Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 13.0017), staat in artikel 13 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is.

Met raadsbesluitnummer 10.0037 d.d. 27-05-2010 is het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen vastgesteld. Het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen geeft aan om welke kapitaalgoederen het gaat.

De onderstaande beleidskaders kapitaalgoederen zijn gerealiseerd en vastgesteld door de raad. Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

 1. Water ( baggeren)
 2. Openbare Verlichting
 3. Groen ( incl. bomen)
 4. Kunstwerken
 5. Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers
 6. Straatmeubilair
 7. Spelen
 8. Wegen
 9. Riolering
 10. Vastgoed
 11. Sportaccommodaties

De beleidskaders van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:

 • de werkzaamheden die in het kader van de instandhouding van het kapitaalgoed gedaan moeten worden;
 • het gewenste onderhoudsniveau van het kapitaalgoed;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • een scenario voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Overzicht beheerplannen 

De volgende beheerplannen worden per programma opgenomen.

Programma

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

5

Beheerplan Water

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Openbare Verlichting

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Groen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Nee

Ja

Nee

5

Beheerplan Kunstwerken

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Walmuren

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Straat-meubilair

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Spelen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Nee

Ja

Nee

5

VGRP 2014-2018

2014

Een keer per 5 jaar

2019

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Wegen*

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

6

Beheerplan gemeentelijk Vastgoed

2016

Een keer per 4 jaar

2020

Ja

Ja

Nee

8

Sportaccommodatie-plan

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

9

Beheerplan Sport

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

Openbare ruimte 

­ De openbare ruimte wordt ook komend jaar beheerd en onderhouden op basis van wettelijke regels, zorgplicht en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleidskaders en beleidsplannen is benoemd. De uitwerking hiervan komt samen in de beheerplannen 2017-2021. Onderdeel van de beheerplannen zijn de einde levensduur vervangingen van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Denk aan riolering, wegen en kunstwerken. Het beheer van de openbare ruimte verandert echter snel; niet langer traditioneel “steentje er uit - steentje er in”, maar toekomstgericht of kansgestuurd onderhoud en beheer. Elke vervanging is zo een kans voor vernieuwing. Vernieuwing die rekening houdt met de maatschappelijke, technologische en klimatologische ontwikkelingen. Vernieuwing waar klimaatadaptieve maatregelen en de energietransitie meteen integraal in meegenomen worden. Beheer wordt daarmee meer en meer de motor voor stadsvernieuwing; “Beheer als Stadsvernieuwer”. De opgave hierbij is om de vervangings- en vernieuwingsinvesteringen van de kapitaalgoederen te combineren met die van andere investerende partijen zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en sociale partners. Deze opgave vraagt een andere werkwijze die nu al wordt toegepast en doorontwikkeld. Een werkwijze waarbij de taken, plannen en budgetten van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer meer naar elkaar toegroeien. Een werkwijze waarbij steeds intensiever samen gewerkt wordt aan het ontwikkelen, inrichten en beheren van onze stad. 

Het nauw met elkaar samenwerken door de verschillende afdelingen, is hierbij een essentieel onderdeel net als het uniformeren van materiaalgebruik op basis van de vastgestelde beleidskaders ‘Kadernota Openbare Ruimte’ en ‘Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte’

Voor de kapitaalgoederen Wegen, Walmuren en Beschoeiingen, Kunstwerken, Straatmeubilair, Water, Openbare Verlichting, en Sport bestaan voorzieningen voor groot onderhoud.

Kennis over de omvang van de te onderhouden domeinarealen, maar ook de mutaties in de arealen zijn van wezenlijk belang. Niet alleen om het onderhoud te garanderen maar vooral ook om jaarlijks het noodzakelijke budget te kunnen reserveren om goed onderhoud te kunnen plegen. Extra budget is nodig indien het areaal wordt uitgebreid of een inrichting (bijvoorbeeld bij herinrichting van een deel van de openbare ruimte) met hogere beheerlasten wordt gekozen.

