Ga naar boven

Reserves

De reserves zijn weergegeven per programma. Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.

Functie reserve

Doel van de reserve

Consequentie van verhogen/verlagen

Bufferfunctie

Afdekken van algemene risico’s

Verandering van het weerstandvermogen

Bestedingsfunctie

Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel

Aanpassingen in de beleidsdoelen

Egalisatiefunctie

 

Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven

Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting

Inkomensfunctie

 

Dekken van structurele lasten in de begroting

 

Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting

Financieringsfunctie

Dekken van investeringen

 

Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting

Functie Reserve

Begroot Stand 31/12/2017

Begroting mutaties 2018

Begroting mutaties 2019

Begroting mutaties 2020

Begroting mutaties 2021

Begroot Stand 31/12/2021

Bufferfunctie

74.854

-19.284

-4.544

-986

1.209

51.250

Bestedingsfunctie

23.913

5.973

1.443

3.495

2.742

37.565

Egalisatiefunctie

9.027

-779

637

-620

39

8.304

Financieringsfunctie

84.846

-917

-4.710

-5.600

-5.574

68.044

Inkomensfunctie

108.221

533

518

-1.497

-1.511

106.264

Totaal reserves

300.861

-14.473

-6.656

-5.208

-3.096

271.428

Bedragen x € 1.000,-

Progr.

Omschrijving

Begroot Stand 31/12/2017

Begroting mutaties 2018

Begroting mutaties 2019

Begroting mutaties 2020

Begroting mutaties 2021

Begroot Stand 31/12/2021

Algemene reserves

AD

8100908 concernreserve

18.943

5.973

1.443

3.495

2.742

32.596

Totaal algemene reserves

18.943

5.973

1.443

3.495

2.742

32.596

Bestemmingsreserves overig

1

8100060 reserve raad

153

0

0

0

0

153

1

8100062 reserve Holland Rijnland

19.440

-3.077

-3.077

-3.077

-3.077

7.134

1

8100066 egalisatiereserve verkiezingen

270

-25

100

100

100

545

1

8101247 reserve rekenkamer

35

-12

-12

0

0

10

3

8101286 Reserve programma binnenstad

368

-396

0

0

0

-28

3

8101305 Reserve economische impulsen

4.200

-100

-100

-100

-100

3.800

4

8100156 reserve parkeren

648

-477

681

71

70

993

4

8100160 reserve bereikbaarheidsprojecten

27.971

-6.486

-202

358

358

21.999

4

8100161 reserve fietsenstalling station

11.332

-33

-1.419

-446

-338

9.095

5

8100303 reserve asbestsanering

212

106

106

106

106

636

5

8100304 reserve groen Oostvlietpolder

-0

0

0

0

0

-0

5

8100305 reserve groene singels

60

0

0

0

0

60

5

8100306 reserve ontsluiting van groengebieden

953

0

0

0

0

953

5

8100308 reserve duurzaamheidsfondsen

3.644

-1.359

-1.172

-1.122

0

-10

5

8100309 reserve klimaatmaatregelen

-0

0

0

0

0

-0

5

8100310 res. onderh kap.goed en herinr openb rui

4.752

-518

-556

-392

2

3.287

6

8100359 reserve grondexploitaties

8.004

-3.083

-2.414

-567

565

2.506

6

8100360 reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

530

0

0

0

0

530

6

8100361 reserve afkoopsommen erfpacht

108.023

536

521

-1.494

-1.508

106.078

6

8100362 reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

198

-3

-3

-3

-3

186

6

8100364 egalisatiereserve inkomsten bouwleges

133

1.100

0

0

0

1.233

6

8100365 reserve sociale huurwoningen

20

0

0

0

0

20

6

8100367 reserve herstruct. Woongebieden Portaal

459

30

31

31

31

584

6

8100368 reserve strategische aankopen

104

54

54

54

54

321

6

8100369 reserve bodemsanering

1.259

128

128

128

0

1.643

6

8100372 reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

366

7

8

8

8

397

6

8100373 reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

2.333

-2.048

49

49

49

431

6

8100376 Reserve risico's projecten in uitvoering

2.670

0

0

0

0

2.670

6

8100377 reserve risico's bijzondere projecten

2.300

0

0

0

0

2.300

6

8101234 Reserve exploitatie Oppenheimstraat

313

-25

-25

-25

-25

212

6

8101303 Reserve stedelijke ontwikkeling

303

-220

0

0

0

83

6

8101513 Reserve herontwikkeling Stat.geb.eo

1.295

1.000

1.000

1.000

0

4.295

7

8100557 reserve combinatiefuncties

303

-150

-19

-19

-19

96

7

8100559 Reserve onderwijshuisvesting

830

0

0

0

0

830

8

8100059 Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

183

0

0

0

0

183

8

8100666 Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

347

0

0

0

0

347

8

8100677 reserve exploitatie De Nobel

228

-10

-9

-9

-9

190

8

8101035 reserve Pieterskerk

4.867

70

70

70

70

5.146

8

8101272 reserve bedrijfsvoering ELO

561

-13

-13

-12

-12

511

8

8101487 Reserve sportstimulering

250

-250

0

0

0

0

9

8100784 reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

173

0

0

0

0

173

9

8100785 reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

1.165

-875

-25

0

0

265

10

8100857 bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

4.953

-459

0

-160

0

4.334

10

8101090 Reserve zachte landing WSW/DZB

1.264

-424

-500

-340

0

-0

10

8101364 reserve frictiekosten ID/WIW DZB

541

-125

-119

-119

-119

59

10

8101511 Reserve Fonds Debt? to no Debt!

240

0

0

0

0

240

AD

8100063 reserve flankerend beleid

1.998

-700

0

0

0

1.298

AD

8100064 bedrijfsvoeringsreserve concern

1.894

-768

0

-500

0

626

AD

8100910 reserve gsb-middelen ISV/EZ

867

-16

0

0

0

851

AD

8101102 reserve bedrijfsvoering plankosten

1.132

222

189

189

189

1.922

AD

8101278 reserve zachte landing 3D's

6.646

-2.970

-702

0

0

2.974

AD

8101285 Reserve Informatisering

-0

0

0

0

0

-0

AD

8101304 Reserve afschrijvingen investeringen

49.207

2.123

-284

-2.148

-2.230

46.669

AD

8101306 Reserve verv.inv. maatschappelijk nut

711

-711

0

0

0

0

AD

8101363 Reserve budgetoverheveling

1.209

-490

-385

-334

0

0

Totaal bestemmingsreserves

281.918

-20.446

-8.099

-8.703

-5.838

238.832

Totaal reserves

300.861

-14.473

-6.656

-5.208

-3.096

271.428

Bedragen x € 1.000,-