Ga naar boven

Subsidies

Subsidiekaders ­
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in deze programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).

Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden 2012 (ASV) (RV 11.0082). Met de deze subsidieverordening is het gemeentelijk subsidieproces vereenvoudigd. Hierdoor kan een lastenvermindering voor zowel de subsidieontvanger als de ambtelijke organisatie worden gerealiseerd. Ook is ervoor gekozen de subsidieverstrekking onder te verdelen in drie arrangementen waarbij de verantwoordingsplicht aansluit bij de hoogte van het subsidiebedrag. Hoe hoger het subsidiebedrag, hoe zwaarder de verantwoordingsplicht. De inspraakmogelijkheid op de bij de begroting behorende subsidiebrief is bij de ASV 2012 komen te vervallen.

De Raad heeft de mogelijkheid subsidieplafonds vast te stellen. Op onderdelen (beleidsterrein, deelverordening, subsidie ontvanger of doelstelling) kan de gemeenteraad vaststellen, in samenhang met de begroting, hoeveel in 2018 per onderdeel maximaal beschikbaar is voor subsidiëring. Overschrijding van het plafond vormt in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een voldoende grond om een (hogere) subsidiëring te weigeren. Daardoor worden ‘open-einde regelingen’ voorkomen.

Wensen en criteria ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid staan hier niet apart beschreven, maar maken integraal deel uit van de programma’s. De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening in op de rechtmatigheid van de subsidieverlening.

Notitie visie op subsidieverlening 2014-2018 ­
Begin 2014 is de notitie ‘Notitie visie op subsidieverlening 2014-2018, vergroten effectiviteit subsidieverlening in beleidsproces en uitvoering’ door de Raad vastgesteld (RV.0139). In deze notitie worden diverse uitgangspunten geformuleerd die leiden tot transparantie, verbetering van het beleidsproces en de doorvertaling naar subsidies alsmede verbetering van de uitvoeringspraktijk.

Subsidietaakstellingen

Voor 2018 zijn er geen subsidietaakstellingen.

Indexering 2018
In de begroting 2018 zijn de subsidies met 1,6% geïndexeerd met uitzondering van subsidie-ramingen die worden gedekt door een rijkssubsidie. Deze subsidie-ramingen zijn niet geïndexeerd met 1,6% omdat het Rijk de rijkssubsidie indexeert. De verhoging van de rijkssubsidie wordt vervolgens toegevoegd aan de betreffende subsidie-raming.

Subsidiestaat ­
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/prestatie.

Programma

Beleidsterrein

Begroting 2017

PB 2018

1 Bestuur en dienstverlening

56.873

57.783

Bestuur

56.873

57.783

3 Economie

 

1.628.882

1.685.324

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

230.613

234.868

Marketing en promotie

1.377.925

1.399.972

Ruimte om te ondernemen

20.344

50.484

5 Omgevingskwaliteit

 

74.134

75.320

Duurzaamheid

45.210

45.933

Openbaar groen

28.924

29.387

Verharde openbare ruimte

-

-

6 Stedelijke ontwikkeling

89.235

33.693

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

30.000

30.480

Wonen

59.235

3.213

7 Jeugd en onderwijs

 

10.285.635

9.072.488

Jeugd

3.881.973

3.005.108

Onderwijsbeleid

5.087.636

4.839.100

Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.316.026

1.228.280

8 Cultuur, sport en recreatie

11.645.744

11.416.899

Cultureel erfgoed

536.578

210.673

Cultuur

10.334.428

10.440.832

Recreatie

29.737

30.213

Sport

745.001

735.181

9 Maatschappelijke ondersteuning

25.762.863

24.372.429

Kwetsbare groepen

13.714.614

13.818.480

Ondersteuning

1.374.900

487.989

Preventie

4.830.748

4.840.165

Sociale binding en participatie

5.842.601

5.225.795

10 Werk en inkomen

 

1.116.508

1.072.183

Arbeidsparticipatie

749.580

750.184

Inkomensvoorzieningen

20.924

21.259

Maatsch. participatie en onderst. minima

346.004

300.740

Eindtotaal

 

50.659.874

47.786.119

Het totaal van de subsidies begroot in 2018 bedraagt € 47.786.119. Dit bedrag is € 2.873.755 lager dan het begrote bedrag in 2017. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 op programmaniveau).

Programma Jeugd en Onderwijs

Jeugd

In 2017 is eenmalig een subsidie geraamd van in totaal € 967.047 voor speeltuinaccommodaties. Voor het overige wordt het verschil verklaard door een toename van de subsidie voor Veilig Thuis met € 68.000.

