Programmabegroting 2021

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

 

5

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers. De gemeente Leiden wil de stad behouden voor toekomstige generaties. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en de biodiversiteit te vergroten.

Inleiding

Leiden is een fijne stad om in te wonen, te werken en te leven. Dat willen we graag zo houden. We moeten de stad aanpassen door te werken aan het toekomstbestendig maken voor klimaatverandering en om de biodiversiteit te vergroten. Het gaat dan om het voorkomen van wateroverlast, hittestress en omgaan met droogte. De maatregelen die we de komende jaren hiervoor gaan nemen staan beschreven in het Uitvoeringsprogramma “Leiden biodivers en klimaatbestendig. Samen maken we Leiden groener!”.

Het aanpassen van de stad vraagt een lange adem. De veranderingen zijn alleen haalbaar en betaalbaar als ze samen met andere projecten worden gerealiseerd. Een goed voorbeeld hiervan is de vervanging van de riolering in een aantal wijken: tegelijkertijd met het vervangen van het riool, richten we de openbare ruimte klimaatadaptief in en nemen we maatregelen om de biodiversiteit te vergroten. We vragen ook andere partijen om mee te doen, de helft van de stad is namelijk particulier eigendom. Aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vragen we daarom met ons samen te werken aan een duurzame stad die ook voor de toekomstige generaties leefbaar blijft. Iedereen kan daarin kleine of grote stappen zetten; van de aanleg van een geveltuin tot het bouwen van natuurinclusieve en klimaatadaptieve gebouwen door ontwikkelaars. De gemeente ondersteunt inwoners en ondernemers met initiatieven zoals Samen aan de Slag, subsidies of het delen van kennis.

De openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden op basis van wettelijke regels, de ambities uit het beleidsakkoord, zorgplicht en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleidskaders en beleidsplannen is benoemd. Bij vernieuwingen (vervangingsonderhoud) houden we rekening met de maatschappelijke, technologische en klimatologische ontwikkelingen, waaronder de klimaatadaptatie en de energietransitie, inclusief het reserveren van de benodigde ruimte in de ondergrond. De projecten pakken we wijkgericht aan. De integrale werkwijze en afstemming tussen beleid, ontwerp en beheer is daarbij de nieuwe standaard. Eind 2021 worden de nieuwe beheerplannen 2022-2026 voor vaststelling aangeboden.

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

De gemeente heeft als primaire taak de zorg voor een goed functionerende openbare ruimte die aansluit bij de beleving van haar inwoners. We hanteren hierbij beeldkwaliteit Niveau B CROW. Voor de kwaliteit van de openbare ruimte is niet alleen het beheer en onderhoud belangrijk, maar ook de functionele, esthetische, ruimtelijke en sociale aspecten. Hierbij regelt en borgt de gemeente dat ingrepen op het juiste moment, tegen de laagste mogelijk maatschappelijke kosten en zonder kapitaalvernietiging worden uitgevoerd.

Doelen en prestaties bij 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.7 Werken voor derden cluster beheer

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

Bodem en ondergrond
Een belangrijk aspect bij het klimaatadaptief inrichten van wijken en straten is het betrekken van bodem en ondergrond. De bodem kan op sommige plekken veel betekenen voor waterberging (zandgrond), maar op andere plekken juist een knelpunt vormen (bodemdaling, hoge grondwaterstand). Daarnaast is bodem de basis voor groen en de plek waar veel functionaliteiten bij elkaar komen (kabels en leidingen, bodemenergiesystemen etc.). Bovenstaande zorgt ervoor dat het op sommige plekken in de stad onder de grond te druk wordt om alle ontwikkelingen te faciliteren, omdat de bodem vol is. Er is dan simpelweg geen plek voor alle ontwikkelingen. Daarom ontwikkelt Leiden in 2021 beleid voor bodem en ondergrond, zodat we in gebieden die ondergronds vol raken, kunnen afwegen op welke wijze we het beste ontwikkelingen kunnen combineren of keuzes maken.

Openbare verlichting
Leiden participeert in een onderzoek van diverse universiteiten waaronder die van Leiden en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in combinatie met diverse instituten in onder andere de gezondheidszorg en lichtwereld naar de invloed van (straat)verlichting op biodiversiteit. Vanuit de gemeente Leiden (openbare verlichting) haken we hierbij aan om uiteindelijk openbare verlichting te kunnen plaatsen waar wetenschappelijk onderbouwd, (meer) recht wordt gedaan aan mens, flora en fauna (zoveel mogelijk) binnen de normen van landelijke richtlijnen (verkeersveiligheid, sociale veiligheid). Verder wordt in het kader van openbare verlichting geëxperimenteerd en nader uitvoering gegeven aan de besluiten van het college op het advies van de stadsecoloog.

Handboek kwaliteit openbare ruimte
Het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte krijgt een update voor de delen II Inrichtingsprincipes en III Details. Als het vooronderzoek naar het digitaliseren van het handboek positief uitvalt, zal in 2021 worden gewerkt aan de digitalisering van het handboek.

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad
Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt, stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’ op, zie 4C1.2. Het is ons voornemen om de nog te realiseren projecten voor de binnenstad (Noordeinde, Turfmarkt/Prinsessekade/Kort Rapenburg Steenstraat, Oosterkerstraat, Ir Driessenstraat en Herensingel/Zijlsingel) samen te voegen met de Agenda Autoluwe binnenstad. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor bezoekers, fietsers en gebruik openbaar vervoer. Zo wordt doorgaand verkeer op sommige delen geweerd en zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. Daarnaast is er een ambitie om de binnenstad verder te vergroenen en wordt rekening gehouden met klimaatadaptatie.

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Wijkvervangingen
Bij de 6 wijkvervangingsopgaven wordt integraal (per wijk) het gemengde rioolstelsel vervangen voor een gescheiden rioolstelsel. Hiermee wordt het hemelwater apart afgevoerd; de rioolwaterzuivering wordt minder belast en we kunnen beter anticiperen op hevige buien. Dit is meteen een mooie aanleiding om de wijk klimaatrobuust her in te richten. We treffen dan maatregelen om hittestress, droogte in de ondergrond en waterlast in de toekomst te beperken. Ook wordt de wijk vergroend en wordt de biodiversiteit vergroot door de aanplant van inheemse bomen, planten en bloemensoorten. Om goed voorbereid te zijn op de energietransitie wordt in de ondergrond ruimte gereserveerd voor de aanleg van een toekomstig warmtenet. Voor de wijken Gasthuiswijk-Haagweg-Zuid, Professorenwijk-Oost, Houtkwartier-Oost en Vogelwijk-worden de ontwerpen verder uitgewerkt. Daarna volgt een participatietraject waarbij de bewoners mee kunnen denken over hun leefomgeving. Begin 2021 worden de uitvoeringsbesluiten voor de projecten ter besluitvorming aangeboden aan de raad. De uitvoering start in 2021. De wijkvervangingen Hoge Mors en Meerburg zijn de volgende wijken voor de integrale wijkaanpak. In 2021 worden de kader- en uitvoeringsbesluiten ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Wijkbeheer
Het aanleggen van geveltuinen, het realiseren van andere bewonersinitiatieven en het adopteren van een stukje openbare ruimte (vooral boomspiegels) vanuit Samen aan de slag 2.0 is nog steeds zeer succesvol, er is veel vraag naar. Ook in 2021 wordt dit daarom voortgezet. We doen dit zo veel mogelijk voor meerdere bewoners in een straat tegelijk. Dit leidt tot zichtbare vergroening.

Beheer kapitaalgoederen openbare ruimte
Voor het beheer van de kapitaalgoederen werken we met beheerplannen die we elke vijf jaar actualiseren, zie voor een nadere toelichting de paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen. In 2021 worden de nieuwe beheerplannen voor de planperiode 2022-2026 voor vaststelling aangeboden.

Beheren openbare verlichting
Als eigenaar en beheerder is de gemeente Leiden verantwoordelijk voor een goede verlichting van de openbare ruimte, inclusief de bijbehorende onderdelen zoals: tunnelverlichting, illuminatieverlichting, eigen kabelnet, etc. Het beheer heeft als doel om te blijven voldoen aan het realiseren van een veilige, duurzame en sfeervolle omgeving voor alle gebruikers van de openbare ruimte. Bij de vervanging passen we led-techniek toe (ook bij de Leidse Lantaarn), in combinatie met het dimmen van de verlichting. In 2020 worden de vervangingen conform het Beheerplan OVL uitgevoerd, hoofdzakelijk in de Rijndijkbuurt, Burgermeesterwijk en Professorenwijk West. De energielevering van elektriciteit (2020) is contractueel vastgelegd. Elektriciteit kopen we 100% duurzaam in.

