Programmabegroting 2024

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, staat in artikel 10 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is.

De onderstaande beleidskaders kapitaalgoederen zijn gerealiseerd en vastgesteld door de raad. Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

 1. Water (baggeren)
 2. Openbare Verlichting
 3. Groen ( incl. bomen)
 4. Kunstwerken
 5. Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers
 6. Straatmeubilair
 7. Spelen
 8. Wegen
 9. Riolering
 10. Vastgoed
 11. Sportaccommodaties

De beleidskaders en beheerplannen van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:

 • de kaders waarbinnen de instandhouding de kapitaalgoederen uitgevoerd moet worden;
 • het gewenste onderhoudsniveau van het kapitaalgoed;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • een scenario voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Overzicht beheerplannen 
De volgende beheerplannen worden per programma opgenomen.

Programma

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

5

Beheerplan Water

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Openbare Verlichting

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Groen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Nee

Ja

Nee

5

Beheerplan Kunstwerken

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Walmuren

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Straatmeubilair

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Spelen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Nee

Ja

Nee

5

IWKp 2019-2023

2019

Een keer per 5 jaar

2024

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Wegen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

6

MJOB Gemeentelijk Vastgoed

2021

Een keer per 5 jaar

2026

Ja

Ja

Nee

8

Beheerplan Sport

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

Openbare ruimte 
De openbare ruimte wordt ook komend jaar beheerd en onderhouden op basis van wettelijke regels, zorgplicht en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleidskaders en beleidsplannen is benoemd. De uitwerking hiervan komt samen in de Uitvoeringsprogramma’s Beheer (voorheen beheerplannen) 2022-2026 en het IWKp 2024-2028. Onderdeel van de Uitvoeringsprogramma’s Beheer zijn de einde levensduur vervangingen van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Denk aan riolering, wegen en kunstwerken. Het beheer van de openbare ruimte verandert echter snel; niet langer traditioneel “steentje er uit - steentje er in”, maar toekomstgericht of kansgestuurd onderhoud en beheer. Elke vervanging is zo een kans voor vernieuwing. Vernieuwing die rekening houdt met de maatschappelijke, technologische en klimatologische ontwikkelingen. Vernieuwing waar klimaatadaptieve maatregelen en de energietransitie integraal in meegenomen worden. Sinds een paar jaar werkt de gemeente Leiden bij het uitvoeren van de rioolopgave en de vervangingsopgave van de openbare ruimte wijkgericht; via de zogenaamde duurzame wijkvernieuwingen. Dat betekent, niet alleen het vervangen van het gemengde riool door een gescheiden riool, maar ook de vervanging van de verharding, groen, straatmeubilair, klimaatadaptieve inrichting en het meenemen van een ruimtereservering voor de energie infrastructuur in de ondergrond. Een integrale herinrichting van de openbare ruimte gekoppeld aan de rioolvervanging.

Voor de kapitaalgoederen Wegen, Walmuren en Beschoeiingen, Kunstwerken, Water en Sport bestaan voorzieningen voor groot onderhoud.

Kennis over de omvang van de te onderhouden domeinarealen, maar ook de mutaties in de arealen zijn van belang. Niet alleen om het onderhoud te borgen maar vooral ook om jaarlijks het noodzakelijke budget te kunnen reserveren om goed onderhoud te kunnen plegen. Extra budget is nodig indien het areaal wordt uitgebreid of een inrichting (bijvoorbeeld bij herinrichting van een deel van de openbare ruimte) met hogere beheerlasten wordt gekozen.

