Programmabegroting 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 20.0024), staat in artikel 10 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is.

De onderstaande beleidskaders kapitaalgoederen zijn gerealiseerd en vastgesteld door de raad. Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

 1. Water (baggeren)
 2. Openbare Verlichting
 3. Groen ( incl. bomen)
 4. Kunstwerken
 5. Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers
 6. Straatmeubilair
 7. Spelen
 8. Wegen
 9. Riolering
 10. Vastgoed
 11. Sportaccommodaties

De beleidskaders en beheerplannen van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:

 • de kaders waarbinnen de instandhouding de kapitaalgoederen uitgevoerd moet worden;
 • het gewenste onderhoudsniveau van het kapitaalgoed;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • een scenario voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Overzicht beheerplannen 
De volgende beheerplannen worden per programma opgenomen.

Programma

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

5

Beheerplan Water

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Openbare Verlichting

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Groen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Nee

Ja

Nee

5

Beheerplan Kunstwerken

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Walmuren

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Straatmeubilair

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Spelen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Nee

Ja

Nee

5

IWKp 2019-2023

2019

Een keer per 5 jaar

2024

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Wegen

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

6

MJOB Gemeentelijk Vastgoed

2012

Een keer per 4 jaar

2020

Ja

Ja

Nee

9

Beheerplan Sport

2016

Een keer per 5 jaar

2022

Ja

Ja

Nee

Openbare ruimte 
De openbare ruimte wordt ook komend jaar beheerd en onderhouden op basis van wettelijke regels, zorgplicht en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleidskaders en beleidsplannen is benoemd. De uitwerking hiervan komt samen in de beheerplannen 2017-2021. Onderdeel van de beheerplannen zijn de einde levensduur vervangingen van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Denk aan riolering, wegen en kunstwerken. Het beheer van de openbare ruimte verandert echter snel; niet langer traditioneel “steentje er uit - steentje er in”, maar toekomstgericht of kansgestuurd onderhoud en beheer. Elke vervanging is zo een kans voor vernieuwing. Vernieuwing die rekening houdt met de maatschappelijke, technologische en klimatologische ontwikkelingen. Vernieuwing waar klimaatadaptieve maatregelen en de energietransitie integraal in worden meegenomen. De opgave hierbij is om de vervangings- en vernieuwingsinvesteringen van de kapitaalgoederen te combineren met die van andere investerende partijen zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en sociale partners.

Voor de kapitaalgoederen Wegen, Walmuren en Beschoeiingen, Kunstwerken, Water, Openbare Verlichting, en Sport bestaan voorzieningen voor groot onderhoud.

Kennis over de omvang van de te onderhouden domeinarealen, maar ook de mutaties in de arealen, zijn van wezenlijk belang. Niet alleen om het onderhoud te garanderen maar vooral ook om jaarlijks het noodzakelijke budget te kunnen reserveren om goed onderhoud te kunnen plegen. Extra budget is nodig indien het areaal wordt uitgebreid of een inrichting (bijvoorbeeld bij herinrichting van een deel van de openbare ruimte) met hogere beheerlasten wordt gekozen.

De doelstelling is steeds de mutaties in de beheerarealen inzichtelijk te hebben en op basis hiervan de reservering en aanvraag van de benodigde onderhoudsbudgetten te borgen. De mutaties in het beheerareaal (wijziging van oppervlakten, lengten, aantallen, etc. van de beheerobjecten) en de daarbij behorende beheerkosten als gevolg van grote (gemeentelijke) bouwprojecten – als belangrijke veroorzakers van aanpassingen in de openbare ruime - worden hierbij in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht met zowel de bestaande beheersituatie als de toekomstige beheersituatie. Op basis van de areaalverschillen en de kentallen voor onderhoud (kosten per eenheid) kunnen de benodigde beheerkosten worden aangemeld in de eerstvolgende begrotingsronde of meegenomen worden als onderdeel van het betreffende uitvoeringsbesluit. Hieruit volgt de noodzaak tot het verplicht opnemen van een beheerparagraaf in de gemeentelijke projectplannen door de projectleiders van nieuwbouw en/of herinrichting. Met kennis van de toekomstige beheerkosten van het nieuwe plan en de benodigde investeringskosten is het dan aan de raad om een afgewogen beslissing te nemen en desgewenst goedkeuring te geven aan de uitvoering van het betreffende project.