Beheren bruggen en viaducten
We beheren en onderhouden de bruggen, tunnels en viaducten zodat de stad toegankelijk en bereikbaar is voor alle verkeersdeelnemers en voor de doorvaarbaarheid van het scheepvaartverkeer. Ook de bediening van de beweegbare bruggen hoort hier bij. De volgende activiteiten voeren we in 2021 uit:

 • groot onderhoud Dobbebrug en werk met werk maken van 2 bruggen bij de Vrijheidslaan;
 • cyclisch onderhoud conserveren, metselwerk en remmingswerken;
 • renovatie houten bruggen in polderpark Cronesteyn;
 • afronding machinerichtlijn van de laatste twee (de andere twee zijn al gereed) beweegbare bruggen (Schrijversbrug en Sumatrabrug);
 • aanpassing van de Singelbrug en Rijnzichtbrug als onderdeel van de 11 handbediende beweegbare bruggen conform machinerichtlijn;
 • afronding werkvoorbereiding Julius Caesarbrug i.s.m. Provincie Zuid-Holland, het betreft het geplande groot onderhoud, realisatie is in 2023.

Beheer wegen
We onderhouden verharding op het minimum niveau: het wettelijke aansprakelijkheidsniveau (R–). Dat betekent dat we alleen ingrijpen (onderhoudsmaatregel uitvoeren) wanneer het aansprakelijkheidsniveau dreigt te worden overschreden. Er wordt onderhoud gepleegd in het Merenwijkdistrict, Roodenburgdistrict en Lage Mors. Groot onderhoud asfalt vindt plaats aan de Haagweg, Willem van der Madeweg de Willem de Zwijgerlaan en de Rooseveltstraat. Eind 2020 starten de projecten Haagweg Zuid, Gasthuiswijk en Houtkwartier. Het is de ambitie van het college meer groen in de stad te krijgen. Dat betekent dat we ook bij onderhoud en vervangingen kijken waar meer groen aangelegd kan worden.

Uitvoeren straatreiniging en graffitibestrijding
Straatreiniging draagt bij aan een schone en veilige openbare ruimte door het vegen van zwerfafval en blad, het legen en schoonhouden van prullenbakken, onkruidbestrijding en het verwijderen van graffiti en illegaal plakwerk. Voor het legen van prullenbakken wordt meer en meer gekeken naar de gebruikersdruk in de stad en wordt de planning hierop aangepast. De onkruidbestrijding vindt plaats zonder chemische middelen en op basis van beeldkwaliteit. De graffitibestrijding wordt uitgevoerd op basis van meldingen.

Beheren Walmuren
De volgende werkzaamheden voeren we in 2021 uit:

 • vervangen damwandtracés in Mors- en Boerhaavedistrict;
 • vervangen beschoeiing en/of damwand in Merenwijkdistrict en Leiden-Noord;
 • herstel kade Kort Galgewater;
 • herstellen plaatsing damwand aan de Groene Maredijk;
 • vernieuwen (Programma’s Binnenstad en Bereikbaarheid) walkanten Herensingel, Zijlsingel en Haarlemmertrekvaart.

Beheren straatmeubilair
Ook in 2021 wordt in Leiden een deel van de verkeersborden vervangen. Hierbij wordt waar mogelijk, direct een sanering van het aantal borden doorgevoerd.

Beheren Spelen
De speeltuinen (15) en speelplekken (315) worden conform het beheerplan Spelen onderhouden en beheerd. Het gebruik en de waardering van openbare speelplekken is door de Coronacrisis wel zichtbaar toegenomen. Het is nog afwachten of zich dit in 2021 doorzet, maar is wel een positieve ontwikkeling. De op de speelplekken aanwezige speeltoestellen (totaal 1.680 ) worden qua veiligheid getoetst aan de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en onderhouden op de vastgestelde beeldkwaliteit CROW niveau B.

Verminderen van overlast in eigen wijk
Uit de Stads- en wijkenquête van de afgelopen jaren blijkt dat met name van zwerfvuil, hondenpoep, onkruid en drijfvuil overlast ervaren wordt. Na een periode van toename voor 2015 van de ervaren overlast laten zowel de Stads- en wijkenquête van 2017 als 2019 een daling van de ervaren overlast zien. Bovendien krijgt de gemeente van haar bewoners een hoger rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte (van 6,9 in 2015 naar 7,0 in 2017 en een 7,1 in 2019). Het zwerfafval in het groen wordt een keer per twee weken verwijderd. Daarnaast worden elke dag de meldingen van overlast van zwerfafval en dumping opgepakt.

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

Wekelijks wordt bij de ruim 55.000 huishoudens in Leiden afval opgehaald. Het afval wordt gescheiden ingezameld middels verzamelcontainers voor papier, glas en textiel. Vrijwel alle verzamelcontainers zijn inmiddels ondergronds gebracht. Dit geeft een opgeruimder straatbeeld en leidt tot minder bijplaatsing.

In 2020 is gestart met de invoering van een minicontainer voor de papierinzameling aan huis en dit zal naar verwachting dit jaar worden afgerond. In 2021 zal eveneens met de partners worden bekeken of met meer regie de huis-aan-huisinzameling van textiel kan worden verbeterd. Verder worden de plannen voor de realisatie van een tweede milieustraat verder uitgewerkt waarbij ruimte wordt ingeruimd voor duurzame initiatieven om scheiding en hergebruik verder te stimuleren, grondstofcirkels te sluiten en daarmee de hoeveelheid te verbranden afval te verminderen.

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

Om de opbrengsten buitenreclame zoveel mogelijk op peil te houden, passen we actief contractbeheer en contractmanagement toe. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van innovatief gebruik van buitenreclame. In lijn met de visie “Ruimte voor de Stad” is het aantal objecten voor reclame-uitingen in de Binnenstad verminderd.

In 2020 is de exploitatie van bushokjes, vrijstaande reclamevitrines alsmede van de A0- reclamedisplays (onderzijde van lichtmasten) succesvol aanbesteed. Als gevolg van de Coronacrisis is de verwachting dat de gemeente in 2021 twintig procent minder reclame inkomsten ontvangt dan initieel geraamd.

Met de zittende marktpartijen dient overeenstemming te worden bereikt over de effecten van de Coronacrisis op de reclamecontracten. De mogelijkheid voor een nieuw contract voor analoge grote 8m² billboards wordt beleidsmatig onderzocht. Hierbij wordt bekeken of het mogelijk is om in plaats hiervan de exploitatie van een nieuw type 6 à 8 m² digitaal billboard aan te besteden.

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte
Het toezicht op en de handhaving in de openbare ruimte betreft de naleving van de (lokale) wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de APV. De gemeente wil voorkomen dat een leefbaarheidsvraagstuk een veiligheidsvraagstuk wordt. Handhaving richt zich op een schone stad, een bereikbare stad, een veilige stad en een aantrekkelijke stad. Handhaving gebeurt op basis van de Visie Handhaving openbare ruime 2020 – 2023. De prioriteiten waar de toezichthouders en Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeente aan werken, worden jaarlijks in het Uitvoeringsprogramma Handhaving (UPH) bepaald en uitgewerkt. Tenzij de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus ook in 2021 nog de prioriteit bepaalt van handhaving, gaat het in 2021 weer om handhaving op de reguliere thema’s zoals afval, auto- en fietsparkeren, hondenoverlast, toezicht bij markten en evenementen en horeca / terrassen / uitstallingen.

5A1.7 Werken voor derden Cluster Beheer

De gemeente Leiden zamelt voor de omliggende gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude verschillende huishoudelijke afvalfracties in. Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen.

