Programmabegroting 2023

Lokale heffingen

Inleiding
Deze paragraaf bevat informatie over de lokale heffingen. Eerst komt de actualiteit aan de orde. Daarna worden de heffingen behandeld die deel uitmaken van de zogenaamde woonlasten, te weten de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Vervolgens wordt ingegaan op de heffingen die geen deel uitmaken van de woonlasten: de parkeerbelastingen, de toeristenbelasting, de precariobelasting en overige heffingen. Tot slot wordt het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Leiden behandeld.

A. Overzicht van de lokale heffingen
De volgende heffingen worden door de gemeente Leiden geïnd:
1. Onroerende-zaakbelastingen,
2. Afvalstoffenheffing,
3. Rioolheffing,
4. Parkeerbelasting,
5. Toeristenbelasting,
6. Precariobelasting. 

B. Ontwikkelingen / Actualiteit

Trendmatige verhoging
De trendverhoging voor 2023 is in Leiden berekend op 3,1% voor de belastingen en de retributies die hieronder worden gespecificeerd.  

Beleid lokale heffingen (tarieven) 

Onroerende-zaakbelastingen
Onroerende-zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van onroerende woningen en niet-woningen en van gebruikers van onroerende niet-woningen. De eigenaar/gebruiker op 1 januari van enig jaar is belastingplichtig voor het gehele jaar. Grondslag is de waarde van de onroerende zaak die is vastgesteld met een WOZ-beschikking. Voor het belastingjaar 2023 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2022.

Zoals verwoord in het Beleidsakkoord 2022-2026 wordt de ozb voor woningen en niet-wonigen trendmatig verhoogd voor inflatie, voor 2023 3,1%. Na bepaling van de nieuwe WOZ-waarden zullen alle tarieven aan die nieuwe waarden worden bijgesteld. Uitgangspunt hierbij is: stijgt de waarde, dan daalt het tarief, waarna de geraamde opbrengst gelijk blijft.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. De heffing is afhankelijk van de omvang van het betreffende huishouden. Er worden drie tarieven gehanteerd, namelijk voor een-, twee- en drie- of meerpersoonshuishoudens.

In het Beleidsakkoord 2022-2026 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Wijzigingen in aantal te belasten huishoudens, oninbaarheid dan wel kwijtscheldingen hebben hierdoor invloed op de hoogte van de tarieven. De afvalstoffenheffing wordt met 5,9% verhoogd. Dit is inclusief 3,1% voor inflatie.

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. Met de geraamde opbrengst voor 2023 zal de kostendekkendheid op 99,0% liggen.

Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven van gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Bij woningen is het tarief afhankelijk van de omvang van het huishouden. Er zijn drie tarieven, namelijk voor een-, twee- en drie- of meerpersoonshuishoudens. Bij niet-woningen is het tarief afhankelijk van het waterverbruik met een vast bedrag voor gebruik van maximaal 250 m3.

In het Beleidsakkoord 2022-2026 is opgenomen dat de rioolheffing 100% kostendekkendheid is. Net als bij de afvalstoffenheffing hebben wijzigingen in aantallen huishoudens en oninbaarheid dan invloed op de hoogte van de tarieven. De rioolheffing wordt met 5,3%. Dit is inclusief 3,1% voor inflatie.

Voor de rioolheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. Met de geraamde opbrengst voor 2023 zal de kostendekkendheid op 94,7% liggen.

Parkeerbelasting
Parkeerbelastingen wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen. Met de heffing van parkeerbelastingen worden algemene inkomsten verkregen. Zie voor een toelichting op de ontwikkeling parkeerbelastingen de tekst bij het programma Beleidsterrein 4D Parkeren.