De doelstelling is steeds de mutaties in de beheerarealen inzichtelijk te hebben en op basis hiervan de reservering en aanvraag van de benodigde onderhoudsbudgetten te borgen. De mutaties in het beheerareaal (wijziging van oppervlakten, lengten, aantallen, etc. van de beheerobjecten) en de daarbij behorende beheerkosten als gevolg van grote (gemeentelijke) bouwprojecten – als belangrijke veroorzakers van aanpassingen in de openbare ruime - worden hierbij in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht met zowel de bestaande beheersituatie als de toekomstige beheersituatie. Op basis van de areaalverschillen en de kentallen voor onderhoud (kosten per eenheid) kunnen de benodigde beheerkosten worden aangemeld in de eerstvolgende begrotingsronde of meegenomen worden als onderdeel van het betreffende uitvoeringsbesluit. Hieruit volgt de noodzaak tot het verplicht opnemen van een beheerparagraaf in de gemeentelijke projectplannen door de projectleiders van nieuwbouw en/of herinrichting. Met kennis van de toekomstige beheerkosten van het nieuwe plan en de benodigde investeringskosten is het dan aan de raad om een afgewogen beslissing te nemen en desgewenst goedkeuring te geven aan de uitvoering van het betreffende project.

De Uitvoeringsprogramma’s Beheer geven op de middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen in welk jaar genomen worden om het kapitaalgoed in stand te houden. De beheerplannen zijn gebaseerd op een technische controle en/of schouw van het areaal en geven een realistisch beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde budgetten.

In 2021 zijn de Beheerplannen Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2022-2026 vastgesteld. In 2023 is het IWKp 2024-2028 vastgesteld.

Onderstaand wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en Financiën en Prestaties.

Water

Beleidskader­ ­
Het kader voor water is opgenomen in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Water. Dit is vertaald in het beheerplan Water 2022-2026 dat in 2021 is vastgesteld. Op basis van het beheerplan wordt ervoor gezorgd dat het openbare water in Leiden volgens de vastgestelde ambities wordt onderhouden. Daarnaast zijn in een aantal andere gemeentelijke beleidsnota’s ook kaders voor het beheer van water opgenomen, bijvoorbeeld in het Integraal Waterketenplan 2024-2028.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit “ beleidsterrein “Openbaar water”. Doelen: waterkwantiteit op orde, verbeteren waterkwaliteit en recreatieve waarde water vergroten. Zie ook het hoofdstuk “Reserves en voorzieningen”.

Prestaties 2024
De doelstelling van deze prestatie is het schoon en doorvaarbaar (op diepte) houden van grachten en watergangen alsook het beschermen van de daar aanwezige flora en fauna. Door het periodiek verwijderen van bagger en (drijf)vuil uit de oppervlaktewateren blijven deze schoon, doorvaarbaar en behouden zij hun functie in de afvoer van hemelwater. Daarnaast worden de gemeentelijke fonteinen onderhouden.­

De werkzaamheden worden conform de Natuurbeschermingswet verricht. De volgende activiteiten worden in 2024 verricht:

 • het regulier onderhoud fonteinen;
 • het ‘vissen van bladafval/zwerfvuil';
 • de jaarlijkse “Schouw Rijnland”, hierbij wordt circa 110 km watergang geschoond van vegetatie binnen de grenzen van de Wet Natuurbescherming, volgens het ecologisch werkprotocol van waterschappen;
 • uitvoering van het baggercluster 2024/2025 van diverse watergangen;
 • reinigen van duikers en waar nodig herstellen.

Openbare Verlichting

Beleidskader­ ­
De kaders voor openbare verlichting zijn gesteld in het Beleidsplan openbare verlichting 2013 en illuminatiebeleid 2016 “VerLEIDEN met Licht”. Deze beleidskaders zijn vertaald in het Uitvoeringsprogramma Beheer Openbare Verlichting 2022-2026. Met het uitvoeringsprogrmma wordt gezorgd dat de openbare verlichting in Leiden conform de vastgestelde ambities wordt onderhouden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren Openbare Ruimte.

Prestaties 2024
In 2024 gaan wij verder met het wijkgericht vervangen van armaturen en masten die aan het einde van hun levensduur zijn. Met focus op Roodenburgerdistrict, Bos- en Gasthuisdistrict, en in de binnenstad het vervangen van Leidse lantaarns.

