Ga naar boven
Home / Bijlagen / Begroting per prestatie

Begroting per prestatie

Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2017 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.

Programma 01

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.147

-1

1.146

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

966

0

966

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.780

0

2.780

01A204 Uitvoeren concerncontrol

907

-81

827

01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.

81

0

81

01A206 Organiseren verkiezingen

236

0

236

01A207 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

873

0

873

01A208 Adviseren bestuur over communicatie

266

-34

232

01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden

116

0

116

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.236

0

4.236

01 Bestuur

11.608

-115

11.493

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.842

-2.335

2.507

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

1.924

-7

1.916

01B103 Op orde houden basisregistraties

2.007

-107

1.899

01B202 Invoeren van zaakgewijs werken

356

0

356

01B203 Omzetten papieren archieven in digitale

230

0

230

01 Dienstverlening

9.357

-2.450

6.907

Totaal programma 01

20.965

-2.565

18.400

Programma 02

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

02A101 Planvorming optimale crisisorganisatie

52

0

52

02A102 Planvorming grootschalige evenementen

41

0

41

02A103 Inzet bij rampen en crises

41

0

41

02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd

10.085

-250

9.835

02 Fysieke veiligheid

10.220

-250

9.970

02B101 Activiteiten Veiligheidshuis B1

798

-292

507

02B102 Inzet vermindering overvallen

19

0

19

02B103 Preventie woninginbraken

19

0

19

02B104 Inzet Steun- en Meldpunt AMHK

19

0

19

02B105 Bijdrage aan veilig ondernemen

19

0

19

02B106 Aanpak georganiseerde criminaliteit

19

0

19

02B107 Aanpak radicalisering

15

0

15

02B108 Aanpak fietsendiefstal

15

0

15

02B201 Activiteiten Veiligheidshuis B2

146

0

146

02B202 Beperken drugsgerelateerde overlast

15

0

15

02B203 Inzet beperken jeugdoverlast

15

0

15

02B204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

15

0

15

02B205 Inzet beperken woonoverlast

15

0

15

02B206 Inzet beperken overlast op het water

71

0

71

02B301 Risicoscan evenementen

59

0

59

02B302 Coördinatie en vergunning evenementen

234

0

234

02B401 Handhaven horecaregelgeving

113

0

113

02B402 Handhaven prostitutie-coffeeshopbeleid

26

0

26

02B403 Handhaven bij evenementen

363

0

363

02B404 Inzet OOV bevoegdheden burgemeester

19

0

19

02B501 Inzet sociale media

35

0

35

02B502 Inzet wijkveiligheid

15

0

15

02 Sociale veiligheid

2.064

-292

1.772

Totaal programma 02

12.284

-542

11.742

Programma 03

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

484

-455

29

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

62

0

62

03 Ruimte om te ondernemen

546

-455

91

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.438

0

1.438

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

82

0

82

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

752

0

752

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

2.272

0

2.272

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.182

-761

421

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

373

0

373

03C103 Programmasturing Binnenstad

936

0