Effectindicatoren bij 5A Verharde openbare ruimte

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.a Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte

6,9 (2015)

7,0 (2017)

7,1 (2019)

7,1

7,1

7,1

7,1

Stads- en wijkenquête

5A1.b Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' zwerfvuil ervaart

47% (2015)

43% (2017)

38% (2019)

39%

39%

39%

39%-

Stads- en wijkenquête

5A1.c Gemeten kwaliteitsniveau 'zwerfvuil' *

B (2018)

B (2019)

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.d Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' hondenpoep ervaart

36% (2015)

33% (2017)

21% (2019)

30%

30%

30%

30%

Stads- en wijkenquête

5A1.e Gemeten kwaliteitsniveau 'hondenpoep' *

B (2018)

B (2019)

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.f Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' onkruid ervaart

28% (2015)

26% (2017)

22% (2019)

30%

30%

30%

30%

Stads- en wijkenquête

5A1.g Gemeten kwaliteitsniveau 'onkruid' *

B (2018)

B (2019)

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.h Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' drijfvuil ervaart

29% (2015)

26% (2017)

22% (2019)

30%

30%

30%

30%

Stads- en wijkenquête

5A1.i Gemeten kwaliteitsniveau 'drijfvuil' *

B (2018)

B (2019)

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.j Percentage inwoners dat het onderhoud van straten en wegen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt **

63% (2015)

67% (2017)

68% (2019)

68%

68%

68%

68%

Stads- en wijkenquête

5A1.k Gemeten kwaliteitsniveau verharding *

B (2018)

B (2019)

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

5A1.l Percentage inwoners dat het onderhoud van straatmeubilair als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt **

65% (2015)

66% (2017)

66% (2019)

70%

70%

70%

70%

Stads- en wijkenquête

5A1.m Gemeten kwaliteitsniveau 'straatmeubilair' *

B (2018)

B (2019)

B

B

B

B

Beleidsmeting openbare ruimte

* Deze indicatoren zijn met ingang van de Programmabegroting 2017 toegevoegd. De subjectieve beoordeling uit de Stads- en wijkenquête kan zo worden vergeleken met de objectieve beleidsmeting.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Water is een belangrijke kwaliteit in Leiden en heeft verschillende functies. Dit wordt onderschreven in de Omgevingsvisie Leiden 2040: “Openbaar water heeft niet alleen een recreatief, maar ook een functioneel nut. Het heeft een transportfunctie, kan warmte / koude opslaan, de stad koelen en overtollig water na hevige regenval opvangen.” Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de waterkwaliteit draagt het ook bij aan het versterken van de biodiversiteit.

Doelen en prestaties bij 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

In 2020 is het Uitvoeringsprogramma “Leiden biodivers en klimaatbestendig” vastgesteld. De ambitie is om in 2050 een klimaatbestendige stad te zijn, waarbij Leiden zichtbaar groener is geworden en de biodiversiteit is vergroot. We kiezen voor een aanpak waarbij we parallel aan het verdere onderzoek naar de gevolgen van het veranderende klimaat voor Leiden ook al concrete zichtbare resultaten in de stad realiseren.

De afgelopen jaren hebben we met het uitvoeren van de klimaatstresstest en de SPONGE-projecten al enige kennis opgedaan over de effecten van klimaatverandering en de mogelijke oplossingen. In 2021 worden de eerste resultaten zichtbaar van de wijkvervangingen met de uitvoering in het Noorderkwartier Oost en de Gasthuiswijk. Nadat de projecten zijn gerealiseerd kunnen we lessen trekken voor volgende projecten die zijn gericht op implementatie van klimaatadaptieve maatregelen. Ook ontwikkelen we beleid ten aanzien van waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit en volksgezondheid. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland kijken we naar maatregelen om overstorten te beperken en goed functionerende zuiveringsinstallaties (IWKP) en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Rijnland investeert in het verwijderen van medicijnresten uit water de AWZI Leiden Noord. Deze en andere acties zijn vastgelegd in de Samenwerkingsagenda Gemeente Leiden en Hoogheemraadschap van Rijnland, met als belangrijkste punten voor 2021: waterbeheerplan Rijnland (WbP6) en klimaatadaptatie en biodiversiteit in de stad. Op diverse projecten trekken Rijnland en de gemeente samen op.

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Beheren Openbaar Water
Het doel van het onderhouden van de gemeentelijke watergangen is te zorgen dat de waterkwantiteit en de waterkwaliteit conform de “Legger” van het Waterschap geborgd is. Biodiversiteit en duurzaamheid zijn een belangrijk thema voor het college. De werkzaamheden verrichten we daarom conform de Wet Natuurbescherming. De volgende activiteiten voeren we in 2021 uit:

 • het regulier onderhoud fonteinen; het ‘vissen van bladafval';
 • de jaarlijkse “Schouw Rijnland”, hierbij wordt circa 110 km watergang geschoond van vegetatie;
 • baggeren van diverse watergangen;
 • reinigen van duikers.

Beheren Openbare Riolering
Het doel is het duurzaam beschermen van de volksgezondheid, het afvoeren van afvalwater en hemelwater en het reguleren van de grondwaterstand. Overeenkomstig het Integraal Waterketenplan wordt onderstaand regulier en groot onderhoud verricht:

 • reiniging en inspectie van circa 48km lengte aan riolering;
 • het renoveren van 11 gemalen;
 • reinigen kolkafvoerleidingen;
 • onderhoud zinker- en gemaalschuiven;
 • reinigen circa 43.700 kolken.

De rioolvervangingsprojecten worden integraal aangepakt; in de ondergrond krijgt de energietransitie een plaats door ruimtereservering en tegelijkertijd wordt een klimaatrobuust gescheiden systeem aangelegd. Tevens wordt in de integrale wijkvervangingsprojecten de grondwaterstand gereguleerd. Bovengronds wordt de openbare ruimte klimaatadaptief, biodivers en groener ingericht. Bij aanbestedingen is hergebruik van materiaal een criterium, net als duurzaamheid en CO2 reductie. Onderstaande projecten gaan in 2021 in uitvoering en/of er wordt aangevangen met voorbereiding:

 • Bos- en Gasthuiswijk- Haagweg Zuid (uitvoering fase 1-2);
 • Noorderkwartier Oost (uitvoering 2020-2022);
 • Meerburg (voorbereiding);
 • Morsdistrict, Hoge Mors (voorbereiding);
 • Professorenwijk Oost (start uitvoering 2021);
 • Houtkwartier (start uitvoering 2021)
 • Vogelwijk Raadsherenbuurt (voorbereiding).

Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt in projecten zoals Centrum route Hooigracht, Langegracht, Stationsgebied e.o.

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

Het college heeft de ambitie om samen met bewoners, ondernemers en partners in de regio de natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve waarde van de watergangen te beschermen, te verbeteren en uit te dragen. Hiervoor wordt op verschillende sporen inzet gepleegd. Zo willen we de historische kwaliteit van water versterken. Een voorbeeld hiervan is dat samen met de Duin- en Bollenstreek aan de Trekvaart Haarlem – Leiden een bredere bekendheid gegeven gaat worden.

In 2020 is gestart met het proces rond het reguleren van de Historische Havens in Leiden. Dit betekent onder meer het opstellen van een nieuw convenant. Dat proces zal in 2021 worden afgerond en voor besluitvorming worden aangeboden.

In 2020 is de kwaliteit en de beleving van de passantenhaven vergroot, onder meer door het aanstellen van een havenmeester. In 2021 worden de genomen maatregelen gemonitord en zo nodig bijgestuurd.

In 2020 zijn de gevolgen van gewijzigde landelijke wet- en regeling omtrent woonschepen in beeld gebracht. Hiervoor zijn alle Leidse woonboten en de bij de woonboten in gebruik zijnde oevers in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten hiervan is een opdracht voorbereid om hiermee in 2021 en de jaren daarna mee aan de slag te gaan.

In 2021 wordt verder gekeken naar een Vaarwegverordening die tot doel heeft het nautisch beheer van het Leidse water nader te regelen. Er wordt gekeken of een dergelijke regeling een plek in het vanaf 2022 geldende Omgevingsplan moet krijgen en hoe dat het beste kan worden ingebed.

Er wordt gekeken naar een ander telsysteem om de drukte op het water te monitoren. Hiervoor is een proef uitgevoerd, de resultaten hiervan moeten nog worden beoordeeld voordat een keuze voor een nieuw systeem kan worden gemaakt.

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

In 2021 wordt in de Passantenhaven en de Charterhaven (langs de Zijlsingel) het klein onderhoud uitgevoerd. Voor het overnachten in de haven int de gemeente havengelden. Daarnaast zorgt de gemeente in de havens voor een goed functionerende douche- en toiletvoorziening. Dit wordt gedaan conform de huidige milieukundige regelgeving en impliceert o.a. de jaarlijkse controle op legionella.

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

In 2021 wordt de laatste fase van de implementatie van een nieuw vergunningensysteem voor de administratie van ligplaatsvergunningen afgerond. Naast de beoogde efficiëntieverbeteringen in het behandelproces van de aanvragen en wijzigingen van ligplaatsvergunningen, wordt een vergemakkelijking van de handhaving op het water voorzien.

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water
Om overlast op het water te beperken, wordt door gemeentelijke handhavers nauw samengewerkt met de politie en andere partners op het water. Daarbij wordt tevens ingezet op de handhaving op de ligplaatsenvergunningen van bedrijfs- en pleziervaartuigen. De prioriteiten worden jaarlijks in het Uitvoeringsprogramma Handhaving (UPH) bepaald en verder uitgewerkt.

Effectindicatoren bij 5B Openbaar water

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 5B2 Verbeteren waterkwaliteit

5B2.a Percentage inwoners dat het onderhoud van watergangen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

66% (2015)

66% (2017)

67% (2019)

66%

66%

66%

66%

Stads- en wijkenquête

Doel 5B3 Recreatieve waarde water vergroten

5B3.a Rapportcijfer door Leidenaren voor de recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden

7,0 (2015)

7,1 (2017)

7,2 (2019)

7,3

7,3

7,3

7,3

Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen
De aantrekkelijkheid van Leiden als vestigingsplaats voor bewoners en ondernemers is gebaat bij een groene leefomgeving. Groen is immers een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving, zowel fysiek als mentaal. Een groene omgeving maakt het mogelijk om te sporten, spelen en bewegen, maar ook om te ontmoeten en te ontspannen. Daarom is, naast het aanbieden van en solide groen recreatief netwerk, de zichtbaarheid en nabijheid van groen belangrijk. Een groene inrichting draagt daarnaast ook bij aan de belangrijke opgaven als het behouden en vergroten van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Doelen en prestaties bij 5C Openbaar groen

Doel

Prestatie

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Aanleggen Singelpark

5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

De Landschapstafel Leidse Ommelanden stelt in 2021 een Meerjarenprogramma 2.0. op. In dit Meerjarenprogramma worden projecten opgenomen waarvoor de financiering al grotendeels beschikbaar is vanuit reguliere Leidse budgetten en waarvoor cofinanciering vanuit het Regionaal Groenfonds van Holland Rijnland mogelijk is. De nadruk ligt op projecten ten behoeve van het vergroten van de biodiversiteit en recreatie, bijvoorbeeld Singelpark fase 2. Basis voor de samenwerking en projecten vormt onder meer de Visie Natuurlijke leefomgeving: Basis in balans die is opgesteld door 10 Hart van Holland gemeenten. De leidende principes vanuit deze visie worden verankerd in de Omgevingsvisie 2040.

Leiden continueert de samenwerking in de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Deze samenwerking is voor Leiden interessant vanwege de deelname van andere grote steden als Den Haag en Zoetermeer en de link met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

In navolging van andere gemeenten heeft Leiden najaar 2020 besloten deel te nemen aan de uitvoering van projecten van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

In Leiden worden in 2021 verschillende groenprojecten uitgevoerd. Vanuit de projecten binnen de Groene Hoofdstructuur gaan we een aantal projecten oppakken, maar ook in de wijken en op buurtniveau gaan we vergroenen met de realisatie van zeven pleinen uit de Groene Kansenkaart. Ook stimuleren we bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de vergroening van de stad door de aanleg van geveltuintjes via Samen aan de Slag en gaan we het vergroenen van achtertuinen stimuleren door 2021 uit te roepen als het Jaar van de Tuin. We geven uitvoering aan de visie Stadstuinieren.

De bomenverordening wordt geactualiseerd en zal in 2021 voor besluitvorming worden voorgelegd. Doel is een betere bescherming van bomen in Leiden waarbij ecologie een nadrukkelijke rol gaat spelen samen met ruimtelijke kwaliteit en kosteneffectief beheer. Waar het kan wordt extra ruimte voor bomen gevonden, bijvoorbeeld in het 50 bomenplan. De ruimte in Leiden is echter beperkt en daarom sturen we nadrukkelijk op een bomenbestand welke geoptimaliseerd is voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

Leiden heeft veel parken. Om de kwaliteit van deze parken te behouden, te versterken en aan te passen aan nieuwe behoeften, heeft Leiden een Investeringsprogramma Parken (IP Parken), waarin middelen zijn gereserveerd om ieder jaar één of meerdere parken te renoveren. Aan de hand van de evaluaties van de beheerplannen wordt jaarlijks bepaald welke parken in aanmerking komen voor een grootschalige onderhoudsbeurt. Het doel is om de parken in goede conditie te houden door deze ongeveer eens in de 25 jaar te renoveren. In 2021 wordt naar verwachting gestart met de uitvoering van Bos van Bosman en Beethovenpark. De renovatie van park Kweeklust en Van der Werfpark zijn in 2021 afgerond.

5C1.3 Beheren openbaar groen

Bij bomen die we herplanten wordt gekeken naar de juiste soort op de juiste plaats. Hierbij spelen de ecologische waarde, klimaatbestendigheid, toekomstbestendigheid, standplaats, esthetische waarde en welke soorten er weinig in de stad aanwezig zijn een rol. Verder blijven we werken aan het verbeteren van de biodiversiteit door ecologischer te maaien en gazons waar mogelijk, en passend bij het huidige gebruik, om te vormen naar bermen of sommige bermen te maaien met een andere maaifrequentie. Hierdoor krijgen kruiden meer kans en ontstaan voedselcorridors voor insecten. Ook sinusbeheer (maaien in sinusvormige patronen) of mozaïek maaien (tussenvorm van bermbeheer en sinusbeheer) passen we toe gezien de positieve resultaten uit vorige jaren. Ook zijn er kansen voor de verbetering van de biodiversiteit (meer insecten) wanneer plantvakken omgevormd worden naar bloemrijke bermen. Bijkomend voordeel is dat dit ook minder beheerkosten vraagt. Participatie en draagvlak van inwoners is hierbij wel een aandachtspunt. Om ervaring op te doen, identificeren we in 2021 een drietal plantvakken waar dit mogelijk is en vormen we deze om naar bloemrijke bermen.

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

Het stedelijk groen is waardevol en het bomenbestand wordt gezien als ruimtelijke kwaliteit. Bij ruimtelijke ingrepen wordt vanaf de initiatieffase al zorgvuldig gekeken hoe bomen behouden kunnen blijven. Daarnaast vindt in een vroeg stadium vooroverleg plaats tussen de verschillende betrokken afdelingen over een op handen zijnde kapvergunningaanvraag. Pas in het uiterste geval wordt tot kap over gegaan. Bij ruimtelijke ingrepen door de gemeente zelf wordt toezicht gehouden op het behoud en eventuele kap van bomen, illegaal kappen en verleende kapvergunningen. Ook zijn er kansen voor de verbetering van de biodiversiteit (meer insecten) wanneer plantvakken omgevormd worden naar bloemrijke bermen. Bijkomend voordeel is dat dit ook minder beheerkosten vraagt. Participatie en draagvlak van inwoners is hierbij wel een aandachtspunt. Om ervaring op te doen, identificeren we in 2021 een drietal plantvakken waar dit mogelijk is en vormen we deze om naar bloemrijke bermen.

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

In 2020 heeft de stadsecoloog een breed advies gegeven voor de verbetering van de biodiversiteit in Leiden. In 2021 blijft de stadsecoloog betrokken bij groene vraagstukken en ruimtelijke ontwikkelingen en gaan we verder met het implementeren van de overgenomen adviezen. Dat doen we door zelf maatregelen te nemen, maar ook door samenwerking te zoeken met inwoners, woningorganisaties, ontwikkelaars, instellingen en bedrijven.

In het kader van het Europese onderzoeksproject BiodiverCities onderzoeken we samen met Naturalis en de universiteit Leiden hoe we ecologische invulling kunnen geven aan de gazons rondom de portiekflats. Dit doen we samen met de corporaties en de bewoners.

In 2020 zijn de in het advies genoemde locaties voor "voorzieningen grondgebonden fauna" verder uitgewerkt, in 2021 zullen we deze zoveel mogelijk realiseren en starten met de uitwerking van de genoemde locaties voor het verbeteren van de leefgebieden voor vleermuizen.

In 2020 is gestart met de verdere uitwerking voor versterking van het Bijenlandschap-Oost, in 2021 zullen we deze maatregelen verder realiseren als ook de Lorentzkade vanuit de Groene Hoofdstructuur wordt opgepakt.

5C2.2 Aanleggen Singelpark

Het park van en voor de bewoners, een groene omlijsting van de historische binnenstad, een park waar Leiden zich nog meer mee op de kaart zet krijgt steeds meer vorm. Eind 2020 zijn nagenoeg alle projecten van de eerste fase gereed. De stad kan inmiddels genieten van het rondje Singelpark omdat de Singelparkbruggen zijn aangelegd en de herinrichting van het Blekerspark en Ankerpark is afgerond. Alleen de uitvoering van het Lakenpark loopt nog door tot begin 2021. Daarmee is inmiddels 80 procent van het Singelpark gereed. In 2021 ligt de focus van het project Singelpark op het overdragen van de gerealiseerde nieuwe parkdelen en de voorbereiding van de projecten van de tweede fase Singelpark waarover het college begin 2020 de gemeenteraad heeft geïnformeerd, te weten de Jan van Houtkade en het Veerplein.