De beheerplannen geven op de middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen in welk jaar genomen worden om het kapitaalgoed in stand te houden. De beheerplannen zijn gebaseerd op een technische controle en/of schouw van het areaal en geven een realistisch beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde budgetten.

In 2016 zijn de Beheerplannen Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2017-2021 vastgesteld. In 2021 worden de nieuwe beheerplannen 2022-2026 vastgesteld.

Onderstaand wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en Financiën en Prestaties 2021.

Water

Beleidskader­ ­
Het kader voor water is opgenomen in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Water. Dit is vertaald in het beheerplan Water 2017-2021 dat in 2016 is vastgesteld. Op basis van het beheerplan wordt ervoor gezorgd dat het openbare water in Leiden volgens de vastgestelde ambities wordt onderhouden. Daarnaast zijn in een aantal andere gemeentelijke beleidsnota’s ook kaders voor het beheer van water opgenomen, bijvoorbeeld in het Integraal Waterketenplan 2019-2023 en de Nota Waterkracht.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit “ beleidsterrein “Openbaar water”. Doelen: waterkwantiteit op orde, verbeteren waterkwaliteit en recreatieve waarde water vergroten. Zie ook het hoofdstuk “Reserves en voorzieningen”.

Prestaties 2021
De doelstelling van deze prestatie is het schoon en doorvaarbaar (op diepte) houden van grachten en watergangen alsook het beschermen van de daar aanwezige flora en fauna. Door het periodiek verwijderen van bagger en (drijf)vuil uit de oppervlaktewateren blijven deze schoon en doorvaarbaar. Daarnaast worden de gemeentelijke fonteinen en waterspeellocaties onderhouden.­

De werkzaamheden worden conform de Natuurbeschermingswet verricht. De volgende activiteiten worden in 2021 verricht:

 • het regulier onderhoud fonteinen;
 • het ‘vissen van bladafval'.
 • de jaarlijkse “Schouw Rijnland”, hierbij wordt circa 110 km watergang geschoond van vegetatie;
 • baggeren van diverse watergangen;
 • reinigen van duikers.

­
­Openbare Verlichting

Beleidskader­ ­
De kaders voor openbare verlichting zijn gesteld in het Beleidsplan openbare verlichting 2013 en illuminatiebeleid 2016 “VerLEIDEN met Licht”. Deze beleidskaders zijn vertaald in het Beheerplan Openbare Verlichting 2017-2021. Met het beheerplan wordt gezorgd dat de openbare verlichting in Leiden conform de vastgestelde ambities wordt onderhouden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren Openbare Verlichting.

Prestaties 2021

 • De vervangingen worden conform het Beheerplan OVL uitgevoerd, hoofdzakelijk in Rijndijkbuurt, Burgermeesterwijk en Professorenwijk West.
 • Het uitvoeren van reguliere werkzaamheden (dagelijks- en grootonderhoud) vindt verspreid plaats over het gehele gebied van de gemeente.
 • Bij vervanging van illuminatieverlichting (uitlichting van bijzondere gebouwen en objecten), krijgt de installatie een eigen aan/uit schakeling i.p.v. van de automatische schakeling via de netbeheerder. Op die manier kan de gemeente zelf bepalen hoelang zij een gebouw of object wil aanlichten;
 • De energielevering van elektriciteit (2020) is contractueel geregeld. Leiden koopt haar elektriciteit 100% duurzaam in. 

Groen 

Beleidskader­
Het kader voor groen is opgenomen in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Groen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Groen 2017-2021. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat het groen in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden wordt.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Openbaar Groen”. Doelen; beheren openbaar groen en renoveren en herinrichten van parken.

