Ga naar boven

EMU Saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar.
Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting.

De begroting van de Gemeente Leiden is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten.
Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving

Volgens realisatie tot en met sept. 2016, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2017

Volgens meerjaren raming in begroting 2017

Volgens meerjaren raming in begroting 2017

Volgens meerjaren raming in begroting 2017

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-100.822

-27.432

-12.186

-5.369

-6.285

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

17.670

24.213

27.734

29.848

33.857

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

9.667

10.027

9.860

9.903

9.920

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

131.556

104.234

96.454

104.524

33.268

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

5.685

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

361

16.401

8.357

0

3.326

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

2.613

7.188

6.930

5.109

5.875

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-207.293

-88.213

-69.619

-80.935

1.675

Bedragen x € 1.000,-

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. Zoals eerder aangegeven werkt de EMU-systematiek op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van de gemeente Leiden voor 2017 komt uit op -€ 88,2 miljoen. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 88,2 miljoen euro groter zijn dan de inkomsten.
In de jaren tot en met 2015 werden er een individuele referentiewaarden van het EMU-tekort vastgesteld. Voor 2016 zijn er geen referentiewaarden vastgesteld1. In het najaar van 2016 maken de verschillende overheidslagen afspraken over de onderlinge verdeling van het EMU-tekort over 20172. Mocht er voor 2017 individuele referentiewaarden worden vastgesteld, dan staan er momenteel geen sancties op het overschrijden van de referentiewaarden.

  1. 1EMU enquête 2016 CBS
  2. 2Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds