Ga naar boven
Home / Inleiding / Hoofdlijnen financiële positie

Hoofdlijnen financiële positie

1. Samenvatting financiële ontwikkelingen Kaderbrief

Een totaaloverzicht van de financiële ontwikkelingen in de Kaderbrief is opgenomen in onderstaande tabel. Volstaan wordt met deze tabel, de inhoudelijke achtergronden ontwikkelingen zijn al eerder met uw raad besproken.

-/- = Voordeel (bedragen x € 1.000

Meerjarenbegroting

Soort

 2017

 2018

 2019

 2020

Saldo begroting 2016

 -

 -

 -

 -2.374

Autonoom

 1.069

 -376

 -2.065

 -4.759

Mee/tegenvaller

 1.383

 1.015

 89

 4.701

Nieuw beleid

 3.099

 2.027

 1.584

 653

Verlagen taakstelling bedrijfsvoering

 400

 800

 880

 880

Organisatieontwikkeling

 1.000

 1.000

 1.000

 -

Inzet reserves

 -1.600

 -2.302

 -322

 -120

Saldo

5.351

 2.164

1.165

 -1.020

Verrekening met de concernreserve

-5.351

 -2.164

 -1.165

1.000

Totaal

0

0

0

 -20

V

De negatieve saldi over de jaren 2017 tot en met 2019 worden gecompenseerd met een onttrekking uit (het overschot in) de concernreserve. Voor 2020 is sprake van een positief saldo van € 1,020 miljoen, waarvan € 1,000 miljoen incidenteel is. Dit bedrag storten we in de concernreserve zodat het weerstandsvermogen per 2020 minimaal € 30 miljoen bedraagt.

Structureel is de begroting 2020 dus in evenwicht.

2. Ontwikkelingen na de Kaderbrief

Bij het opstellen van de begroting is nog een aantal ontwikkelingen te melden.

Ontwikkeling uitgaven in het Sociaal Domein, Jeugdhulp.

De stijgende uitgaven voor de Jeugdzorg waren nog niet voorzien bij de opstelling van de kaderbrief. T/m 2019 is er 3,6 miljoen extra nodig. De incidentele stijging van de uitgaven voor Jeugdhulp worden gedekt uit de beschikbare bedragen in reserve zachte landing (€ 1,8 mln), reserve transformatie 3D (€ 0,7 mln) en het resterende deel uit de concernreserve (€ 1,1 mln). De concernreserve wordt in de tweede bestuursrapportage 2016 met € 2.307.612 gevoed vanuit programma 9 als resultaat op de WMO.

Programma (bedragen x € 1.000, -/- is voordeel/dekking)

2017

2018

2019

2020

7 Jeugd en onderwijs

Jeugd en veiligheid (veilig thuis)

68

68

0

0

PGB jeugd

500

500

500

0

Transitiefonds Jeugd Holland Rijnland

969

651

325

0

Dekking uit Reserve zachte landing 3D's

-1.537

-747

0

0

Totaal 7 Jeugd en onderwijs

0

471

825

0

9 Maatschappelijke ondersteuning

Reserve zachte landing 3D's P9

700

-215

0

0

Reserve Transformatie 3D

-700

0

0

0

Totaal 9 Maatschappelijke ondersteuning

0

-215

0

0

AD Algemene dekkingsmiddelen

Concernreserve

0

-256

-825

0

Totaal AD Algemene middelen

0

-256

-825

0

Eindtotaal

0

0

0

0

Open houden Fietsenstalling Lammenschans in 2017.

De uitbreiding van de fietsparkeren bij Lammenschans loopt enige vertraging op. Hierdoor moet de bewaakte fietsenstalling ook in 2017 open blijven. De kosten van het toezicht door DZB Leiden voor de fietsenstalling Lammenschans bedragen € 75.000 per jaar. Het benodigde bedrag voor 2017 kan na toevoeging van het resultaat van de bestuursrapportage 2016 gedekt worden uit de concernreserve.

Index

In de begroting is uitgegaan van de volgende indexpercentages:

2016

2017

Lonen en salarissen, gevolgen ambtenarenakkoord

2,00%

1,90%

Uitgaven materiële budgetten inflatiecorrectie

0,00%

0,00%

Gemeenschappelijke Regelingen volgens afspraak

0,59%

0,75%

Subsidies

-0,60%

0,70%

Baten

0,80%

1,50%

In totaal zijn de lasten en baten met een bedrag van € 2,2 miljoen geïndexeerd. Hierbij is rekening gehouden met in te vullen taakstellingen i.v.m. hanteren van de 'nullijn'.

Algemene uitkering.

De algemene uitkering is gewijzigd door het besluit van de Minister over de herverdeling van het cluster VHROSV (Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing). De herverdeling resulteert in een lagere uitkering voor Leiden vanaf 2017 van afgerond € 400.000. Herziening van de basisaantallen van de verdeelmaatstaven levert een voordeel op. De maatstaf Omgevingsaddressendichtheid (OAD) valt door toename van het woningen/adressen binnen de bebouwde kom hoger uit dan begroot. Ook de nieuwe maatstaf uitwonende studenten valt hoger uit. Per saldo compenseren deze twee voordelige ontwikkelingen het nadeel van de herverdeling VHROSV.

Taakmutaties meicirculaire
De taakmutaties zoals genoemd in de brief van 23 juni 2016 zijn doorgevoerd in de Programmabegroting 2017. Per saldo zijn deze budgettair neutraal.

De mutaties staan toegelicht op het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Overige wijzigingen

Er zijn naast de technische wijzigingen op basis van de nieuwe regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, toegelicht in paragraaf 2.2) nog wijzigingen door de indexering, raming plankosten, kapitaallasten mede door de wijziging van het renteomslagpercentage.