De doelstelling is steeds de mutaties in de beheerarealen (mede) inzichtelijk te hebben en op basis hiervan de reservering en aanvraag van de benodigde onderhoudsbudgetten te borgen. De mutaties in het beheerareaal (wijziging van oppervlakten, lengten, aantallen, etc. van de beheerobjecten) en de daarbij behorende beheerkosten als gevolg van grote (gemeentelijke) bouwprojecten – als belangrijke veroorzakers van aanpassingen in de openbare ruime - worden hierbij in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht met zowel de bestaande beheersituatie hierop aangegeven als de toekomstige beheersituatie. Op basis van de areaalverschillen en de kentallen voor onderhoud (kosten per eenheid) kunnen de benodigde beheerkosten worden aangemeld in de eerstvolgende begrotingsronde of meegenomen worden als onderdeel van het betreffende uitvoeringsbesluit. Hieruit volgt de noodzaak tot het verplicht opnemen van een beheerparagraaf in de gemeentelijke projectplannen door de projectleiders van nieuwbouw en/of herinrichting. Met kennis van de toekomstige beheerkosten van het nieuwe plan en de benodigde investeringskosten is het dan aan de raad om een afgewogen beslissing te nemen en desgewenst goedkeuring te geven aan de uitvoering van het betreffende project.

De beheerplannen geven op de middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen in welk jaar genomen worden om het kapitaalgoed in stand te houden. De beheerplannen zijn gebaseerd op een technische controle en/of schouw van het areaal en geven een realistisch beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde budgetten.

In 2016 zijn de Beheerplannen Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2017-2021 vastgesteld.

Onderstaand wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en Financiën en Prestaties 2016.

Water

Beleidskader­­
Het kader voor water is opgenomen in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Water. Dit is vertaald in het beheerplan Water 2017-2021 dat in 2016 is vastgesteld. Op basis van het beheerplan wordt ervoor gezorgd dat het openbare water in Leiden volgens de vastgestelde ambities wordt onderhouden. Daarnaast zijn in een aantal andere gemeentelijke beleidsnota’s ook kaders voor het beheer van water opgenomen, bijvoorbeeld in het Integraal Waterketenplan 2019-2023, de Nota Waterkracht en het gemeentelijk Waterplan (dat een gezamenlijk plan is van de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland).

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit “ beleidsterrein “Openbaar water”. Doelen: waterkwantiteit op orde, verbeteren waterkwaliteit en recreatieve waarde water vergroten. Zie ook het hoofdstuk “Reserves en voorzieningen”.

Prestaties 2019­
De doelstelling van deze prestatie is het schoon en doorvaarbaar (op diepte) houden van grachten en watergangen alsook het beschermen van de daar aanwezige flora en fauna. Door het periodiek verwijderen van (drijf)vuil uit de oppervlaktewateren blijven deze schoon en doorvaarbaar. Daarnaast worden de gemeentelijke fonteinen en waterspeellokaties onderhouden.­

De werkzaamheden worden conform de Flora en Faunawet verricht. De volgende activiteiten worden in 2019 verricht:

 • het regulier onderhoud van de van de fonteinen;
 • het risicogestuurd ‘vissen van bladafval'. Op basis van het zogenaamde schaduwmodel (bomen) wordt voorspeld welke watergangen het meeste blad te verwerken krijgen en deze worden dan als eerste onderhouden;
 • in de maanden september, oktober en november vindt de jaarlijkse “Schouw Rijnland” plaats, hierbij wordt circa 110 km watergang geschoond van vegetatie.

­
­Openbare Verlichting

Beleidskader­ ­
De kaders voor openbare verlichting zijn gesteld in het Beleidsplan openbare verlichting 2013 en illuminatiebeleid 2016 VerLEIDEN met Licht, kapitaalgoed Openbare Verlichting. Deze beleidskaders zijn vertaald in het Beheerplan Openbare Verlichting 2017-2021. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat de openbare verlichting in Leiden conform de vastgestelde ambities wordt onderhouden. De gemeente is eigenaar en doet het beheer en onderhoud van de 22.000 armaturen OVL. Daarnaast is de gemeente voor 11% eigenaar van het ondergrondse netwerk + stroomverdeelkasten. De netbeheerder is in Leiden voor 89% eigenaar van het ondergrondse netwerk en stroomverdeelkasten.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren Openbare Verlichting.

