Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Grondslagen voor de begroting

Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.

Realisatie 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

A. Sociale structuur

 

 

 

Aantal inwoners *) **):

123.661

125.209

126.422

van 0 - 19 jaar

23.965

24.341

24.605

van 20 - 64 jaar

81.923

82.501

82.919

van 65 jaar en ouder

17.773

18.367

18.898

 

 

 

 

*) opgenomen realisatiecijfers 2016 zijn de definitieve cijfers van eind 2016 (Bron: CBS), in de jaarrekening 2016 waren nog opgenomen de voorlopige cijfers (Bron:BRP)

**) vanaf programmabegroting 2018 worden ook de prognoses van de bevolking per ultimo jaar gegeven, net als bij de andere grondslagen

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:

3.544

3.500

3.600

Wet Werk en Bijstand (WWB)

3.355

3.315

3.400

Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

189

185

200

Bijzondere bijstand:

587

800

1.000

 

 

 

 

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening

666

760

692

 

 

 

 

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente:

2.190 ha

2.195 ha

2.195 ha

Binnenwater

137 ha

131 ha

131 ha

Historische stads- of dorpskern

125 ha

 125 ha

125 ha

Zelfstandige verblijfsobjecten

57.437

58.664

59.670

Aantal woonschepen

224

225

224

Aantal woonwagens

142

133

133

 

 

 

 

Lengte van de wegen:

304 km

304 km

304 km

Hoofdontsluitingswegen

37 km

37 km

37 km

Verzamelwegen/industrie

47 km

47 km

47 km

Woonstraten/winkelstraten

220 km

220 km

220 km

Lengte van vrijliggende fiets- en wandelwegen

22 km

22 km

22 km

Lengte van de waterwegen

32 km

32 km

32 km

Aantal m2 openbaar groen

3.835.361 m2

3.941.551 m2

3.897.221

Aantal bomen

46.004

46.237

48.885

Rente:

Omslagrente

3,50%

1,00%

1,00%

Rente over reserves

2,00%/3,50%

n.v.t.

n.v.t.

Rente over voorzieningen

0%

n.v.t.

n.v.t.

Loon-  en prijscompensatie:

 

 

Lonen

2,00%

1,90%

2,40%

Prijzen

0,00%

0%

1,60%

Subsidies

-0,60%

0,70%

1,60%

Gemeenschappelijke regelingen

0,59%

0,75%

1,30%

Indexering inkomsten:

 

 

 

Tarieven, belastingen* en rechten en overige opbrengsten

0,80%

1,50%

2,00%

Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar

Ontwikkeling woningvoorraad

Raming PB 2018

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

58.664

59.670

60.322

61.039

Toename

1.006

662

708

0

Sloop

0

0

1

0

Stand per 31/12

59.670

60.332

61.039

61.039

 

 

 

 

 

Raming PB 2017 (stand per 31-12)

59.458

59.905

59.953

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verschil PB 2018 - PB 2017

212

427

1.086

n.v.t.

Ontwikkeling aantal inwoners per ultimo jaar

 

2017

2018

2019

2020

2021

Bevolkingsprognose

125.209

126.422

127.507

128.531

129.563

Raming ontwikkeling nieuwbouw bedrijvenvoorraad in m2 BVO

 

2018

2019

2020

2021

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2018

4.523

38.792

124.081

n.n.b.

Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2017

18.248

18.388

89.000

n.v.t.

Verschil PB 2018 - PB 2017

-13.725

20.404

35.081