Toeristenbelasting
Voor overnachtingen in hotels, pensions of andere vakantieonderkomens binnen de gemeente Leiden wordt van niet-ingezetenen toeristenbelasting geheven. De belasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot overnachting biedt (de hotelier, pensionhouder, e.d.); deze mag de belasting doorberekenen aan degene die overnacht. In overleg met de belastingplichtigen wordt de toeristenbelasting niet jaarlijks met de trend verhoogd. Dit in verband met de door hen te maken aanpassingen. De trendverhoging wordt daarom cumulatief eens in de drie jaar toegepast. De trendverhoging heeft voor het laatst per 2022 plaatsgevonden.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting is verschuldigd door degene die de voorwerpen daar heeft of ten behoeve van wie ze daar zijn. Met de heffing van precariobelasting worden algemene inkomsten verkregen. Voor 2022 worden de tarieven verhoogd met de trend van 3,1%. De aanslagen worden achteraf opgelegd. De aanslagen over 2023 worden dus in 2024 opgelegd.
De precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen is met ingang van 2022 vervallen.

Opbrengsten
Voor 2023 raamt de gemeente Leiden aan te ontvangen lokale heffingen de volgende bedragen:

Soort

Begroting 2022

Begroting 2023

Afvalstoffenheffing

18.807

19.925

Ozb-eigenaren woningen

25.039

26.345

Ozb-eigenaren niet-woningen

16.752

18.158

Ozb-gebruikers niet-woningen

16.256

16.786

Parkeerbelastingen

11.436

12.301

Precariobelasting

772

796

Rioolheffing

11.158

11.795

Toeristenbelasting

1.137

1.419

   

Totaal

101.357

107.525

   

Kwijtschelding

2.140

2.401

Bedragen * 1.000

Kostendekking lokale heffingen
Omdat de overhead met ingang van 2017 niet langer wordt doorgerekend aan de programma’s heeft de wetgever bepaald dat in de paragraaf lokale heffingen volgens een voorgeschreven model inzicht wordt gegeven in de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Die kostendekkendheid moet buiten de boekhouding om worden berekend. Voor de toerekening van de overhead zijn daartoe twee verdeelsleutels toegestaan, te weten de loonkosten per taakveld of de omvang per taakveld. Beide sleutels mogen worden toegepast, maar is eenmaal een keuze gemaakt, dan moet die sleutel ook consequent worden gehanteerd. Deze sleutels moeten in de financiële verordening door de Raad worden bevestigd. Op basis van de opgestelde berekening kiezen wij ervoor om standaard te kiezen voor de verdeelsleutel van de loonsom per taakveld. Loonkosten bepalen in de meeste gevallen immers een groot deel van het tarief. Die sleutel ligt dan ook het meest voor de hand en de uitkomsten laten ook zien dat via deze sleutel verhoudingsgewijs een hoger deel van de overhead mag worden toegerekend aan de betreffende exploitatie respectievelijk in het tarief mag worden betrokken.

Berekening kostendekkendheid van de rioolheffing

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

9.128.509

Kwijtschelding

818.338

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

-68.663

Netto kosten taakveld

9.878.184

  

Overhead

1.827.337

Btw

753.070

Totale kosten

12.458.591

  

Opbrengst heffingen

11.795.212

  

Dekking

94,7%

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

15.149.955

Kwijtschelding

1.576.829

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

-761.084

Netto kosten taakveld

15.965.700

  

Overhead incl. (omslag)rente

2.443.716

Btw

1.707.709

Totale kosten

20.117.125

  

Opbrengst heffingen

19.925.684

  

Dekking

99,05%

Berekening kostendekkendheid van de leges 

 

Titel 1 Burgerzaken leges

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

1.357.256

Overhead

488.971

BCF - btw

 

Totaal lasten

1.846.227

Legesopbrengsten

1.670.421

  

Titel 2 Bouw leges (wabo)

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

4.699.048

Overhead

2.231.604

BCF - btw

 

Totaal lasten

7.020.652

Baten

3.666.674

 

 

Titel 3 Overige leges (evenementen en horeca)

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

166.282

Overhead

94.985

BCF - btw

 

Totaal lasten

261.267

Baten

106.006

  

Kostendekkendheid

 

Titel 1 burgerzaken

90,48%

Titel 2 bouw leges

52,23%

Titel 3 overige leges

40,57%

Totaal

59,63%

Lokale lastendruk
Onderstaand is de lokale lastendruk in de jaren 2022 en 2023 aangegeven. De lasten zijn weergegeven voor een huurwoning en een koopwoning en onderscheiden in de verschillende huishoudengrootten waarvoor Leiden verschillende tarieven kent. Het betreft de tarieven voor eenpersoonshuishoudens (1 PH); voor tweepersoonshuishoudens (2 PH) en voor drie- of meerpersoonshuishoudens (3 PH).

