Ga naar boven

Subsidies

Subsidiekaders ­
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).

Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden 2012 (ASV) (RV 11.0082). Met de deze subsidieverordening is het gemeentelijk subsidieproces vereenvoudigd. Hierdoor kan een lastenvermindering voor zowel de subsidieontvanger als de ambtelijke organisatie worden gerealiseerd. Ook is ervoor gekozen de subsidieverstrekking onder te verdelen in drie arrangementen waarbij de verantwoordingsplicht aansluit bij de hoogte van het subsidiebedrag. Hoe hoger het subsidiebedrag, hoe zwaarder de verantwoordingsplicht. De inspraakmogelijkheid op de bij de begroting behorende subsidiebrief is bij de ASV 2012 komen te vervallen.

De Raad heeft de mogelijkheid subsidieplafonds vast te stellen. Op onderdelen (bijvoorbeeld per beleidsterrein of voor specifieke budgetten) bepaalt de gemeenteraad, in samenhang met de begroting, hoeveel in 2017 per onderdeel maximaal beschikbaar is voor subsidiëring. Overschrijding van het plafond vormt in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een voldoende grond om een (hogere) subsidiëring te weigeren. Daardoor worden ‘open-einde regelingen’ voorkomen.

Wensen en criteria ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid staan hier niet apart beschreven, maar maken integraal deel uit van de programma’s. De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening in op de rechtmatigheid van de subsidieverlening.

Notitie visie op subsidieverlening 2014-2018 ­
Begin 2014 is de notitie ‘Notitie visie op subsidieverlening 2014-2018, vergroten effectiviteit subsidieverlening in beleidsproces en uitvoering’ door de Raad vastgesteld (RV.0139). In deze notitie worden diverse uitgangspunten geformuleerd die leiden tot transparantie, verbetering van het beleidsproces en de doorvertaling naar subsidies alsmede verbetering van de uitvoeringspraktijk.

Subsidietaakstellingen ­
In het beleidsakkoord Samenwerking en Innoveren van 17 april 2014 heeft het college afgesproken dat vanaf 2016 een structurele besparing wordt gerealiseerd op de doelmatigheid van subsidie-uitgaven ter hoogte van € 1 miljoen. De voornemens over invulling van de besparing op subsidies zijn opgenomen in de Kaderbrief 2016-2019 (erratum RV.15.0068). Deze structurele taakstelling is bijna (op € 39.000 na) volledig gerealiseerd.

Indexering 2017
In de begroting 2017 worden de subsidies geïndexeerd met 0,7%.

Subsidiestaat ­
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/prestatie.

Programma

Beleidsterrein

PB 20161

PB 2017

1 Bestuur en dienstverlening

56.089

56.481

Bestuur

56.089

56.481

3 Economie

1.519.776

1.518.329

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

140.813

129.713

Marketing en promotie

1.358.899

1.368.412

Ruimte om te ondernemen

20.064

20.204

4 Bereikbaarheid

29.820

-

Parkeren

29.820

-

5 Omgevingskwaliteit

43.738

74.043

Duurzaamheid

15.000

45.105

Openbaar groen

28.524

28.274

Verharde openbare ruimte

214

214

6 Stedelijke ontwikkeling

32.938

33.140

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

29.820

30.000

Wonen

3.118

3.140

7 Jeugd en onderwijs

 10.900.430

9.146.265

Jeugd

3.664.203

2.971.708

Onderwijsbeleid

5.949.362

4.866.755

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.286.865

1.307.802

8 Cultuur, sport en recreatie

 11.198.730

 10.787.388

Cultureel erfgoed

552.695

205.926

Cultuur

 10.284.563

 10.148.557

Recreatie

29.327

29.532

Sport

332.145

403.373

9 Maatschappelijke ondersteuning

 24.070.041

 23.384.473

Kwetsbare groepen

 13.724.732

 13.216.392

Ondersteuning

481.251

484.620

Preventie

4.396.205

4.319.238

Sociale binding en participatie

5.467.852

5.364.223

10 Werk en inkomen

467.308

772.388

Arbeidsparticipatie

122.984

457.648

Inkomensvoorzieningen

20.636

20.780

Maatsch. participatie en onderst. minima

323.688

293.960

Eindtotaal

 48.318.869

 45.772.507

  1. 1subsidiestaat zoals opgenomen bij de 1e Bestuursrapportage 2016

Het totaal van de subsidies van 2017 bedraagt € 45.772.507. Dit bedrag is € 2.546.362 lager dan in 2016. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 op programmaniveau).

Programma Jeugd en Onderwijs

Jeugd
In 2016 is een eenmalige subsidie verstrekt voor speeltuinaccommodaties (ruim € 700.000). Dit is de belangrijkste oorzaak van de afname van het totale bedrag aan subsidies in 2017. Daarnaast is er sprake van een daling van het subsidiebedrag voor enkele onderdelen, zoals de subsidie voor Centrum Jeugd en Gezin. Verder zal de Leidse bijdrage aan Veilig Thuis Hollands Midden, een regionaal advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling, van € 68.000 voor 2017 naar verwachting als een subsidie worden verstrekt.

