Programmabegroting 2024

Dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en onvoorzien

Binnen de begroting bestaat er onderscheid tussen specifieke dekkingsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld opbrengsten voor ophalen afval, verstrekken van vergunningen, onderhouden van het riool, reisdocumenten etc.) hangen samen met een concreet beleidsveld en staan opgenomen in de betreffende programma’s. Deze dekkingsmiddelen verlagen het saldo van lasten en baten op de betreffende programma’s in de begroting.

De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van specifieke dekkingsmiddelen doordat zij vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen van de programma’s 1 tot en met 10, en zijn ingedeeld naar voorgeschreven categoriën en onvoorzien.

In dit hoofdstuk lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene middelen
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Lokale heffingen besteding niet gebonden

Lasten

0

0

0

0

0

0

 

Baten

-59.754

-62.587

-68.385

-68.385

-68.385

-69.435

Saldo

 

-59.754

-62.587

-68.385

-68.385

-68.385

-69.435

Algemene uitkering

Lasten

0

588

1.617

2.322

2.528

2.526

 

Baten

-332.900

-332.528

-361.164

-370.102

-353.943

-354.381

Saldo

 

-332.900

-331.940

-359.548

-367.780

-351.414

-351.855

Dividend

Lasten

54

63

90

90

90

90

 

Baten

-3.089

-2.630

-2.630

-2.630

-2.630

-2.630

Saldo

 

-3.035

-2.567

-2.540

-2.540

-2.540

-2.540

Saldo financieringsfunctie

Lasten

128

892

3.823

6.849

10.243

12.958

 

Baten

-452

-376

-376

-376

-376

-376

Saldo

 

-323

516

3.447

6.473

9.867

12.582

Overige alg.dekkingsmiddelen

Lasten

197

6.727

696

-3.578

-2.368

-904

 

Baten

0

-161

-168

-168

-168

-168

Saldo

 

197

6.565

528

-3.746

-2.537

-1.072

Programma

Lasten

379

8.269

6.226

5.683

10.492

14.670

 

Baten

-396.194

-398.282

-432.723

-441.661

-425.501

-426.990

Saldo van baten en lasten

 

-395.815

-390.013

-426.497

-435.977

-415.009

-412.320

Reserves

Toevoeging

30.010

10.365

12.298

6.772

21.452

20.480

 

Onttrekking

-34.497

-32.921

-4.067

-11.385

-3.930

-14.065

Mutaties reserves

 

-4.487

-22.556

8.231

-4.613

17.522

6.415

Resultaat

 

-400.303

-412.569

-418.266

-440.591

-397.487

-405.905

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2024-2027. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Lokale heffingen

Zie de paragraaf Lokale Heffingen voor een gedetailleerde toelichting.

Algemene uitkering

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds t.o.v. de raming van de meerjarenbegroting 2023-2026:

(Bedragen x 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Raming Begroting 2023-2026

341.209

351.164

340.508

334.508

     

Budgettair neutraal wijzigingen:

    

Indexering

12.667

12.667

12.967

12.967

Taakmutaties:

    

Jeugdzorg

84

-2.720

-3.751

-4.171

WMO

0

1.403

-122

-127

Maatschappelijke opvang

-418

-418

-419

-419

Beschermd Wonen (IU)

1.340

1.341

1.341

1.341

Participatie (IU)

1.142

1.083

975

424

Combinatiefuncties

-403

-403

-403

-403

overig

45

50

49

51

Totaal budgettair neutrale wijzigingen

(indexering en taakmutaties)

14.456

13.002

10.636

9.662

     

Netto ontwikkeling:

    

accres

4.680

4.048

-564

6.264

areaal

819

1.888

3.362

3.947

Totaal Netto ontwikkeling

5.499

5.935

2.798

10.211

     

Raming begroting 2024 - 2027

361.164

370.102

353.943

354.381

De groei van het gemeentefonds is t/m 2025 gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. De VNG heeft met het Kabinet afgesproken dat de groei van het gemeentefonds t/m 2025 vast staat. Dat maakt de raming van de algemene uitkering een stuk zekerder. Vanaf 2026 vervalt de koppeling met de rijksuitgaven. In afwachting van een nieuwe financieringssytematiek van gemeenten heeft het Kabinet t/m 2027 de gemeenten zekerheid gegeven. In de meicirculaire 2023 is een miljard toegevoegd aan het gemeentefonds voor de compensatie van de groei van gemeenten. Hoe deze compensatie er vanaf 2028 uit gaat zien is onzeker.

