Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht per taakveld

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

10.292

-10

0.2

Burgerzaken

8.352

-2.450

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.987

-2.930

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie

48.528

-2.225

0.5

Treasury

1.642

-3.848

0.61

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

1.037

-20.455

0.62

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen

581

-25.787

0.63

Parkeerbelasting

0

-11.917

0.64

Belastingen overig

-282

-8.992

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

581

-230.930

0.8

Overige baten en lasten

731

-0

0.10

Mutaties reserves (980)

28.466

-55.898

Totaal

101.915

-365.443

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.220

-250

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.137

-292

Totaal

12.357

-542

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

32.566

-2.118

2.2

Parkeren

9.653

-1.105

2.3

Recreatieve havens

9

-391

2.4

Economische havens en waterwegen

3.654

-74

2.5

Openbaar vervoer

158

0

Totaal

46.041

-3.688

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.290

-25

3.3

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

1.655

-455

3.4

Economische promotie

2.364

-838

Totaal

5.309

-1.318

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

7.869

-17

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

12.569

-4.525

Totaal

20.438

-4.543

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.044

-0

5.2

Sportaccommodaties

9.036

-3.484

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

7.470

-3

5.4

Musea

5.320

-430

5.5

Cultureel erfgoed

2.180

-288

5.6

Media

3.652

0

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

11.293

-275

Totaal

39.995

-4.481

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

15.391

-161

6.2

Wijkteams

6.820

0

6.3

Inkomensvoorzieningen

58.638

-48.988

6.4

Begeleide participatie

44.386

-21.814

6.5

Arbeidsparticipatie

1.806

-268

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

879

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

19.165

-4.234

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

26.467

0

6.81

Geëscaleerde zorg18+

40.186

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.129

0

Totaal

215.867

-75.464

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.411

-454

7.2

Riolering

5.576

-6.137

7.3

Afval

10.851

-14.351

7.4

Milieubeheer

5.095

0

Totaal

28.932

-20.942

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

2.513

-81

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

32.888

-30.992

8.3

Wonen en bouwen

5.229

-3.990

Totaal

40.630

-35.063

Totaal

511.483

-511.483

Bedragen x € 1.000,-