Prestaties 2021 

 • Ook in 2021 worden locaties in Leiden vergroend op basis van de vastgestelde Groenekansenkaart.
 • We verbeteren de biodiversiteit door ecologischer te maaien; gazons vormen we om naar bermen of sommige bermen maaien we met een andere maaifrequentie. Hierdoor krijgen kruiden meer kans en ontstaan voedselcorridors voor insecten.
 • Ook sinusbeheer (maaien in sinusvormige patronen) passen we hiervoor toe. Met sinusbeheer wordt in wisselende patronen (sinussen) gemaaid. Hierdoor ontstaat er een maximum aan variatie. Zo is er op elk moment van het jaar voor insectensoorten wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken.
 • Op diverse locaties in de stad wordt gewerkt aan groeiplaatsverbetering van bomen. Hierbij wordt een afweging gemaakt op basis van doelmatigheid. Bij bomen met een lage levensverwachting wordt de groeiplaats niet meer verbeterd en is het vertrekpunt beter goed opnieuw beginnen.
 • We richten beheerbewust in. Dit houdt in dat bij reconstructievakken gestreefd wordt naar een inrichting die zowel extensief in beheer is, als vormgegeven wordt met soorten die de biodiversiteit bevorderen.
 • Er gaan meer bomen geplant worden. Vanuit beheer brengen we expertise in om de juiste boom op de juiste plek onder de juiste plantcondities toe te voegen. Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en leveren een grote bijdrage aan een goed leefklimaat en woongenot.
 • Ook in Leiden zien we de laatste jaren een toename van (ongewenste) exotische planten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de reuzeberenklauw en de Japanse duizendknoop. Niet alleen andere planten en diersoorten ervaren hier hinder van maar ook privébezittingen kunnen hierdoor aangetast worden.

Kunstwerken 

Beleidskader­
Het kader voor kunstwerken is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Kunstwerken.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren bruggen en viaducten.

Prestaties 2021 

 • groot onderhoud Dobberbrug en werk met werk maken van 2 bruggen bij de Vrijheidslaan;
 • cyclisch onderhoud conserveren, metselwerk en remmingswerken;
 • renovatie houten bruggen in polderpark Cronesteyn;
 • afronding machinerichtlijn van de laatste twee (de andere twee zijn al gereed) beweegbare bruggen (Schrijversbrug en Sumatrabrug);
 • aanpassing van de Singelbrug en Rijnzichtbrug als onderdeel van de 11 handbediende beweegbare bruggen conform machinerichtlijn.
 • afronding werkvoorbereiding JC-Brug i.s.m. PZH, realisatie in 2023.

Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers 

Beleidskader­
Het kader voor walmuren en beschoeiingen is verwoord in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed walmuren, beschoeiingen en natuur vriendelijke Oevers.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel; Beheren walmuren en beschoeiingen.

De structurele kosten voor het onderhouden van de walmuren en beschoeiingen worden ten laste van de exploitatie gebracht. Om het groot onderhoud uit te kunnen voeren (in deze het vervangen van beschoeiingen) wordt gebruik gemaakt van een voorziening.

Prestaties 2021
In 2021 worden in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • vervangen damwandtracés in Mors- en Boerhavedistrict;
 • vervangen beschoeiing en/of damwand in Merenwijkdistrict en Leiden-Noord;
 • herstel kade Kort Galgewater;
 • herstellen plaatsing damwand aan de Groene Maredijk;
 • vernieuwen (Programma’s Binnenstad en Bereikbaarheid) walkanten Herensingel, Zijlsingel en Haarlemmertrekvaart.

Straatmeubilair

Beleidskader­
Het kader voor straatmeubilair is gesteld in het beleidskader openbare Ruimte, kapitaalgoed Straatmeubilair.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte". Doel: beheren straatmeubilair.

Prestaties 2021
De prestaties hebben betrekking op het beheren en onderhouden van het straatmeubilair in relatie tot het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte met als doel een schone, hele en veilige inrichting van de stad (zichtbaar, herkenbaar en aanwezig). Het straatmeubilair wordt in stand gehouden op het landelijke CROW beeldkwaliteitsniveau B. De onderhoudswerkzaamheden voeren we uit volgens het beheerplan straatmeubilair 2017-2021.
Voor de verkeersborden wordt een sanering uitgevoerd van overtollige verkeersborden. Dit pakken we per wijk op en zal meerdere jaren gaan duren.

Spelen 

Beleidskader­
Het kader voor spelen is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Spelen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Spelen 2017-2021. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat speelplekken in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden worden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein "Openbare Ruimte”.

Prestaties 2021

 • Voor het vernieuwen van speelplekken wordt gewerkt vanuit een meerjarige vervangingsplanning. Op basis hiervan worden gemiddeld 20 plekken per jaar vernieuwd.
 • Waar de locaties het toelaten, haken we aan bij de vergroening zoals opgenomen op de groene kansenkaart.
 • De speeltuinen (15) en speelplekken (315) worden conform het beheerplan Spelen onderhouden en beheerd.
 • De op de speelplekken aanwezige speeltoestellen (totaal 1.680 ) worden qua veiligheid getoetst aan de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en onderhouden op de vastgestelde beeldkwaliteit CROW niveau B.