5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

Het beheerplan Oostvlietpolder 2019-2024 wordt door het Zuid-Hollands Landschap uitgevoerd. Het creëren van een ecologische verbinding tussen de Oostvlietpolder en Polderpark Cronesteyn in de Oostvlietpolder is opgenomen in de reconstructie van de Europaweg. Een fietsverbinding is daarbij niet haalbaar gebleken (Oostvlietpolder Fase 3). Wel wordt met diverse partijen onderzocht of een ecopassage onder de A4 mogelijk gemaakt kan worden bij de verdere verbreding van de A4 danwel huidige onderdoorgangen ecologisch ingericht kunnen worden.

Effectindicatoren bij 5C Openbaar groen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

20 22

2023

2024

Doel 5C1 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van groen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt *

72% (2015)

73% (2017)

74% (2019)

73%

73%

73%

73%

Stads- en wijkenquête

5C1.b Aantal waargenomen soorten flora en fauna

1.275 (2016)

1.252 (2017)

1.549 (2018)

≥1.275

≥1.275

≥1.275

≥1.275

Waarneming.nl

5C1.c Aantal hectare groen

596 (2012)
584 (2015)

592 (2018)

≥592

≥592

≥592

≥592

CBS (2012)

CBS (2012)

GBI (2018)

Doel 5C2 Recreatieve waarde groen vergroten

5C2.a Rapportcijfer door Leidenaren voor de recreatieve kwaliteit van groen en water in de omgeving van Leiden

7,6 (2015)

7,7 (2017)

7,8 (2019)

7,7

7,7

7,7

7,7

Stads- en wijkenquête

* Deze indicator wordt ten opzichte van de vorige begroting op een andere manier gepresenteerd. Zo geeft de indicator beter weer wat aan de inwoners in de Stads- en wijkenquête is gevraagd.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op Leiden in Cijfers .

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Dit beleidsterrein omvat alle activiteiten binnen dit programma die gericht zijn op de functionaliteit van de openbare ruimte voor duurzaamheids- en milieu-aspecten, voor zover ze geen plek hebben gekregen bij de beleidsonderdelen circulaire economie (programma 3), duurzame mobiliteit (programma 4), klimaatdadaptatie en biodivers vergroenen (programma 5), energietransitie (programma 6) en duurzame verstedelijking (programma 6). De gemeente Leiden heeft ten aanzien van milieu de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van milieuwetgeving overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland. Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt de kaders vast waarbinnen de milieudoelstellingen voor Leiden worden gerealiseerd. Het doen van investeringen in het verbeteren van de lokale milieukwaliteit is evenwel een lokale aangelegenheid.

Doelen en prestaties bij 5D Duurzaamheid

Doel

Prestatie

5D1 De stad behouden voor toekomstige generaties door het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu.

5D1.1 Milieubeheer algemeen

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

5D1.1 Milieubeheer algemeen

De Omgevingsdienst West-Holland voert de algemene milieutaken voor de gemeente Leiden uit. Een groot deel betreft het reguliere werk rondom de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Verder adviseert de Omgevingsdienst voor de ruimtelijke planvorming op diverse milieueffecten. Ook adviseert de Omgevingsdienst de gemeente Leiden op het gebied van duurzaamheid, waaronder het Regionaal Energieakkoord en het faciliteren van duurzaamheidsfondsen.
De gemeente Leiden wordt voor haar milieu- en duurzaamheidsbeleid geadviseerd door de Leidse Milieuraad (LMR). De LMR is een onafhankelijk adviesorgaan van het college en adviseert gevraagd en ongevraagd over de duurzaamheidaspecten van het gemeentelijk beleid. Duurzaamheid wordt ruim opgevat en omvat milieu gerelateerde, sociale en economische aspecten.

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
Ter vergroting van de leefbaarheid op de verkeersknelpunten moet de geluidsoverlast worden teruggedrongen. Op basis van een Europese verplichting is een geluidsbelastingkaart en een Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 vastgesteld. In het actieplan wordt geadviseerd een bepaald type geluidreducerend asfalt op hoofdwegen aan te brengen als belangrijkste maatregel om het aantal geluidgehinderden te reduceren. Geluidsoverlast vraagt voorts om fysieke maatregelen aan woningen die door het verkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting hebben. Het middel hiervoor is gevelsanering. Voor nagenoeg alle woningen die op de zgn. A-lijst staan zijn maatregelen getroffen, meestal door gevelsanering maar soms ook door maatregelen aan de weg. Naast de A-lijst woningen zijn er nog ca. 4000 andere saneringswoningen waarvan de komende jaren bekeken wordt of het daarvoor nodig is fysieke maatregelen te nemen. De overblijvende A-lijst woningen bevinden zich tussen andere saneringswoningen en worden projectgewijs meegenomen. De projectbegeleiding van het onderzoek en de sanering vindt plaats door de Omgevingsdienst.

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
Het uitvoeringsprogramma voor bodemsanering wordt in overleg met de gemeente Leiden opgesteld en vormt een onderdeel van het "Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond". In Leiden vindt de aanpak van bodemverontreiniging plaats via twee sporen. Enerzijds wordt zoveel mogelijk gesaneerd in samenloop met bouw- of herinrichtingsplannen. Daarmee wordt de omgevingskwaliteit integraal verbeterd. Anderzijds worden locaties aangepakt op grond van milieuhygiënische urgentie (spoedlocaties). De Omgevingsdienst voert de taak bodemsanering voor de gemeente uit.

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Duurzaamste Kilometer
Mede dankzij de inspanningen van de gemeente en de 29 aangesloten partijen staat duurzaamheid in de planontwikkeling van de Schipholweg en het stationsgebied gemeentelijk maar ook landelijk op de kaart. De gemeente wil dat de Duurzaamste Kilometer een zelfstandige en onafhankelijke community wordt. Doel is om een zelfstandige organisatie te hebben waar de gemeente een van de partners is en niet de trekker van het co-creatie traject. Op dit moment bestaat de DZKM community uit 30 partners. Een deel van deze partijen is bewoner, een ander deel zijn vastgoed partijen en een deel is gebruiker of eigenaar van het gebied. We willen de Duurzaamste kilometer community duidelijker inrichten als een samenwerking tussen de gebruikers en eigenaren uit het gebied.

Duurzaamheidsleningen
Omdat de vraag naar duurzaamheidsleningen blijft stijgen heeft de raad in 2020 aanvullend €900.000,- geoormerkt voor duurzaamheidsleningen voor particulieren. In 2021 moet blijken of de vraag naar leningen nog verder toeneemt. Verreweg de meeste leningen worden gebruikt om zonnepanelen mee (voor) te financieren. In het kader van 'het jaar van het dak, waartoe 2020 is uitgeroepen, stijgt de vraag om leningen voor zonnepanelen en zonneboilers. Dan is het belangrijk dat de mogelijkheid van de Leidse duurzaamheidslening beschikbaar blijft, ook in 2021 zodat Leidse inwoners die net enthousiast gemaakt zijn ook kunnen doorpakken en hun duurzaamheidsmaatregelen kunnen voor-financieren. Daarnaast zal ingezet worden op het meer bekendheid geven aan de duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen en bedrijven die de gemeente Leiden biedt.

Duurzaam Bouwloket
Leiden biedt ook een energieloket voor bewoners met allerhande energievragen, het Duurzaam Bouwloket. Leidse inwoners weten het energieloket goed te vinden, zo blijkt uit rapportages (67% van de woningeigenaren heeft wel eens contact gezocht). Samen met Duurzaam Bouwloket worden ook met succes wijkaanpakken uitgerold in de stad. De bijeenkomsten voor woningeigenaren worden druk bezocht, daarom wordt deze samenwerking in 2021 gecontinueerd.

Groene daken
De campagne ‘Jaar van het dak’ is succesvol, er zijn tot dusver in 2020 met subsidie van de gemeente grote aantallen groene daken aangelegd. De heeft wel tot gevolg dat halverwege 2020 de bodem van de subsidiepot in zicht is. Voor 2021 wordt er binnen de opgave gezocht naar mogelijkheden om de aanleg van groene daken te blijven subsidiëren.

NME
Natuur – en duurzaamheidseducatie wordt vanaf 2021 ondergebracht onder programma 7, jeugd en onderwijs.