Bij een huurwoning bestaan de lasten uit afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij een koopwoning bestaan de lasten uit, naast de genoemde gebruikerslasten, ook uit de door eigenaren verschuldigde onroerende-zaakbelastingen.

Uitgangspunten is een koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde en de naar verwachting door een huishouden verschuldigde afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning in Leiden was voor het belastingjaar 2022 circa 459.000 (herleid uit Coelo, Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2022). De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland is €409.000. In het belastingjaar 2023 zullen er weer nieuwe WOZ-waarden (naar prijspeil 2022) gelden.

 

2022

1 PH

2023

1 PH

2022

2 PH

2023

2 ph

2022

3 PH

2023

3 ph

Huurwoning

 

 

 

 

 

 

Afvalstoffenheffing

226

239

323

342

424

449

Rioolheffing

113

119

163

172

212

223

Totaal

340

359

486

514

636

672

Ontwikkeling woonlasten huurder t.o.v. 2021

 

5,7%

 

5,7%

 

5,7%

Koopwoning

 

 

 

 

 

 

Onroerende-zaakbelasting koopwoning

534

551

534

551

534

551

Afvalstoffenheffing

226

239

323

342

424

449

Rioolheffing

113

119

163

172

212

223

Totaal

874

909

1020

1.064

1.170

1.223

Ontwikkeling woonlasten eigenaar/huurder t.o.v. 2021

 

4,3%

 

4,5%

 

4,7%

Vergelijking lastendruk met omliggende gemeenten over jaar 2022

In de tabel hieronder staan, op alfabetische volgorde, de woonlasten 2022 weergegeven van de aan Leiden grenzende gemeenten. De cijfers zijn overgenomen uit de Atlas lokale lasten 2022 van het Coelo. Daarin staan de lasten voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in koopwoningen. Voor Leiden wordt voor de woonlasten van meerpersoonshuishoudens het tarief voor 3- of meerpersoonshuishoudens gehanteerd.

Gemeente

Woonlasten

eenpersoonshuishoudens

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

gem. WOZ waarde koopwoning x 1.000

Katwijk

776

884

415

Leiden

874

1.171

459

Leiderdorp

944

1.132

415

Leidschendam-Voorburg

800

793

425

Oegstgeest

1.061

1.244

571

Teylingen

762

782

472

Voorschoten

1.289

1.372

503

Wassenaar

1.323

1.561

846

Zoeterwoude

1.006

1.024

441

De woonlasten in Leiden liggen voor eenpersoonshuishoudens onder het gemiddelde in de regio. Het gemiddelde voor meerpersoonshuishoudens liggen de woonlasten in Leiden op het gemiddelde in de regio.

Meer informatie is beschikbaar op de website http://leiden.woonlastenmeters.nl/

Kwijtscheldingsbeleid
Voor de volgende heffingen kan om kwijtschelding worden verzocht:

  • Onroerende-zaakbelastingen;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Rioolheffing;
  • Precariobelasting voor woonboten als de aanslag wordt opgelegd aan een belastingplichtige die de woonboot als permanente woning gebruikt;
  • Binnenhavengeld voor woonboten als de belastingplichtige de woonboot als permanente woning gebruikt.  

Of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan de betalingscapaciteit en de hoogte van het vermogen van een belastingschuldige. Hier zijn normeringen voor. Minimaal 80% van de betalingscapaciteit dient te worden aangewend ter voldoening van belastingschulden. De betalingscapaciteit wordt berekend door het netto besteedbaar inkomen te verminderen met de genormeerde kosten van bestaan. Deze genormeerde kosten van bestaan betreffen een percentage van de uitkering die de belastingschuldige naar de normen van de bijstandsregelgeving zou kunnen krijgen. De gemeente Leiden kent in het kader van het kwijtscheldingsbeleid een 100%-norm. Dit is het maximaal toegestane percentage.