Ga naar boven
Home / Bijlagen / Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel van 2016), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT

  1. De programmabegroting 2017-2020 en de bijbehorende baten en lasten per programma vast te stellen:

Programma

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

 

 

 

 

1. Bestuur en dienstverlening

20.965

20.582

20.399

20.283

2. Veiligheid

12.284

11.972

11.315

11.315

3. Economie

5.309

5.077

4.170

3.776

4. Bereikbaarheid

15.063

15.536

17.269

21.544

5. Omgevingskwaliteit

62.608

56.871

56.710

57.041

6. Stedelijke ontwikkeling

41.531

26.383

24.465

21.493

7. Jeugd en onderwijs

47.843

47.805

47.692

46.958

8. Cultuur, sport en recreatie

29.455

30.448

30.651

31.088

9. Maatschappelijke ondersteuning

89.035

86.249

86.223

86.011

10. Werk en inkomen

107.544

105.439

103.400

102.651

11. Algemene dekkingsmiddelen

2.606

512

1.213

1.609

12. Programma overhead

48.772

47.397

46.548

47.214

Totaal exploitatie programma's

483.017

454.269

450.055

450.981

Baten

 

 

 

 

1. Bestuur en dienstverlening

2.565

2.565

2.565

2.565

2. Veiligheid

542

542

542

542

3. Economie

1.216

1.216

1.216

1.216

4. Bereikbaarheid

13.627

13.876

14.908

14.908

5. Omgevingskwaliteit

22.908

23.357

23.403

23.403

6. Stedelijke ontwikkeling

38.217

24.406

25.280

22.588

7. Jeugd en onderwijs

3.724

3.724

3.724

3.724

8. Cultuur, sport en recreatie

4.555

5.035

5.035

5.035

9. Maatschappelijke ondersteuning

4.443

4.443

4.443

4.443

10. Werk en inkomen

72.911

72.617

71.310

71.314

11. Algemene dekkingsmiddelen

288.653

288.028

289.966

292.663

12. Programma overhead

2.225

2.275

2.293

2.293

Totaal exploitatie programma's

455.586

442.083

444.687

444.696

Saldo exploitatie

27.432

12.186

5.369

6.285

TOEVOEGING RESERVES

28.466

30.624

18.810

14.672

ONTTREKKING RESERVES

55.898

42.810

24.179

20.957

Saldo reserves

-27.432

-12.186

-5.369

-6.285

Saldo

0

0

0

0

  1. Conform het beleidskader investeringen de volgende investeringen voor 2017 beschikbaar te stellen

Programma (Bedragen x € 1.000)

omschrijving investering

 bedrag

Economie en Toerisme

 

3C1.3 Inspanning programmasturing Binnenstad

Programma Binnenstad 2016

641

Bereikbaarheid

 

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

 Parkeermiddelen

310

Omgevingskwaliteit

 

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Vervanging openbare verlichting

1.007

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Investeringen bruggen

66

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Bruggen - vervangen, renoveren, bouwdelen

354

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Technische installaties beweegbare bruggen

2.424

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Investeringen wegen

5.303

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Meerpalen en remmingwerken

59

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Investeringen walmuren

660

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Walmuur Haarlemmertrekvaart

763

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 Vervangen verkeerslichten

557

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

 Inzamelmiddelen

432

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

 Vervangen riolering

3.222

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

 Afronden vervanging Rioolgemaal Lammenschansweg

82

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

 Versterken groene hoofdstructuur Bernardkade

178

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

 Versterken groene hoofdstructuur Korte Vlietzone

411

Jeugd en Onderwijs

 

7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte)

 Speeltuinen

698

Sport Cultuur en Recreatie

 

8A1.1. Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

 Stoelenplan Leidse Schouwburg

76

8A1.1. Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

 Vervangingsinvesteringen Stadspodia

304

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

 Riolering sportaccommodaties

117

Totaal

 

17.664

  1. In afwijking van de financiële verordening, op basis van de verwachte levensduur van de brug Poelgeest, de afschrijvingstermijn op 60 jaar vast te stellen (bij een gelijkblijvende kapitaallast)
  2. In te stellen een reserve Sportstimuleringsfonds:

Reserve Sportstimuleringsfonds

Nummer/onderdeel

8101458

Raadsbesluit

RV

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Bestedingsfunctie

Doel

Uitvoering van de sportvisie waarmee innovatieve ideeën in de Leidse sport kunnen worden ondersteund.

Datum realisatie

1-1-2017

Datum opheffing

31-12-2020

Voeding

In 2017 is een storting geraamd van € 500.000

Besteding

In 2017 zijn nog geen onttrekkingen voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 500.000

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

0,00

Bijzonderheden

Motie raad

Bij de besteding van de middelen uit dit sportstimuleringsfonds:

o De sportvisie uit de Sportnota centraal te stellen.

o De voorkeur te geven aan initiatieven waar via cofinanciering ook private middelen worden aangewend.

o Slechts in beperkte mate dit geld te gebruiken voor accommodaties en zoveel mogelijk te investeren in sportbeleid om meer mensen aan het sporten te krijgen.

o De Raad te raadplegen bij besteding van deze middelen.

  1. De naam van de reserve Kapitaallasten economische investeringen te veranderen in de reserve Afschrijving investeringen.
  2. Het subsidieplafond voor nieuw beschut werk vast te stellen op € 300.000,-
  3. De motie M150068/5 “Geen nieuwe nullijn op subsidies” als afgedaan te beschouwen
  4. De motie M150068/14 “” Een schone, groene stad” als afgedaan te beschouwen

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 10 november 2016,

de Griffier,

de Voorzitter,