Verbonden Partijen
De onderstaande Verbonden Partij levert een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Omgevingsdienst West-Holland

Motieven en doelen deelname GR

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Kansen

 • Het verder bekwamen als centrum voor kennis- en advies, vergunningverlening en handhaving & toezicht.
 • De Omgevingswet biedt de ODWH een kans om de dienst zich als adviesdienst te profileren voor de regio.
 • De ODWH zou voor de Provincie een specifieke taak kunnen uitvoeren voor heel Zuid-Holland, zoals reguleren van life science en GGO bedrijven.

Risico's (top 3)

 1. Onvoldoende ingespeeld op situatie van krimp c.q. noodzaak om te bezuinigen.
 2. Een mogelijk hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst West Holland dan de vastgestelde begroting.
 3. Imagoschade voor de omgevingsdienst; negatieve beeldvorming kan ontstaan.

Belangrijkste doelstellingen / prestaties en opgaven 2021

De ODWH zal zich in 2021 primair richten op het vasthouden van de door het AB vastgestelde koers. Basispakket adequaat uitvoeren , de nodige aandacht voor de financiële sturing en komen tot een sluitende meerjarenbegroting. ‘De basis op orde’. De ODWH heeft in de vigerende strategienota 7 speerpunten die daarop aansluiten vastgesteld: 1) Duurzaamheid en Energie 2) Omgevingswet 3)Kwaliteit van de ODWH 4) Kennisinstituut 5) Optimale samenwerking in de regio 6) Eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 7) Stabiele en (financieel )gezonde dienst

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2021

 • Zienswijze Begroting 2022 en MJR 2023-2025
 • Voortgang Strategienota 2018-2021 en opstellen nieuwe Strategienota 2022-2025
 • Programmaplan Omgevingswet
 • Programmaplan Duurzaamheid

Bijdrage 2021

3.132.000

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Effectindicatoren bij 5D Milieu en Duurzaamheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2021

2022

2023

2024

Doel 5D1 Werken aan een duurzame stad

5D1.c Aantal

hoofdwegen met

stikstofgehalte >

35 μg/m³

6 (2015)

7 (2016)

1 (2018)**

0

0

0

0

Ministerie I & W

* De 23 gemeentelijke hoofdwegen zijn: Churchilllaan, Dr Lelylaan, Haagweg, Haagse Schouwweg, Herenstraat, Hoge Rijndijk, Hooigracht,Kanaalweg, Kooilaan, Lammenschansweg, Langebrug, Langegracht, Levendaal, Noordeinde, Oranjeboomstraat, Plesmanlaan, Schipholweg, Stevenshofdreef, Tunnelmond Schipholweg / Stationsweg, Vrijheidslaan, Willem de Zwijgerlaan, Willem v d Madeweg, Zijlsingel
** De meest recente gegevens zijn uit 2018. Er was nog 1 weg waar de norm werd overschreden. Het betreft de tunnelmond Schipholweg waar het stikstofgehalte 35,1 μg/m betrof.

Kaderstellende beleidsstukken

 • RV 20.0054 Zienswijze Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 20.0043 Afvalstoffenverordening 2020
 • RV 20.0027 Leiden Biodivers en klimaatbestendig, Samen maken we Leiden groener! Uitvoeringsprogramma 2020-2023
 • RV 20.0021 Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiden 2020
 • RV 20.0018 Verlenging VTH Beleidsplan 2016-2018 tot invoering Omgevingswet
 • RV 20.0013 Uitvoeringsbesluit Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost fase 1
 • RV 20.0006 Verordening tot wijziging van de 'Verordening Duurzaamheidslening'
 • RV 20.0005 Kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’
 • RV 19.0163 Visie Handhaving openbare ruimte 2020 – 2023
 • RV 19.0162 Jaarverslag en uitvoeringsprogramma handhaving openbare ruimte
 • RV 19.0161 2e begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst West Holland en 1e begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst West Holland
 • RV 19.0157 11e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland
 • RV 19.0156 Uitvoeringsbesluit herinrichting Lakenpark (Katoenpark, Lakenplein en Kaarsenmakersplein) , deelproject Singelpark
 • RV 19.0148 Programmaplan Binnenstad 2020-2024
 • RV 19.0146 Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2020 (APV)
 • RV 19.0139 Uitvoeringsbesluit herinrichting Ankerpark, deelproject Singelpark
 • RV 19.0133 Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2020
 • RV 19.0131 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020
 • RV 19.0130 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2020
 • RV 19.0129 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020
 • RV 19.0123 Reactie van de gemeente Leiden op het concept Klimaatakkoord
 • RV 19.0122 Kaderbesluit project Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid (fase 1 en 2)
 • RV 19.0121 Partiële herziening ligplaatsenplan woonschepen
 • RV 19.0117 Aanwijzing collegelid als lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland
 • RV 19.0085 Uitvoeringskrediet Biodivers Leiden Bio Science Park
 • RV 19.0056 Kaderbesluit Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost
 • RV 19.0042 Groene Kansenkaart (incl. Samen aan de Slag 2.0.)
 • RV 19.0056 Kaderbesluit Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost
 • RV 19.0027 Aanpassing Duurzaamheidsfonds ondernemers en maatschappelijke organisaties
 • RV 19.0024 Nota van Uitgangspunten Kantoorschip Groenewegen
 • RV 19.0015 Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart
 • RV 18.0130 Uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte 2019
 • RV 18.0129 Openbare ruimte projecten Binnenstad: Uitvoeringsbesluit Haven
 • RV 18.0128 Openbare ruimte projecten Binnenstad: Uitvoeringsbesluit Herenstraat
 • RV 18.0123 Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019 -2023 Leidse Regio
 • RV 18.0105 Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg
 • RV 18.0090 Actieplan Omgevingslawaai 2019 – 2023
 • RV 18.0034 Deelverordening subsidiering wijk- en buurtinitiatieven
 • RV 18.0051 Technische wijzigingen Wegsleepverordening Leiden 2014
 • RV 18.0063 Aanwijzing leden Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West
 • Holland
 • RV 18.0017 Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017
 • RV 18.0022 Instellen Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties
 • RV 18.0016 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Blekerspark, deelproject Singelpark
 • RV 17.0118 Afval beleidskader 2018-2022
 • RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein, kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
 • RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht
 • RV 17.0072 Vaststellen van de Leidse Warmtevisie (na inspraak)
 • RV 17.0081 Beleidskader spelen en bewegen in de openbare ruimte
 • RV 17.0042 Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg
 • RV 17.0023 Krediet verbeterplan Bomen
 • RV 17.0022 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 16.0117 Uitvoeringsbesluit bruggen Singelpark
 • RV 16.0102 Uitvoeringsbesluit Morspark
 • RV 16.0086 Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020
 • RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
 • RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
 • RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 16.0019 Kaderbesluit herinrichting Haarlemmerstraat
 • RV 16.0004 Illuminatienota Verleiden met Licht 2016
 • RV 15.0134 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Energiepark
 • RV 15.0133 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Singelparkroute
 • RV 15.0109 Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden
 • RV 15.0108 Ruimte voor de stad: Richtinggevende kaders Visie Openbare Ruimte
 • RV 15.0105 Vaststelling ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020
 • RV 15.0075 Uitvoeringsbesluit Singelpark/ deelproject herinrichting Morspoortplein en Park de Put
 • RV 15.0050 Uitvoeringsbesluit Stad- landverbindingen, onderdeel van Programma Leidse Ommelanden
 • RV 15.0044 Kringloopbedrijf het Warenhuis
 • RV 15.0033 Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven
 • RV 15.0022 Vaststelling (na inspraak) Bodembeheernota
 • RV 15.0016 Kaderbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 15.0014 Uitvoeringsbesluit Leeuwenhoekpark
 • RV 14.0100 Uitvoeringsbesluit herinrichting Betaplein fase 1
 • RV 14.0036 Uitvoeringsbesluit 2e fase aanleg groen en recreatieve voorzieningen Oostvlietpolder
 • RV 14.0017 Kaderbesluit herinrichting Bètaplein
 • RV 13.0146 Beleidsplan openbare verlichting 2013
 • RV 13.0145 Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat
 • RV 13.0098 Kaderbesluit Singelpark
 • RV 13.0006 Kaderbesluit 'Kwaliteitsverbetering Breestraat'
 • RV 12.0142 Beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte
 • RV 12.0141 Beheerplannen kapitaalgoederen
 • RV 12.0094 Nota Dierenwelzijn
 • RV 11.0129 Visie Leidse singels: het langste park van Nederland
 • RV 11.0117 Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 (inspraak verwerkt)
 • RV 11.0073 Kaderstellend beleid buitenreclame
 • RV 11.0064 Uitbreiding en herinrichting begraafplaats Rhijnhof
 • RV 09.0050 Programma Binnenstad, inspraak verwerkt

Programmakosten

Omgevingskwaliteit
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Meerjarenraming