Wegen 

Beleidskader­
Het kader voor wegen is gesteld in het vastgestelde Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Wegen.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: beheer wegen.

Prestaties 2021
De wegen worden in 2020 beheerd op het vastgestelde wettelijke aansprakelijkheidsniveau (R-). Dit gebeurt aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma uit het beheerplan Wegen 2017-2021. De planning van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden wordt afgestemd met de werkzaamheden die vanuit de programma’s Bereikbaarheid en Binnenstad worden uitgevoerd.

 • Er wordt onderhoud gepleegd in het Merenwijkdistrict, Roodenburgdistrict, en Lage Mors.
 • Groot onderhoud asfalt vindt plaats aan de Haagweg, Willem van der Madeweg de Willem de Zwijgerlaan en de Roosenveltstraat.
 • Eind 2020 starten de projecten Haagweg Zuid, Gasthuiswijk en Houtkwartier, dit loopt door in 2021.
 • Het is de ambitie van het college meer groen in de stad te krijgen. Dat betekent dat we ook bij onderhoud en vervangingen kijken waar meer groen aangelegd kan worden.

Riolering 

Beleidskader ­
Het Integraal Waterketenplan 2019-2023 vormt het beleidskader voor het rioolbeheer. Het vertrekpunt voor dit plan is de waterketen en het is opgesteld vanuit de samenwerking in de waterketen in de Leidse Regio (Dunea, Hoogeheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten.

De rioleringszorg is noodzakelijk vanuit het oogpunt “duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieu” en het voorkomen van wateroverlast. Het algemene doel is vertaald naar het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater.
De werkzaamheden binnen deze prestatie zijn gericht op het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, putten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en overstortgemalen en de rioolgemalen en het drukrioolsysteem.

De werkzaamheden en projecten die in 2020 worden uitgevoerd of gestart worden qua uitvoering, zijn:

 • reiniging en inspectie van circa 48km lengte aan riolering;
 • het renoveren van 11 gemalen;
 • reinigen kolkafvoerleidingen;
 • onderhoud zinker en gemaal schuiven;
 • reinigen circa 43.700 kolken

Onderstaande projecten gaan in 2021 in uitvoering en/of er wordt aangevangen met voorbereiding. In de integrale projecten wordt ondergronds een klimaatrobuust stelsel aangelegd en bovengronds een klimaatadaptieve inrichting welke biodivers vergroend wordt en ruimtereservering voor de energietransitie.

 • Bos- en Gasthuiswijk- Haagweg Zuid (uitvoering fase 1-2);
 • Noorderkwartier Oost (uitvoering 2020-2022);
 • Meerburg (voorbereiding);
 • Morsdistrict (voorbereiding);
 • Professorenwijk Oost (uitvoering 2021);
 • Vogelwijk Raadsherenbuurt (voorbereiding).

Doel en Financiën
Via de rioolheffing brengt de gemeente kosten in rekening voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel bij diegenen die direct of indirect zijn aangesloten op de riolering. De kosten die in de rioolheffing zijn ondergebracht betreffen onder andere investeringskosten en exploitatiekosten. De komende twee jaar wordt de dekkingsgraad van de rioolheffing verder naar circa 100% gebracht.

Vastgoed

Beheerplannen vastgoed (B&W 13.0350).
Het niveau waarop het vastgoed in stand gehouden wordt is vastgesteld aan de hand van een objectief meet instrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op de Conditiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed. Voor de in stand houding van Rijksmonumenten wordt naast de NEN2767 specifieke methodes toegepast voor het behouden van cultureel erfgoed.

De meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn in 2016 herijkt. Vanaf 2017 werken we met een tussen GVMP en cluster Beheer opgesteld jaarplan onderhoud. Er is gekozen voor het clusteren van gelijksoortige onderhoudswerkzaamheden, waarbij gestreefd wordt naar een gelijkmatige spreiding van uitgaven door de jaren. Het onderhouden van monumenten is vergunningsplichtig, waardoor een langere voorbereidingstijd nodig is. De bedragen zijn onderbouwd, maar de planning van onderhoudswerkzaamheden door de jaren kan enigszins verschuiven, dit omdat het conditieniveau waarop onderhoud wordt gepleegd, afhankelijk is van de technisch staat (conditieafhankelijk onderhoud). Om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed, wordt bij aanbestedingen gekozen voor wat grotere, meerjarige clustercontracten waarbij de markt wordt uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.