Het Leidse aandeel in het gemeentefonds is afgerond 0,8%.

De algemene uitkering voor 2024 is met 4,2% geindexeerd voor inflatie.
De herijking van de verdeling van het gemeentefonds verloopt voor Leiden voordelig.

De raming van de algemene uitkering is verder gebaseerd op de woningbouw- en bevolkingsprognose t/m 2027 zoals opgenomen in de Kaderbrief 2023-2027.

Dividend
De dividendverwachtingen voor Alliander en de BNG blijven ongewijzigd.

Financieringsfunctie

De stijging van de marktrente op zowel langlopende- als kortlopende geldleningen, leidt ertoe dat er voor 2024 meer (rente)lasten zijn geraamd dan voor 2023. Voor een verdere toelichting op de financieringsfunctie wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

Overige algemene dekkingsmiddelen

In 2022 hebben er wereldwijde ontwikkelingen plaatsgevonden die de prijzen voor energie, die al begin 2022
aan het stijgen waren, in een stroomversnelling gebracht hebben. Ondanks het feit dat de enorme piek van
augustus 2022 weer is afgevlakt, blijven de prijzen aanzienlijk hoger dan we vanuit het verleden gewend zijn. Voor de gemeente is de verwachting dat netto de energielasten met 2,0 mln. stijgen voor het jaar 2023. Daarbij is het reëel te verwachten dat de energieprijzen ook in 2024 hoger (1,0 mln.) blijven. Voor de jaren na 2024 is momenteel geen inschatting te maken ook omdat dan de effecten van de energietransitie steeds meer een rol gaan spelen.

Daarnaast is in 2024 rekening gehouden met een behoedzaamheidsruimte van 840.000.

Reserves

Reserves AD en Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-20

-100

-100

-100

-100

0

Saldo

 

-20

-100

-100

-100

-100

0

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

4.702

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-834

0

0

0

0

0

Saldo

 

3.867

0

0

0

0

0

Concernreserve

Toevoeging

0

1.321

10.159

-1.000

3.140

0

 

Onttrekking

-15.299

-16.488

0

-9.477

-26

-12.171

Saldo

 

-15.299

-15.167

10.159

-10.477

3.114

-12.171

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.416

188

181

178

178

178

 

Onttrekking

-1.802

-2.180

0

0

0

0

Saldo

 

-386

-1.992

181

178

178

178

Reserve Sociaal Domein AD

Toevoeging

8.221

1.832

0

0

0

0

 

Onttrekking

-2.171

-30

0

0

0

0

Saldo

 

6.050

1.802

0

0

0

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

4.519

5.728

1.179

7.062

17.900

20.000

 

Onttrekking

-1.793

-3.746

-627

-1.175

-3.804

-1.895

Saldo

 

2.725

1.983

552

5.887

14.096

18.105

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

11.152

678

0

0

0

0

 

Onttrekking

-12.570

-10.108

-1.440

-633

0

0

Saldo

 

-1.418

-9.431

-1.440

-633

0

0

Reserve bedrijfsvoering concern OH

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-6

-270

-1.900

0

0

0

Saldo

 

-6

-270

-1.900

0

0

0

CR Reserve egalisatie kapitaallasten

Toevoeging

0

618

779

531

234

302

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

618

779

531

234

302

Reserves AD en Overhead

 

-4.487

-22.556

8.231

-4.613

17.522

6.415

Reserve Flankerend beleid
De reserve flankerend beleid is bestemd om frictiekosten van personeel op te vangen bij reorganisaties en
andere wijzigingen in de organisatie waardoor mensen bovenformatief worden. Daarnaast is een deel bestemd voor een financiële bijdrage aan de Garantiebanen. Vanaf 2023 is er jaarlijks een onttrekking van 100.000
geraamd.

