Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 13.0017), staat in artikel 13 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is.

Met raadsbesluitnummer 10.0037 d.d. 27-05-2010 is het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen vastgesteld. Het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen geeft aan om welke kapitaalgoederen het gaat.

De onderstaande beleidskaders kapitaalgoederen zijn gerealiseerd en vastgesteld door de raad. Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

 1. Water ( baggeren)
 2. Openbare Verlichting
 3. Groen ( incl. bomen)
 4. Kunstwerken
 5. Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers
 6. Straatmeubilair
 7. Spelen
 8. Wegen
 9. Riolering
 10. Vastgoed
 11. Sportaccommodaties

De beleidskaders van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:

 • de werkzaamheden die in het kader van de instandhouding van het kapitaalgoed gedaan moeten worden;
 • het gewenste onderhoudsniveau van het kapitaalgoed;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • een scenario voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Overzicht beheerplannen 
De volgende beheerplannen worden per programma opgenomen.

Programma

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

5

Beheerplan Water

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Openbare Verlichting*

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Groen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Ja

5

Beheerplan Kunstwerken

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Walmuren

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Straat-meubilair

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Spelen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Ja

5

VGRP 2014-2018

2014

Een keer per 5 jaar

2019

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Wegen*

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Ja

6

Beheerplan gemeentelijk Vastgoed

2012

Een keer per 4 jaar

2016

Ja

Ja

Nee

8

Sportaccommodatie-plan

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

9

Beheerplan Sport

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

(*) Het betreft hier wortelopdruk en groeiplaatsverbetering van bomen

Openbare ruimte
Voor de kapitaalgoederen Openbare ruimte ( nr. 1 t/m 9 ) is het kwaliteitsniveau conform de vastgestelde beleidskaders op onderhoudsniveau B bepaald. De vigerende beheerplannen geven inzicht in de benodigde budgetten over een reeks van jaren.

De vastgestelde beleidskaders van de kapitaalgoederen vormen de kaders voor de beheerplannen 2017-2022. Ook zijn deze onderdeel van het gemeentelijke OIB traject, het ontwikkelen, inrichten en beheren van de openbare ruimte. Binnen dit traject wordt gestreefd naar een duurzame inrichting van de openbare ruimte tegen zo laag mogelijke kosten. Het nauw met elkaar samenwerken door de verschillende afdelingen, is hierbij een essentieel onderdeel net als het uniformeren van materiaalgebruik op basis van de vastgestelde beleidskaders ‘Kadernota Openbare Ruimte’ en ‘Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte’

Voor de kapitaalgoederen Wegen, Walmuren en Beschoeiingen, Kunstwerken, Straatmeubilair, Water, Openbare Verlichting, Groen en Sport bestaan  voorzieningen voor groot onderhoud.

Kennis over de omvang van de te onderhouden domeinarealen, maar ook de mutaties in de arealen zijn van wezenlijk belang. Niet alleen om het onderhoud te garanderen maar vooral ook om jaarlijks het noodzakelijke budget te kunnen reserveren om goed onderhoud te kunnen plegen. Extra budget is nodig indien het areaal wordt uitgebreid of een inrichting (bijvoorbeeld bij herinrichting van een deel van de openbare ruimte) met hogere beheerlasten wordt gekozen.

De doelstelling is steeds de mutaties in de beheerarealen (mede) inzichtelijk te hebben en op basis hiervan de reservering en aanvraag van de benodigde onderhoudsbudgetten te borgen. De mutaties in het beheerareaal (wijziging van oppervlakten, lengten, aantallen, etc. van de beheerobjecten) en de daarbij behorende beheerkosten als gevolg van grote (gemeentelijke) bouwprojecten – als belangrijke veroorzakers van aanpassingen in de openbare ruime - worden hierbij in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht met zowel de bestaande beheersituatie hierop aangegeven als de toekomstige beheersituatie. Op basis van de areaalverschillen en de kentallen voor onderhoud (kosten per eenheid) kunnen de benodigde beheerkosten worden aangemeld in de eerstvolgende begrotingsronde of meegenomen worden als onderdeel van het betreffende uitvoeringsbesluit. Hieruit volgt de noodzaak tot het verplicht opnemen van een beheerparagraaf in de gemeentelijke projectplannen door de projectleiders van nieuwbouw en/of herinrichting. Met kennis van de toekomstige beheerkosten van het nieuwe plan en de benodigde investeringskosten is het dan aan de raad om een afgewogen beslissing te nemen en desgewenst goedkeuring te geven aan de uitvoering van het betreffende project.