936

03 Marketing en promotie

2.491

-761

1.729

Totaal programma 03

5.309

-1.216

4.093

Programma 04

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen fietsbeleid

55

0

55

04A102 Fietsparkeren

1.351

-603

748

04A103 Verbeteren Fietsroutes

252

0

252

04A201 Opstellen voetgangersbeleid

3

0

3

04A202 Verbeteren aanlooproutes Centrum

-5

0

-5

04 Langzaam verkeer

1.655

-603

1.052

04B101 Opstellen openbaar vervoer beleid

48

0

48

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

26

0

26

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

75

0

75

04B201 Verplaatsen busstation naar zeezijde

10

0

10

04 Openbaar vervoer

158

0

158

04C101 Opstellen beleid autoverkeer

231

0

231

04C102 Rijnlandroute

92

0

92

04C104 Ontsluiting BioSciencePark

429

0

429

04C105 Leidse Ring Noord

203

0

203

04C106 Verbeteren knelpunten wegennet

1.339

0

1.339

04 Autoverkeer

2.294

0

2.294

04D101 Opstellen parkeerbeleid

47

0

47

04D102 Realisatie openb parkeergarage Kooiplein

372

0

372

04D103 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

57

0

57

04D104 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

2.494

-1.058

1.436

04D105 Parkeermanagement

2.376

0

2.376

04D106 Uitvoeren maatregelen parkeren

4.360

-11.964

-7.603

04 Parkeren

9.707

-13.022

-3.315

04E101 Opstellen leefomgevingsbeleid

103

0

103

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.083

-2

1.081

04E103 Bebording en bewegwijzering

26

0

26

04E201 Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

38

0

38

04 Leefomgeving

1.249

-2

1.247

Totaal programma 04

15.063

-13.627

1.437

Programma 05

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

703

-143

560

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

172

0

172

05A103 Beheren openbare ruimte

24.896

-963

23.933

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

9.285

-12.951

-3.665

05A105 Inzamelen bedrijfsafval

1.566

-1.401

165

05A106 Beheren contracten buitenreclame

175

-743

-568

05A107 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.034

-102

1.932

05 Verharde openbare ruimte

38.832

-16.303

22.529

05B101 Ontw beleid waterkwantiteit en kwaliteit

93

0

93

05B102 Beheren openbaar water en riolering

7.712

-6.137

1.576

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

77

0

77

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

572

-466

106

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

59

0

59

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

75

0

75

05 Openbaar water

8.588

-6.602

1.986

05C101 Ontwikkelen beleid groen

574

0

574

05C102 Renoveren en herinrichten parken

78

0

78

05C103 Beheren openbaar groen

5.028

0

5.028

05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod

123

0

123

05C203 Ontwikkelen beleid regionaal groen

24

0

24

05C204 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

174

0

174

05C205 Aanleggen Singelpark

3.876

0

3.876

05 Openbaar groen

9.875

0

9.875

05D101 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

3.474

0

3.474

05D102 Verbeteren luchtkwaliteit

134

0

134

05D103 Uitvoeren geluidsanering

85

0

85

05D105 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

1.620

-3

1.617

05 Duurzaamheid

5.313

-3

5.310

Totaal programma 05

62.608

-22.908

39.700

Programma 06

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen structuur- en gebiedsvisies