Onderwijsbeleid
Het geringere bedrag aan subsidies voor onderwijsbeleid in 2017 is een gevolg van de daling van de subsidies voor onderwijs kansen beleid.

Peuterspeelzalen en kinderopvang
De toename van het totale subsidiebedrag in 2017 is een saldo van de invulling taakstelling op subsidies (- € 112.000), indexering (€ 9.000) en taakmutatie in de meicirculaire (€ 124.000)

Programma Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed
Tijdens de 1e Bestuursrapportage 2015 is eenmalig een extra € 500.000 beschikbaar gesteld voor de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld; € 200.000 voor 2015 en € 300.000 voor 2016. Daarnaast is tijdens de 2e Bestuursrapportage 2015 eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van subsidies voor het verwijderen van lichtbakken in 2016 (conform collegebesluit 'Modellenboek Gevelreclame').

Cultuur
De verschillen in cultuursubsidies zijn vooral het gevolg van de indexeringen en beschikbaar gesteld budget tijdens de Kaderbrief 2017-2020 (waaronder structurele subsidies voor onderhoud van de Pieterskerk en voor het PS-theater en een incidentele subsidie voor de stichting Beelden in Leiden). Daartegenover staan echter o.a. invullingen aan taakstellingen op subsidies, waaronder een bezuiniging op BplusC. Alle ontwikkelingen bij elkaar opgeteld veroorzaken de daling van € 136.000.

Sport
De toename heeft betrekking op het amendement bij RV 15.0147 (tussenevaluatie sportnota) dat structureel verwerkt is bij de 1e bestuursrapportage. De kosten van de subsidieconsulent sport voor mensen met een (functie)-beperking te begroten we binnen de sportbegroting in programma 8 en niet in programma 9.

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen
Verlaging betreft incidentele subsidie Gebouw C (Binnenvest) en incidentele subsidie inburgering vluchtelingen.

Preventie
Verlaging betreft aandeel in de subsidietaakstelling Jeugd, Zorg en Welzijn (RV 16.0024).

Sociale binding en participatie
Subsidies in het kader van stimuleren wijkinitiatieven nemen conform plan af.

Programma Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie
De subsidies in het kader van Volwasseneneducatie zijn toegenomen. Het verplichte deel dat van het Rijk bij het ROC moet worden ingekocht daalt jaarlijks met 25%, circa € 400.000. Een deel van dat bedrag wordt nu verstrekt als subsidie.

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Het subsidiebudget in 2017 is lager dan in 2016 omdat er in 2016 een eenmalige subsidie verstrekt is aan BplusC.

Motie Subsidieregister ­
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.

Beleidsterrein

Prestatie

Project

Subsidiestaat 2017

Bestuur

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

overige subsidies niet overheid

56.481

Programma Bestuur en dienstverlening

56.481

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

overige subsidies niet overheid

5.638

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

overige subsidies niet overheid

124.075

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

overige subsidies niet overheid

26.727

St. Stadspartners

1.057.840

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

WFIA

283.845

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

overige subsidies niet overheid

20.204

Programma Economie

1.518.329

Duurzaamheid

05D105 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

overige subsidies niet overheid

45.105

Openbaar groen

05C101 Ontwikkelen beleid groen

overige subsidies niet overheid

28.724

Verharde openbare ruimte

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

overige subsidies niet overheid

214

Programma Omgevingskwaliteit

74.043

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A107 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

overige subsidies niet overheid

30.000

Wonen

06C103 Uitvoeren van de regionale woonagenda

overige subsidies niet overheid

3.140

Programma Stedelijke Ontwikkeling

33.140

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

Libertas

64.300

St J&J-werk MH

907.867

overige subsidies niet overheid

149.722

07A102 Waarborgen kwal openbare speelruimte

overige subsidies niet overheid

241.057

Leidse bond van speeltuinver.

77.452

07A103 Ondersteunen spelbevordering

Speel-o-theken

7.803

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

St. Kwadraad

219.674

RDOG

115.613

overige subsidies niet overheid

642.979

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

overige subsidies overheid

483.613

St. Kwadraad

61.628

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

overige subsidies niet overheid

297.150

DV peuterspeelzaalwerk en VVE 

523.583

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

Schoolbesturen bao

382.503

BplusC

65.842

overige subsidies niet overheid

299.016

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

St. Kwadraad

65.842

overige subsidies niet overheid

416.190

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

Schoolbesturen bao

21.659

Schoolbesturen vo

106.009

Onderwijsadvies

192.690

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

Schoolbesturen bao

374.124

overige subsidies niet overheid

759.064

DV subsregeling combinatiefuncties 

551.658

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

Bright Kids (hoogbegaafden)