De beheerplannen geven op de middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen in welk jaar genomen worden om het kapitaalgoed in stand te houden. De beheerplannen zijn gebaseerd op een technische controle en/of schouw van het areaal en geven een realistisch beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde budgetten.

In 2016 zijn de Beheerplannen Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2017-2021 vastgesteld.

Onderstaand wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en Financiën en Prestaties 2016.

Water

Beleidskader­ ­
Het kader voor water is opgenomen in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Water. Dit is vertaald in het beheerplan Water 2017-2021 dat in 2016 is vastgesteld. Op basis van het beheerplan wordt ervoor gezorgd dat het openbare water in Leiden volgens de vastgestelde ambities wordt onderhouden. Daarnaast zijn in een aantal andere gemeentelijke beleidsnota’s ook kaders voor het beheer van water opgenomen, zoals bijvoorbeeld in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, de Nota Waterkracht en het gemeentelijk Waterplan (dat een gezamenlijk plan is van de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland).

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit “ beleidsterrein “Openbaar water”. Doelen: waterkwantiteit op orde, verbeteren waterkwaliteit en recreatieve waarde water vergroten. Zie ook het hoofdstuk “Reserves en voorzieningen”.

Prestaties 2018­
De doelstelling van deze prestatie is het schoon en doorvaarbaar (op diepte) houden van grachten en watergangen alsook het beschermen van de daar aanwezige flora en fauna. Door het periodiek verwijderen van (drijf)vuil uit de oppervlaktewateren blijven deze schoon en doorvaarbaar. Daarnaast worden de gemeentelijke fonteinen en waterspeellocaties onderhouden.­

De volgende activiteiten worden in 2018 verricht.

 • Het mechanisch renoveren Fontein Plantsoen
 • Het ‘vissen van bladafval”;
 • Het tweemaal per jaar preventief verwijderen van welvaartsvuil (was o.b.v. meldingen en preventief);
 • In de maanden september, oktober en november vind de jaarlijkse “Schouw Rijnland” plaats. Hierbij wordt circa 110 km watergang geschoond van vegetatie.
 • Het voortzetten van het “risico gestuurd vissen van bladafval”. Op basis van het zogenaamde schaduwmodel (bomen) wordt geprognosticeerd welke watergangen het meeste blad te verwerken krijgen en deze worden dan als eerste onderhouden.­

Openbare Verlichting

Beleidskader­ ­
Het kader voor openbare verlichting is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Openbare Verlichting. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Openbare Verlichting 2017-2021. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat de openbare verlichting in Leiden conform de vastgestelde ambities wordt onderhouden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren Openbare Verlichting.

Prestaties 2018 

 • Dagelijkse preventie en correctieve onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie. Het uitvoeren deze werkzaamheden vindt verspreid plaats over het gehele gebied van de gemeente.
 • Groot onderhoud: het uitvoeren van groot onderhoud wordt verspreid over de gemeente uitgevoerd.
 • Vervangen van openbare verlichtingsinstallatie vanuit de investering: voor vervangingsonderhoud wordt nagestreefd armaturen en lichtmasten per wijk/buurt te vervangen. In 2018 vinden de vervangingen hoofdzakelijk plaats in het Roodenburgerdistrict, Morsdistrict en Leiden-Noord.
 • Wanneer illuminatie-projecten worden vervangen, wordt de installatie geschikt gemaakt om de verlichting zelf in- en uit te kunnen schakelen in plaats van de automatische schakeling via de netbeheerder.

Groen 

Beleidskader­
Het kader voor groen is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Groen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Groen 2017-2021. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat het groen in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden wordt.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Openbaar Groen”. Doelen; beheren openbaar groen en renoveren en herinrichten van parken.