Prestaties 2019 

 • De vervangingen worden conform het Beheerplan OVL uitgevoerd, hoofdzakelijk in Dobbewijk-Zuid, Haagweg-Noord, Lage Mors en Leedewijk-Noord. Verder wordt de inhaalslag vervangingen in 2019 afgerond, welke in 2018 goed op gang is gekomen.
 • Het uitvoeren van reguliere werkzaamheden (dagelijks- en grootonderhoud) vindt verspreid plaats over het gehele gebied van de gemeente.
 • Bij vervanging van illuminatieverlichting (uitlichting van bijzondere gebouwen en objecten), wordt de installatie geschikt gemaakt om de verlichting zelf in- en uit te kunnen schakelen in plaats van de automatische schakeling via de netbeheerder. Op die manier kan de gemeente zelf bepalen hoelang zij een gebouw of object wil aanlichten;
 • De energielevering van elektriciteit (2019) is contractueel geregeld. Leiden koopt haar elektriciteit 100% duurzaam in.

Groen 

Beleidskader­
Het kader voor groen is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Groen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Groen 2017-2021. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat het groen in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden wordt.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Openbaar Groen”. Doelen; beheren openbaar groen en renoveren en herinrichten van parken.

Prestaties 2019 

 • Er wordt in 2019 nadrukkelijk gezocht naar locaties die “vergroend” kunnen worden. bijvoorbeeld stukken verharding die niet tot nauwelijks betreden worden of stenige speelplekken die een groenere inrichting krijgen wanneer deze aan vervanging toe zijn. Hiertoe stellen we een groene kansenkaart op.
 • Ook in 2019 werken wij verder aan het verbeteren van de biodiversiteit Uit het uitvoeringsplan groene hoofdstructuur volgen diverse locaties die omgevormd zullen worden in een meer bijenvriendelijke inrichting. Op deze locaties en andere locaties wordt ook een bijenvriendelijker beheer toegepast.
 • Ook in 2019 wordt sinusbeheer toegepast. In 2019 wordt onderzocht of dit op een hoger abstractie niveau toegepast kan worden. Hiermee bereiken we hetzelfde resultaat met als voordeel dat het voor gebruikers van de openbare ruimte esthetisch mooier en verzorgder oogt. Met sinusbeheer wordt in wisselende patronen (sinussen) gemaaid. Hierdoor ontstaat er een maximum aan variatie. Zo is er op elk moment van het jaar voor insectensoorten wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken.
 • Op diverse locaties in de stad wordt gewerkt aan groeiplaatsverbetering van bomen. Hierbij wordt een afweging gemaakt op basis van doelmatigheid. Bij bomen met een lage levensverwachting wordt de groeiplaats niet meer verbeterd en is het vertrekpunt beter goed opnieuw beginnen.
 • Ook in 2019 wordt uitvoering gegeven aan het beheerbewust inrichten. Vanuit groenbeheer houdt dit in dat bij reconstructievakken gestreefd wordt naar een inrichting die zowel extensief in beheer is, als vormgegeven wordt met soorten die de biodiversiteit bevorderen.

Er gaan meer bomen geplant worden. Vanuit beheer brengen we expertise in om de juiste boom op de juiste plek onder de juiste plantcondities toe te voegen. Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en leveren een grote bijdrage aan een goed leefklimaat en woongenot.

Kunstwerken 

Beleidskader­
Het kader voor kunstwerken is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Kunstwerken.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren bruggen en viaducten.

Prestaties 2019 

 • Vervanging van de Churchillbrug.
 • Groot onderhoud Haarlemmerviaduct en de tunnel bij de Hofvlietweg.
 • Groot onderhoud van de eerste tranche van in totaal 62 bruggen die vanuit de technische inspecties groot of vervangingsonderhoud vragen.
 • Uitvoer van cyclisch onderhoud aan bruggen voor het conserveren en metselwerk.
 • Renovatie houten bruggen in Leiden Noord.
 • Voortzetting aanpassing 4 op afstand te bedienen en 11 handbediende beweegbare bruggen conform de eisen van de machinerichtlijn.

Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers 

Beleidskader­
Het kader voor walmuren en beschoeiingen is verwoord in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed walmuren, beschoeiingen en natuur vriendelijke Oevers.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel; Beheren walmuren en beschoeiingen.

De structurele kosten voor het onderhouden van de walmuren en beschoeiingen worden ten laste van de exploitatie gebracht. Om het groot onderhoud uit te kunnen voeren (in deze het vervangen van beschoeiingen) wordt gebruik gemaakt van een voorziening.

Prestaties 2019 
In 2019 worden in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

 • Vervangen drie damwandtracés in Roodenburgerdistrict Noord en-Zuid en het Stevenshofdistrict.
 • Uitvoering van herstelwerkzaamheden aan beschoeiingen (raamovereenkomst).

