Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Lokale heffingen

Lokale heffingen

Inleiding
Deze paragraaf bevat informatie over de lokale heffingen. Eerst komt de actualiteit aan de orde. Daarna worden de heffingen behandeld die deel uitmaken van de zogenaamde woonlasten, te weten de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Vervolgens wordt ingegaan op de heffingen die geen deel uitmaken van de woonlasten: de parkeerbelastingen, de toeristenbelasting, de precariobelasting en overige heffingen. Tot slot wordt het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Leiden behandeld.

A. Overzicht van de lokale heffingen
De volgende heffingen worden door de gemeente Leiden geïnd:
1. Onroerende-zaakbelastingen,
2. Afvalstoffenheffing,
3. Rioolheffing,
4. Parkeerbelasting,
5. Toeristenbelasting,
6. Precariobelasting. 

B. Ontwikkelingen / Actualiteit

Trendverhoging
De trendverhoging voor 2019 is in Leiden berekend op 2,5% voor de belastingen en de retributies die hieronder worden gespecificeerd.  

Beleid lokale heffingen (tarieven) 

Onroerende-zaakbelastingen
Onroerende-zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van onroerende woningen en niet-woningen en van gebruikers van onroerende niet-woningen. De eigenaar/gebruiker op 1 januari van enig jaar is belastingplichtig voor het gehele jaar. Grondslag is de waarde van de onroerende zaak die is vastgesteld met een WOZ-beschikking. Voor het belastingjaar 2019 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2018.

Zoals verwoord in het Beleidsakkoord 2018-2022 wordt de OZB voor woningeigenaren verhoogd met 1,5% per jaar. De trendmatige verhoging in de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen wordt doorgevoerd op woningen. De tarieven voor niet-woningen worden in beginsel verhoogd met de trend van 2,5% en een eenmalige verhoging van 4,6%. Na bepaling van de nieuwe WOZ-waarden zullen alle tarieven aan die nieuwe waarden worden bijgesteld.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. De heffing is afhankelijk van de omvang van het betreffende huishouden. Er worden drie tarieven gehanteerd, namelijk voor een-, twee- en drie- of meerpersoonshuishoudens.

In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in 2022. Wijzigingen in aantal te belasten huishoudens, oninbaarheid dan wel kwijtscheldingen hebben hierdoor invloed op de hoogte van de tarieven. De afvalstoffenheffing wordt met 9,5% verhoogd. Dit is inclusief de indexering van 2,5%.

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. Met de geraamde opbrengst voor 2019 zal de kostendekkendheid op 83% liggen.

Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven van gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Bij woningen is het tarief afhankelijk van de omvang van het huishouden. Er zijn drie tarieven, namelijk voor een-, twee- en drie- of meerpersoonshuishoudens. Bij niet-woningen is het tarief afhankelijk van het waterverbruik met een vast bedrag voor gebruik van maximaal 250 m3.

In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de rioolheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in 2022. Net als bij de afvalstoffenheffing hebben wijzigingen in aantallen huishoudens en oninbaarheid dan invloed op de hoogte van de tarieven. De rioolheffing wordt met 10,8% verhoogd. Dit is inclusief de indexering van 2,5%.

Voor de rioolheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. Met de geraamde opbrengst voor 2019 zal de kostendekkendheid op circa 70% liggen.

Parkeerbelasting
Parkeerbelastingen wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen. Met de heffing van parkeerbelastingen worden algemene inkomsten verkregen. Zie voor een toelichting op de ontwikkeling parkeerbelastingen de tekst bij het programma Beleidsterrein 4D Parkeren.

Toeristenbelasting
Voor overnachtingen in hotels, pensions of andere vakantieonderkomens binnen de gemeente Leiden wordt van niet-ingezetenen toeristenbelasting geheven. De belasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot overnachting biedt (de hotelier, pensionhouder, e.d.); deze mag de belasting doorberekenen aan degene die overnacht. In overleg met de belastingplichtigen wordt de toeristenbelasting niet jaarlijks met de trend verhoogd. Dit in verband met de door hen te maken aanpassingen. De trendverhoging wordt daarom cumulatief eens in de drie jaar toegepast. De trendverhoging heeft voor het laatst per 2016 plaatsgevonden. Voor 2019, 2020 en 2021 zullen de tarieven gelijk worden gehouden.

