er samen bijvoorbeeld nieuwe terrasregels opgesteld. Verder is deze collegeperiode met de verschillende regiogemeenten de Regionale Bedrijventerreinenstrategie vastgesteld. Deze strategie bevat de regionale, ruimtelijke afspraken
over bedrijventerreinen in de regio 071. Aan de hand van deze ruimtelijke strategie werken
betrokken gemeenten en ondernemers (vertegenwoordigers) samen aan een sterk vestigingsklimaat
voor bedrijven in de regio en wordt aan ondernemers duidelijkheidgegeven over hun (toekomstige)
bedrijfsomgeving.

1.3.5. Veilige stad

Terugblik
De bestrijding van ondermijning is goed opgepakt. Vanuit de G4 is veel belangstelling voor onze aanpak. We hebben veel mensen in de organisatie getraind in het herkennen van ondermijning. Ook hebben we nu een meldpunt. Daar komen steeds meer casussen binnen.Vooral in de vastgoedwereld vergt onderzoek naar ondermijning veel aandacht. We werken steeds beter samen met organisaties als de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Van het Rijk hebben we daarvoor bijna een miljoen euro gekregen.

Een andere positieve ontwikkeling zien we bij de afdeling handhaving. Die professionaliseert steeds
verder. Er komen meer activiteiten bij en de resultaten gaan ieder jaar omhoog.

Op 1 januari 2021 startte het Zorg- en veiligheidshuis, waar casuïstiek opgepakt wordt op het snijvlak van zorg en veiligheid. Dat is nodig, omdat de problematiek in de afgelopen jaren groter is geworden.

Vooruitblik

  • Vernieuwen Bibob-beleid