Per saldo zien de wijzigingen per programma voor 2017 er ten opzichte van de primitieve raming als volgt uit.

Programma

Primitieve begroting

Kaderbrief

Indexering

Kapitaal-lasten

Kosten-verdeelstaat

Plankosten

Saldo begroting 2017

01 Bestuur en dienstverlening

21.381

1.601

10

-427

-7.076

-93

15.395

02 Veiligheid

12.299

88

63

7

-715

0

11.742

03 Economie

4.551

376

1

-66

-562

-206

4.093

04 Bereikbaarheid

6.374

55

40

-6.133

-1.083

-1.448

-2.195

05 Omgevingskwaliteit

42.726

1.551

-295

-3.147

-9.111

791

32.515

06 Stedelijke ontwikkeling

8.065

3

-45

-2.859

-1.378

-3.840

-54

07 Jeugd en onderwijs

45.902

827

36

-3.739

-821

-17

42.189

08 Cultuur, sport en recreatie

30.312

1.073

44

-1.415

-4.150

-617

25.247

09 Maatschappelijke ondersteuning

78.016

5.000

125

-26

-2.670

-10

80.435

10 Werk en inkomen

47.499

-251

-8

171

-12.666

0

34.744

11 Algemene middelen

-297.125

-12.702

-1.064

18.900

1.265

67

-290.659

12 Programma overhead

0

0

0

347

46.200

0

46.547

13 Kostenplaatsen

0

2.380

1.094

-1.613

-7.234

5.373

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000,-

De wijzigingen worden toegelicht bij de programma's

Financiële positie

Kengetallen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de voorgeschreven financiële kengetallen opgenomen. De (geplande) investeringen in de stad en de inzet van de Nuon-middelen zorgen ervoor dat de kengetallen voor schuldratio 'matig' scoren en voor solvabiliteit 'onvoldoende' ten opzichte van de door VNG geformuleerde normen. Hoewel de rentelasten van deze leningen zijn gedekt en het weerstandsvermogen op orde is, betekent de toename van de schuldratio wel dat een steeds groter deel van de begroting 'vast ligt' in kapitaallasten. Dit maakt het theoretisch lastiger om structureel te bezuinigen bij structurele tegenvallers. De lagere solvabiliteit maakt de de gemeente kwetsbaar voor rentestijging. In het meerjarenbeeld is dit laatste risico beperkt door rekening te houden met een rentestijging (zie ook de paragraaf financiering). Omdat door de in het meerjaren investeringsplan opgenomen investeringen de kengetallen in de komende jaren negatiever worden, wil het college voor de Kaderbrief 2018-2021 deze kengetallen en normen en het gebruik ervan nader onderzoeken om ze op een goede manier te kunnen betrekken bij de besluitvorming over 2018 en verder.

Verloop concernreserve

Doelstelling blijft om aan het einde van het meerjarenbeeld een weerstandscapaciteit (concernreserve) van € 30 miljoen beschikbaar te hebben. Met deze cijfers lukt dat. Ten opzichte van de Kaderbrief 2017-2020 zijn een aantal mutaties te rapporteren.
Ten eerste was in de Kaderbrief nog geen rekening gehouden met een onttrekking uit de concernreserve van € 495.000 waartoe de raad heeft besloten. Ten tweede is in de tweede bestuursrapportage een voordeel opgenomen van ca. € 2,7 mln. Zoals hierboven is toegelicht is het voorstel dat voordeel toe te voegen aan de concernreserve en deels in te zetten voor verwachte tegenvallers op Jeugdhulp de komende jaren (€ 1.081.000). Daarnaast stelt het college een onttrekking voor t.b.v. het openhouden van de fietsenstalling Lammenschans (€ 75.000, zie toelichting hierboven).

 Verloop concernreserve

x € 1.000

Eindstand concernreserve ultimo 2020 gepresenteerd in Kaderbrief 2017-2020

30.186

Af: raadsbesluit (RV16.0036) inzake omgevingswet

-495

Af: inzet meevaller Wmo in latere jaren

-1.081

Af: Beheer fietsenstalling Lammenschans

-75

Aansluiting met deze Programmabegroting

28.535

Bij: resultaat Tweede bestuursrapportage 2016 incl. resultaat Wmo

2.653

Eindstand concernreserve ultimo 2020 in deze Programmabegroting

31.188

T.a.v. de reserve Parkeren maken we nog wel de volgende kanttekening, die overigens ook al in de eerdere stukken van 2015 en 2016 hebben opgenomen:
De reserve Parkeren sluit structureel en zal na een aantal jaren een snel oplopend positief saldo kennen. Aangezien het hier een investering betreft, en de uitgaven voor de baat gaan, ontstaat er de komende jaren een tijdelijk ‘kastekort’ bij deze reserve. Het college stelt voor om deze tijdelijk negatieve stand van de reserve Parkeren aan te vullen met een onttrekking aan de concernreserve, die daardoor gedurende die jaren in het meerjarenbeeld wel tijdelijk maar meerjarig onder de € 30,0 miljoen raakt. Voorwaarde blijft dat het weerstandsvermogen altijd groter is dan het bedrag dat is berekend in de risicosimulatie of 2 % van het begrotingstotaal. Het college heeft de raad voorgesteld (bij bestemming resultaat 2014)  het Beleidskader in deze lijn aan te passen. Deze tijdelijke onttrekking wordt weer teruggestort in de concernreserve zodra de parkeerexploitatie weer een positieve stand van de reserve Parkeren realiseert.