Ga naar boven

Reserves

De reserves zijn weergegeven per programma. Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.

Functie reserve

Doel van de reserve

Consequentie van verhogen/verlagen

Bufferfunctie

Afdekken van algemene risico’s

Verandering van het weerstandvermogen

Bestedingsfunctie

Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel

Aanpassingen in de beleidsdoelen

Egalisatiefunctie

 

Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven

Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting

Inkomensfunctie

 

Dekken van structurele lasten in de begroting

 

Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting

Financieringsfunctie

Dekken van investeringen

 

Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting

Functie Reserve

Begroot Stand 31/12/2016

Begroting mutaties 2017

Begroting mutaties 2018

Begroting mutaties 2019

Begroting mutaties 2020

Begroot Stand 31/12/2020

Bufferfunctie

34.066

-6.126

5.346

384

1.020

34.689

Bestedingsfunctie

79.272

-15.156

-13.368

-1.462

-596

48.690

Egalisatiefunctie

18.702

-4.221

-4.948

577

-1.114

8.996

Financieringsfunctie

39.304

-3.476

-748

-3.386

-4.099

27.595

Inkomensfunctie

108.683

1.547

1.533

-1.482

-1.497

108.785

Totaal reserves

280.027

-27.432

-12.186

-5.369

-6.285

228.756

Bedragen x € 1.000,-

Progr.

Omschrijving

Begroot Stand 31/12/2016

Begroting mutaties 2017

Begroting mutaties 2018

Begroting mutaties 2019

Begroting mutaties 2020

Begroot Stand 31/12/2020

Algemene reserves

AD

8100908 concernreserve

27.912

-6.126

5.346

384

1.020

28.534

Totaal algemene reserves

27.912

-6.126

5.346

384

1.020

28.534

Bestemmingsreserves overig

1

8100060 reserve raad

153

0

0

0

0

153

1

8100062 reserve Holland Rijnland

22.516

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

10.210

1

8100066 egalisatiereserve verkiezingen

170

100

100

100

100

570

1

8101247 reserve rekenkamer

42

-12

-12

-12

0

5

3

8101284 Reserve cofinancieringsfonds Kennisstad

0

0

0

0

0

0

3

8101286 reserve programma binnenstad

1.860

-1.492

-396

0

141

114

3

8101305 Reserve economische impulsen

6.338

0

0

0

0

6.338

4

8100156 Reserve parkeren

1.198

-2.788

-2.215

-1.185

-1.709

-6.699

4

8100160 reserve bereikbaarheidsprojecten

30.694

-757

-6.630

-402

158

23.064

4

8100161 Reserve fietsenstalling station

11.117

-37

-99

-1.538

-338

9.105

4

8101020 Reserve afbouwregeling SSL

0

0

0

0

0

0

5

8100303 reserve asbestsanering

106

106

106

106

106

530

5

8100304 reserve groen Oostvlietpolder

-0

0

0

0

0

-0

5

8100305 reserve groene singels

3.986

-3.926

0

0

0

60

5

8100306 reserve ontsluiting van groengebieden

953

0

0

0

0

953

5

8100307 reserve ondergrondse afvalcontainers

0

0

0

0

0

0

5

8100308 reserve duurzaamheidsfondsen

4.990

-1.345

-1.259

-1.172

-1.172

40

5

8100309 reserve klimaatmaatregelen

-0

0

0

0

0

-0

5

8100310 res. onderh kap.goed en herinr openb rui

4.935

-164

-206

-282

-118

4.163

6

8100359 vereveningsreserve grondexploitatie

6.683

-1.222

-3.572

746

568

3.203

6

8100360 reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

528

0

0

0

0

528

6

8100361 reserve afkoopsommen erfpacht

108.481

1.550

1.536

-1.479

-1.494

108.595

6

8100362 reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

202

-3

-3

-3

-3

190

6

8100364 egalisatiereserve inkomsten bouwleges

24

0

0

0

0

24

6

8100365 reserve sociale huurwoningen

20

0

0

0

0

20

6

8100367 reserve herstruct. Woongebieden Portaal

425

29

30

31

31

547

6

8100368 reserve strategische aankopen

157

97

-0

-0

-0

253

6

8100369 reserve bodemsanering

1.813

130

130

130

130

2.333

6

8100372 reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

-40

7

7

8

8

-10

6

8100373 reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

3.200

-2.049

-2.048

49

49

-800

6

8100376 Reserve risico's projecten in uitvoering

3.338

0

0

0

0

3.338

6

8100377 Reserve risico's bijzondere projecten

2.817

0

0

0

0

2.817

6

8100379 reserve Lammenschanspark

-2.055

-1.400

0

0

0

-3.455

6

8101234 Reserve exploitatie Oppenheimstraat

275

38

-25

-25

-25

237

6

8101303 Reserve stedelijke ontwikkeling

1.275

-940

-220

0

0

115

7

8100557 reserve combinatiefuncties

424

-150

-150

-19

-19

86

7

8100559 reserve onderwijshuisvesting

1.937

0

0

0

0

1.937

8

8100059 reserve publicaties Erfgoed leiden e.o.

168

0

0

0

0

168

8

8100666 bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

404

0

0

0

0

404

8

8100671 reserve Archeologischpark Matilo

0

0

0

0

0

0

8

8100677 reserve exploitatie De Nobel

239

-11

-10

-9

-9

199

8

8101035 reserve Pieterskerk

4.797

-123

-123

-123

-123

4.304

8

8101272 reserve bedrijfsvoering ELO

344

-19

-19

-19

-19

268

8

8101487 Reserve sportstimuleringsfonds

0

500

0

0

0

500

9

8100784 reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

0

0

0

0

0

0

9

8100785 reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

2.476

-1.325

-25

-25

-25

1.076

10

8100857 bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

4.987

-109

0

0

0

4.878

10

8101090 reserve zachte landing rijksbez. Wsw/dzb

1.303

439

0

0

0

1.742

10

8101364 reserve frictiekosten ID/WIW DZB

673

-143

-125

-119

-119

167

AD

8100063 reserve flankerend beleid

2.277

-700

-700

0

0

877

AD

8100064 bedrijfsvoeringsreserve concern

1.029

700

1.000

1.000

0

3.729

AD

8100910 reserve gsb-middelen ISV/EZ AD

2.722

-1.616

-16

0

0

1.090

AD

8101102 Reserve bedrijfsvoering plankosten

1.240

249

243

216

216

2.163

AD

8101278 Reserve zachte landing 3D's

6.604

-2.449

-1.548

0

0

2.607

AD

8101285 Reserve Informatisering

-0

0

0

0

0

-0

AD

8101304 Reserve afschrijvingen investeringen

2.929

1.211

2.551

1.352

-561

7.480

AD

8101306 Res.verv.inv.maatschappelijk nut AD

569

142

-711

0

0

0

AD

8101363 Reserve budgetoverheveling

791

-746

-45

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves

252.115

-21.305

-17.531

-5.753

-7.305

200.221

Totaal reserves

280.027

-27.432

-12.186

-5.369

-6.285

228.756

Bedragen x € 1.000 ,-