Groen 

Beleidskader­
Het kader voor groen is opgenomen in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Groen. Dit beleidskader is vertaald in het uitvoeringsprogramma Beheer Groen 2022-2026. Met het uitvoeringsprogramma wordt zorg gedragen dat het groen in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden wordt.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Openbaar Groen”. Doelen; beheren openbaar groen en renoveren en herinrichten van parken.

Prestaties 2024

 • Ook in 2024 worden locaties in Leiden vergroend op basis van de vastgestelde Groenekansenkaart.
 • We verbeteren de biodiversiteit door ecologischer te maaien; gazons vormen we om naar bermen of sommige bermen maaien we met een andere maaifrequentie. Hierdoor krijgen kruiden meer kans en ontstaan voedselcorridors voor insecten.
 • Ook sinusbeheer (maaien in sinusvormige patronen) passen we hiervoor toe. Met sinusbeheer wordt in wisselende patronen (sinussen) gemaaid. Daarnaast wordt er ook mozaïek maaien toegepast (vlakken wel maaien en vlakken overslaan). Hierdoor ontstaat er een maximum aan variatie. Zo is er op elk moment van het jaar voor insectensoorten wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken.
 • Ook de wortelproblematiek gaan we actief te lijf. Bomen die geplant worden, krijgen zo veel als mogelijk goede grond mee. Toch is het niet te voorkomen dat dit onvoldoende voedselbron is voor het hele leven van de boom. Om dit tekort op te vangen wordt voordat de wortelproblemen ontstaan extra voedsel in de bodem gebracht.
 • We richten beheerbewust in. Dit houdt in dat bij reconstructievakken gestreefd wordt naar een inrichting die zowel extensief in beheer is, als vormgegeven wordt met soorten die de biodiversiteit bevorderen.
 • Door het vaststellen van de nieuwe verordening kunnen kwarrende bomen vervangen worden door nieuwe gezonde bomen. Dit betekent dat er meer bomen vervangen worden dan de laatste jaren.
 • Er gaan meer bomen geplant worden. Vanuit beheer brengen we expertise in om de juiste boom op de juiste plek onder de juiste plantcondities toe te voegen. Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en leveren een grote bijdrage aan een goed leefklimaat en woongenot.
 • Ook in Leiden zien we de laatste jaren een toename van (ongewenste) exotische planten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de reuzeberenklauw en de Japanse duizendknoop. Niet alleen andere planten en diersoorten ervaren hier hinder van maar ook privébezittingen kunnen hierdoor aangetast worden. Deze soorten worden zo beheerd dat de schadekans wordt geminimaliseerd.

Kunstwerken 

Beleidskader­
Het kader voor kunstwerken is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Kunstwerken.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren Openbare Ruimte.

Prestaties 2024

 • vernieuwing elektro-mechanica (conform machinerichtlijn) Grote Havenbrug, Rijnzichtbrug en Singelbrug;
 • cyclisch onderhoud conserveren, slijtlagen, straatwerk, betononderhoud en remmingswerken;
 • aanbrengen brandvertragende beplating, LED-verlichting en vernieuwing elektronica Stationspleintunnel;
 • vernieuwen en groot onderhoud verkeersbruggen Julius Caesarbrug in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland.

Walmuren, beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers 

Beleidskader­
Het kader voor walmuren en beschoeiingen is verwoord in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed walmuren, beschoeiingen en natuur vriendelijke Oevers.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel; Beheren Openbare Ruimte.

De structurele kosten voor het onderhouden van de walmuren en beschoeiingen worden ten laste van de exploitatie gebracht. Om het groot onderhoud uit te kunnen voeren (in deze het vervangen van beschoeiingen) wordt gebruik gemaakt van een voorziening.

Prestaties 2024
In 2024 worden in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • cyclisch groot onderhoudsprogramma aan beschoeiingen en damwanden;
 • uitvoering vervangingsprogramma beschoeiing en damwanden;
 • vervangen damwand Cronesteijnkade, Schelpenkade en Zijlsingel;
 • continuering 10-15 jarige Levensduurverlengend Onderhoud programma herstel achterschotten L-wanden kademuren;
 • afronden Ontwerpvisie Kades Binnenstad 2050 als onderdeel van het LVO programma;
 • Klimaatadaptatie wordt meegenomen bij de werkzaamheden aan kades, bijvoorbeeld het ondersteunen van het grondwater regulerend systeem en waar mogelijk vergroenen langs grachten, beschoeiing en damwanden.