2022

2023

2024

Verharde openbare ruimte

Lasten

35.104

37.824

38.068

39.282

39.794

40.961

 

Baten

-17.111

-19.058

-20.931

-22.315

-22.315

-22.315

Saldo

 

17.993

18.766

17.136

16.967

17.479

18.647

Openbaar water

Lasten

7.243

10.228

8.852

8.857

9.027

9.310

 

Baten

-7.679

-8.414

-9.393

-11.558

-11.595

-11.595

Saldo

 

-435

1.814

-540

-2.701

-2.567

-2.285

Openbaar groen

Lasten

7.577

9.659

8.697

9.021

9.020

9.149

 

Baten

-1.177

-40

-41

-41

-41

-41

Saldo

 

6.400

9.618

8.656

8.980

8.979

9.108

Milieu en duurzaamheid

Lasten

6.299

6.659

3.830

3.816

3.805

3.709

 

Baten

-183

-93

-69

-69

-69

-69

Saldo

 

6.116

6.567

3.761

3.747

3.736

3.640

Programma

Lasten

56.224

64.370

59.447

60.976

61.645

63.129

 

Baten

-26.150

-27.605

-30.434

-33.983

-34.019

-34.019

Saldo van baten en lasten

 

30.074

36.765

29.013

26.993

27.626

29.110

Reserves

Toevoeging

264

864

188

183

283

308

 

Onttrekking

-1.794

-4.203

-352

0

0

0

Mutaties reserves

 

-1.531

-3.340

-164

183

283

308

Resultaat

 

28.543

33.425

28.849

27.176

27.909

29.418

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2021-2024. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Verharde openbare ruimte
In 2021 stijgen de lasten met 244.000.

Een groot deel wordt veroorzaakt door stijging vanwege indexatie 150.000 en de kapitaallasten met € 1,0 mln. De stijging van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door werken/investeringen die worden afgerond in 2020 en kapitaallasten genereren vanaf 2021.

Een daling van 600.000 wordt veroorzaakt door in 2020 incidenteel begrote bijdrage van 500.000 voor Zeeheldenbuurt en een bijdrage voor het aanlichten van monumentale panden van 100.000. Deze bijdragen zijn gedekt uit de reserves binnen dit programma.

Een daling van 500.000 wordt veroorzaakt door het incidentele budget 100.000 in 2020 van de onderzoekskosten voor de brandwerendheid van de tunnels, alsmede door de incidentele bijdrage in 2020 van € 400.000 voor het opstellen van een gebiedsvisie Willem de Zwijgerlaan-oost, die gedekt wordt uit de reserve herstructurering woongebieden.

Een stijging door mutaties in het te onderhouden areaal bedraagt 100.000 voor Valkbrug, Zeeheldenpark, brug Oostvlietpolder, Garenmarkt, centrumroute fase 2 Hooigracht.

In 2021 stijgen de baten met 1,9 mln.
Een stijging van 100.000 is het gevolg van het overgangsjaar 2020 voor de consessie buitenreclame voor bushokjes en vrijstaande reclamevitrines en grote 8m2 billboards. De verlaagde inkomsten in 2020 van 55.000 worden in 2021 goedgemaakt.

Een stijging van 1,8 mln is het gevolg van hogere inkomsten uit de afvalstoffenheffing in 2021. Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten vanwege toename van het aantal woningen en niet-woningen op basis van de bouwmonitor, evenals door de stapsgewijze verhoging tot 100% kostendekkendheid in 2022.

Openbaar water
In 2021 dalen de lasten met 1,4 mln.

De stijging van de kapitaallasten met 200.000 wordt veroorzaakt door werken/investeringen die worden afgerond in 2020 en kapitaallasten genereren vanaf 2021.

Een daling is te verklaren door de doorgeschoven middelen vanuit 2019 voor sanering van vervuilde bagger en beschoeiingen in de Oostvlietpolder 1,4 mln.
Anderzijds was in 2020 budget beschikbaar vanuit het Financieel Perspectief voor innovaties in projecten € 350.000.

In 2021 stijgen de baten met 1,0 mln.
De stijging wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten rioolheffing vanwege toename van het aantal woningen en niet-woningen op basis van de bouwmonitor, evenals door de stapsgewijze verhoging tot 100% kostendekkendheid in 2022.

Openbaar Groen en biodiversiteit
In 2021 dalen de lasten met 1 mln.

Een stijging van de kapitaallasten met 800.000 wordt veroorzaakt door werken/investeringen die worden afgerond in 2020 en kapitaallasten genereren vanaf 2021.

Een daling van 1,9 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door in 2020 incidenteel begrote bijdragen voor het Singelpark 100.000 en Leidse Ommelanden 100.000 en verbeterplan bomen 200.000 die gedekt worden uit een reserve binnen dit programma. Voor de begraafplaats Zijlpoort 200.000 en op de begraafplaats Rhijnhof inclusief de oude oprijlaan 1,1 mln., waarvan 700.000 gedekt wordt door reserves binnen dit programma.
Voor biodivers vergroenen was in 2020 150.000 begroot vanuit het Financieel Perspectief, dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve binnen dit programma.

Een verhoging van het budget met 100.000 is het gevolg van een areaalmutatie op onderhoudswerkzaamheden groen voor oa Zeeheldenpark, Valkbrug, Korte Vlietzone, Lammermarkt, Garenmarkt, Bontekoezone en Lakenpark.

Duurzaamheid
In 2021 dalen de lasten met 2,8 mln.

Een lagere bijdrage in 2021 van 400.000 aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft te maken met de Decentrale Uitkering Bodem die voor de periode 2016-2020 is gegarandeerd. Werkzaamheden in dit kader worden door de ODWH uitgevoerd. In september 2020 zal bekend worden hoe hoog de uitkering tussen 2021 en 2025 zal zijn. Een gedeelte hiervan zal als dekking voor de uitvoeringkosten van de ODWH worden verwerkt. Mocht blijken dat het Rijk minder budget beschikbaar stelt vanaf 2021, dan zal dit leiden tot een aanmelding bij de 1e Voortgangsrapportage, inclusief dekkingsvoorstel.

Een daling is voor een bedrag van 1,1 mln. te verklaren door incidenteel budget in 2020 vanuit het financieel perspectief duurzame stad voor biodiversiteit en klimaatadaptief. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Duurzame Stad.

Een daling van 300.000 mln betreft incidenteel budget vanuit de Duurzaamheidsagenda 2019 voor afvalcommunicatie en onderzoek naar de tweede milieustraat (€ 220.000) en projecten circulaire economie (€ 60.000).

Een daling van 300.000 betreft in 2020 incidenteel budget voor projecten van het convenant bodem en ondergrond (115.000) zoals op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie, Leidse ondergrondkaart en pilots intelligent gebruik van de boven- en ondergrond. Daarnaast is voor het uitwerken van een set van duurzaamheidsspecificaties op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie in 2020 € 70.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve LUBO. Ook was in 2020 90.000 mln beschikbaar voor bodemconvenanten vanuit de taakmutatie uit de mei circulaire 2018.

Daarnaast is voor gevelsanering 800.000 overgeheveld naar 2020 als incidentele bijdrage, dit wordt gedekt uit de reserve GSB-middelen (P5).

Reserves
De mutatie in de onttrekkingen reserves is grotendeels budgetneutraal binnen het programma Omgevingskwaliteit. Het betreffen de hierboven genoemde eenmalige bijdragen in 2020 aan gevelsanering, verbeterplan bomen, Leidse Ommelanden, Singelpark, Rhijnhof, Zeeheldenbuurt, aanlichten monumentale panden en duurzaamheidsprojecten vanuit het Financieel Perspectief.

Reserves programma 5
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

106

106

106

106

106

106

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

106

106

106

106

106

106

Reserve groene singels

Toevoeging

81

80

80

0

0

0

 

Onttrekking

-170

-196

-302

0

0

0

Saldo

 

-90

-116

-222

0

0

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-650

0

0

0

0

Saldo

 

0

-650

0

0

0

0

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

37

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.563

-186

0

0

0

0

Saldo

 

-1.526

-186

0

0

0

0

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-142

0

0

0

0

Saldo

 

0

-142

0

0

0

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

40

2

2

2

2

2

 

Onttrekking

-47

-483

0

0

0

0

Saldo

 

-6

-482

2

2

2

2

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-948

0

0

0

0

Saldo

 

0

-948

0

0

0

0

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-10

0

0

0

0

Saldo

 

0

-10

0

0

0

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-15

-73

0

0

0

0

Saldo

 

-15

-73

0

0

0

0

Reserve Duurzame Stad P5

Toevoeging

0

59

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-1.324

-50

0

0

0

Saldo

 

0

-1.266

-50

0

0

0

Reserve grondexploitaties P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-30

0

0

0

0

Saldo

 

0

-30

0

0

0

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-70

0

0

0

0

Saldo

 

0

-70

0

0

0

0

Reserve Bomenfonds P5

Toevoeging

0

617

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-90

0

0

0

0

Saldo

 

0

527

0

0

0

0

Reserve beheerkosten P5

Toevoeging

0

0

0

75

175

200

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

0

0

75

175

200

Reserves programma 5

 

-1.531

-3.340

-164

183

283

308

Reserve asbestsanering:
Oorspronkelijk is begroot een jaarlijkse structurele storting van 282.026 en voor het strategisch huisvestingsplan is een structurele onttrekking opgenomen van 176.000 (RB12.0120). Per saldo 106.000.