Prestaties 2018 

 • In 2018 wordt voor groen ingezet op vergroting van participatie bij de inrichting en beheer als onderdeel van de uitwerking van de visie op openbare ruimte. De “basis inrichting openbare ruimte” is hierbij een uitgangspunt
 • Er wordt nadrukkelijk gezocht naar locaties die “vergroend” kunnen worden. bijvoorbeeld stukken verharding die niet tot nauwelijks betreden worden of stenige speelplekken die een groenere inrichting krijgen wanneer deze aan vervanging toe zijn.
 • Uit het uitvoeringsplan groene hoofdstructuur volgen diverse locaties die omgevormd zullen worden in een meer bijenvriendelijke inrichting. Op deze locaties en andere locaties wordt ook een bijenvriendelijker beheer toegepast.  
 • In 2017 is op verschillende plekken in de stad gestart met het zogenaamde sinusbeheer. Met sinusbeheer wordt elke keer in wisselende patronen (sinussen) gemaaid. Hierdoor ontstaat er een maximum aan variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren overstaan tot en met delen die tot drie of zelfs vier keer toe per seizoen worden gemaaid. Zo is er op elk moment van het jaar voor insectensoorten wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken. In 2018 wordt onderzocht of er nog meer plekken geschikt zijn om deze vorm van beheer toe te passen.
 • Op diverse locaties in de stad wordt gewerkt aan groeiplaatsverbetering van bomen.
 • Ook in 2018 wordt uitvoering gegeven aan het beheerbewust inrichten. Vanuit groenbeheer houdt dit in dat bij reconstructievakken gestreefd wordt naar een inrichting die zowel extensief in beheer is, als vormgegeven wordt met soorten die de biodiversiteit bevorderen.

Kunstwerken 

Beleidskader­
Het kader voor kunstwerken is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Kunstwerken.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren bruggen en viaducten.

Prestaties 2018

 • Vervanging Bostelbrug.
 • Groot onderhoud Brug 11525, Broerbrug en die onderdelen van 62 bruggen die vanuit de technische inspecties aan het licht zijn gekomen.
 • Uitvoer van cyclisch onderhoud conform raamovereenkomsten aan bruggen voor het conserveren, aanbrengen van slijtlagen en metselwerk.
 • Voortzetten renovatie houten bruggen in de Merenwijk.
 • Start aanpassing van vier op afstand te bedienen bruggen naar machinerichtlijn.
 • Voortzetting aanpassing 11 lokaal bediende bruggen naar machinerichtlijn.

Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers 

Beleidskader­
Het kader  voor walmuren en beschoeiingen is verwoord in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed walmuren, beschoeiingen en natuur vriendelijke Oevers.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel; Beheren walmuren en beschoeiingen.

De structurele kosten voor het onderhouden van de walmuren en beschoeiingen worden ten laste van de exploitatie gebracht. Om het groot onderhoud uit te kunnen voeren (in deze het vervangen van beschoeiingen) wordt gebruik gemaakt van een voorziening.

Prestaties 2018
In 2018 worden in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

 • Vervangen en herstel damwand Binnenstad.
 • Vervanging damwand Haarlemmertrekvaart.
 • Herstel Groene Maredijk middels damwand en gedeeltelijke ophoging.

Straatmeubilair

Beleidskader­
Het kader voor straatmeubilair is gesteld in het beleidskader openbare Ruimte, kapitaalgoed Straatmeubilair.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte". Doel: beheren straatmeubilair.

Prestaties 2018
De prestaties hebben betrekking op het beheren en onderhouden van het straatmeubilair in relatie tot het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte met als doel een schone, hele en veilige inrichting van de stad (zichtbaar, herkenbaar en aanwezig). Het straatmeubilair wordt in stand gehouden op het landelijke CROW beeldkwaliteitsniveau B.
Naast de jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden aan bewegwijzering, verkeersborden, wegmarkering en fietsparkeervoorzieningen worden in 2018 alle auto- en fietsbewegwijzeringen vanuit het programma Mobiliteit vervangen, tegelijk wordt een nieuw bewegwijzeringsplan opgesteld. In het kader van Ruimte voor Stad is het de verwachting, dat in 2018 alle overbodige palen verwijderd zijn.