Straatmeubilair

Beleidskader­
Het kader voor straatmeubilair is gesteld in het beleidskader openbare Ruimte, kapitaalgoed Straatmeubilair.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte". Doel: beheren straatmeubilair.

Prestaties 2024
De prestaties hebben betrekking op het beheren en onderhouden van het straatmeubilair in relatie tot het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte met als doel een schone, hele en veilige inrichting van de stad (zichtbaar, herkenbaar en aanwezig). Het straatmeubilair wordt in stand gehouden op het landelijke CROW beeldkwaliteitsniveau B. De onderhoudswerkzaamheden voeren we uit volgens het uitvoeringsprogramma straatmeubilair 2022-2026. Voor het cyclische beheer van het straatmeubilair wordt met extra maatregelen gekeken hoe de beeldkwaliteit weer op CROW B niveau te krijgen is. Dit doen we door tijdelijk de middelen anders te verdelen en inzet van meer personeel. We leggen hierbij de focus op de 4 wijken die het minste scoren. Op basis van het evaluatiemoment van eind 2023 bepalen we of en hoe we dit door willen zetten in 2024.

Spelen 

Beleidskader­
Het kader voor spelen is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Spelen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Spelen 2022-2026. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat speelplekken in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden worden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein "Openbare Ruimte”.

Prestaties 2024

 • Voor het vernieuwen van speelplekken wordt gewerkt vanuit een meerjarige vervangingsplanning. Op basis hiervan worden gemiddeld 20 plekken per jaar vernieuwd. Er is extra aandacht voor participatie zodat de vervanging van speeltoestellen aansluit bij de wens van bewoners.
 • Waar de locaties het toelaten, haken we aan bij de vergroening zoals opgenomen op de groene kansenkaart.
 • De speeltuinen en speelplekken worden conform het beheerplan Spelen onderhouden en beheerd.
 • De op de speelplekken aanwezige speeltoestellen (totaal 1.680 ) worden qua veiligheid getoetst aan de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en onderhouden op de vastgestelde beeldkwaliteit CROW niveau B.

Wegen 

Beleidskader­
Het kader voor wegen is gesteld in het vastgestelde Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Wegen.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: beheer wegen.

Prestaties 2024

De wegen worden in 2024 beheerd op het vastgestelde wettelijke aansprakelijkheidsniveau (R-). Dit gebeurt aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma uit het uitvoeringsprogramma Wegen 2022-2026. De planning van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden wordt afgestemd met de werkzaamheden die vanuit de programma’s Bereikbaarheid en Binnenstad worden uitgevoerd.

 • Het is de ambitie van het college meer groen in de stad te krijgen. Dat betekent dat we ook bij onderhoud en vervangingen kijken waar meer groen aangelegd kan worden.
 • In de wijken Binnenstad Noord en Roodenburgerdistrict wordt groot onderhoud uitgevoerd.
 • De verharding van de Dr Lelylaan en Kanaalweg wordt vervangen.
 • T.a.v. de vervanging van de Zoeterwoudsesingel wordt momenteel gekeken of het haalbaar is er een Singelparkproject van te maken. Deze verkenning loopt van medio 2023 tot medio 2024. In die periode wordt levensduurverlengend onderhoud uitgevoerd.
 • Tegelijk met de onderhoudswerkzaamheden wordt ook groeiplaatsverbetering toegepast voor bomen die wortelopdruk veroorzaken.
 • Tijdens de onderhoudswerkzaamheden worden waar mogelijk (kleine) verkeerskundige verbeteringen uitgevoerd.
 • Ook vormt de Groene Kansenkaart een integraal onderdeel van de werkzaamheden.

