Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Uiteenzetting van de financiële positie / Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Geprognosticeerde balans (31-12)

Verslag t-2

Begr.
t-1

Begr. T

Mjr t+1

Mjr t+2

Mjr t+3

Code

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio

A111

0

0

0

0

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

A112

0

4.700

0

0

0

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

A113

426

778

790

1.139

1.353

1.208

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen

A121

237.850

212.374

212.374

212.374

212.374

212.374

Woonruimten

A122

668

663

619

583

550

518

Bedrijfsgebouwen

A123

248.827

285.430

309.451

344.539

355.403

348.512

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

A124

70.493

145.794

201.228

234.792

299.880

312.251

Vervoermiddelen

A125

3.644

7.689

9.356

8.184

6.931

5.739

Machines, apparaten en installaties

A126

18.613

32.876

36.390

37.140

37.939

35.112

Overig

A129

15.076

19.536

19.883

20.155

19.253

17.483

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

A1311

10.047

10.047

10.047

10.047

10.047

10.047

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

A1312

0

0

0

0

0

0

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

A1313

20

20

20

20

20

20

Leningen aan woningbouwcorporaties

A1321

1.659

1.463

1.281

1.235

1.187

1.138

Leningen aan deelnemingen

A1322

75

75

75

75

75

75

Leningen aan overige verbonden partijen

A1323

0

0

0

0

0

0

Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

A1331a

0

0

0

0

0

0

Overige langlopende leningen

A1331b

7.039

6.878

6.830

6.780

6.728

6.675

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar

A1332a

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd ≥ 1 jaar

A1332b

0

0

0

0

0

0

Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

A1332c

0

0

0

0

0

0

Vlottende Activa

Voorraden

Overige grond- en hulpstoffen

A212

4.779

45

45

45

45

45

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

A213

14.371

17.010

3.609

-1.748

6.937

6.611

Gereed product en handelsgoederen

A214

0

120

120

120

120

120

Vooruitbetalingen

A215

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen

Vorderingen op openbare lichamen

A221

29.030

22.339

24.406

24.406

24.406

24.406

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

A222a

0

0

0

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

A222b

0

0

0

0

0

0

Rekening courant verhouding met het Rijk

A223a

0

0

0

0

0

0

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

A223b

131

103

112

112

112

112

Overige vorderingen

A224

31.995

42.959

37.912

37.912

37.912

37.912

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

A225a

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd < 1 jaar

A225b

0

0

0

0

0

0

Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

A225c

0

0

0

0

0

0

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

A23

17

0

0

0

0

0

Overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

A29a

0

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

A29b

114

159

197

197

197

197

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

A29c

0

0

0

0

0

0

Overige overlopende activa

A29d

1.147

198

521

521

521

521

Totaal Activa

696.021

811.257

875.266

938.629

1.021.990

1.021.075

Geprognosticeerde balans (31-12)

Verslag t-2

Begr.
t-1

Begr. T

Mjr t+1

Mjr t+2

Mjr t+3

Code

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PASSIVA

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

P111

23.928

27.912

21.786

27.131

27.515

28.535

Bestemmingsreserves

P112

340.702

252.115

230.810

213.278

207.526

200.221

Saldo van rekening

P114

16.219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorzieningen

P12

44.087

51.141

53.980

56.910

61.705

65.750

0

0

0

0

0

0

Vaste schuld

Obligatieleningen

P131

0

0

0

0

0

0

Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

P132

23.750

22.500

21.250

20.000

18.750

17.500

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

P133

126.873

356.825

441.931

515.799

600.984

603.560

Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

P134

3

3

3

3

3

3

Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

P135a

0

0

0

0

0

0

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

P135b

0

0

0

0

0

0

Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen

P136

0

0

0

0

0

0

Door derden belegde gelden

P137

105

105

105

105

105

105

Waarborgsommen

P138

193

193

193

193

193

193

Renteswaps en derivaten

P139

Vlottende Passiva

Vlottende schuld

Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

P211a

0

0

0

0

0

0

Overige kasgeldleningen

P211b

0

0

0

0

0

0

Banksaldi

P212

58.919

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Overige vlottende schulden

P213

41.798

31.809

35.311

35.311

35.311

35.311

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

P29a

0

0

0

0

0

0

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

P29b

14.847

6.803

8.013

8.013

8.013

8.013

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

P29c

0

0

0

0

0

0

Overige overlopende passiva

P29d

4.597

11.851

11.885

11.885

11.885

11.885

Totaal Passiva

696.021

811.257

875.266

938.629

1.021.990

1.021.075