Het tarief 2019 bedraagt € 2,50 per persoon per nacht. Voor campingovernachtingen geldt een verlaagd tarief van € 0,55.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting is verschuldigd door degene die de voorwerpen daar heeft of ten behoeve van wie ze daar zijn. Met de heffing van precariobelasting worden algemene inkomsten verkregen. Voor 2018 worden de tarieven verhoogd met de trend van 2,5%. De aanslagen worden achteraf opgelegd. De aanslagen over 2018 worden dus in 2019 opgelegd.

Opbrengsten
Voor 2018 raamt de gemeente Leiden aan te ontvangen lokale heffingen de volgende bedragen:

Soort

Begroting 2019

Begroting 2018

Afvalstoffenheffing

13.587

12.051

OZB-eigenaren woningen

21.870

20.266

OZB-eigenaren niet-woningen

15.538

14.310

OZB-gebruikers niet-woningen

14.099

12.985

Parkeerbelastingen

12.562

12.778

Precariobelasting

8.249

8.249

Rioolheffing

7.143

6.345

Toeristenbelasting

796

777

Totaal

93.848

87.764

Kwijtschelding

1.578

1.309

Bedragen * € 1.000

Kostendekking lokale heffingen
Omdat de overhead met ingang van 2017 niet langer wordt doorgerekend aan de programma’s heeft de wetgever bepaald dat in de paragraaf lokale heffingen volgens een voorgeschreven model inzicht wordt gegeven in de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Die kostendekkendheid moet buiten de boekhouding om worden berekend. Voor de toerekening van de overhead zijn daartoe twee verdeelsleutels toegestaan, te weten de loonkosten per taakveld of de omvang per taakveld. Beide sleutels mogen worden toegepast, maar is eenmaal een keuze gemaakt, dan moet die sleutel ook consequent worden gehanteerd. Deze sleutels moeten in de financiële verordening door de Raad worden bevestigd. Op basis van de opgestelde berekening kiezen wij ervoor om standaard te kiezen voor de verdeelsleutel van de loonsom per taakveld. Loonkosten bepalen in de meeste gevallen immers een groot deel van het tarief. Die sleutel ligt dan ook het meest voor de hand en de uitkomsten laten ook zien dat via deze sleutel verhoudingsgewijs een hoger deel van de overhead mag worden toegerekend aan de betreffende exploitatie respectievelijk in het tarief mag worden betrokken.

Berekening kostendekkendheid van de rioolheffing

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

7.249

Kwijtschelding

459

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

 

Netto kosten taakveld

7.708

Overhead

982

BTW

1.460

Totale kosten

10.151.306

Opbrengst heffingen

7.143.475

Dekking

70,5%

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

11.457

Kwijtschelding

1.078

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

Netto kosten taakveld

12.535

Overhead incl. (omslag)rente

2.907

BTW

1.007

Totale kosten

16.450

Opbrengst heffingen

13.587

Dekking

83%

Berekening kostendekkendheid marktgelden

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

135

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

Netto kosten taakveld

135

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

268

BTW

50

Totale kosten

453

Opbrengst heffingen

355

Dekking

78%

Berekening kostendekkendheid van de leges 

Titel 1 Burgerzaken leges

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

1.727

Overhead

1.259

BCF - BTW

72

Totaal lasten

3.058

Legesopbrengsten

1.703

Titel 2 Bouw leges (wabo)

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

3.920

Overhead

1.874

BCF - BTW

60

Totaal lasten

5.854

Baten

3.012

 

Titel 3 Overige leges (evenementen en horeca)

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

256

Overhead

21

BCF - BTW

5

Totaal lasten

282

Baten

90

Kostendekkendheid

Titel 1

55%

Titel 2

51%

Titel 3

31%

Lokale lastendruk
Onderstaand is de lokale lastendruk in de jaren 2018 en 2019 aangegeven. De lasten zijn weergegeven voor een huurwoning en een koopwoning en onderscheiden in de verschillende huishoudengrootten waarvoor Leiden verschillende tarieven kent. Het betreft de tarieven voor eenpersoonshuishoudens (1 PH); voor tweepersoonshuishoudens (2 PH) en voor drie- of meerpersoonshuishoudens (3 PH).