Riolering 

Beleidskader ­
Het Integraal Waterketenplan 2024-2028 vormt het beleidskader voor het rioolbeheer. Het vertrekpunt voor dit plan is de waterketen en het is opgesteld vanuit de samenwerking in de waterketen in de Leidse Regio (Dunea, Hoogeheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten.

De rioleringszorg is noodzakelijk vanuit het oogpunt “duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieu” en het voorkomen van wateroverlast. Het algemene doel is vertaald naar het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater.
De werkzaamheden binnen deze prestatie zijn gericht op het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, putten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en overstortgemalen en de rioolgemalen en het drukrioolsysteem.

Doel en Financiën
Via de rioolheffing brengt de gemeente kosten in rekening voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel bij diegenen die direct of indirect zijn aangesloten op de riolering. De kosten die in de rioolheffing zijn ondergebracht betreffen onder andere investeringskosten en exploitatiekosten. Het komende jaar wordt de dekkingsgraad van de rioolheffing verder naar circa 100% gebracht.

De werkzaamheden en projecten die in 2024 worden uitgevoerd of gestart worden qua uitvoering, zijn:

 • reiniging en inspectie van circa 54 km lengte aan riolering in het Roodenburgerdistrict, Leiden Noord en Boerhaavedistrict;
 • het renoveren van 14 gemalen;
 • reinigen kolkafvoerleidingen;
 • onderhoud zinker- en gemaalschuiven;
 • reinigen circa 43.000 straat en trottoir kolken.

De geplande rioolvervanging wordt integraal in de duurzame wijkvernieuwingsprojecten aangepakt; in de ondergrond krijgt de energietransitie een plaats door ruimtereservering en tegelijkertijd wordt een klimaatrobuust gescheiden systeem aangelegd.

De geplande rioolvervanging wordt integraal in de duurzame wijkvernieuwingsprojecten aangepakt; in de ondergrond krijgt de energietransitie een plaats door ruimtereservering en tegelijkertijd wordt een klimaatrobuust gescheiden systeem aangelegd. Tevens wordt in de duurzame wijkvernieuwingsprojecten de grondwaterstand gereguleerd middels een drainage-infiltratiesysteem. Bovengronds wordt de openbare ruimte klimaatadaptief, biodivers en groener ingericht. Bij aanbestedingen worden duurzaamheid en hergebruik van materiaal en circulariteit opgenomen.

De voortgang van de duurzame wijkvernieuwingen verloopt voorspoedig. De Fortuinwijk en Boshuizen worden vanuit initiatieffase voorbereid.

Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt in projecten zoals, Stationsgebied, Bio Science Park, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en Lammenschans.

Vastgoed

Beheerplannen vastgoed (B&W 13.0350)
Het niveau waarop het vastgoed in stand gehouden wordt is vastgesteld aan de hand van een objectief
meet instrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op
de Conditiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden
wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en
duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed.

Voor de in stand houding van Rijksmonumenten wordt naast de NEN2767 specifieke methodes toegepast voor het behouden van cultureel erfgoed.

De meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn in 2020/2021 herijkt en
hiervoor is extra budget vastgesteld bij de Kaderbrief 2022-2024. Voor 2024 wordt een jaarplan gemaakt om
uitvoering te geven aan het planmatig onderhoud.

Om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het
gemeentelijk vastgoed, wordt bij aanbestedingen gekozen voor wat grotere, meerjarige clustercontracten
waarbij de markt wordt uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.