Spelen 

Beleidskader­
Het kader voor spelen is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Spelen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Spelen 2017-2021. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat Speelplekken in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden worden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein "Openbaar groen”. Zie ook het hoofdstuk reserves en voorzieningen voor de voorziening groot onderhoud.

Prestaties 2018 ­

 • In 2018 wordt het onderhoud uitgevoerd conform het beheerplan spelen 2017-2021.
 • De geplande vervangingen van de speeltoestellen worden uitgevoerd.

Wegen 

Beleidskader­
Het kader voor wegen is gesteld in het vastgestelde Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Wegen.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: beheer wegen.

Prestaties 2018
De wegen worden in 2018 beheerd op het vastgestelde wettelijke aansprakelijkheidsniveau (R-). Dit gebeurt aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma uit het beheerplan Wegen 2017-2021.

 • Het groot onderhoud in 2018 vindt met name plaats in de “De Kooi”, Dobbewijk-Zuid, Groenoord en Leeuwenhoek.
 • Naar verwachting zal vanuit het meerjarig investeringsprogramma Haagweg Zuid en Gasthuiswijk in uitvoering komen.
 • Vanuit weg- en groenbeheer wordt het programma herstellen boomwortelschades waar in 2016 een start mee is gemaakt voortgezet.

Riolering 

Beleidskader ­
Het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP) 2014-2018 vormt het beleidskader voor het rioolbeheer.

De rioleringszorg is noodzakelijk vanuit het oogpunt “duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieu” en het voorkomen van wateroverlast. Het algemene doel is vertaald naar het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater.
De werkzaamheden binnen deze prestatie zijn gericht op het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, putten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en overstortgemalen en de rioolgemalen en het drukrioolsysteem.

De werkzaamheden en projecten die conform vGRP in 2017 worden uitgevoerd of gestart worden qua uitvoering, zijn:

 • Uitvoering rioolvervanging Tuinstadwijk Zuid;
 • Uitvoering rioolvervanging Gasthuis Noord;
 • Uitvoering levensduur verlengende maatregelen;
 • Reiniging en Inspectie circa 45km1 riolering;
 • Renoveren van 11 gemalen.

Doel en Financiën­
De financiering van de zorg voor de riolering, het grondwater en het hemelwater wordt voor ongeveer 60% van de exploitatiekosten doorbelast via de rioolheffing en de overige 40% wordt gedekt uit de Algemene Middelen van de gemeente Leiden. Via de rioolheffing brengt de gemeente kosten in rekening voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel bij diegenen die direct of indirect zijn aangesloten op de riolering. De kosten die in de rioolheffing zijn ondergebracht betreffen onder andere investeringskosten en exploitatiekosten.

Vastgoed

Beheerplannen vastgoed (B&W 13.0350). Het niveau waarop het vastgoed in stand gehouden wordt is vastgesteld aan de hand van een objectief meet instrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op de Conditiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed. Voor de in stand houding van Rijksmonumenten wordt naast de NEN2767 specifieke methodes toegepast voor het behouden van cultureel erfgoed.

De meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn in 2016 herijkt. Vanaf 2017 werken we met een tussen GVM en cluster Beheer opgesteld jaarplan onderhoud. Er is gekozen voor het clusteren van gelijksoortige onderhoudswerkzaamheden, waarbij gestreefd wordt naar een gelijkmatige spreiding van uitgaven door de jaren. Het onderhouden van monumenten is vergunningplichtig, waardoor een langere voorbereidingstijd nodig is. De bedragen zijn onderbouwd, maar de planning van onderhoudswerkzaamheden door de jaren kan enigszins verschuiven, dit omdat de conditieniveau waarop onderhouden wordt gepleegd, afhankelijk is van de technisch staat (conditieafhankelijk onderhoud). Er wordt in 2016 en 2017 een groot aantal aanbestedingen uitgezet om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed. Voor de beheersbaarheid wordt gekozen voor wat grotere, meerjarige clustercontracten waarbij de markt wordt uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.

