Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht per taakveld

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

5.775

-75

0.2

Burgerzaken

10.052

-2.573

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.139

-2.544

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie

60.402

-11.665

0.5

Treasury

-171

-1.903

0.61

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

0

-20.967

0.62

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen

0

-27.022

0.63

Parkeerbelasting

0

-12.155

0.64

Belastingen overig

-10

-8.929

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

-41

-246.276

0.8

Overige baten en lasten

-1.385

0

0.10

Mutaties reserves (980)

38.609

-53.082

Totaal

115.370

-387.192

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

9.956

-256

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.658

-798

Totaal

12.614

-1.054

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

31.966

-1.780

2.2

Parkeren

9.985

-1.136

2.3

Recreatieve havens

569

-493

2.4

Economische havens en waterwegen

2.094

-1

2.5

Openbaar vervoer

1.026

0

Totaal

45.640

-3.411

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.450

-29

3.3

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

2.177

-471

3.4

Economische promotie

2.460

-869

Totaal

6.087

-1.369

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

7.890

-55

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

13.526

-5.279

Totaal

21.416

-5.335

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

1.329

-0

5.2

Sportaccommodaties

8.802

-3.446

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.684

-6

5.5

Cultureel erfgoed

2.098

-442

5.4

Musea

6.741

-878

5.6

Media

3.977

0

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

9.237

-373

Totaal

39.869

-5.145

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.286

-172

6.2

Wijkteams

7.470

0

6.3

Inkomensvoorzieningen

62.428

-49.824

6.4

Begeleide participatie

40.201

-12.534

6.5

Arbeidsparticipatie

1.000

-254

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

886

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

20.604

-2.207

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

25.488

0

6.81

Geëscaleerde zorg18+

41.680

-1.600

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.268

0

Totaal

215.310

-66.592

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.464

-458

7.2

Riolering

5.674

-6.398

7.3

Afval

11.304

-13.964

7.4

Milieubeheer

5.269

-25

Totaal

29.711

-20.845

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

3.013

-83

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

26.275

-25.487

8.3

Wonen en bouwen

5.518

-4.311

Totaal

34.805

-29.881

Totaal

520.823

-520.823

Bedragen x € 1.000,-