Onderwijsbeleid
Het verschil wordt verklaard doordat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de subsidies voor onderwijsinnovatie worden beschikt op basis van schooljaren. Dat betekent dat een deel van het voor 2018 beschikbare budget al in 2017 wordt beschikt. Omdat het voor 2017 beschikbare budget al volledig besteed was is het budget bij de 1e bestuursrapportage 2017 eenmalig verhoogd met € 200.000. In de periode 2018 t/m 2021 is het budget daarom jaarlijks met € 50.000 verlaagd.

Programma Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

De afname van het subsidiebudget wordt verklaard doordat er restant budgetten zijn overgeheveld naar 2017. De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. In 2015 (€ 200.000) en 2016 (€ 300.000) zijn extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt inclusief Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat zijn de projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. Het restant budget van € 281.515 is overgeheveld naar 2017. Eind 2015 is naast de bestaande budgetten nog eens € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit programma Binnenstad om een extra impuls te geven aan de verwijdering van lichtbakken ten behoeve van het aanpassen van de gevelreclame. Het restant budget van € 47.705 is overgeheveld naar 2017.

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen
Het verschil wordt verklaard doordat er in 2017 een extra incidentele subsidie is verstrekt aan de stichting STUV voor beveiligingskosten voor het pand aan het Maansteenpad. Dit was mogelijk doordat er in 2017 incidenteel extra rijksmiddelen waren ontvangen voor bed-bad-brood opvang.

Ondersteuning
De afname van het subsidiebudget wordt verklaard doordat een aantal subsidies zijn verstrekt uit het invoeringsbudget 3D in 2017. Dat invoeringsbudget is er in 2018 niet meer.

Sociale binding en participatie
De afname van het subsidiebudget wordt verklaard doordat in 2017 een subsidiebudget begroot staat voor het stimuleren van wijkinitiatieven. Dat budget was geraamd voor de periode 2015-2017 en werd gedekt uit de reserve Leefbaarheidprojecten in de wijken.

Motie Subsidieregister ­
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.

Beleidsterrein

Prestatie

Projectomschrijving

Subsidiestaat 2018

1 Programma Bestuur en dienstverlening

57.783

Bestuur

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

overige subsidies niet overheid

57.783

3 Programma Economie

1.685.324

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

overige subsidies niet overheid

6.332

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

overige subsidies niet overheid

228536

Marketing en promotie

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

St. Stadspartners

1.082.236

overige subsidies niet overheid

27.344

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

WFIA

290.392

Ruimte om te ondernemen

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

overige subsidies niet overheid

50.484

5 Programma Omgevingskwaliteit

75.320

Duurzaamheid

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

overige subsidies niet overheid

45.933

Openbaar groen

05C101 Ontwikkelen beleid groen

overige subsidies niet overheid

29.387

6 Programma Stedelijke ontwikkeling

33.693

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

overige subsidies niet overheid

30.480

Wonen

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

overige subsidies niet overheid

3.213

7 Programma Jeugd en onderwijs

9.072.488

Jeugd

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

Libertas

59.298

St J&J-werk MH

928.805

overige subsidies niet overheid

159.660

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Leidse bond van speeltuinver.

79.239

overige subsidies niet overheid

246.616

07A103 Ondersteunen spelbevordering

Speel-o-theken

7.983

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

St. Kwadraad

219.674

RDOG

115.613

overige subsidies niet overheid

642.979

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

St. Kwadraad

355.241

overige subsidies overheid

190.000

Onderwijsbeleid

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

DV peuterspeelzaalwerk en VVE

523.583

overige subsidies niet overheid

297.150

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

Schoolbesturen bao

382.503

BplusC

65.842

overige subsidies niet overheid

299.016

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

St. Kwadraad

65.842

overige subsidies niet overheid

416.190

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

Schoolbesturen bao

22.159

Schoolbesturen vo

108.454

Onderwijsadvies

166.440

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

Schoolbesturen bao

382.753

DV subsregeling combinatiefuncties

555.493

overige subsidies niet overheid

723.535

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

Bright Kids (hoogbegaafden)