Voor het bouwkundig onderhoud en onderhoud aan elektrotechnische installaties zijn momenteel voor alle gemeentelijke panden, een aanbestedingstraject voor een onderhoudsovereenkomst in voorbereiding. Verwacht wordt dat medio 2018 de overeenkomsten zullen worden afgesloten. Naast deze aanbesteding is een aantal andere aanbestedingen in voorbereiding. Doel is om het werk in 8 a 10 clustercontracten op de markt te zetten.

Algemeen kan gesteld worden dat conform het Beleidskader Vastgoed het technisch beheer zich ontwikkelt van reageren op calamiteiten naar een tactisch beheer. De resultaten van de inspecties en de inventarisaties vormen de uitgangspunten voor het meerjaren onderhoudsplan. Lange termijn gegevens over onderhoudsbedragen maar ook jaarplannen voor de uitvoering kunnen gegenereerd worden. Uit de meerjaren onderhoudsplannen worden jaarbegrotingen gegenereerd. Er zijn kaders en spelregels voor een uniforme werkwijze opgesteld. Het vergt ook in 2018 nog extra capaciteit van de organisatie voor het op de juiste wijze inregelen van nieuwe werkprocessen.

Overige panden
Naar verwachting wordt in 2018 verder invulling gegeven aan de overdracht van de objecten van Beheer naar GVM.

Financiën
In de begroting is een jaarlijkse storting opgenomen voor planmatig onderhoud van ambtelijke huisvesting en maatschappelijk vastgoed. Op basis de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen in 2016 en de stand van de voorziening is de verwachting dat bij gelijke omvang van de portefeuille de financiële middelen tot 2030 toereikend zijn om de doorgerekende kosten van groot (planmatig) onderhoud te dekken. Bij elke jaarrekening zal worden gerapporteerd over de meerjaren saldi van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed in relatie tot ontwikkelingen in de omvang van de vastgoedportefeuille.

Sportaccommodaties

Beleidskader ­
Het beleidskader “Verleiden tot bewegen” is in de Sportnota in 2012 vastgesteld.

Doel en Financiën ­
Doel van het beleidskader is dat in 2016 meer Leidenaren zijn gaan sporten en bewegen en dat 75% van de Leidenaren voldoet aan de beweegnorm uit het Olympisch Plan. Dit is van belang omdat sport het bewegen, gezond zijn, ontmoeten, plezier hebben en participeren stimuleert. Leiden maakt het voor iedereen mogelijk te bewegen en te sporten, in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Daarvoor beheert, onderhoud en exploiteert de gemeente diverse sportaccommodaties, zoals sportvelden, drie zwembaden en een aantal sporthallen/gebouwen.

Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens het Beheerplan Sport 2017-2021. In 2018 worden enkele rioolvervangingen bij accommodaties uitgevoerd en zullen de toplagen van de twee korfbalvelden op sportpark Noord (Pernix) die zijn uitgesteld worden vervangen.

Financieel overzicht kapitaalgoederen

Beheerplan

Begroting

2018

2019

2020

2021

Water (baggeren)