Reserve groene singels:
Bij bestuursrapportage 2018 is besloten tot een dotatie aan deze reserve van 80.275 ter dekking van de kosten voor werkzaamheden aan de Julius Caesarbrug. In 2021 wordt het werk aan de Julius Caesarbrug uitgevoerd, daarom worden de gespaarde bedragen (302.000) overgeheveld naar de reserve afschrijvingen investeringen ter dekking van de kapitaallasten voor het krediet.

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken:
Volgens RB 11.0088 wordt jaarlijks 250.000 gestort in deze reserve, waarop inmiddels de volgende mutaties hebben plaatsgevonden, namelijk een vermindering met 28.500 voor kwaliteitsverbetering Breestraat, 6.000 voor sportvoorziening Houtkwartier, 7.000 voor onderhoud aan abri's, 30.753 voor uitvoeringsbesluit Haarlemmerstraat (RB16.0019) en 176.000 als dekking voor de uitvoering van de beheerplannen 2017-2021. Resteert nog een storting van 1.747.

Reserve Duurzame Stad:
Volgens het Financieel Perspectief wordt 50.000 onttrokken voor klimaatadaptatie en vergroening.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

Nieuw / vervanging

Bijdrage derden/ reserve

2021

2022

2023

2024

05A102

Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

Voorheen Kwaliteitsverbetering Breestraat

Maatsch.

N

-

1.065

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Verkeersmaatregelen Houtkwartier

Maatsch.

V

-

216

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug

Maatsch.

N

-

1.592

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

2.060

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken 2021-2024

Maatsch.

V

-

61

-

102

100

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen walmuren 2021-2024

Maatsch.

V

-

537

-

630

2.750

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervanging verkeerslichten 2021-2024

Maatsch.

V

-

578

583

574

557

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen Openbare Verlichting 2021-2024

Maatsch.

V

-

2.758

1.977

1.729

1.534

05A103

Beheren openbare ruimte

Investering wegen 2021-2024

Maatsch.

V

-

2.036

3.760

2.933

1.091

05A103

Beheren openbare ruimte

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

Maatsch.

V

-

2.060

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen bruggen 2022-2024

Maatsch.

V

-

-

1.753

1.218

520

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen damwanden 2022

Maatsch.

V

-

-

856

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2021-2023

Maatsch.

V

-

697

729

515

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Reconstructie bruggen 2023

Maatsch.

V

-

-

-

1.218

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische installaties Julius Cesarbrug

Maatsch.

V

302

1.033

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Houtkwartier oost

Maatsch.

N

-

63

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Professorenwijk - oost

Maatsch.

N

-

114

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Vogelwijk raadsherenbuurt

Maatsch.

N

-

84

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Bachstraat

Maatsch.

N

-

33

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Domela nieuwenhuislaan

Maatsch.

N

-

6

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Meerburg

Maatsch.

N

-

-

-

136

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Hoge mors

Maatsch.

N

-

-

270

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 1-2

Maatsch.

N

-

192

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4

Maatsch.

N

-

-

192

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Professorenwijk - oost

Maatsch.

V

-

2.165

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt

Maatsch.

V

-

2.080

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Meerburg

Maatsch.

V

-

-

-

2.625

-

05A103

Beheren openbare ruimte

FPDS VMOR Hoge mors

Maatsch.

V

-

-

4.843

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Infra Lammenschansweg

Maatsch.

V

-

-

4.500

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Verv. Openbare Verlichting Nieuw Leiden

Maatsch.

V

-

270

-

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2021-2024

Econ.

V

-

445

443

439

433

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 3e minicontainer papier

Econ.

N

-

355

-

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat gebouw

Econ.

N

-

-

2.309

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

FPDS 2de milieustraat machines

Econ.

N

-

-

736

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2021

Econ.

V

-

13.592

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2022

Econ.

V

-

-

22.838

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2023

Econ.

V

-

-

-

2.640

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2024

Econ.

V

-

-

-

-

1.618

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging gemalen 2021-2024

Econ.

V

-

309

309

310

304

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Houtkwartier oost

Econ.

N

-

466

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Professorenwijk - oost

Econ.

N

-

852

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt

Econ.

N

-

628

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Bachstraat

Econ.

N

-

246

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Domela nieuwenhuislaan

Econ.

N

-

45

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Meerburg

Econ.

N

-

-

-

1.011

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Hoge mors

Econ.

N

-

-

2.008

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2

Econ.

N

-

1.973

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4

Econ.

N

-

-

891

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Polderpark Cronestein

Maatsch.

V

-

205

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

V

-

149

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Burgerinitiatieven parken 2021-2023

Maatsch.

V

-

155

155

152

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Hoogkamerpark 2020

Maatsch.

V

-

-

-

369

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Groene Hoofdstructuur (GHS) 2021-2024

Maatsch.

V

-

103

103

102

100

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Groene Hoofdstructuur reconstructie 2021-2024

Maatsch.

V

-

52

52

51

50

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Korte vlietpark 2019

Maatsch.

V

-

100

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Van der Werfpark 2019

Maatsch.

V

-

100

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Park de Burcht

Maatsch.

N

-

-

361

152

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Beethovenpark 2020

Maatsch.

V

-

203

-

-

-

05C101

Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

Parken 2024

Maatsch.

V

-

-

-

-

500

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2021-2024

Econ.

V

-

544

549

553

592

05C103

Beheren openbaar groen

FPDS Groene Kansenkaart 2021-2024

Maatsch.

N

-

1.176

-

628

953

05C202

Aanleggen Singelpark

Singelpark-Subsidies

Maatsch.

N

785

785

-

-

-

05C202

Aanleggen Singelpark

Singelpark 25 jaar

Maatsch.

N

-

83

-

-

-

05C202

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2019

Maatsch.

N

-

2.640

-

-

-

05C202

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2020

Maatsch.

N

-

1.288

-

-

-

05C202

Aanleggen Singelpark

Nog uit te voeren projecten Singelpark

Maatsch.

N

-

600

-

-

-

 

Totaal programma 5

   

1.087

46.795

50.216

18.087

11.101

Bedragen * 1.000

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2021-2024. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Subsidies

 

subsidiestaat 2020

subsidiestaat 2021

Subsidie saldo

232.307

0

­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.

Voorgestelde bezuinigingen eerste begrotingswijziging

Hieronder is een overzicht van de voorgestelde bezuinigingen op dit programma opgenomen. Voor een toelichting op deze voorstellen verwijzen wij naar de het raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021, dat afzonderlijk aan de raad is aangeboden, tegelijkertijd met deze begroting.

Programma

nr.

Onderwerp

pfh

2023

2024

Omgevingskwaliteit

10

Eerste stap herziening handboek kwaliteit openbare ruimte; gebakken klinkers hergebruiken i.p.v. vervangen

A. North

 

20.000

 

11

Opheffen openbare waterspeelplaatsen Stevenshof, Hooghkamerpark, Noorderpark.

A. North

 

30.000

 

12

Beëindiging deelname Land van Wijk en Wouden

A. North

20.000

20.000

 

13

Herstelkosten van schades door projecten van derden in rekening brengen

A. North

50.000

50.000

 

14

Efficiënter gebruik wagenpark

A. North

66.000

66.000

 

15

Door efficiëntere inzet van fte’s in de garage inkomsten genereren door werk voor omliggende gemeenten

A. North

16.000

16.000

 

16

Restwaarde van wagens die we verkopen inzetten

A. North

45.000

45.000

 

17

Schouw openbare ruimte terug brengen van 4x naar 2x per jaar

A. North

 

18.000

 

18

Besparen op vervullen vacatures na pensionering medewerkers en tegelijk investeren in efficiency door automatisering.

A. North

 

131.000

Totaal Omgevingskwaliteit

 

197.000

396.000