22.520

overige subsidies niet overheid

90.028

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

overige subsidies niet overheid

510.592

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

Dwp

188.285

Peuterspeelzalen en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

DV peuterspeelzaalwerk en VVE 

1.307.802

Programma Jeugd en onderwijs

9.146.265

Cultureel erfgoed

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

overige subsidies niet overheid

20.631

Historische winkelpuien

128.435

Historische kleuren

22.744

Historische Gevelreclame

11.372

Historische onderd. openb. ruimte

22.744

Cultuur

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

SieboldHuis

71.353

Leids Filmfestival

20.140

overige subsidies niet overheid

42.528

Gebr. de Nobel

693.550

Stadspodia

2.449.545

Cultureel centrum de x

12.850

Jazz-zolder hot house

7.210

Imperium theater

3.154

Muziekhuis

50.350

Pieterskerk

456.390

Veenfabriek

90.086

Muziek Play In

2.014

Werfpop

20.140

Schemerstad

12.588

Leidse draaiorgeldagen

5.035

Muziek in de Hofjes

15.105

Jazz Award

2.014

Gouden Pet festival

4.028

Museumnacht

5.035

Stukafest

2.014

Summer Jazz

10.070

DV Cultuursubsidies 

124.101

Holland Centraal Unity

75.525

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

St. Cultuurfonds Leiden 

210.262

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

overige subsidies niet overheid

35.000

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

overige subsidies niet overheid

33.315

DV Cultuursubsidies 

98.653

Museum de Lakenhal

150.144

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

BplusC

5.082.306

Ars aemula naturale

37.495

jeugdtheaterorganisaties

88.084

Stichting Cultuureducatiegroep 

65.061

08A303 Bevorderen productieklimaat

BplusC

18.518

DV Cultuursubsidies 

10.111

DV amateurkunstsubsidie 

139.748

Leids amateurskunstfestival

5.035

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

Tuinders

29.532

Sport

08C203 Verstrekken subsidies sportevenementen

overige subsidies niet overheid

1.592

Stichting marathon

45.481

DV incidentele subsidies sportevenement

26.804

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

VTV

69.000

overige subsidies niet overheid

22.338

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

Schoolsportcie Leiden

33.677

leidse sportfederatie

5.930

DV Subsidiëring Jeugdsport. 

53.612

Stichting ijshal leiden 

101.908

Stichting topsport Leiden 

43.031

Programma Cultuur, sport en recreatie

10.787.388

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

St. Kwadraad

19.025

Binnenvest

591.095

Brijder Verslavingsgroep

1.190.657

GGZ Rivierduinen

179.475

Activite

88.893

De Brug

84.903

RDOG

324.068

Platform Kocon Katwijk

76.010

overige subsidies niet overheid

179.230

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

St. Kwadraad

18.601

Binnenvest

88.573

GGZ Rivierduinen

215.283

RDOG

52.514

STUV

373.597

St.Vluchtelingenwerk

287.008

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

Binnenvest

5.252.296

St. exodus

146.085

overige subsidies niet overheid

19.372

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

overige subsidies overheid

118.189

Rosa manus

2.674.199

GGZ Rivierduinen

315.325

RDOG

688.651

overige subsidies niet overheid

233.343

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

GGZ Rivierduinen

133.434

overige subsidies niet overheid

351.186

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

Leidse ver. van mantelzorg

12.968

Leidse rechtswinkel

38.830

St. inloophuis

87.020

GGZ Rivierduinen

140.702

Libertas

566.010

Radius

917.173

Activite

299.291

GGZ Informatiepunt

101.065

GGZ ZON

72.807

overige subsidies niet overheid

1.535.295

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

GGZ Rivierduinen

294.549

RDOG

131.880

overige subsidies niet overheid

121.648

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

St. Kwadraad

1.416.802

St. onderwijswinkel leiden

57.709

VTV

46.767

Gilde

2.960

Libertas

2.098.532

Vkc de spiegeling

27.026

overige subsidies niet overheid

47.693

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

Binnenvest

21.025

St. meldpunt discriminatie

43.904

Libertas

375.882

overige subsidies niet overheid

45.397

DV Subsidie Participatie en Ontmoeting 

126.066

DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

7.031

Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

69.845

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

St. Platform gehandicapten

39.472

Platform vluchtelingen

10.615

Samenwerkingsverb van migr org

10.615

Radius

403.434

overige subsidies niet overheid

286.961

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

overige subsidies niet overheid

226.487

Programma Maatschappelijke ondersteuning

23.384.473

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

overige subsidies niet overheid

72.470

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

overige subsidies niet overheid

385.178

Inkomensvoorzieningen

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

overige subsidies niet overheid

20.780

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B205 Subsidies minimabeleid

overige subsidies niet overheid

243.912

St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland 

50.048

Programma Werk en inkomen

772.388

Eindtotaal

45.772.507