23.040

overige subsidies niet overheid

92.105

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

overige subsidies niet overheid

522.367

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

192.628

Peuterspeelzalen en kinderopvang

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

DV peuterspeelzaalwerk en VVE

1.228.280

8 Programma Cultuur, sport en recreatie

11.416.899

Cultureel erfgoed

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

Historische winkelpuien

131.397

Historische kleuren

23.268

Historische Gevelreclame

11.634

Historische onderd. openb. ruimte

23.268

overige subsidies niet overheid

21.106

Cultuur

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

SieboldHuis

72.999

Leids Filmfestival

20.604

Gebr. de Nobel

709.757

Stadspodia

2.544.413

Cultureel centrum de x

13.146

Jazz-zolder hot house

7.376

Imperium theater

3.227

Muziekhuis

51.511

Pieterskerk

466.386

Veenfabriek

92.163

Muziek Play In

2.060

Werfpop

30.604

Schemerstad

12.879

Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden

5.151

Muziek in de Hofjes

15.453

Jazz Award

2.060

Gouden Pet festival

4.121

Museumnacht

5.151

Stukafest

2.060

Summer Jazz

10.302

DV Cultuursubsidies

142.900

Scheltema Leiden

44.813

Wettelijke Bijdrage Lokale Omroep

80.179

overige subsidies niet overheid

43.697

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

St. Cultuurfonds Leiden

204.880

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

overige subsidies niet overheid

35.560

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

DV Cultuursubsidies

80.466

Museum de Lakenhal

153.607

overige subsidies niet overheid

27.855

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

BplusC

5.188.119

Ars aemula naturale

33.245

jeugdtheaterorganisaties

90.115

Stichting Cultuureducatiegroep

66.561

08A303 Bevorderen productieklimaat

BplusC

18.945

DV Cultuursubsidies

10.346

DV amateurkunstsubsidie

142.970

Leids amateurskunstfestival

5.151

Recreatie

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

Tuinders

30.213

Sport

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

VTV

70.104

DV Sportstimulering

254.000

overige subsidies niet overheid

22.853

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

Schoolsportcie Leiden

34.454

leidse sportfederatie

6.067

Stichting marathon

26.068

DV incidentele subsidies sportevenement

27.422

DV Subsidiëring Jeugdsport.

54.849

Stichting ijshal leiden

103.552

Stichting topsport Leiden

124.023

overige subsidies niet overheid

11.789

9 Programma Maatschappelijke ondersteuning

24.372.429

Kwetsbare groepen

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

St. Kwadraad

19.025

Binnenvest

591.095

Brijder Verslavingsgroep

1.155.657

GGZ Rivierduinen

179.475

Activite

88.893

De Brug

84.903

RDOG

324.068

Platform Kocon Katwijk

76.010

overige subsidies niet overheid

179.230

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

St. Kwadraad

19.030

Binnenvest

90.616

GGZ Rivierduinen

220.248

RDOG

53.725

overige subsidies niet overheid

952.440

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

Binnenvest

5.283.384

St. exodus

149.454

overige subsidies niet overheid

19.819

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

Rosa manus

2.798.437

GGZ Rivierduinen

315.325

RDOG

384.814

overige subsidies niet overheid

541.513

overige subsidies overheid

291.319

Ondersteuning

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

GGZ Rivierduinen

401.400

overige subsidies niet overheid

86.589

Preventie

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

Leidse ver. van mantelzorg

13.267

Leidse rechtswinkel

39.726

St. inloophuis

89.027

GGZ Rivierduinen

143.947

Libertas

579.063

Radius

938.326

Activite

306.193

GGZ Informatiepunt

103.396

GGZ ZON

74.486

overige subsidies niet overheid

1.997.639

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

GGZ Rivierduinen

301.343

RDOG

83.056

overige subsidies niet overheid

170.696

Sociale binding en participatie

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

St. Kwadraad

1.449.477

St. onderwijswinkel leiden

59.040

VTV

47.845

Gilde

3.029

Libertas

2.146.930

Vkc de spiegeling

27.649

overige subsidies niet overheid

48.793

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

Binnenvest

21.510

St. meldpunt discriminatie

44.916

Libertas

365.398

DV Subsidie Participatie en Ontmoeting

144.319

DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten

7.193

Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig

71.456

overige subsidies niet overheid

9.449

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

St. Platform gehandicapten

39.472

Platform vluchtelingen

10.615

Samenwerkingsverb van migr org

10.615

Radius

403.434

overige subsidies niet overheid

88.168

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

Libertas

95.086

overige subsidies niet overheid

131.401

10 Programma Werk en inkomen

1.072.183

Arbeidsparticipatie

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

overige subsidies niet overheid

174.610

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

overige subsidies niet overheid

388.464

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

overige subsidies niet overheid

187.110

Inkomensvoorzieningen

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

overige subsidies niet overheid

21.259

Maatsch. participatie en onderst. minima

10B205 Subsidies minimabeleid

overige subsidies niet overheid

249.538

St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland

51.202

Eindtotaal

47.786.119