Concernreserve
De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van
exploitatieresultaten. De minimale omvang van de concernreserve aan het eind van het meerjarenbeeld is
vastgesteld op 150% van de uitkomst van de risicosimulatie. Rekeningsresultaten worden toegevoegd aan de
concernreserve. De concernreserve is in principe vrij besteedbaar met inachtneming van de minimale omvang
zoals die is vastgelegd in de financiële verordening. Het surplus in de concernreserve kan worden gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de begroting of kaderbrief. De geraamde stortingen en
onttrekkingen zijn afkomstig uit eerdere jaren (resultaten van voorgaande P&C producten). In 2024 wordt aanvullend hierop € 1 miljoen onttrokken als dekking voor het krediet prijsstijgingen woningbouw.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
De primaire functie van deze reserve is de dekking van de plankosten van projecten in de definitiefase.
De secundaire functie van deze reserve is het oplossen van knelpunten met betrekking tot de
plankostensystematiek. De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed met een bedrag van 181.000.

Reserve Afschrijvingen investeringen
De reserve afschrijving investeringen dient als dekking van vervangingsinvesteringen waarover de raad
heeft besloten. In 2024 wordt voor diverse investeringen per saldo 1.179.000 toegevoegd en wordt als
dekking voor kapitaallasten per saldo 627.000 onttrokken.

Reserve Budgetoverheveling
In de reserve budgetoverheveling worden de budgetten verzameld die eerder bij de voortgangsrapportages voor overheveling zijn aangemeld. Per saldo gaat het in 2024 om een onttrekking van 1.440.000.

Reserve Bedrijfsvoering concern
De doelstelling van de bedrijfsreserve is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren én om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. In 2024 wordt € 1.900.000 onttrokken ten behoeve van het Project Nieuw Financieel Systeem.

Reserve egalisatie kapitaallasten centrumregeling bedrijfsvoering
In de reserve egalisatie kapitaallasten worden de verschillen tussen de begrote en werkelijke kapitallasten in enig begrotingsjaar verrekend. Afwijkingen in de kapitaallasten hebben geen effect op het begrotingsresultaat van Leiden. Het betreft alleen de kapitaallasten van investeringen die vallen onder de Centrumregeling Leidse Regio. Per saldo gaat het in 2024 om een toevoeging van 779.000.

Investeringen
Niet van toepassing.

Subsidies
Niet van toepassing.

Verbonden Partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan het programma Algemene dekkingsmiddelen. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Alliander

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Dunea

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor inwoners en organisaties.

Overhead, Vpb en Onvoorzien

Overhead

Overhead
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Overhead

Lasten

68.149

90.532

87.830

84.221

82.639

82.004

 

Baten

-3.068

-16.196

-15.492

-15.100

-15.062

-15.062

Saldo

 

65.081

74.335

72.338

69.121

67.577

66.943

Programma

Lasten

68.149

90.532

87.830

84.221

82.639

82.004

 

Baten

-3.068

-16.196

-15.492

-15.100

-15.062

-15.062

Saldo van baten en lasten

 

65.081

74.335

72.338

69.121

67.577

66.943

Overhead wordt gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces', en bevat naast personele kosten ook een aantal andere kostenposten.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead in dit programma moeten worden opgenomen. Overhead mag alleen nog aan grote projecten of investeringen worden toegerekend als dit anders tot grote nadelen in de begroting zou leiden. De toerekening van overheadkosten bij het bepalen van tarieven voor heffingen en leges gebeurt buiten de begroting om.Door het apart opnemen van overhead winnen begroting en verantwoording aan transparantie en kan beter worden gestuurd op de bedrijfsvoering. Bovendien is het doel dat door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek een goede vergelijking kan worden gemaakt met andere gemeenten.