208

0

208

06A102 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid

61

0

61

06A103 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

430

0

430

06A104 Adviseren complexe ruimt initiatieven

14

0

14

06A105 Opstellen van bestemmingsplannen

812

-81

730

06A106 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

1.173

0

1.173

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.476

-3.778

-1.302

06A202 Het voeren van vooroverleg

20

0

20

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

775

-31

744

06A403 Ontwikkeling stationsgebied

250

-304

-54

06A404 Ontwikkeling Meelfabriek

5

0

5

06A405 Bouw parkeergarages Garenm/Lammerm

4

0

4

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6.226

-4.195

2.031

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

1.987

-2.930

-944

06B102 Opstellen PRIL

25.144

-19.496

5.649

06B103 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

7.773

-11.496

-3.722

06 Gemeentelijk vastgoed

34.904

-33.922

983

06C101 Uitvoeren van de nota Wonen

193

0

193

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

97

-90

7

06C102 Actualiseren prestatieafspr corporaties

79

0

79

06C103 Uitvoeren van de regionale woonagenda

31

0

31

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

1

-9

-9

06 Wonen

401

-99

301

Totaal programma 06

41.531

-38.217

3.315

Programma 07

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

1.214

-36

1.178

07A102 Waarborgen kwal openbare speelruimte

793

0

793

07A103 Ondersteunen spelbevordering

78

0

78

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

67

0

67

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.325

0

1.325

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

4.063

0

4.063

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

21.054

0

21.054

07 Jeugd

28.594

-36

28.558

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk

1.375

0

1.375

07B102 Waarborg kwalit.kinderopv/peuterspeelz

247

0

247

07 Peuterspeelzalen en kinderopvang

1.622

0

1.622

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

888

0

888

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

928

-2.170

-1.242

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

549

0

549

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

909

-20

890

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

2.083

0

2.083

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

272

0

272

07C302 Stim. Leerl. voorber. op internat samenl

18

0

18

07C303 Bevorderen buitenschools leren

62

0

62

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

1.389

-740

648

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

255

0

255

07 Onderwijsbeleid

7.354

-2.930

4.424

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

89

0

89

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

8.588

-47

8.541

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.595

-710

885

07 Onderwijshuisvesting

10.273

-758

9.515

Totaal programma 07

47.843

-3.724

44.120

Programma 08

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

5.274

0

5.274

08A102 Exploitatie museum De Lakenhal

3.172

-343

2.828

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

245

0

245

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

93

0

93

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

317

0

317

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

5.307

0

5.307

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

34

0

34

08A303 Bevorderen productieklimaat

208

0

208

08 Cultuur

14.650

-343

14.307

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

2.939

-288

2.651

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

230

-87

143

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

608

0

608

08 Cultureel erfgoed

3.778

-375

3.403

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

8.631

-3.484

5.146

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

406

0

406

08C201 Ondersteunen van verenigingen

85

0

85

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

244

0

244

08C302 Stim. sportevenementen door subsidiering

101

0

101

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

413

0

413

08C304 Stimuleren aandacht voor fair play

101

0

101

08C305 Ondersteunen en faciliteren topsport

101

0

101

08 Sport

10.080

-3.485

6.596

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

46

-26

20

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

150

-182

-32

08D201 Evenementencoördinatie

210

0

210

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

59

-77

-18

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

363

-67

296

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

100

0

100

08D205 Resultaatafspr organisatoren evenementen

18

0

18

08 Recreatie

947

-352

595

Totaal programma 08

29.455

-4.555

24.900

Programma 09

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

4.678

0

4.678

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

875

0

874

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

912

0

912

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

450

0

450

09 Sociale binding en participatie

6.915

0

6.915

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

4.308

-337

3.971

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

5.503

-242

5.262

09B202 Uitvoeren reg. en lok gezondheidsbeleid

101

0

101

09 Preventie

9.912

-579

9.333

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

1.277

0

1.277

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

2.681

0

2.681

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

21.898

-3.713

18.185

09 Ondersteuning

25.856

-3.713

22.143

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

4.180

-151

4.029

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.137

0

1.137

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

5.568

0

5.568

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

31.154

0

31.154

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

4.212

0

4.212

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

101

0

101

09 Kwetsbare groepen

46.353

-151

46.202

Totaal programma 09

89.036

-4.443

84.592

Programma 10

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

2.050

-268

1.782

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.646

-1.472

174

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

-89

0

-89

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

38.430

-21.814

16.616

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

50

0

50

10 Arbeidsparticipatie

42.088

-23.554

18.534

10B101 Uitv. Decl.reg. en aanvr part.bev.voorz.

151

0

151

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

6.199

-272

5.927

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

250

0

250

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

361

0

361

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.282

0

1.282

10B205 Subsidies minimabeleid

361

0

361

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

8.605

-272

8.333

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

55.135

-48.716

6.419

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

100

0

100

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

243

0

243

10 Inkomensvoorzieningen

55.478

-48.716

6.762

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

555

0

555

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

817

-369

448

10 Schuldhulpverlening

1.372

-369

1.003

Totaal programma 10

107.544

-72.911

34.633

Programma AD

2017


bedragen x € 1.000,-

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-12.472

-12.472

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-33.770

-33.770

11A005 baten precariobelasting

0

-8.249

-8.249

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-54.491

-54.491

11A006 Algemene uitkering

581

-230.930

-230.349

ALG Algemene uitkering

581

-230.930

-230.349

11A007 deelnemingen nutsbedrijven

82

-2.900

-2.818

11A008 Deelnemingen

8

-227

-219

DIV Dividend

90

-3.127

-3.037

11A009 geldleningen

1.275

-104

1.171

FIN Saldo financieringsfunctie

1.275

-104

1.171

11A011 Stelposten concern

164

0

164

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

-103

0

-103

11A014 Plankosten definitiefase

598

0

598

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

660

0

659

Totaal programma AD

2.606

-288.653

-286.048