Overige panden
In 2021/2022 is verder invulling gegeven aan de overdracht van de objecten van Beheer naar GVM

Financiën
In de begroting is een jaarlijkse storting opgenomen voor planmatig onderhoud van ambtelijke huisvesting en
maatschappelijk vastgoed. Op basis de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen in 2020/2021 en de stand van de voorziening is de verwachting dat bij gelijke omvang van de portefeuille de financiële middelen tot 2031 toereikend zijn om de doorgerekende kosten van groot (planmatig) onderhoud te dekken. Bij elke jaarrekening zal worden gerapporteerd over de meerjaren saldi van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed in relatie tot
ontwikkelingen in de omvang van de vastgoedportefeuille. Kanttekening is dat bij het vaststellen van het
budget voor het onderhoud van het vastgoed naar aanleiding van de nieuwe MJOP’s niet de volledige
prijsstijgingen zijn doorgevoerd. De reden hiervoor is dat in de praktijk niet al het geplande onderhoud dat in het MJOP staat, wordt uitgevoerd. Dit komt onder andere doordat gepland onderhoud in het geplande jaar niet altijd noodzakelijk blijkt te zijn.
Hierdoor is in de praktijk minder budget nodig dan conform de MJOP’s is bepaald. Het risico is
dat hierdoor minder ruimte aanwezig is om tegenvallers op te vangen van bijvoorbeeld prijsstijgingen van
materialen en personeel.

Sportaccommodaties

Beleidskader ­
Het gemeentelijke sportbeleid is verankerd in het beleidskader Sport en Gezondheid 2019 – 2023: Samen maken we de stad gezond en actief.

Doel en Financiën ­
Doel van het beleidskader is dat meer Leidenaren gaan sporten en bewegen. Dit is van belang omdat sporten en bewegen het gezond zijn, ontmoeten, plezier hebben en participeren stimuleert. Leiden maakt het voor iedereen mogelijk te bewegen en te sporten, in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Daarvoor beheert, onderhoudt en exploiteert de gemeente diverse sportaccommodaties, zoals sportvelden, drie zwembaden en een aantal sporthallen/gebouwen.

Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens het Beheerplan Sport 2022-2026. In 2024 worden de volgende werkzaamheden verricht.

 • We richten ons op het nemen van verduurzamingsmaatregelen die in ons DMJOP zijn opgenomen Dit sluit aan op de doelen die zijn opgenomen in de routekaart en onze ambities voor een klimaat-neutrale en klimaat-ingerichte stad in 2050.
 • Invulling geven aan de aanbevelingen uit de eindrapportage ‘Toekomstperspectief binnensport Leiden’ (BW 18.0562), waaronder het komen tot een optimalisatie van de bezetting van de accommodaties (het rooster) binnen sport.
 • Doorwerken aan opdrachten wijksportpark De Mors, tennis gravel plus velden Merenwijk, toplaag vervanging kunstgrasvelden op meerdere buitensport accommodaties en meedenken naar het zoeken van een locatie voor een 4e veld voor hockey.
 • Realisatie renovatie en nieuwbouw van een aantal kleedvoorzieningen om te voldoen aan nieuwe normering en eisen.

Financieel overzicht Kapitaalgoederen

Beheerplan

Begroting

2024

2025

2026

2027

Water (baggeren)

Onderhoudsbudget

588

588

588

588

 

Voorziening

284

284

284

284

 

Kapitaallasten

14

15

15

15

Openbare verlichting

Onderhoudsbudget

438

453

453

453

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

607

679

746

816

Groen

Onderhoudsbudget

3.831

3.866

3.866

3.866

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

1.520

1.869

2.014

2.076

Kunstwerken

Onderhoudsbudget

966

966

966

966

 

Voorziening

1.499

1.499

1.499

1.499

 

Kapitaallasten

1.252

1.992

2.083

2.185

Walmuren

Onderhoudsbudget

237

237

237

237

 

Voorziening

390

390

390

390

 

Kapitaallasten

290

379

614

751

Straatmeubilair

Onderhoudsbudget

1.020

1.023

1.028

1.028

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

757

797

861

774

Spelen

Onderhoudsbudget

324

324

324

324

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

491

510

567

625

Wegen

Onderhoudsbudget

1.551

1.446

1.471

1.972

 

Voorziening

2.833

2.833

2.833

2.833

 

Kapitaallasten

4.118

5.831

7.216

9.239

Riolering

Onderhoudsbudget

1.554

1.554

1.562

1.640

 

Voorziening

1.068

973

748

748

 