Daarnaast worden vanuit de Programma’s Binnenstad en Bereikbaarheid de volgende walkanten vernieuwd:

 • Herensingel.
 • Zijlsingel.
 • Haarlemmertrekvaart.

Straatmeubilair

Beleidskader­
Het kader voor straatmeubilair is gesteld in het beleidskader openbare Ruimte, kapitaalgoed Straatmeubilair.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte". Doel: beheren straatmeubilair.

Prestaties 2019
De prestaties hebben betrekking op het beheren en onderhouden van het straatmeubilair in relatie tot het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte met als doel een schone, hele en veilige inrichting van de stad (zichtbaar, herkenbaar en aanwezig). Het straatmeubilair wordt in stand gehouden op het landelijke CROW beeldkwaliteitsniveau B.
Begin 2019 wordt de afronding verwacht van het vervangen van de bewegwijzering voor het fiets- en autoverkeer. Voor de verkeersborden wordt een sanering uitgevoerd van overtollige verkeersborden.

Spelen 

Beleidskader­
Het kader voor spelen is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Spelen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Spelen 2017-2021. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat Speelplekken in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden worden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein "Openbaar groen”.

Prestaties 2019 ­

 1. In 2019 wordt het onderhoud uitgevoerd conform het beheerplan spelen 2017-2021.
 2. De geplande vervangingen van de speeltoestellen worden uitgevoerd.

Wegen 

Beleidskader­
Het kader voor wegen is gesteld in het vastgestelde Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Wegen.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: beheer wegen.

Prestaties 2019 
De wegen worden in 2019 beheerd op het vastgestelde wettelijke aansprakelijkheidsniveau (R-). Dit gebeurt aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma uit het beheerplan Wegen 2017-2021. De planning van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden wordt afgestemd met de werkzaamheden die vanuit de programma’s Bereikbaarheid en Binnenstad worden uitgevoerd:

 • Het groot onderhoud vindt met name plaats in Roomburg, Waardeiland, Hoge en Lage Mors, Boshuizen en Houtkwartier.
 • In 2019 start het project Haagweg Zuid en Gasthuiswijk in combinatie met de rioolvervanging.
 • Waar mogelijk wordt vergroening toegepast.

Riolering 

Beleidskader ­
Het Integraal Waterketenplan 209-2023 vormt het beleidskader voor het rioolbeheer. Dit plan is eind 2018 vastgesteld. Het vertrekpunt voor dit plan is de waterketen en het is opgesteld vanuit de samenwerking in de waterketen in de Leidse Regio (Dunea, Hoogeheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten.

De rioleringszorg is noodzakelijk vanuit het oogpunt “duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieu” en het voorkomen van wateroverlast. Het algemene doel is vertaald naar het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater.
De werkzaamheden binnen deze prestatie zijn gericht op het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, putten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en overstortgemalen en de rioolgemalen en het drukrioolsysteem.

De werkzaamheden en projecten die in 2019 worden uitgevoerd of gestart worden qua uitvoering, zijn:

 • aanvang rioolvervanging Bos- en Gasthuisdistrict Zuid;
 • uitvoering levensduur verlengende maatregelen;
 • reiniging en inspectie van circa 45km lengte aan riolering;
 • het renoveren van 13 gemalen.

Doel en FinanciënVia de rioolheffing brengt de gemeente kosten in rekening voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel bij diegenen die direct of indirect zijn aangesloten op de riolering. De kosten die in de rioolheffing zijn ondergebracht betreffen onder andere investeringskosten en exploitatiekosten. De komende vier jaar wordt de dekkingsgraad van de rioolheffing naar circa 100% gebracht.

Vastgoed

Beheerplannen vastgoed (B&W 13.0350). Het niveau waarop het vastgoed in stand gehouden wordt is vastgesteld aan de hand van een objectief meet instrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op de Conditiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed. Voor de in stand houding van Rijksmonumenten wordt naast de NEN2767 specifieke methodes toegepast voor het behouden van cultureel erfgoed.

De meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn in 2016 herijkt. Vanaf 2017 werken we met een tussen GVM en cluster Beheer opgesteld jaarplan onderhoud. Er is gekozen voor het clusteren van gelijksoortige onderhoudswerkzaamheden, waarbij gestreefd wordt naar een gelijkmatige spreiding van uitgaven door de jaren. Het onderhouden van monumenten is vergunningsplichtig, waardoor een langere voorbereidingstijd nodig is. De bedragen zijn onderbouwd, maar de planning van onderhoudswerkzaamheden door de jaren kan enigszins verschuiven, dit omdat de conditieniveau waarop onderhouden wordt gepleegd, afhankelijk is van de technisch staat (conditieafhankelijk onderhoud). Er wordt in 2016 en 2017 een groot aantal aanbestedingen uitgezet om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed. Voor de beheersbaarheid wordt gekozen voor wat grotere, meerjarige clustercontracten waarbij de markt wordt uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.

Voor het bouwkundig onderhoud en onderhoud aan elektrotechnische installaties zijn momenteel voor alle gemeentelijke panden, een aanbestedingstraject voor een onderhoudsovereenkomst in voorbereiding. Verwacht wordt dat in 2018/2019 de overeenkomsten zullen worden afgesloten. Naast deze aanbesteding is een aantal andere aanbestedingen in voorbereiding. Doel is om het werk in 8 a 10 clustercontracten op de markt te zetten.

Algemeen kan gesteld worden dat conform het Beleidskader Vastgoed het technisch beheer zich ontwikkelt van reageren op calamiteiten naar een tactisch beheer. De resultaten van de inspecties en de inventarisaties vormen de uitgangspunten voor het meerjaren onderhoudsplan. Lange termijn gegevens over onderhoudsbedragen maar ook jaarplannen voor de uitvoering kunnen gegenereerd worden. Uit de meerjaren onderhoudsplannen worden jaarbegrotingen gegenereerd. Er zijn kaders en spelregels voor een uniforme werkwijze opgesteld. Het vergt ook in 2018 nog extra capaciteit van de organisatie voor het op de juiste wijze inregelen van nieuwe werkprocessen.

Overige panden

In 2019 wordt voorbereidingen getroffen om de eigenaarsrol van panden over te dragen van Beheer naar SO/GVM.

Financiën

In de begroting is een jaarlijkse storting opgenomen voor planmatig onderhoud van ambtelijke huisvesting en maatschappelijk vastgoed. Op basis de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen in 2016 en de stand van de voorziening is de verwachting dat bij gelijke omvang van de portefeuille de financiële middelen tot 2030 toereikend zijn om de doorgerekende kosten van groot (planmatig) onderhoud te dekken. Bij elke jaarrekening zal worden gerapporteerd over de meerjaren saldi van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed in relatie tot ontwikkelingen in de omvang van de vastgoedportefeuille.

Sportaccommodaties

Beleidskader ­
Het beleidskader “Verleiden tot bewegen” is in de Sportnota in 2012 vastgesteld.

Doel en Financiën ­
Doel van het beleidskader is dat in 2016 meer Leidenaren zijn gaan sporten en bewegen en dat 75% van de Leidenaren voldoet aan de beweegnorm uit het Olympisch Plan. Dit is van belang omdat sport het bewegen, gezond zijn, ontmoeten, plezier hebben en participeren stimuleert. Leiden maakt het voor iedereen mogelijk te bewegen en te sporten, in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Daarvoor beheert, onderhoudt en exploiteert de gemeente diverse sportaccommodaties, zoals sportvelden, drie zwembaden en een aantal sporthallen/gebouwen.

Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens het Beheerplan Sport 2017-2021. In 2019 worden de volgende werkzaamheden verricht.

 • Voor de velden 2 en 3 van HC Roomburg is de vervanging van de toplaag opgenomen.
 • Vervanging van de riolering op enkele sportaccommodaties.

Financieel overzicht Kapitaalgoederen

Beheerplan

Begroting

2019

2020

2021

2022

Water (baggeren)