De personele kosten van overhead bevatten de kosten van:

 • de leidinggevenden in het primaire proces;
 • de medewerkers van Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 • de medewerkers van P&O / HRM;
 • de medewerkers van Inkoop;
 • interne en externe communicatiemedewerkers, met uitzondering van klantcommunicatie;
 • de medewerkers van Juridische zaken;
 • de medewerkers van Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • de medewerkers van Informatievoorziening en automatisering;
 • de medewerkers van Facilitaire zaken en huisvesting;
 • de medewerkers bezig met postbehandeling en archivering;
 • de medewerkers voor bedrijfsvoering;
 • de managementondersteuning in het primaire proces

De andere overheadkosten betreffen:

 • de kosten voor de huisvesting voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie;
 • de personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet zijn toe te rekenen aan een of meerdere taakvelden;
 • de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
 • de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld 0.4 Overhead.

In onderstaande tabel is een uitsplitsing van de overheadkosten opgenomen.
De totalen van 2024 zijn gelijk aan het saldo op het taakveld 0.4 Overhead, onderdeel van het hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning (zie paragraaf 4.3).

Uitsplitsing Overheadkosten

Bedragen x 1.000

 

2023

2024

2025

2026

2027

Personeel

Lasten

47.268

48.861

47.949

47.154

46.843

 

Baten

-12.876

-13.266

-13.229

-13.109

-13.109

 

Saldo

34.392

35.595

34.720

34.045

33.734

       

IDA

Lasten

16.833

18.261

16.364

15.898

15.961

 

Baten

-2.208

-1.700

-1.345

-1.427

-1.427

 

Saldo

14.625

16.561

15.019

14.471

14.534

       

Personeel DZB

Lasten

6.391

6.697

6.691

6.685

6.679

 

Baten

0

0

0

0

0

 

Saldo

6.391

6.697

6.691

6.685

6.679

       

DZB Overige

Lasten

1.224

1.273

1.273

1.273

1.273

 

Baten

-19

-20

-20

-20

-20

 

Saldo

1.205

1.254

1.254

1.254

1.254

       

Overige

Lasten

25.315

19.546

18.752

18.438

18.056

 

Baten

-1.093

-506

-506

-506

-506

 

Saldo

24.221

18.961

18.167

17.852

17.471

       

Overhead Projecten

Lasten

-6.501

-6.809

-6.809

-6.809

-6.809

 

Baten

0

0

0

0

0

 

Saldo

-6.501

-6.809

-6.809

-6.809

-6.809

       

Eindtotaal

Saldo

74.335

72.338

69.121

67.577

66.943

Budgettaire ontwikkelingen
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2024-2027. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Lasten
In 2024 zijn de begrote lasten 2.780.000 lager dan in 2023. De voornaamste oorzaak is dat de gevolgen van de CAO-stijging reeds in 2024 e.v. is verdeeld. In 2023 is de reservering nog geparkeerd binnen Overhead (categorie Overige).

Baten
In 2024 zijn de begrote baten 704.000 lager dan in 2023. De baten die in 2023 zijn geraamd hebben betrekking op de nog te realiseren dekking ten behoeve van het project vervanging financieel systeem.

Investeringen

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie

nieuw / vervanging

Bijdrage derden/ reserves

2024

2025

2026

2027

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen22

Maatsch.

N

-

2.056

-

-

-

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen23

Maatsch.

N

-

4.775

-

-

-

ADOH

Stelposten concern

Nader in te vullen agv prijsstijgingen24

Maatsch.

N

-

4.775

-

-

-

ADOH

Plankosten definitiefase

Plankosten definitiefase 2024-2027

Econ.

N

2.421

608

608

608

598

ADOH

Overhead facilitaire zaken

Meubilair Stoelen 2027

Econ.

V

-

-

-

-

525

ADOH

Overhead huisvesting

Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer

Econ.