Bij een huurwoning bestaan de lasten uit afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij een koopwoning bestaan de lasten uit, naast de genoemde gebruikerslasten, ook uit de door eigenaren verschuldigde onroerende-zaakbelastingen.

Uitgangspunten zijn een woning met een gemiddelde WOZ-waarde en de naar verwachting door een huishouden verschuldigde afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Leiden was voor het belastingjaar 2018 circa € 236.000 (herleid uit Coelo, Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2018). In het belastingjaar 2019 zullen weer nieuwe WOZ-waarden (naar prijspeil 2018) gelden.

 

2019

1 PH

2018

1 PH

2019

2 PH

2018

2 PH

2019

3 PH

2018

3 PH

Huurwoning

 

 

 

 

 

 

Afvalstoffenheffing

167

152

240

219

313

286

Rioolheffing

76

68

108

98

141

127

Totaal

243

220

348

317

454

413

Koopwoning

 

 

 

 

 

 

Onroerende-zaakbelasting

360

351

360

351

360

351

Afvalstoffenheffing

167

152

240

219

313

286

Rioolheffing

76

68

108

98

141

127

Totaal

603

571

708

668

814

764

Ontwikkeling woonlasten t.o.v. 2017

5,6%

5,9%

6,5%

Vergelijking lastendruk met omliggende gemeenten over jaar 2018

In de tabel hieronder staan, op alfabetische volgorde, de woonlasten 2018 weergegeven van de aan Leiden grenzende gemeenten. De cijfers zijn overgenomen uit de Atlas lokale lasten 2018 van het Coelo. Daarin staan de lasten voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in koopwoningen. Voor Leiden wordt voor de woonlasten van meerpersoonshuishoudens het tarief voor 3- of meerpersoonshuishoudens gehanteerd. De waarde van een woning in Nederland is gemiddeld € 230.000.

Gemeente

Woonlasten eenpersoonshuishoudens

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

Katwijk

581

670

Leiden

571

764

Leiderdorp

708

907

Leidschendam-Voorburg

631

690

Oegstgeest

807

916

Teylingen

591

660

Voorschoten

963

1.024

Wassenaar

955

1.147

Zoeterwoude

748

778

De woonlasten in Leiden liggen onder het gemiddelde in de regio.

Meer informatie is beschikbaar op de website http://leiden.woonlastenmeters.nl/

Kwijtscheldingsbeleid
Voor de volgende heffingen kan om kwijtschelding worden verzocht:

  • Onroerende-zaakbelastingen;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Rioolheffing;
  • Precariobelasting voor woonboten als de aanslag wordt opgelegd aan een belastingplichtige die de woonboot als permanente woning gebruikt;
  • Binnenhavengeld voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt.  

Of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan de betalingscapaciteit en de hoogte van het vermogen van een belastingschuldige. Hier zijn normeringen voor. Minimaal 80% van de betalingscapaciteit dient te worden aangewend ter voldoening van belastingschulden. De betalingscapaciteit wordt berekend door het netto besteedbaar inkomen te verminderen met de genormeerde kosten van bestaan. Deze genormeerde kosten van bestaan betreffen een percentage van de uitkering die de belastingschuldige naar de normen van de bijstandsregelgeving zou kunnen krijgen. De gemeente Leiden kent in het kader van het kwijtscheldingsbeleid een 100%-norm. Dit is het maximaal toegestane percentage.