Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Grondslagen voor de begroting

Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

A. Sociale structuur

 

 

 

Aantal inwoners:

121.562

122.279

124.027

van 0 - 19 jaar

24.222

24.230

24.249

van 20 - 64 jaar

80.447

80.638

81.912

van 65 jaar en ouder

16.893

17.411

17.866

 

 

 

 

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:

3.384

3.500

3.500

Wet Werk en Bijstand (WWB)

3.222

3.340

3.315

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

161

160

185

Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)

1

0

0

Bijzondere bijstand:

458

600

800

 

 

 

 

Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen:

924

825

760

 

 

 

 

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente:

2.190 ha

2.195 ha

2.195 ha

Binnenwater

137 ha

131 ha

131 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

125 ha

 125 ha

Zelfstandige verblijfsobjecten

56.523

57.726

58.664

Aantal woonschepen

224

225

225

Aantal woonwagens

148

133

133

 

 

 

 

Lengte van de wegen:

304 km

304 km

304 km

Hoofdontsluitingswegen

37 km

37 km

37 km

Verzamelwegen/industrie

47 km

47 km

47 km

Woonstraten/winkelstraten

220 km

220 km

220 km

Lengte van vrijliggende fiets- en wandelwegen

22 km

22 km

22 km

Lengte van de waterwegen

32 km

32 km

32 km

Aantal m2 openbaar groen

3.932.543 m2

3.650.000 m2

3.941.551 m2

Aantal bomen

46.277

46.262

46.237

Rente:

Omslagrente

3,50%

3,50%

1,00%

Rente over reserves

2,00%/3,50%

2,00%/3,50%

n.v.t.

Rente over voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Loon-  en prijscompensatie:

 

 

Lonen

1,35%

2,00%

1,90%

Prijzen

1,20%

0%

0%

Subsidies

0%

-0,60%

0,70%

Gemeenschappelijke regelingen

1,41%

0,59%

0,75%

Indexering inkomsten:

 

 

 

Tarieven, belastingen* en rechten en overige opbrengsten

1,25%

0,80%

1,50%

Toelichting: bovenstaande cijfers per 31 december van het desbetreffende jaar m.u.v. het aantal inwoners, hiervan is de stand opgenomen per 1 januari.
*) Vanaf 2015 wordt de ozb woningen niet meer geïndexeerd. De precariobelasting op kabels en leidingen wordt met ingang van 2017 niet meer geïndexeerd.

Ontwikkeling woningvoorraad

Raming PB 2017

2017

2018

2019

2020

Stand per 1/1

57.110

58.664

59.458

59.905

Toename

1.648

794

447

48

Sloop

94

0

0

0

Stand per 31/12

58.664

59.458

59.905

59.953

 

 

 

 

 

Raming PB 2016 (stand per 31-12)

58.505

58.972

59.194

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verschil PB 2017 - PB 2016

159

486

711

n.v.t.

Ontwikkeling aantal inwoners

 

2016

2017

2018

2019

2020

Bevolkingsprognose

122.5611

124.027

124.997

125.645

126.305

  1. 1 Dit betreft de werkelijke stand van de bevolking per 1 januari 2016 (Bron: CBS)
Raming ontwikkeling nieuwbouw bedrijvenvoorraad in m2 BVO

 

2017

2018

2019

2020

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2017

28.368

18.248

18.388

89.000

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2016

-3.908

29.600

33.500

n.v.t.

Verschil PB 2017 - PB 2016

32.276

-11.352

-15.112