Algemeen kan gesteld worden dat conform het Beleidskader Vastgoed het technisch beheer zich ontwikkelt van reageren op calamiteiten naar een tactisch beheer. De resultaten van de inspecties en de inventarisaties vormen de uitgangspunten voor het meerjaren onderhoudsplan. Lange termijn gegevens over onderhoudsbedragen maar ook jaarplannen voor de uitvoering kunnen gegenereerd worden. Uit de meerjaren onderhoudsplannen worden jaarbegrotingen gegenereerd. Er zijn kaders en spelregels voor een uniforme werkwijze opgesteld. Het vergt extra capaciteit van de organisatie voor het op de juiste wijze inregelen van nieuwe werkprocessen.

Overige panden
In 2020/20021 is verder invulling gegeven aan de overdracht van de objecten van Beheer naar GVMP.

Financiën
In de begroting is een jaarlijkse storting opgenomen voor planmatig onderhoud van ambtelijke huisvesting en maatschappelijk vastgoed. Op basis de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen in 2016 en de stand van de voorziening is de verwachting dat bij gelijke omvang van de portefeuille de financiële middelen tot 2030 toereikend zijn om de doorgerekende kosten van groot (planmatig) onderhoud te dekken. Bij elke jaarrekening zal worden gerapporteerd over de meerjaren saldi van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed in relatie tot ontwikkelingen in de omvang van de vastgoedportefeuille.

Sportaccommodaties

Beleidskader ­
Het beleidskader “Verleiden tot bewegen” is in de Sportnota in 2012 vastgesteld.

Doel en Financiën ­
Doel van het beleidskader is dat in 2016 meer Leidenaren zijn gaan sporten en bewegen en dat 75% van de Leidenaren voldoet aan de beweegnorm uit het Olympisch Plan. Dit is van belang omdat sport het bewegen, gezond zijn, ontmoeten, plezier hebben en participeren stimuleert. Leiden maakt het voor iedereen mogelijk te bewegen en te sporten, in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Daarvoor beheert, onderhoudt en exploiteert de gemeente diverse sportaccommodaties, zoals sportvelden, drie zwembaden en een aantal sporthallen/gebouwen.

Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens het Beheerplan Sport 2017-2021. In 2021 worden de volgende werkzaamheden verricht.

 • We richten ons op het nemen van verduurzamingsmaatregelen die binnen 1 tot 5 jaar zijn terug te verdienen. Dit sluit aan op onze ambities voor een klimaat-neutrale en klimaat-ingerichte stad.
 • Invulling geven aan de aanbevelingen uit de eindrapportage ‘Toekomstperspectief binnensport Leiden’ (BW 18.0562), waaronder het komen tot een optimalisatie van de bezetting van de accommodaties (het rooster) binnen sport.
 • Uitvoeren van een Klant(tevredenheid)onderzoek naar de tevredenheid van onze gebruikers in de gemeentelijke sportaccommodaties, met als doel input te krijgen voor continue monitoren en verbeteren.
 • Doorwerken aan opdrachten Zwembad en IJshal de Vliet, het Indoor Sportcentrum, wijksportpark Roomburgerpark en wijksportpark De Mors.

Financieel overzicht Kapitaalgoederen

Beheerplan

Begroting

2021

2022

2023

2024

Water (baggeren)

Onderhoudsbudget

936

905

568

568

 

Voorziening

365

365

365

365

 

Kapitaallasten

88

88

88

5

Openbare verlichting

Onderhoudsbudget

399

399

399

399

 

Voorziening

209

209

209

209

 

Kapitaallasten

519

681

730

883

Groen

Onderhoudsbudget

3.640

3.650

3.595

3.625

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

1.317

1.653

1.680

1.739

Kunstwerken

Onderhoudsbudget

978

1.009

1.009

1.009

 

Voorziening

818

818

818

818

 

Kapitaallasten

1.134

1.272

1.437

1.601

Walmuren

Onderhoudsbudget

207

207

207

207

 

Voorziening

310

310

310

310

 