V

-

161

-

-

-

ADOH

Overhead huisvesting

Stadhuis noodstroomvoorziening 2025

Econ.

V

-

-

130

-

-

ADOH

Overhead huisvesting

Tankgebouw DZB Le Pooleweg 6

Econ.

V

-

-

-

-

379

ADOH

Overhead IDA

Docking /Monitoren/werkstations 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

269

218

280

218

ADOH

Overhead IDA

Surfaces + toebehoren 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

914

610

813

1.118

ADOH

Overhead IDA

Telefonie 5 jaar (toestellen) 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

130

130

130

130

ADOH

Overhead IDA

Switches 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

206

206

206

206

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen div.locaties derden 2026

Bedrijfsm.

V

-

-

-

128

-

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen Leiden div.locaties 2026

Bedrijfsm.

V

-

-

-

145

-

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen Stadskantoor Leiden 2024

Bedrijfsm.

V

-

386

-

-

-

ADOH

Overhead IDA

AV-middelen Stadhs LN ex.Raadszaal 2027

Bedrijfsm.

V

-

-

-

-

290

ADOH

Overhead IDA

Verbouwing Tweelinghuis 2025

Econ.

V

-

-

2.083

-

-

ADOH

PUBLIEKSZAKEN, HANDHAVING EN VEILIGHEID

Verv verhuizing Publiekszaken 2024

Econ.

V

-

132

-

-

-

ADOH

HKPL CONCERNSTAF

Vervangen JOIN zaaksysteem 2026

Econ.

V

-

-

-

1.016

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Wagenpark 6jr 2026-2027

Bedrijfsm.

V

-

-

-

61

366

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Wagenpark 8jr 2024-2027

Bedrijfsm.

V

-

1.489

685

2.880

1.408

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Veegmachines electrisch aanschaf 2024

Bedrijfsm.

V

-

219

-

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Verv, hoofdgebouw ABW 2024-2025

Econ.

V

-

8.932

1.354

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

Econ.

V

-

142

-

-

-

ADOH

HKPL STEDELIJK BEHEER

Vervangen containers (vm Gevulei) 2026

Econ.

V

-

-

-

770

-

 

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

   

2.421

25.195

6.023

7.038

5.238

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2024-2027. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.

Beleidsindicatoren
Volgens de voorschriften in het BBV moeten 39 beleidsindicatoren verplicht bij de programma's worden opgenomen. Met deze beleidsindicatoren is het via 'waarstaatjegemeente.nl' beter mogelijk de resultaten van de gemeenten onderling te vergelijken. Van deze indicatoren vallen er 5 onder het hoofdtaakveld 0 Bestuur en Organisatie. Omdat het voornamelijk overhead gerelateerde indicatoren betreft, worden ze in deze paragraaf opgenomen.

Indicator

Eenheid

Periode

Leiden

Nederland

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2023

14,05

-

Begroting 2024

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2023

13,48

-

Begroting 2024

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2023

1.517

-

Begroting 2024

Externe inhuur*

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2023

18,2%

-

Begroting 2024

Overhead

% van totale lasten

2023

12%

-

Begroting 2024

* Betreft het streefcijfer zoals opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Vennootschapsbelasting
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Vennootschapsbelasting

Lasten

141

109

113

113

113

113

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

141

109

113

113

113

113

Programma

Lasten

141

109

113

113

113

113

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

 

141

109

113

113

113

113

Er zijn geen wijzigingen in het structurele budget voor vennootschapsbelasting, behoudens de toepassing van de index.

Onvoorzien

Onvoorzien
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Onvoorzien

Lasten

0

136

273

273

273

273

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

136

273

273

273

273

Programma

Lasten

0

136

273

273

273

273

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

 

0

136

273

273

273

273

Er zijn geen wijzigingen in het structurele budget voor onvoorziene posten, behoudens de toepassing van de index. In 2023 is het budget voor Onvoorzien incidenteel ingezet (127.000) ten behoeve van de bijdrage van Leiden aan de noodhulp aan Syrië en Turkije.