Kapitaallasten

1.966

2.614

3.316

4.015

Vastgoed

Onderhoudsbudget

4.001

3.846

3.856

3.757

 

Voorziening

3.122

3.122

3.122

3.122

 

Kapitaallasten

14.957

15.708

17.339

17.872

Sportaccommodaties

Onderhoudsbudget

1.350

1.347

1.387

1.387

 

Voorziening

1.013

1.014

1.014

1.014

 

Kapitaallasten

4.462

5.361

5.238

5.201

Overzicht Kengetallen

   
    

Water

Eenheid

Waarde

 

Oppervlakte Water in Leiden

m2

2.499.260

 

Fonteinen eigendom Leiden

st.

19

 

Waterspeelplaatsen in beheer Leiden

st.

6

 

Duikers

st.

860

 
    

Openbare verlichting

   

Lichtmasten, inclusief wandarmaturen, grondspots en overspanningen in beheer

st.

20.775

 

Armaturen

st.

21.739

 

Lichtbronnen LED (onderdeel armatuur)

st.

12.203

 

Lampen (conventionele armaturen)

st.

9.536

 

Kasten

st.

88

 
    

Groen

   

Areaal Groen totaal

ha

788

 

Groen Beheer Leiden

ha

482

 

Gras Beheer Leiden

ha

347

 

Natuurlijke beplanting Beheer Leiden

ha

64

 

Cultuur beplanting Beheer Leiden

ha

44

 

Bomen totaal in Leiden

st.

80.120

 

Bomen eigendom Leiden

st.

67.969

 
    

Kunstwerken

   

Vaste bruggen binnen Leiden

st.

336

 

Beweegbare bruggen binnen Leiden

st.

40

 

Fiets- / voetbrug binnen Leiden

st.

155

 

Tunnels binnen Leiden

st.

29

 

Viaducten binnen Leiden

st.

19

 
    

Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers

   

Beschoeiingen eigendom Leiden

m1

76.300

 

Kademuren eigendom Leiden

m1

21.600

 

Damwanden eigendom Leiden

m1

33.700

 

Natuurlijke oevers eigendom Leiden

m1

118.800

 
    

Straatmeubilair

   

Banken/picknicktafels

st.

2.549

 

Fietsvoorzieningen

st.

12.423

 

Hekwerken

m1

11.141

 

Palen

st.

10.447

 

Verkeersvoorzieningen Borden c.a.

st.

13.362

 

Laadpalen verkeer

st.

168

 

Parkeerobject

st.

230

 
    

Spelen

   

Speeltuinen

st.

14

 

Speelplekken

st.

337

 

Speeltoestellen

st.

2.906

 

Speeltoestellen/Sportvoorzieningen

st.

284

 
    

Wegen (eigendom Leiden)

   

Asfalt (Dicht asfaltbeton)

m2

1.214.040

 

Elementen

m2

3.477.023

 

Cemen

m2

126.159

 

Overige

m2

226.878

 
    

Riolering

   

Vrijverval riool Vuilwater

km1

333,2

 

Vrijverval riool Hemelwater

km1

44,4

 

Drukriolering

km1

34,6

 

Nooduitlaten

st.

176

 

HWA uitlaten

st.

69

 

Gemaal objecten

st.

328

 

Kolken

st.

43.716

 
    

Sportaccommodaties en velden

   

Zwembaden

st.

3

 

Sportparken met Voetbalvelden

st.

22,5

 

Sportparken met Korfbalvelden

st.

10

 

Sportparken met Hockeyvelden

st.

3

 

Sportparken met Atletiekbaan

st.

1

 

Tennisbanen

st.

21

 

Diverse sportaccommodaties (Sporthallen, Sportzalen, Turnhallen en Tafeltennishal)

st.

10

 

Overige velden voor andere takken van sport

st.

8

 

Buitengebied Jeugddorp

m2

14.771

 
    

Gebouwen in eigendom

   

Ambtelijke huisvesting en Maatschappelijk vastgoed

st.

GVM

98

Strategisch vastgoed

st.

GVM

25