Kapitaallasten

120

133

132

148

Straatmeubilair

Onderhoudsbudget

1.312

1.312

1.320

1.320

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

1.144

1.453

1.645

1.793

Spelen

Onderhoudsbudget

263

263

263

263

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

338

391

443

496

Wegen

Onderhoudsbudget

1.256

1.256

1.238

1.238

 

Voorziening

2.816

2.816

2.816

2.816

 

Kapitaallasten

3.868

4.873

6.126

8.492

Riolering

Onderhoudsbudget

1.620

1.620

1.637

1.637

 

Voorziening

721

721

721

721

 

Kapitaallasten

816

986

1.604

1.968

Vastgoed

Onderhoudsbudget

5.262

4.429

3.261

3.261

 

Voorziening

1.798

1.794

1.794

1.794

 

Kapitaallasten

12.121

13.687

13.824

13.855

Sportaccommodaties

Onderhoudsbudget

2.031

1.012

1.014

1.014

 

Voorziening

1.284

1.284

1.284

1.284

 

Kapitaallasten

1.773

2.035

4.789

4.726

Overzicht Kengetallen

  
   

Water

Eenheid

Waarde

Oppervlakte Water in Leiden

m2

2.543.318

Fonteinen eigendom Leiden

st.

21

Waterspeelplaatsen in beheer Leiden

st.

5

Duikers

m1

16.855

   

Openbare verlichting

  

Lichtmasten, inclusief wandarmaturen, grondspots en overspanningen in beheer

st.

20.096

Armaturen

st.

20.926

Lichtbronnen (lampen)

st.

20.926

Kasten

st.

87

   

Groen

  

Areaal Groen totaal

ha

7.884.857

Groen Beheer Leiden

ha

4.836.544

Gras Beheer Leiden

ha

3.740.688

Natuurlijke beplanting Beheer Leiden

ha

651.228

Cultuur beplanting Beheer Leiden

ha

431.748

Bomen totaal in Leiden

st.

76.371

Bomen eigendom Leiden

st.

64.006

   

Kunstwerken

  

Vaste bruggen binnen Leiden

st.

336

Beweegbare bruggen binnen Leiden

st.

38

Fiets- / voetbrug binnen Leiden

st.

155

Tunnels binnen Leiden

st.

24

Viaducten binnen Leiden

st.

11

   

Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers

  

Beschoeiingen eigendom Leiden

m1

72.405

Kademuren eigendom Leiden

m1

21.908

Damwanden eigendom Leiden

m1

25.621

Natuurlijke oevers eigendom Leiden

m1

118.704

   

Straatmeubilair

  

Banken/picknicktafels

st.

1.854

Fietsvoorzieningen

st.

5.634

Hekwerken

m1

7.822

Palen

st.

18.860

Verkeersvoorzieningen Borden c.a.

st.

11.315

Laadpalen verkeer

st.

168

Parkeerobject

st.

232

   

Spelen

  

Speeltuinen

st.

16

Speelplekken

st.

299

Speeltoestellen

st.

1.771

Speeltoestellen/Sportvoorzieningen

st.

281

   

Wegen

  

Asfalt (Dicht asfaltbeton)

m2

1.207.585

Elementen

m2

3.216.953

Cemen

m2

126.159

Overige

m2

187.607

   

Riolering

  

Vrijverval riool Vuilwater

km1

310

Vrijverval riool Hemelwater

km1

40

Drukriolering

km1

35

Nooduitlaten

st.

176

HWA uitlaten

st.

57

Gemaal objecten

st.

326

Kolken

st.

43.867

   

Sportaccommodaties en velden

  

Zwembaden

st.

3

Sportparken met Voetbalvelden

st.

25

Sportparken met Korfbalvelden

st.

9

Sportparken met Hockeyvelden

st.

3

Sportparken met Atletiekbaan

st.

1

Tennisbanen

st.

21

Diverse sportaccommodaties (Sporthallen, Sportzalen, Turnhallen en Tafeltennishal)

st.

13

Overige velden voor andere takken van sport

st,

10

Complexen volkstuinen

st.

6

Areaal jeugddorp (clubruimten)

st.

5

   

Gebouwen in eigendom

  

Ambtelijke huisvesting en Maatschappelijk vastgoed

st.

100

Strategisch vastgoed

st.

32

Af te stoten vastgoed

st.

23

Bijzonder bezit

st.

23