Onderhoudsbudget

898

871

532

532

Voorz. Waterkwaliteit

357

357

357

357

Openbare verlichting

Onderhoudsbudget

325

334

334

334

Voorz. Openbare verlichting

198

198

198

198

kapitaallasten

578

711

769

884

Groen

Onderhoudsbudget

3.406

3.418

3.430

3.444

Voorz. groot onderhoud

0

0

0

0

Kapitaallasen

97

88

87

87

Kunstwerken

Onderhoudsbudget

957

957

957

957

Voorz. groot onderhoud

779

779

779

779

Kapitaallasen

861

1.181

1.356

1.667

Walmuren

Onderhoudsbudget

211

204

204

204

Voorz. groot onderhoud

288

288

288

288

Kapitaallasen

63

66

108

121

Straatmeubiliar

Onderhoudsbudget

624

624

624

624

Voorz. groot onderhoud

272

272

272

272

Kapitaallasen

595

733

810

864

Spelen

Onderhoudsbudget

414

414

414

414

Kapitaallasen

114

223

276

328

Wegen

Onderhoudsbudget

797

827

827

827

Voorz. groot onderhoud

2.602

2.602

2.602

2.602

Kapitaallasen

1.881

2.288

3.031

3.516

Riolering

Onderhoudsbudget

1.953

1.953

1.953

1.953

Voorz. groot onderhoud

1.089

1.089

1.089

1.089

Kapitaallasen

697

935

1.227

1.387

Vastgoed

Onderhoudsbudget

2.183

2.107

2.763

2.764

Voorz. groot onderhoud

3.035

3.035

3.035

3.035

Kapitaallasen

5.741

5.791

5.753

5.698

Sportaccommodaties

Onderhoudsbudget

1.261

761

1.846

846

Voorz. groot onderhoud

1.263

1.280

1.280

1.280

Kapitaallasen

1.631

1.751

4.113

4.071

Overzicht Kengetallen

Water

­

Te schonen watergangen (km.)

110 km

Te baggeren watergangen (km.)

110 km

Fonteinen (st.)

16 st

Waterspeelplaatsen (st.)

4 st

Openbare verlichting

­

Lichtmasten, inclusief wandarmaturen en overspanningen (st.)

19.208 st

Armaturen (st.)

20.317 st

Lichtbronnen (lampen) (st.)

20.869 st

Ontsteekpunten (st.)

68 st

Groen

­

Areaal groen (are)

42.639 are

Bomen (st.)

49.642 st

Kunstwerken

­

Vaste bruggen (st.)

479 st

Beweegbare bruggen (st.)

39 st

Tunnels (st.)

26 st

Viaducten (st.)

19 st

Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers

­

Beschoeiingen (km.)

65 km

Kademuren (km.)

21 km

Damwanden (km.)

23 km

Nat. vriend. oevers (km.)

6 km

Straatmeubilair

­

Banken (st.)

2.237 st

Fietsvoorzieningen (st.)

9.624 st

Hekwerken (st.)

280 st

Palen (st.)

22.000 st

Verkeersvoorzieningen Borden c.a. (st.)

22.409 st

Verkeersvoorzieningen Bewegwijzering (st.)

1.398 st

Verkeersvoorzieningen Wegmarkering belijning (m.)

351.729 m

Verkeersvoorzieningen Wegmarkering figuratie (m.)

9.414 m

Spelen

­

Speelplekken (st.)

315 st

Speeltoestellen (st.)

1.373 st

Sporttoestellen (st.)

306 st

Speelprikkels (st.

144 st

Afscheidingen (m²)

4.671 m²

Verhardingen (m²)

15.314 m²

Veiligheidsondergrond (m²)

24.723 m²

Wegen

­

Asfalt (m²)

1.252.994 m²

Elementen (m²)

3.515.487 m²

Cement (m²)

35.098 m²

halfverharding (m²)

73.098 m²

Overige (m²)

80.548 m²

Riolering

­

Openbaar riool (km.)

352,2 km

Drukriolering (km.)

19 km

Nooduitlaten (st.)

169 st

Gemaal objecten (st.)

196 st

Niveaumeters (st.)

9 st

Overstortmeters (st.)

29 st

Electrische schuiven (st.)

12 st

Kolken (st.)

43.500 st

Sportaccommodaties en velden

­

Zwembaden

3

Sportparken met:

12

Voetbalvelden

24,5

Korfbalvelden

10

Hockeyvelden

3

Atletiekbaan

1

Tennisparken met:

3

Tennisbanen

21

Diverse sportaccommodaties waaronder bijvoorbeeld

3

Sporthallen

1

Sportzaal

1

Turnhal

1

Tafeltennishal

1

Overige velden voor andere takken van sport

6

Complexen volkstuinen

6 (totaal 491.374 m²)

Areaal jeugddorp (clubruimten)

11

Gebouwen in eigendom

­

Ambtelijke huisvesting

9

Maatschappelijk vastgoed

80

Strategische vastgoed

25

Niet beleidsondersteunend (verkooplijst)

73

Monumentale objecten

14