onderhoudsbudget

941

941

914

577

Voorz. Waterkwaliteit

414

414

414

414

Openbare verlichting

onderhoudsbudget

324

315

324

324

voorz. Openbare verlichting

211

211

211

211

kapitaallasten

450

680

713

771

Groen

onderhoudsbudget

2.962

2.962

2.962

2.962

voorz. groot onderhoud

120

120

120

120

kapitaallasten

97

96

87

86

Kunstwerken

onderhoudsbudget

1.047

1059

1059

1059

voorz. groot onderhoud

833

833

833

833

kapitaallasten

475

987

1068

1124

Walmuren

onderhoudsbudget

213

213

213

213

voorz.groot onderhoud

328

328

328

328

kapitaallasten

53

71

90

104

Straatmeubiliar

onderhoudsbudget

519

519

519

519

kapitaallasten

680

720

769

801

dotatie aan voorziening

286

286

286

286

Spelen

onderhoudsbudget

410

410

410

410

kapitaallasten

111

207

260

312

Wegen

onderhoudsbudget

716

686

716

716

voorz.groot onderhoud

2.604

2.604

2.604

2.604

kapitaallasten

1.566

2.214

2.433

3.083

Riolering

onderhoudsbudget

1.665

1.665

1.665

1.665

voorz.groot onderhoud

1.174

1.174

1.174

1.174

kapitaallasten

670

770

937

1.050

Vastgoed

onderhoudsbudget

1.728

1.671

1.723

2.272

voorz.groot onderhoud

2.960

3.003

3.003

3.003

kapitaallasten

5.287

5.079

5.050

5.184

Sportaccommodaties

onderhoudsbudget

554

654

654

654

voorz.groot onderhoud

1.510

1.510

1.527

1.527

kapitaallasten

1.597

1.902

3.435

3.610

Overzicht Kengetallen

Water

­

Te schonen watergangen (km.)

110 km

Te baggeren watergangen (km.)

110 km

Fonteinen (st.)

16 st

Waterspeelplaatsen (st.)

4 st

Openbare verlichting

­

Lichtmasten, inclusief wandarmaturen en overspanningen (st.)

19.208 st

Armaturen (st.)

20.317 st

Lichtbronnen (lampen) (st.)

20.869 st

Ontsteekpunten (st.)

68 st

Groen

­

Areaal groen (are)

41.450 are

Bomen (st.)

46.277 st

Kunstwerken

­

Vaste bruggen (st.)

479 st

Beweegbare bruggen (st.)

39 st

Tunnels (st.)

26 st

Viaducten (st.)

19 st

Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers

­

Beschoeiingen (km.)

65 km

Kademuren (km.)

21 km

Damwanden (km.)

23 km

Nat. vriend. oevers (km.)

6 km

Straatmeubilair

­

Banken (st.)

2.237 st

Fietsvoorzieningen (st.)

9.624 st

Hekwerken (st.)

280 st

Palen (st.)

22.000 st

Verkeersvoorzieningen Borden c.a. (st.)

22.409 st

Verkeersvoorzieningen Bewegwijzering (st.)

1.398 st

Verkeersvoorzieningen Wegmarkering belijning (m.)

351.729 m

Verkeersvoorzieningen Wegmarkering figuratie (m.)

9.414 m

Spelen

­

Speelplekken (st.)

315 st

Speeltoestellen (st.)

1.373 st

Sporttoestellen (st.)

306 st

Speelprikkels (st.

144 st

Afscheidingen (m²)

4.671 m²

Verhardingen (m²)

15.314 m²

Veiligheidsondergrond (m²)

24.723 m²

Wegen

­

Asfalt (m²)

1.169.580 m²

Elementen (m²)

3.285.074 m²

Cement (m²)

32.649 m²

Overige (m²)

75.661 m²

Riolering

­

Openbaar riool (km.)

351,5 km

Drukriolering (km.)

19 km

Nooduitlaten (st.)

172 st

Gemaal objecten (st.)

182 st

Niveaumeters (st.)

9 st

Overstortmeters (st.)

29 st

Electrische schuiven (st.)

12 st

Kolken (st.)

43.500 st

Sportaccommodaties en velden

­

Zwembaden

3

Sportparken met:

12

Voetbalvelden

27,5

Korfbalvelden

10

Hockeyvelden

3

Atletiekbaan

1

Tennisparken met:

4

Tennisbanen

31

Diverse sportaccommodaties waaronder bijvoorbeeld

3

Sporthallen

1

Sportzaal

1

Turnhal

1

Tafeltennishal

1

Botenloods

1

Overige velden voor andere takken van sport

6

Complexen volkstuinen

6 (totaal 481.507 m²)

Areaal jeugddorp (clubruimten)

16

Gebouwen in eigendom

­

Ambtelijke huisvesting

9

Maatschappelijk vastgoed

80

Strategische vastgoed

25

Niet beleidsondersteunend (verkooplijst)

73

Monumentale objecten

14