Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Verbonden partijen

Verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Leiden een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake indien Leiden risico loopt met aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als Leiden aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als Leiden zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

De raad heeft bij besluit van 25 april 2013 het beleidskader verbonden partijen vastgesteld (RV 13.0016). Dit beleidskader legt nadruk op de sturing op gemeenschappelijke regelingen, op governance en op risicobeheersing. Ook besteedt het aandacht aan het wettelijke kader, de visie op verbonden partijen en de kaders voor deelname aan en vertrek uit een verbonden partij, aansturing, beheer en toezicht op verbonden partijen. Binnen de organisatie is de monitoring en sturing op gemeenschappelijke regelingen aangescherpt in de door het college op 5 februari 2013 (BW13.0097) vastgestelde Nota Sturen op gemeenschappelijke regelingen: een kwestie van anders denken en goed organiseren.

Om de doelstellingen die zijn opgenomen in de gemeentebegroting te realiseren, kunnen samenwerkingsverbanden worden aangegaan als dat meerwaarde heeft voor het publieke belang. De grondhouding ten aanzien van de publiekrechtelijke samenwerkingsvormen is positief mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De grondhouding voor private samenwerkingsvormen is die van “nee, tenzij” er bijzondere redenen zijn om van de regel af te wijken. Voor het participeren in een verbonden partij is altijd een risicoanalyse vereist. De risicoanalyse vormt een deel van de input bij de opstelling van het toezichtregime per verbonden partij. In de paragraaf is per verbonden partij een risicobeschrijving opgenomen onder het 'financieel belang'.

Ontwikkelingen

De paragraaf bevat een overzicht van deelname in nieuwe verbonden partijen vanaf 2015:

  • Stichting Bio Science Park Leiden
  • Coöperatie Startersfonds
  • DZB Participatiefonds
  • Stichting Boerhaave

De gemeenschappelijke regeling Gevulei is per 1 januari 2016 opgeheven.

Overzicht verbonden partijen

Totaal overzicht Leiden van de bijdragen aan verbonden partijen

Verbonden partij

Begroot 2016

Begroot 2017

Holland Rijnland

4.710

4.860

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

2.087

2.007

Servicepunt71

20.507

20.661

Veiligheidsregio Hollands Midden

9.435

9.495

Omgevingsdienst West-Holland

2.617

2.653

RDOG Hollands Midden

3.900

3.917

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

5

5

Bedragen * € 1.000

Het onderstaande overzicht bevat de gegevens over het jaar 2015. (Bedragen * € 1.000)

Gemeenschappelijke regelingen

Prog. 1

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 46 leden waarvan 7 leden afkomstig uit de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

1.629
33.445

31-12-2015

1.286
35.342

266 V

Overige informatie

www.hollandrijnland.net

Prog. 2

Veiligheidsregio Holland Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Bestuurlijk Belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 7 burgemeesters en een voorzitter waarvan 1 burgemeester uit de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

10.396
21.998

31-12-2015

9.928
19.038

2.467 V

Overige informatie

www.vrhm.nl

Prog. 5

Omgevingsdienst West-Holland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 1 bestuurslid afkomstig uit de gemeente Leiden. Het algemeen bestuur bestaat uit 22 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

1.372
5.012

31-12-2015

2.804
4.649

1.439 V

Overige informatie

www.odwh.nl

Prog. 9

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 23 leden van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

5.787
24.79331-12-2015

5.765
25.156

242 V

Overige informatie

www.rdoghm.nl/

Prog. 1

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

3.082
5.505

31-12-2015

2.698
5.468

1.714 V

Overige informatie

www.bsgr.nl

Prog. 11

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De bedrijfsvoering betreft de dienstverlening op de gebieden financiën, human resource management, inkoop, informatie en communicatie-technologie, juridische zaken en, voor Leiden en Leiderdorp, facilitaire zaken.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit 4 leden: van alle deelnemende colleges één vertegenwoordiger. Het dagelijks bestuur bestaat ook uit 4 leden, die door het algemeen bestuur worden benoemd.

Financieel belang

De begroting van Servicepunt71 is de basis voor de bijdrage van Leiden en wordt bepaald met een vastgestelde verdeelsleutel. Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

1.774
12.414

31-12-2015

1.430
11.301


20 V

Overige informatie

www.servicepunt71.nl

Vennootschappen en corporaties

Prog. 3

Innovation Quarter (voorheen Regionale ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel BV)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doelstelling/Publiek Belang

De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland door o.a. :

- het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën;

- het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren van, besturen van, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen;

- het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking;

- het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden (3,7%) heeft samen met diverse andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en enkele universiteiten deze BV opgericht. Er is een bestuurslid (niet afkomstig uit Leiden).

Financieel belang

De gemeente Leiden heeft reeds voor € 1 miljoen aan aandelen. Via de additionele stortingen van twee miljoen euro komt dit in totaal op € 3 miljoen. Het is mogelijk dat investeringen niet terug kunnen worden betaald. De strenge selectieprocedures en strakke begeleiding van Innovation Quarter zijn er zo op gericht dit zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat de investeringen juist renderen en banen opleveren.

Twee keer per jaar vindt de Algemene Aandeelhouders Vergadering plaats waarin de wethouder zitting heeft. Via het Participantenberaad wordt dit ambtelijk voorbereid. Daarnaast is twee keer per jaar een overleg tussen de directeur van Innovation Quarter en wethouder over de voortgang van de behaalde resultaten. Tot nu toe zijn de resultaten voor Leiden zeer positief. In 2015 hebben zich via Innovation Quarter drie nieuwe bedrijven gevestigd en zijn twee investeringen in bestaande bedrijven gedaan. Het totaal aan investeringsvolume voor Leiden komt hiermee op 85 miljoen en levert circa 100 arbeidsplaatsen op.

In de Kaderbrief 2016-2019 is aangegeven dat de deelneming in het Participatiefonds van Innovation Quarter met € 1 miljoen wordt uitgebreid. Deze deelneming komt op de balans te staan en de jaarlijkse rentelasten bedragen 3,5% van het geactiveerd kapitaal. De jaarlijkse rentelasten van € 35.000 voor de uitbreiding van de deelneming in het Participatiefonds van Innovation Quarter worden gedekt uit de structurele budgetten van Programma 3 Economie.

In de Kaderbrief 2016-2019 is aangegeven dat de gemeente Leiden vanaf 2016 deel gaat nemen in het Uniiq fonds met € 1 miljoen. Het Uniiq fonds is een risicovollere deelneming dan het Participatiefonds en hiervoor is dan ook een risicoreservering opgenomen van € 500.000. Hierdoor resteert een lagere deelneming op de balans. De deelneming komt op de balans te staan voor € 500.000 en de jaarlijkse rentelasten bedragen 3,5% van het geactiveerd kapitaal. De jaarlijkse rentelasten van € 17.500 van de storting in Uniiq worden gedekt uit de structurele budgetten van Programma 3 Economie.

Gezien het risicovollere profiel van het Uniiq fonds is een risicoreservering van € 500.000 getroffen. De dotatie aan de risicoreservering wordt gefinancierd uit het budget Economische Agenda 071.

Voor de deelneming in het Participatiefonds van Innovation Quarter is in 2015 een verliesvoorziening gevormd van € 95.000. In 2016 wordt deze verliesvoorziening uitgebreid met € 95.000 waardoor de totale verliesvoorziening vanaf 2016 een omvang heeft van € 190.000. De verliesvoorziening wordt gedekt uit het budget Economische Agenda 071. Per jaar wordt beoordeeld of de getroffen voorziening toereikend is. Op dit moment zijn deze voorzieningen nodig omdat de fondsen (nog) niet revolverend zijn.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

27.700
1.307

31-12-2015

27.273
791

492 N

Overige informatie

http://www.innovationquarter.nl

Prog. 3

Coöperatief Leids Startersfonds

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Cööperatie

Doelstelling/Publiek Belang

Een aantal vooraanstaande Leidse ondernemers heeft in december 2014 het Coöperatief Leids Startersfonds opgericht. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden neemt deel in het coöperatief Startersfonds als B-lid, dat wil zeggen als mede-geldschieter van de Coöperatie. In de Algemene Vergadering heeft een B-lid vijfentwintig (25) stemmen.

Financieel belang

Gemeente Leiden neemt deel in de Coöperatie met een eenmalige kapitaalsinbreng van € 100.000.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

0
0

31-12-2015

324

76

1 N

Overige informatie

www.leidsstartersfonds.nl

Prog. 8

Stadspodia Leiden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Stadspodia Leiden BV is de culturele organisatie in Leiden waarin de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal Leiden zijn samengegaan.

Bestuurlijk belang

Gemeente is 100% aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 7 leden, waarvan de wethouder Financiën van de gemeente Leiden er één is.

Financieel belang

De gemeente heeft als aandeelhouder 400 aandelen à € 45,- plus een wettelijke reserve van € 151,-. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

395
3.006

31-12-2015

325
4.292


70 N

Overige informatie

http://www.stadspodia.nl/menu/informatie/programmafonds/over-de-spls

Prog. 10

DZB Partycatering BV

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

De BV heeft ten doel om Cateringsactiviteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met DZB.

Bestuurlijk belang

Gemeente Leiden is voor 100% aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Aandelenkapitaal ad € 18.000. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de BV.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

231
132

31-12-2015

264
160

33 V

Overige informatie

www.dzbpartycatering.nl/

Prog. 11

Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Leiden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders.

Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

3.579.000
4.093.000

31-12-2015

3.687.000
4.039.000

235.000 V

Overige informatie

www.alliander.com/nl/alliander/overalliander/bedrijfsprofiel/index.htm

Prog. 11

Dunea

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Leiden.

Financieel belang

De gemeente heeft 377.188 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV.

Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

175.239
377.383

31-12-2015

184.478
391.727

9.239 V

Overige informatie

www.dunea.nl/dunea

Prog. 11

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek Belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

3.582.000
149.923.000

31-12-2015

4.163.000
145.348.000

226.000 V

Overige informatie

www.bng.nl/eCache/INT/51/576.html

Stichtingen en verenigingen

Prog. 1

Stichting administratiekantoor Dataland

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoed, geo- en WOZ-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Dit leidt efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een transparante en betrouwbare overheid evenals de stroomlijning van basisgegevens.

Bestuurlijk belang

De gemeente is als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering. Het bestuur bestaat uit 7 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Het financieel risico beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag (voor gemeente Leiden:

€ 6.000). Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie uit te voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt daarnaast aan certificaathoudende gemeenten uitgekeerd.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

728
592

31-12-2015

949
485

221 V

Overige informatie

www.dataland.nl

Prog. 3

Leiden Bio Science Park foundation

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

De LBSPf is een samenwerkingsverband op het gebied van de kenniseconomie met als doelstelling “het bevorderen van de verder groei van het Leidse life sciences cluster in omvang en kwaliteit ten behoeve van regionale of algemeen economische ontwikkeling en maatschappelijke meerwaarde” Zie bijgevoegde staturen. De LBSPf voert namens de deelnemers LUMC, Universiteit, gemeenten en ondernemers activiteten uit die het cluster kunnen versterken, (bevorderen interne cohesie, externe profilering, ondersteunen van starters, onderwijs en arbeidsmarkt en acquisitie nieuwe bedrijven en instelling. De LBSPf levert daarmee een bijdrage aan het LBSP als de economische motor van Leiden en de Leidse regio. Op LBSP werken per 1-1-2014 16.000 personen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 8 betrokken vrijwilligers uit de bedrijven. Er nemen geen bestuursleden uit de gemeenten deel aan het bestuur van Stichting BCPL.Vertegenwoordiging in het bestuur van de stichting Robert Strijk is penningmeester.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdragen van alle deelnemers. Projectsubsidies, BTF: subsidies en hypotheek. Vaste jaarlijkse bijdrage van € 80.000.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

481

2.530

31-12-2015

320

4646

161 N

Overige informatie

http://www.leidenbiosciencepark.nl

Prog. 6

Boerhaave

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Het bevorderen van de huisvesting voor Promovendi die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden. Dit doet de stichting door het bouwen en verhuren van daartoe geschikte wooneenheden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 5 Leden waarvan 3 namens de gemeente Leiden.

Financieel belang

Gemeente Leiden staat garant voor een bedrag van € 15.000.000 voor de financiering van 156 woningen in het Gebouw Anatomie aan de Wassenaarse weg in Leiden.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

7.013

7.475

31-12-20151

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Overige informatie

  1. 1Geen cijfers beschikbaar i.v.m. uitloop accountantswerkzaamheden.

Prog. 6

Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Vestigingsplaats

Hoevelaken

Rechtsvorm

Stichting zonder winstoogmerk

Doelstelling/Publiek Belang

Het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de volkshuisvesting door het verstrekken van laagrentende leningen via het SVN aan door de gemeente Leiden aangewezen instellingen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur. Het bestuur wordt door de deelnemende gemeenten benoemd en bestaat uit 5 leden, de directie bestaat uit 2 leden. Geen van de bestuursleden zijn afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Leiden heeft afgerond € 3,9 miljoen op de Gemeentelijke rekening in dit fonds gestort. Via de SVN is het mogelijk een lening aan te vragen voor diverse initiatieven die bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat in Leiden. Leiden beslist zelf aan wie de leningen via de SVN worden verstrekt.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

57.689
1.005.011

31-12-2015

65.173
1.086.911

7.484 V

Overige informatie

www.svn.nl

Prog. 10

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Cööperatieve vereniging

Doelstelling/Publiek Belang

Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.

Bestuurlijk belang

Door haar lidmaatschap kan de gemeente haar stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering van de coöperatie. Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Leiden. Door haar lidmaatschap kan de gemeente haar stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering van de coöperatie.

Financieel belang

De gemeente heeft een belang van 4% in de vorm van inleggeld ad € 20.000. Jaarlijks betaalt de gemeente daarnaast een contributie.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

194
43

31-12-2015

221

1

27 V

Overige informatie

http://www.businesspost.nu/nl/betrouwbare-postbezorging-tegen-lage-kosten

Prog. 10

Stichting Participatiewerk Regio Leiden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek Belang

Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die aangewezen zijn op Beschut Werk, werk in DZB-Diensten of gedetacheerd zijn bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden, na afschaffing van de WSW, door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen zonder ambtenaar te worden.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 1 lid afkomstig van de gemeente Leiden.

Financieel belang

Omdat de Stichting een niet commerciële organisatie is, hoeft er géén stichtingskapitaal gestort te worden, het financieel belang voor gemeente Leiden is nihil.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd Vermogen

Resultaat 2015

1-1-2015

n.v.t.

n.v.t.

31-12-20151

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overige informatie

  1. 1Geen cijfers beschikbaar. In 2015 hebben geen bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden waardoor geen jaarstukken zijn opgesteld.